Prikrývky plnené polyesterovými vláknami

Číslo patentu: E 4837

Dátum: 17.01.2003

Autori: Köhnlein Michael, Thönnessen Franz, Huth Hartmann, Dahringer Jörg

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Číslo a dátum podania európskej patentovejDátum nadobudnutia účinkov (Sl) Im Cl (2009) európskeho patentu 29. 10. 2008Číslo prioritnej prihlášky 20211474 UDátum podania prioritnej prihlášky ll. 7. 2002 Krajina alebo regionálna organizácia priority DE Dátum sprístupnenía prekladu patentového spisuÚRAD , verejnosti 7. 5. 2009 PRIEMYSELNEHO . VLASTNÍCTVA Vestmk UPV SR č. 05/2009 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT PCT/EP 2003/000431 Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT W 0 2004/007347Názov Prikrývky plnené polyesterovými vláknamiPoznámka V lehote deviatich mesiacov odo dňa zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu môže každý podať na Európsky patentový fuad námietky proti udelenému európskemu patentu. Námietky sa podávajú písomne a musia byť odôvodnené. Námietky sa považujú za podané až po zaplatení poplatku za námietky (Čl. 99(1) Európskeho patentového dohovoru).Preklad európskeho patentovćho spisu bol predložený podľa § 63 ods. 2 patentovćho zákona. Za správnosť prekladu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky nezodpovedá.0001 vynález sa týka prešivaného paplóna a vankúša plnených polyesterovými vláknami s vlastnosťami podobnými periu.0002 Z W 0 02122927 známy vankúš podľa predvýznaku nároku 1.0003 Prešívané paplóny majú homý a spodný pás textilnej tkaniny. Medzi týmito pásmi sa nachádza výplň, ktorá slúži ako tepelná izolácia paplóna. Dobrá izolácia vzniká, keď má plniaci materiál podľa možnosti veľkú vzduchovú vrstvu. Cim lahši je materiál. sktorým sa dosahuje vytýčená vzduchová vrstva, oto komfortnejšia je prikrývka. Ako kvalitný plniaci materiál slúži perie kačlc a husi s veľkými vločkami. Paplóny plnené týmto perim majú okrem toho špeciálny ohmat. ktorý sa považuje za príjemný a prvotriedny.0004 Paperová paplóny v podstate pozostávajú z dvoch na hranách navzájom zošitým plachiet, ktoré sú navyše šachovnioovo prešíté pozdlžnymi a priečnymi stehmi tak. že sa vytvátajú komory. do ktorých sa fúka plniaci materiál. Komory spravidla poskytujú rovnomerné rozloženie plniaceho materiálu po ploche paplóna. Vzvláštnych prípadoch možno dosiahnuť špeciálne rozdelenie plniaceho materiálu nerovnakým naplnenlm komôr a alebo iným prešívaním ako vo fonne pravidelných pravouholnikov.0005 Kvalitné kačacie a husacie perie je velmi drahé. Preto nechýbajú pokusy nahradiť ho látkami zo syntetických vlákien. Ako plniaci materiál sa pritom zvlášť hodia polyesterové vlákna, pretože na základe svojej termickej žehliteľnosti majú vysokú objemovú pružnosť, ktorá paplónu prepožičiava veľkú vzduchovú vrstvu jednak v novom stave, ako aj počas používania.0006 Polyesterové vlákna vyrábané na plnenie lôžkovín sa vyrábajú kvôli zníženiu hmotnosti zväčša ako duté vlákna. Silikonizácia nanesená na povrch vlákien dáva Iôžkovinám navyše vylepšený ohmat. Takéto vlákna sa však do prešívaných paplónov nedajú fúkať obvyklým spôsobom ako perie. Prešívané paplóny plnené polyesterovými vláknami sa preto spravidla vyrábajú tak, že plniaci materiál tvorí objemový pás materialu z mykaného rúna, ktoré sa potom navlja na zásobnú cievku. Na tzv. prešlvaclch strojoch sa teraz vrchná aspodná krycia látka, ako aj medzi tým ležiaci pás polyesterového materiálu odvíja zo zásobných cievok a požadovaným spôsobom sa navzájom zošíva. Takýto prípravok je napríklad oplsaný v EP 0 406 588 A 2.0007 Mykané rúna nemajú náhodné rozdelenie smeru vlákien podobné periu. avšak kvôli postupu vytvárania rúna sú orientované v prednostných smeroch. Pri prešívaní takýchto paplónov prešívacie stehy silne stláčajú vlákna ležiace pod nimi, apreto nepríspievajú kobjemu dutého priestoru paplóna. Toto sa nestane, ked sa vlákna fúkajú do predtým vytvorených komôr.0008 Pomocou obvyklýoh syntetických vlákien dosiaľ nebolo možné na známych zariadeniach na fúkanie peria fúkať vlákna do komôr, resp. dosiahnut rovnomemé rozdelenie vlákien v komoráoh. Takéto zariadenia na plnenie posteľových pružin a peria vyrába napríklad lirma L. H. Lorch AG, 73730 Esslingen, Nemecko, a sú0009 Úlohou vynálezu je preto dať kdispozlcii plnené prikrývky ako sú prešívané paplóny, prešívané prikrývky, vankúše a podobne, pri ktorých sa kazeta, resp. kazety rovnomerne plnia fúkanými syntetickými vláknami. Úlohou vynálezu je dalej poskytnúť plnené prikrývky, ktoré majú ohmat. ktorý sa velmi približuje špecíálnemu ohmatu obliečok plnených perim z kačic alebo husi. Ulohou vynálezu je dalej poskytnúť plnené prikrývky, ktoré majú zníženú plošnú hmotnosť, a pritom majú dobrú izolačnú schopnosť.0010 Táto úloha sa vyriešila pomocou prikrývok plnených fúkanim polyesterových dutých vlákien ako sú prešlvané paplóny, prešlvané prikrývky, vankúše a podobne, pričom náplň obsahuje skučeravené,pechovanim výhodne skučeravené, silikonizované polyesterové duté vlákna s titrom od 0,9 do 7 dtex, dĺžkou strihu od 8 do 24, hlavne od 11 do 28 mm a pomer skučeravenia (K 1) k počtu oblúkov na cm (Bg) podľa vzťahu 3,5 s K 1 l Bg s 4,5 a počet oblúkov na cm Bg najmenej 3.0.0011 Výhodne polyesterové duté vlákna pozostávajú z polyetyléntereftalátu. 0012 Výhodné sú polyesterové vlákna s dĺžkou strihu od 14 do 20, hlavne 18 mm.0013 V špeciálnych formách vyhotovenia vynálezu pozostávajú polyesterové duté vlákna zo zmesi titru a/alebo zo zmesi vlákien striže rôznej dĺžky. vlákna môžu mať v priereze jeden alebo viac dutých priestorov. Vlákna môžu mat. okrúhly, oválny a další vhodný prierez.0014 Pri dutých vlàknach používaných v rámci vynálezu sa jedná ovlákna skučeravené pechovanim,ktoré možno vyrábať na známych pechovacích skučerovávaclch strojoch. Môžu sa však používať aj vlákna skučeravené podla iných postupov, ako napriklad trojrozmerovo skučeravené vlákna.0015 V rámci vynálezu je podstatné, že skučeravené vlákna majú minimálny počet oblúkov skučeravenia na cm, konkrétne najmenej 3 oblúky na cm. Okrem toho počet oblúkov na cm (Bg) musí byť v určitom pomere k tzv. skučeraveniu K 1.- 2 0016 Pod skučeravením sa v rámci vynálezu rozumie nasledovný pomer Lv - Lk K 1 Lkpričom Lk je dlžka skučeravených strižových vlákien v odľahčenom voľne Iežiacom stave a Lv jedĺžka rovnakých, avšak napriamených (dĺžených) vlákien. t.j. vlákna sa potom prakticky predkladajú priamkovo bez skučeravenía. Dĺženie sa uskutočňuje použitím tzv. sily vyrovnávania skučeravenía. Táto sa zistí vpokusoch pomocou tangenty priloženej na krivku zaťaženia l predĺženia príslušného vlákna. Táto ešte nenonnalizovaná metóda je opísaná v pracovnom nàvode č. 320.010.3 firmy Trevira GmbH.0017 Obvykle sa skučeravenie odborne a v DIN 53840 často deñnuje ináč, konkrétne Lv - Lk Lv0018 Na uľahčenie porovnania so stavom techniky sa hodnoty skučeravenia K 1 vypočítaná podľa normy uvádzajú v nasledovnej tabuľke v zátvorkách.0019 V prípade vlákien použitých v rámci vynálezu sa jedná o vlákna s plochými jemnými oblúčikmi. Tieto vlákna majú nízku hodnotu koeficientu K 1 IBg pri veľkom počte oblúkov.Obvyklé vlákna Vlákna podľa vynálezu0020 Tabuľka zobrazuje porovnanie obvyklých vlákien vyrobených pechovacim skučerovávaním s titrom 4.4 dtex v porovnaní s použitými vláknami podľa vynálezu s hodnotou 4.4 dtex. Tieto vlákna majú vyšší počet oblúkov pri zreteľne nižšom K 1. Pomer K 1 IBg je pri vláknach podľa vynálezu 4.0 namiesto 6.0. ako pri0021 Prekvapujúco sa ukázalo, že plnené prikrývky podľa vynálezu predstavujú prvotriedne produkty. Majú hlavne ohmat podobný periu. ktorý jednoznačne obstoji vporovnaní s prikrývkami, ktoré obsahujú kačacie alebo husacie perie.0022 Výroba plnenej prikrývky podľa vynálezu sa môže uskutočniť nasledovne. ako je v ďalšom ukázané pri výrobe prešívaneho paplóna.0023 vlákna dodané v lisovanom balíku sa roztvoria pomocou čechracieho stroja alebo rozvoľňovača vlákien a pomocou potrubia sa nafúkajú do nádrže. Vtejto nádrži pod tlakom vláknami neustále pohybuje viacero valcov. Nakoniec sa vlákna znovu pneumatický dostanú na váhu, kde sa odváži množstvo vlákien potrebné pre jednu kazetu. Každá kazeta sa naplní separàtne. až sú všetky kazety na pripravenom prešívanom paplone naplnené. Nakoniec sa prikrývka pri nafukovacej diere zošíje.0024 Podobne ako pri prešivanom paplóne možno postupovať pri plnení vankúša, ktorý sa môže považovať za kvázi jednu veľkú kazetu. ktorá sa po naplnení zošije pri nafukovacej diere.0025 Okrem toho možno vláknami anafukovacim postupom podľa vynálezu vyrábať aj posteľnú prikrývku, ktorá, podobne ako vankúš, nemá prešlvanie.0026 Ako hornú a spodnú látku. medzi ktoré sa vkladá náplň. možno používat čistú bavlnu. zmiešanú tkaninu, bavlnulsyntetiku a polyesterovú tkaninu.0027 Hrúbka použitej priadze je NM 160 až Nll 2/I 50, hustota nití v osnove a v útku je väčšia ako 30 vlákien/ cm. Priepustnost tkaniny pre vzduch je max. 60 l/m . (merané podľa DIN 53887).1. Prikrývky plnené nafukovaním polyesterových vlákien, napriklad ako sú prešívané paplóny, prešívané prikrývky, vankúše a podobne. pričom náplň obsahuje skučeravené silikonizované polyesterové duté vlákna stitrom od 0.9 do 7 dtex s dlžkou strihu od 8 do 24 mm a s počtom oblúkov Bg najmenej 3 oblúky na cm,vyznačujúce sa tým, že pomer skučeravenia (K 1) k počtu oblúkov na cm (Bg) polyesterových dutých vlákien zodpovedá vzťahu2. Plnené prikrývky podľa nároku 1 vyznačujúce sa tým. že polyesterové duté vlákna sú polyetyléntereñalátové vlákna.3. Plnené prikrývky podľa nároku 1 alebo 2 vyznačujúce sa tým, že dlžka strihu polyesterových dutých vlákien je 14 až 20 mm.4. Plnené prikrývky podľa nároku 3 vyznačujúce sa tým. že dĺžka strihu je 18 mm.5. Plnené prikrývky podľa najmenej jedného z nárokov 1 až 4 vyznačujúce sa tým. že polyesterové duté vlákna pozostávajú zo zmesi titrov.6. Plnené prikrývky podľa najmenej jedného z nárokov 1 až 5 vyznačujúce sa tým. že polyesterové duté vlákna majú rôzne dlzky strihu.

MPK / Značky

MPK: B68G 1/00

Značky: plněné, vláknami, polyesterovými, prikrývky

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-e4837-prikryvky-plnene-polyesterovymi-vlaknami.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prikrývky plnené polyesterovými vláknami</a>

Podobne patenty