Vankúš s tlmiacimi vlastnosťami pre cyklistické nohavice

Číslo patentu: E 15289

Dátum: 18.10.2010

Autor: Lambertz Bodo

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Číslo a dátum podania európskej patentovej prihlášky EP 1078 l 816.3, 18. 10. 2010Dátum vydania európskeho patentového spisu 31. 7. 2013Číslo prioritnej prihlášky 202009014105 U (51) Int. Cl. (201401) Dátum podania prioritnej prihlášky 16. 10. 2009 Krajina alebo regionálna organizácia priority DE A 411) U 00. . B 62 J 1/00 Dátum sprlstupnema prekladu patentovćho sp 1 su verejnosti 4. 3. 2014 B 680 U 00 Vestník ÚPV SR c. 03/2014 368 G 5/00, Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej URAD I prihlášky Číslo podania medzinárodnej prihlášky SLOVENSKEJ REPUBLIKY podľa PCT PCT/EP 20 l 0/006336 Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT W 0 2011/045082(72) Pôvodca LAMBERTZ Budo W., Etzelstrasse 25, CH-8808 Pfäfflkon, CH(54) Názov Vankúš s tlmiacimi vlastnosťami pre cyklistické nohavicePoznámka V lehote deviatich mesiacov odo dňa zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu môže každý podať na Európsky patentový úrad námietky proti udelenému európskemu patentu. Námietky sa podávajú písomne a musia byť odôvodnené. Námietky sa považujú za podané až po zaplatení poplatku za námietky (Čl. 99(1) EurópskehoPreklad európskeho patentového spisu bol predložený podľa § 63 ods. 2 patentovćho zákona. Za správnosť prekladuÚrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky nezodpovedá.0001 Vynález sa týka vankúša s tlmiacimi vlastnosťami pre cyklistické nohavice, obsahujúceho vonkajší plášť a jadro, a aspoň jednu vrstvu umiestnenú medzi vonkajším plášťom a jadrom.0002 Vankúše s tlmiacimi vlastnosti sú známe v mnohých podobách. Vo svojej najjednoduchšej podobe pozostávajú tieto vankúše z penovej výplne, ktorá je obklopená textíliami alebo plastom. Obvykle slúžia ako vankúše sedadla. Okrem toho sú známe aj jednoduché vzduchové vankúše, ktoré obsahujú iba vzduchotesný vonkajší plášť a u ktorých sa tlmenie vykonáva prostredníctvom zachyteného vzduchu. Nafukovacie vankúše môžu byť umiestnené na objektoch, ktoré majú byť odpružené, ako sú napríklad sedacie plochy a podobne, pozri napriklad US 200610191052. Nafukovacie vzduchové vankúše nájdu uplatnenie aj ako tepelná izolácia v častiach oblečenia.0003 Vyššie uvedené vankúše majú jednoduchú štruktúru. V dosledku toho majú relatívne nízke tlmiace vlastnosti, resp. manipulácia snimi je problematická. Najmä u vzduchom plnených vankúšov sa vyskytuje problém. že pri poškodení vonkajšieho plášťa môže vzduch unikať a tlmiace vlastnosti sa strácajú. Poškodenie sa často vyskytuje najma u tu zvažovaných cyklistických nohavíc, pretože vankúše s tenkým vonkajším plášťom sú usporiadané v mimoriadne vysoko namáhanej oblasti rozkroku.0004 Vynález si kladie za cieľ poskytnúť zlepšenie v tejto oblasti. Základom vynálezu je vytvorit vankúš s tlmiacimi vlastnosťami pre cyklistické nohavice, ktorý bude mať na jednej strane vysokú mieru tlmenia a k tomu bude mat tiež premenlivé tlmiace vlastnosti. Podľa vynálezu sa tento ciel dosiahne tým, že jadro a vrstvy sú vytvorené z najmenej jedného výplňového materiálu, ktorý má rôzny stupeň tvrdosti a nafukovanlm je možné menit tlmiace vlastnosti jadra a/alebo vrstvy.0005 S vynálezom je vytvorený vankúš s tlmiacimi vlastnosťami pre cyklistické nohavice, ktorý vykazuje premenlivé tlmiace vlastnosti. Privodom vzduchu do nafukovacej vrstvy, vktorej je umiestnený výplňový materiál, je možné zvýšiť tlmiace vlastností, alebo ich opät znížiť. Prívod vzduchu vedie k nafúknutiu vankúša, čím je dosiahnuté zvýšenie tlmiacich vlastnosti. Naopak, vypustenie vzduchu vedie k zníženiu tlmiacich vlastností, pri súčasnom znížení objemu vankúša.0006 V uskutočnení podľa vynálezu je výplňovým materiálom silikón. Použitie silikónu ako výplňového materiálu má tú výhodu, že silikón je k dispozícii v rôznych klasíñkáciách, ako je kvapalina, guma alebo elastomér a tak poskytuje široké spektrum dostupného výplňového materiálu.0007 Vinom uskutočnení vynálezu je výplňovým materiálom pena sotvorenými pórmi. Použitie peny s otvorenými pórmi poskytuje najmä možnosť nafúknut ju prlvodom vzduchu a tým spôsobiť zmenu tlmiacich vlastností.0008 Výhodne je tu umiestnený ventil. Pomocou ventilu je možné ústami vohnat vzduch do vankúša. Taktiež je tu možnosť pomocou ventilu podľa želania vypustiť vzduch z vankúša.0009 Jadro a/alebo vrstvy sú výhodne samonafukovacie. Samonafukovaci vankúš v komprimovanom stave neobsahuje žiadny vzduch v jadre a/alebo vrstvách akonáhle sa otvorí ventil. použitý elastický výplňový materiál sa roztiahne. čim sa vankúš dostane do svojej pôvodnej podoby. Pritom sa do výplňového materiálu nasaje vzduch, ktorý v plniacom materiáli zostane, kým je ventil uzavretý. Po otvorení ventílu a súčasnom vyvinutl tlaku na vankúš môže vzduch opäť unikať z jadra/vrstvy.0010 Ďalší vývoja uskutočnenia vynálezu sú uvedené v ostatných nárokoch. Príklad uskutočnenia vynálezu je znázornený na výkresoch anásledne bude podrobne popísaný. Na výkresoch je0 br.l schematické znázornenie priečneho rezuvankúša podľa vynálezu v nafúknutom stave a znázornenie vankúša znázorneného na Obr. 1 v čiastočne nafúknutom stave.0011 Vankúš 1 zvolený ako príkladné uskutočnenieobsahuje vonkajší plášť 2 a jadro 3. Medzi vonkajším plášťom 2 a jadrom 3 je umiestnená vrstva 4. Vankúš 1 má ventil 5, ktorý prechádza vonkajším plášťom 2 a vrstvou 4 a tým zasahuje do jadra 3. ventil 5 je určený na nafukovanie ústami. Vobmene príkladneho uskutočnenia môže byt ventil 5 vytvorený ako spätný ventil.0012 V príkladnom uskutočnení je vonkajšie puzdro 2 priepustné pre vzduch. Je roztiahnuteľné, aby umožnilo zmenu tvaru vankúša zaťaženlm ako aj nafúknutlm. Jadro 3 a vrstva 4 sú vytvorené z aspoň jedného výplňového materiálu. Majú rozne stupne tvrdosti. V príkladnom uskutočnení je výplňový materiál pre vrstvu 4 pevný silikón výplňový materiál pre jadro 3 je penový silikón. Penový silikón jadra 3 obsahuje vzduchové bubliny. ktoré sú v obrázkoch označené 6.0013 V obmene prlkladného uskutočnenia jemožné umiestniť medzi vonkajšl plášť 2 a jadro 3 viacero vrstiev 4. V tomto prípade móžu mat jednotlivé vrstvy rozne stupne tvrdosti. Tak je napriklad možné. podobne ako v príkladnom uskutočnení znázornenom na obrázkoch, vyrobit jadro 3 z penového silikónu avonkajšiu vrstvu priliehajúcu na vonkajší plášt 2 z pevného silikónu. Medzi jadrom 3 a vonkajšou vrstvou 4 sa môže nachádzať ďalšia - nie je znázornená - vrstva,ktorá ako výplňový materiál obsahuje kvapalný silikón. V modíñkáciu príkladného uskutočnenia je tiež možné namiesto penového silikónu použiť penu sotvorenými pórmi, ktorou môže byť napríklad polyuretánové pena. Aj použitie školení polyéterovej peny je možné.0014 Tlmiace vlastnosti jadra 3 je v príkladnom uskutočnení možné menit nafukovaním. Za týmto účelom môže byť v súlade so šipkou 7 znàzomenou na Obr. 1 vháňaný vzduch do jadra cez ventil 5. Týmto spôsobom sa vankúš naíúkne, člm sa zlepšia jeho tlmiace vlastnosti. Opaćným sposobom je možné pre zníženie objemu a zníženie tlmiacich vlastností vypustiť vzduch cez ventil 5,ako je naznačené šlpkou a na obrázku 25. Jadro 3 a/alebo vrstvy 4 je možné navrhnúť ako samonafukovacie. V tomto prípade sa jednoduchým spôsobom otvorí ventil 5 a umožní sa tak zväčšenie objemu vankúša 1. Tak sa môže vankúš napríklad komprimovať na prepravu a ventil sa uzavrie. Pre použitie vankúše 1 sa ventil 5 otvorí, čím sa výplňový materiál v jadre 3 podľa príkladného uskutočnenia zväčší ako dôsledok svojej prirodzenej expanzie anasaje sa vzduch do jadra 3. Po uzavretí ventilu sa tak dosiahnu lepšie tlmiace vlastnosti vankúša. 0015 Vankúš 1 nájde uplatnenie ako vankúš v cyklistických nohaviciach. Je umiestnený v rozkroku cyklistických nohavíc. Takéto usporiadanie je známe napríklad z US 6928665 B 1. Vankúš má potom vo svojej najjednoduchšej forme utesnenú oblasť. ktorý prekrýva rozkrok cyklistických nohavíc. Nachádza sa tu aj sedacia oblasť, ktorá prekrýva sedlovú časť 5 nohavíc. Okrem zlepšenia tlmiacich vlastnosti je vo vankúši podľa vynálezu možné prívodom vzduchu do nafúknuteľnej vrstvy s výplňovým materiálom, ktorý je v nej umiestnený, dosiahnut zmenu tlmiacich vlastností. Tým sa umožní prispôsobenie tlmiacich vlastností na citlivosť príslušného cyklistu, zatial čo vznámych vankúšoch v cyklistických nohaviciach zmena tlmenia nie je možná.1. Vankúš stlmiacimi vlastnosťami pre cyklistické nohavice zahŕňajúce vonkajší plášť (2) a jadro (3) ako aj najmenej jednu vrstvu umiestnenú medzi vonkajší plášť a jadro, vyznačujúci sa tým,že jadro (3) a vrstvy (4) sú tvorené najmenej jedným výplňovým materiálom, ktoré vykazujú rôzny stupeň tvrdosti a jadro (3) a/alebo vrstvy (4) môžu nafúknutim meniť svoje tlmiace vlastnosti.2. Vankúš podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že výplňovým materiálom je silikón.3. Vankúš podľa nároku 1, vyznaćujúci sa tým, že výplňovým materiálom je pena s otvorenými pórmi.4. Vankúš podľa jedného alebo viacerých spomínaných nárokov, vyznačujúci sa tým, že je v ňom umiestnený ventil (5) na nafúknutie ústami.5. Vankúš podľa jedného alebo viacerých spomínaných nárokov, vyznačujúci sa tým, že ventil (5) je spätný ventil.6. Vankúš podľa jedného alebo viacerých spomínaných nárokov, vyznačujúci sa tým, že jadro (3) a/alebo vrstvy (4) sú samonafukovacie.7. Vankúš podľa jedného alebo viacerých spomínaných nárokov, vyznačujúci sa tým, že vonkajší obal (2) je priepustný pre vzduch.8. Vankúš podľa jedného alebo viacerých spomínaných nárokov, vyznačujúcí sa tým, že medzi vonkajším plášťom (2) a jadrom (3) je umiestnených viacero vrstiev (4).9. Vankúš podľa nároku 8, vyznačujúcl sa tým, že jednotlivé vrstvy (4) vykazujú rôzne stupne tvrdosti.10. Použitie vankúša podľa jedného z predchádzajúcich nárokov ako vankúš v cyklistických nohaviciach.11. Použitie vankúša podľa nároku 10,vyznaćujúce sa tým, že vankúše sú umiestnené v rozkroku.12. Cyklistické nohavice obsahujúce najmenej jeden vankúš ako vypchávku podľa jedného z nárokov 1 až 9.13. Cyklistické nohavice podľa nároku 12,vyznačujúce sa tým, že vankúše sú umiestnené vrozkroku.

MPK / Značky

MPK: B68G 1/00, B62J 1/26, A41D 1/08, B68G 5/00

Značky: nohavice, vankúš, vlastnosťami, tlmiacimi, cyklistické

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-e15289-vankus-s-tlmiacimi-vlastnostami-pre-cyklisticke-nohavice.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vankúš s tlmiacimi vlastnosťami pre cyklistické nohavice</a>

Podobne patenty