Číslo patentu: E 16392

Dátum: 24.04.2012

Autori: Egele Jean Joseph, Wendels Jörg Michael

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Číslo a dátum podania európskej patentovejČíslo priorimej prihlášky (51) lnt. Cl. (2014.0 l) Dátum podania prioritnej prihláškyKrajina alebo regionálna organizácia priorityDátum spristupnenía prekladu patentového spisu verejnosti 5. 8. 2014Vestník ÚPV SR č. 08/2014 Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenejPRIEMYSELNEHO , . . . . , VLASTNÍCTVA Črslo podania medzinárodnej prihlášky podla PCTSLOVENSKEJ REPUBLIKY i Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa(73) Majiteľ Nedschroef Fraulautern GmbH, Klosterstrasse 13, 66740 Saarlouis, DE(72) Pôvodca Wendels Jörg Michael, Herchenbacherstr. 84, 66292 Riegelsberg, DE Egele Jean Joseph, Dr. Wolfgang-Krämer-Strasse 47, 66386 St. Ingbert, DEPoznámka V lehote deviatich mesiacov odo dňa zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu môže každý podať na Európsky patentový úrad námietky proti udelenému európskemu patentu. Námietky sa podávajú písomne a musia byť odôvodnené. Námietky sa považujú za podané až po zaplatení poplatku za námietky (Čl. 99( l) Európskeho patentového dohovoru).Preklad európskeho patentového spisu bol predložený podľa § 63 ods. 2 patentového zákona. Za správnosť prekladu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky nezodpovedá.0001 Vynález sa týka samoreznej skrutky pozostávajúcej z neželezného materiálu snlzkou pevnosťou, s telom skrutky, ktoré je aspoň v určitých oblastiach opatrené vonkajšou vrstvou.0002 Takéto samorezne skrutky sú spravidla vyrábané z oceľového materiálu. Pritom je známe, že podpovrchová vrstva tela skrutky so závitom sa tvrdí cementovanlm alebo nitridovanlm.0003 Najmä v oblasti automobilového priemyslu existuje požiadavka. aby sa hmotnosť všetkých stavebných prvkov, a teda aj skrutiek,zredukovala na minimum. Z EP 0987452 B 1 je známa závitorezná skrutka, ktorá pozostáva zneželezného materiálu snlzkou pevnosťou. Oblasť drieku nesúca závit samoreznej skrutky je potiahnutá tvrdou vrstvou, ktorá má väčšiu tvrdost ako materiál skrutky. Taktiež je popísaná plastová skrutka. ktorá je opatrená kovovou vrstvou. Navrhuje sa tiež získať kovové skrutky, ktoré pozostávajú z hliníka alebo horčíka, moditikáciou povrchu alebo nanesenlm vrstvy iného materiálu, napríklad tepelným striekanlm PVD alebo CVD. Pri nanášaní vrstvy na skrutky z neželezných kovov, a to najmä z hliníkového materiálu, ktorý má velmi nlzku mernú hmotnosťou, však nastáva problém. že pri nanášanl takej tvrdej vrstvy, napriklad vo forme sklenenej, keramickej vrstvy, sú potrebné vysoké teploty vytvrdzovania, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť štruktúru materiálu sknitky.0004 Predložený vynález si kladie za cieľ poskytnúť nápravu spomínaného problému. Úlohou vynálezu je vytvorit samoreznú skrutku. ktorá bude vytvorená z ľahkého neželezného materiálu a pri ktorej bude možné vyhnúť sa vyššie uvedeným nevýhodám.0005 Vsúlade svynálezom sa táto úloha vyrieši pomocou skrutky, ktorá má znaky charakterizujúcej časti patentového nároku 1. vytvorením vonkajšej vrstvy z elastoméru alebo polymérneho materiálu obohateného plniacimi látkami je možné vytvorit vonkajšiu vrstvu aj pri nízkych teplotách.0006 Ďalší vývoj a vylepšenía tohto vynálezu sú uvedené v závislých nárokoch.0007 Pri ďalšom vývoji vynálezu má telo skrutky trilobulárny prierez. Pomocou trilobulárneho závitu dochádza k samosvornosti samoreznej skrutky.0008 Výhodným materiálom skrutky je hlinlk alebo horčík alebo zliatina týchto materiálov. Tie umožňujú dosiahnut velmi ľahkú skrutku. Okrem toho sú tieto materiály menej korozívne,takže sa predchádza problémom známym v pripade ocelových skrutiek. Alternatívne môže byt skrutka vyrobená z medi.0009 V ďalšom uskutočnení tohto vynálezu je vonkajšia vrstva vytvorená z nanokompozitného materiálu. Jedná sa o materiály s výhodne polymérnou matrix, ktoré obsahujú anorganické nanočastice. Prekvapivo sa ukázalo, že pri použití skrutiek z nanokompozitného materiálu môžu byt získané vynikajúce vlastnosti aj v pripade, že vrstva vykazuje nižšiu tvrdost ako materiál skrutky. Pridaním nano-plniacich látok alebo nano-doplnkových látok je možné zvýšit zároveň tuhost aj pevnosť polyméru. Okrem možnosti tepelného vytvrdzovania, ktoré može prebiehať pri teplotách vusporiadanl podľa veľkosti po 250, je pri použili organických polymerizovatelných skupín možné použit nižšie teploty. Vytvrdzovanie sa môže uskutočňovať napríklad totochemicky. Napríklad použitlm kondenzačného katalyzátoraje možné vytvrdenie povrchovej vrstvy aj pri izbovej teplote.0010 Výhodne je nanokompozitným materiálom akrylátový alebo siiikátový nanokompozitný materiál. Slubné výsledky však boli dosiahnuté aj použitlm hlinených nanomérnych platničiek. Ďalšie vhodné nano-plniace látky pre úpravu vlastností vonkajšieho povrchu sú známe vdanom odbore.0011 Príklad uskutočnenia vynálezu je znázornený na nákrese a bude podrobne popísaný nižšie. Obrázok 1 predstavuje schematické zobrazenie trilobulárnej samoreznej skrutky.0012 Skrutka 1 zvolená ako prlkladné uskutočnenie sa skladá z hlavy skrutky 2 a na nej vytvarovaného drieku skrutky 3, ktorý je opatrený trilobulárnym závitom 4. Telo skrutky 3 je opatrené povrchovou vrstvou 5, ktorá je tvorená nanokompozitným materiálom. Tento nanokompozitný materiál je vytvorený na báze polyuretánu, ktorý pozostáva z dvoch poiymérnych komponentov, ku ktorým sa pridávajú hlinené doštičky vnano-velkosti. Výsledkom je veľmi tuhá. odolná vrstva, ktorá má taktiež dobrú tažnost. V príkladnom uskutočnení je hrúbka povrchovej vrstvy 6 mm. Vo všeobecnosti sa ako výhodná ukázala hrúbka vrstvy v rozmedzí 2 mm a 20 mm. Samozrejme možu mat nanočastice aj iné tvary, ako je tvar napríklad gule alebo rúrky. 0013 Použitím iných anorganických nanočastlc ako doplnkových látok, ako aj použitlm iných polymérnych matrix môžu byt vlastnosti povrchovej vrstvy upravené V závislosti od použitia samoreznej skrutky. Napríklad je možné docieiit odolnost voči vysokým teplotám, alebo voči kyselinám.0014 Skrutka vyššie opisaného typu je vprikladnom uskutočnení zaskrutkovaná do stavebného prvku s vyvŕtaným otvorom z horčíka, pričomskrutka si sama vyreže svoj závit. Prostredníctvom povrchovej vrstvy podľa vynálezu, a to najmä použitím nanokompozítného materiálu povrchovej vrstvy, sa výrazne zvyšuje plošný tlak, ktorý je skrutka schopná absorbovať, čím sa umožní formovanie závitov v dierach prostredníctvom hlinlkovej skrutky aj napriek tvrdosti horčlkoveho materiálu, Pritom sa zistilo, že povrchová vrstva vykazuje aj kĺzavý účinok,člm je skrutkovanie uľahčené.1. Samorezná skrutka (1), ktorá sa skladá zneželezného materiálu snízkou pevnosťou, s telom skrutky (3), ktoré je aspoň vurčitých oblastiach opatrené vonkajšou vrstvou (5). vyznačujúca sa tým, že vonkajšia vrstva (5) je tvorená elestomérnym alebo polymernym materiálom obohateným piniacou látkou.2. Skrutka podľa nároku 1, vyznačujúca sa tým, že telo skrutky (3) má ttilobulámy prierez.3. Skrutka podľa nároku 1 alebo 2,vyznačujúca sa tým. že materiálom skrutky je hliník alebo horčík alebo zliatina týchto kovov.4. Skrutka podľa jedného z nárokov 1 až 3, vyznačujúca sa tým, že vonkajšia vrstva(5) vykazuje nižšiu tvrdost, ako je tvrdost materiálu skrutky.5. Skrutka podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, vyznaćujúca sa tým, že vonkajšia vrstva (5) je tvorená nanokompozitným materiálom.S. Skrutka podľa nároku 5, vyznačujúca sa tým, že nanokompozitným materiálom je akrylátový alebo silikátový kompozitný materiál.

MPK / Značky

MPK: F16B 25/00

Značky: skrutka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-e16392-skrutka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Skrutka</a>

Podobne patenty