Prostriedok na odstraňovanie machu, rias a plesní

Číslo patentu: U 2619

Dátum: 14.08.2000

Autor: Teren Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

m» sK ÚŽITKOVÝ VZOR 261 9(45) Dátum zverejnenia zápisu vo Vestníku 14.08.2000(54) Názov Prostriedok na odstraňovanie machu, rias a piesníPROSTRIEDOK NA ODSTRAŇOVANIE MACHU, RIAS A PLÍESNÍRiešenie sa týka prostriedku vhodného na e|imináciu machu, rias a pliesni,V súvislosti so starostlivosťou o rôzne vydlaždené plochy v exteriéroch (terasy, verandy, balkóny, upravené a spevnené plochy v záhradách a parkoch ), plochy pokryté obkladačkami, ako i časti muriva je pomerne často potrebné odstrániť machy, riasy, alebo pliesne. Obvykle sa uvedený problém rieši aplikáciou pesticídov herbicídov a fungicidov. Takéto odstraňovanie machov, rias a pliesni nemusí byť vždy dostatočne účinné a naviac môže vážne ohroziť okolítú vegetáciu (kvety, kríky,stromy a pod.), ktorá sa v mnohých prípadoch konkrétnych praktických riešení vyskytuje v tesnej blizkosti takejto aplikácie. Na odstraňovanie pliesni a rias sa používajú tiež prípravky obsahujúce rôzne anorganické i organické chlórové zlúčeniny (najmä chlornan sodný, chlornan vápenatý-tzvchlórové vápno, chlóramíny, soli di- a trichlórizokyanurovej kyseliny a pod.), ako i rôzne anorganické i organické zlúčeniny medi. Použitie zlúčenin chlóru je problematické z hygienicko-ekologického hladiska a použitie meďnatých prípravkov je obvykle zdrojom ťažkostí súvisiacich s nežiadúcim sfarbovaním ošetrovaných plôch.Zistilo sa, že problémy súvisiace s odstraňovaním machov, rias a pliesní, predovšetkým v dlažbových škárach, na plochách pokrytých obkladačkami ako i na plochách pokrytých murivom a to i vtedy, ked sú tieto len obtiažne prístupné, možno efektívne riešiť použitím prostriedkov v zmysle tohoto úžitkového vzoru. Charakteristickým znakom predmetných prostriedkov podľa tohoto riešenia je, že tieto majú charakter roztokov, pričom vo forme vodného roztoku obsahujú aspoň jednu z kvartérnych amóniových solí. V závislosti od druhu použitej kvartérnej amóniovej soli a spôsobu aplikácie prostriedku tieto obsahujú 2 až 65 g aspoň jednej kvartérnej amóniovej soli v litri prípravku. Z kvartérnych amóniových solí vhodných na prípravu prostriedkov v zmysle tohoto riešenia možno uviesť napríklad tieto trimetylcetylamóniumbromid ( Cetrimid) ( I ),cetylpyridiniumchlorid (Cepryn ) ( lI ), dimetylalkylbenzylamóniumbromid a/alebo chlorid, obvykle benzododeciniumbromid ( Zephirol, Ajatín ) ( lII ), N- 1(etoxykarbonyI)pentadecyl j trimetylamóniumbromid, tzv. karbetopendeciniumbromid/ à CH CHS CH ( HzhacHaPre najúčinnejšie kvartérne amóniové soli - obvykle halogenidy, je charakteristické,že tieto majú v molekule vždy jeden vyšší alkyl, ktorého počet atómov uhlíka sa obvykle pohybuje v rozmedzí od 10 do 18 až 23. Učinnosť však nie je podmienená len prítomnosťou alifatického uhlíkatého reťazca, ale ako možno vidieť z chemických štruktúr uvedených zlúčenín, tento môže obsahovať i aromatické jadro.Prípravky v zmysle riešenia majú obvykle charakter pravých roztokov, čo je výhodné z hľadiska dosiahnutia ich rovnomernej aplikácie a to i na ťažšie prístupných miestach. Ako zvlášť výhodné sa v tejto súvislosti ukázalo aplikovať prostriedky vo forme aerosólov. Tvorbu aerosólu pri aplikácii možno dosiahnuť alebo použitím vhodného stlačeného hnacieho plynu, alebo výhodnejšie použitím mechanického rozprašovača, ktorý môže s výhodou tvoriť súčasť balenia prostriedku.Za účelom prípravy prostriedku určeného na likvidáciu machov nachádzajúcich sa v medzerách medzi dlažbou sa v 980 ml vody rozpustilo 20 g tuhého-hrudkovitého koncentrátu N-1-(etoxykarbonyl)pentadecyltrimetylamónium bromidu (Carbaethopendecinium bromatum). Po rozpustení použitého kvartérneho amónium halogenidu sa pripravený roztok zafarbil na zeleno použitím vodorozpustného potravinárskeho farbiva. Uvedeným spôsobom získaný prostriedok sa aplikoval pomocou mechanického rozprašovača vo forme aerosólu.S cielom pripraviť roztokový typ prípravku podľa riešenia sa 25 g roztaveného(zohriate v Iaboratómej sušiarni pri teplote cca 80 °C) benzododeciniumbromidu rozpustlo vo vode. Takto pripravený roztok sa prídavkom ďalšieho množstva vody doplnil na celkový objem 1 liter. Na zfarbenie prípravku sa použila potravinárska červená farba tzv. jahodová červeň. Pripravený roztok sa aplikoval vo forme aerosólu. alebo náterom.1. Prostriedok vo forme vodného roztoku, určený na odstraňovanie machu, rias a plíesní nachádzajúcich sa predovšetkým v škárach dlažby, na plochách keramického obkladu a muriva, ako i na len obtiažne prístupných miestach,vyznačujúci sa tým, že v Iitri prípravku obsahujú minimálne 2 a maximálne 65 g aspoň jednej z kvartérnych amóniových solí.2. Prostriedok podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že ako kvartérnu amóniovú soľ obsahuje dimetylalkylbenzylamónium bromid a/alebo chlorid a/alebo N - 1(etoxykarbonyl) pentadecyl trimetylamónium bromid a/alebo chlorid a/alebo trimetylcetylamónium bromid a/aiebo cetylpyridiniumchlorid a/alebo dodecyl bis( B-hydroxyetyl ) benzylamónium chlorid a/alebo bromid .

MPK / Značky

MPK: A01N 33/12

Značky: plesní, prostriedok, machu, odstraňovanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u2619-prostriedok-na-odstranovanie-machu-rias-a-plesni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prostriedok na odstraňovanie machu, rias a plesní</a>

Podobne patenty