Vylepšená plavecká čiapka

Číslo patentu: E 1346

Dátum: 17.01.2003

Autor: Masso Remiro José Maria

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Číslo a dátum podania európskej patentovej prihlášky 1511037294911, 17. l. 2003 (13) DW d°km°mľ T 3l Dátum vydania európskeho patentového spisu 13. 9. 2006Dátum nadobudnutia účinkov európskeho patentu 13. 9. 2006Číslo prioritnej prihlášky 200200121 U Dátum podania prioritnej prihlášky 18. 1. 2002Krajina alebo regionálna organizácia priority ESV Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu URAD verejnosti 5. 4. 2007PRIEMYSELNÉHO , , SLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo pôvodnej prihlášky V pripade vylúčenej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT PCTES 2003/000020Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT W 0 2003/059103(73) Majiteľ Registros Internacionales Aplicados S.L., Ganduxer, 10-12 - 50121, 08021 Barcelona, ES(72) Pôvodca MASSO REMIRO José Maria, Ganduxer, 10-12 -5012, E-0821 Barcelona, ES(54) Názov vylepšená plavecká čiapknPoznámka V lehote deviatich mesiacov odo dňa zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu môže každý podať na Európsky patentový úrad námietky proti udelenému európskemu patentu. Námietky sa podávajú písomne a musia byt odôvodnené. Námietky sa považujú za podané až po zaplatení poplatku za námietky (Čl. 99(1) Európskeho patentového dohovoru).Preklad európskeho patentovćho spisu bol predložený podľa § 63 ods. 2 patentovćho zákona. Za správnosť prekladu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky nezodpovedá.Ako je uvedené v názve tohto opisu, tento vynález sa týka vylepšenej plaveckej čiapky,ktorej účelom je napomôcť odstráneniu vody, ktorá preniká do určitých čiapok plavcov, ako aj zlepšiť upevňovanie čiapky na hlavu plavca.Sú známe čiapky, ktoré sa používajú na plaveckých súťažiach, a ktoré pozostávajú zmateriálu opatreného dvomi upcvňovacími pásikmi advoma bočnými otvormi, na ktoré sú pripojené akékoľvek ušné chrániče vyrobene zodolného materiálu, na ktorých sa nachádzajú akékoľvek perforácie (pozri EP-A-O 056 883).Tieto známe čiapky majú nevýhody vyplývajúce zo skutočnosti, že voda, ktorá preniká dovnútra čiapky nie je odstraňovaná tak rýchlo ako by sa žiadalo a medzi hlavou plavca a čiapkou sa vytvárajú vodné vačky. Tieto vodné vačky obťažujú uvedeného plavca a znemožňujú, aby čiapka tesne priliehala na plavcovu hlavu.Aby sa dosiahol účel tohto vynálezu avyhlo sa hore uvedeným nevýhodám, vynález poskytuje vylepšenú plaveckú čiapku, ktorú je možné použiť na plaveckých súťažiach, a ktorá má materiál opatrený dvoma upevňovacími pásikmi a dvoma bočnými otvormi, na ktoré sú pripojené akékoľvek chrániče uši vyrobené z odolného materiálu, na ktorých sa nachádzajú akékoľvek perforácie.Ako inovácia, podľa tohto vynálezu, Čiapka má v materiáli, z ktorého je vyrobená množstvo malých dier, ktoré napomáhajú odstraňovaniu vody, ktorá preniká do čiapky, aktoré vylepšujú priľnutie čiapky na plavcovu hlavu, avďaka ktorým sa zabraňuje vzniku vodných vačkov medzi uvedenou čiapkou a hlavou.Vo výhodnom uskutočnení tohto vynálezu spomínané diery sú rozložené jednotne po celom materiáli, ktorý tvorí čiapku, v rovnomeme usporiadaných rovnobežných radoch.Pre lepšie porozumenie tomuto opisu a vytvorenie jeho integràlnej súčasti, je priložený jeden obrázok, na ktorom je ilustračne aneobmedzujúcirn spôsobom zobrazený predmet tohto vynálezu.Qpis obrázku na ýkresçObrázok 1 predstavuje perspektívny pohľad na vylepšenú plaveckú čiapku podľa vynálezu,zobrazujúci zväčšený bližší pohľad na materiál tvoriaci uvedenú čiapku, aby bolo možné vidieť jej charakteristické diery.Ďalej je opísané uskutočnenie vynálezu, s odkazmi na vzťahové značky použité na výkrese.Vylepšená plavecká Čiapka podľa tohto uskutočnenia teda pozostáva z čiapky (l) tvorenej materiálom (2) a opatrenej upevňovacími pásikmi.Ďalej, v dvoch bočných oblastiach čiapky (l) sú iste otvory, do ktorých sú vsadené akékoľvek ušné chrániče (4) z tvrdej umelej hmoty opatrené akýmikoľvek perforáciami (6).Materiál (2) má po celej svojej ploche av jednotných romtupoch v rovnomerne usporiadaných rovnobežných radoch rozmiestnené väčšie množstvo malých dier (3) tak, ako je to zobrazené v priblíženom pohľade na obrázku l.Tieto diery (3) na materiáli (2) spôsobujú, že voda, ktorá prenikne do vnútra čiapky je odstraňovaná okamžite von, čím sa zabráni tvorbe vodných vačkov, ako sa to zvykne stavať na bežných čiapkach vyrobených z neprerušovaného materiálu.Okrem. toho, toto tiež vylepšuje priľnutie čiapky (1) na príslušnú hlavu plavca.Plavecká čiapka vyrobená z pružného materiálu (2) opatrená dvoma bočnýmí otvormi na protiľahlých miestach tela (1) na pripojenie príslušných ušných chráničov (4) pripadne opatrených perforáciami (6), v y z n a č u j ú c a s a t ý m, že materiál (2) je opatrený mnoätvom malých dier (3) na odstraňovanie vody.. Plavecká čiapka podľa nároku 1, v y z n a č nj ú c a s a tý m, že uvedené diery (3) súrozmiestnené na väčšine materiálu (2).Plavecká Čiapka podľa nároku 1 alebo 2, v y z n a č u j ú c a s a tý m, že uvedene diery(3) sú rozmíestnene na materiáli (2) v rovnomeme usporiadaných rovnobežných radoch.. Plavecká čiapka podľa nároku l, vy zn ač u j ú c a s a t ý m, že je opatrenáupevňovacími pásikmi (5) pripevnenými na bočné plochy čiapky (l).

MPK / Značky

MPK: A63B 33/00, A42B 1/04

Značky: vylepšená, čiapka, plavecká

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-e1346-vylepsena-plavecka-ciapka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vylepšená plavecká čiapka</a>

Podobne patenty