Čiastková pigmentácia krycej vrstvy na zníženie interferencií pri hliníkových konštrukčných dieloch alebo pri konštrukčných dieloch obsahujúcich hliník

Číslo patentu: E 12179

Dátum: 07.03.2008

Autor: Nezverejniť Pôvodcov Na Vlastnú Žiadosť

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Číslo a dátum podania európskej patentovejDátum vydania európskeho patentovćho spisu 16. 5. 2012Číslo prioritnej prihlášky 102007014444, (51) Int. Cl. (20 l 2.01) 102008011298 Dátum podania príoritnej prihlášky 16. 3. 2007, B 44 C 1/00 27- 2- 2008 B 44 D 5/00 Krajina alebo regionálna organizácia priority DE, B 44 C 5/00 DE C 25 D 1 l/00 Dátum sprístupnenia prekladu patentovćho spisu ÚRAD verejnosti 2. 10. 2012 PRIEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 10/2012 VLASTNÍCTVA Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej SLOVENSKEJ REPUBLIKY prihlášky Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(73) Majiteľ Süddeutsche Aluminium Manufaktur GmbH, Kolomanstrasse 16, 89558 Böhmenkirch, DE(54) Názov Čiastková pigmentácia krycej vrstvy na zníženie interferencií pri hliníkových konštrukčných dieloch alebopri konštrukčných dieloch obsahujúcich hliníkPoznámka V lehote deviatich mesiacov odo dňa zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu môže každý podať na Európsky patentový úrad námietky proti udelenému európskemu patentu. Námietky sa podávajú písomne a musia byť odôvodnenć. Námietky sa považujú za podané až po zaplatení poplatku za námietky (Čl. 99( l) Európskeho patentového dohovoru).Preklad európskeho patentového spisu bol predložený podľa § 63 ods. 2 patentového zákona. Za správnosť prekladu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky nezodpovedá.Opis 0001 vynález sa týka hliníkového konštrukčného dielu alebo konštrukčného dielu, ktorý obsahujehliník a ktorého povrch je upravený, predovšetkým je potiahnutý jednou alebo viacerými kryclmi vrstvami.0002 Dokument W 0 2004/063427 uverejňuje spôsob úpravy povrchu hliníkových konštrukčných dielov s krokmi anodizácie alebo eloxácie, pigmentácie prípadne zafarbenia, prípadne interferenčného zafarbenia, zhutňovania za studena prostredníctvom roztoku so silikátovými zložkami a solami niklu a/alebo zhutňovania za tepla prostrednictvom hydratácie.0003 Dokument US 3 374 155 uverejňuje spôsob úpravy povrchu hliníkových konštrukčných dielov s krokmi anodizácia alebo eloxácia, pigmentácia prípadne zafarbenie, zhutňovanie prostredníctvom roztoku s obsahom silikátu, na vytvorenie tenkej keramickej vrstvy, bez svetlolomivých pigmentov.0004 Pri úprave povrchov takýchto konštrukčných dielov môže dochádzať k optickým interferenčným javom, ktoré okrem iného evokujú dojem nerovnomernej, a preto opticky nevzhladnej povrchovej štruktúry.0005 Úlohou vynálezu preto bolo vytvorenie spôsobu úpravy hliníkových konštrukčných dielov alebo konštrukčných dielov obsahujúcich hliník, ktoré napriek povrchovej úprave prostredníctvom jednej a/alebo viacerých kryclch vrstiev sprostredkovávajú opticky bezchybný dojem, predovšetkým bez interferencií.0006 Táto úloha bola podľa vynálezu vyriešené tým, že sa povrch hliníkového konštrukčného dielu alebo konštrukčného dielu obsahujúceho hliník najskôr eloxuje. Týmto spôsobom sa na povrchu vytvorí hrebeňové alebo pórová štruktúra, ktorá obsahuje priehlbiny alebo póry otvorené smerom von. Následne sa do priehlbín alebo pórov zanesie prinajmenšom jedna pigmentačná látka, predovšetkým plnopigmentačná látka. Alternatívne alebo dodatočne sa uskutoční zavedenie látok, predovšetkým kovových látok, do priehlbí n alebo pórov, predovšetkým spôsobom vylučovania v kúpeli a následnou oxidáciou látok, predovšetkým privádzaním elektrického prúdu. Látky sa týmto nastavia na svoju farbu, pričom je možné aj bezfarebne. Následne sa uskutoční nanesenie prinajmenšom jednej krycej vrstvy vo forme silikátového sól-gélového povlaku na povrch, pričom krycia vrstva obsahuje pigment,ktorý slúži predovšetkým na lom svetla. Použije sa teda taký povlak, ktorý obsahuje takýto pigment. Na základe pigmentácie príehlbln alebo pórov a/alebo ich zafarbenia oxidovanými látkami a pigmentácie povlaku nedochádza k žiadnym optickým interferenciám, takže týmto spôsobom upravený povrch sa javí ako úplne rovnomerný.0007 Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu je navrhované, aby sóI-gélový povlak bol nanesený s hrúbkou vrstvy od 0,5 m do 5 m. Týmto spôsobom je možné docieliť mimoriadne dobré výsledky.0008 Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu je navrhované, aby sa ako pigment prítomný v sólgélovom povlaku použil anorganický pigment. Pigmentačná látka zavádzaná do priehlbín alebo pórov môže obsahovat pigment, ktorý je taktiež anorganický.0009 Ďalej je výhodné, ak sa pórovitá štruktúra vytvorí ako štruktúra jemných pórov.0010 Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu je navrhované, aby bola použitá pigmentačná látka alalebo pigment sjednou ľubovoľnou alebo vždy sjednou lubovoľnou farbou, predovšetkým transparentnou priehľadnou farbou. Podľa tohto je možné pre pigmentačnú látku alalebo pigment použit ľubovoľné rozdielne alebo aj rovnaké farby, predovšetkým aj bezfarebné pigmenty.0011 vynález sa dalej týka konštrukčného dielu z hliníka alebo konštrukčného dielu obsahujúceho hliník, ktorý je vyrobený spôsobom podľa vyššie uvedených uskutočnení.0012 Vynález sa týka hliníkového konštrukčného dielu alebo konštrukčného dielu obsahujúceho hliník. Povrch konštrukčného dielu sa eloxuje prípadne sa anodizuje, t.j. na povrchu sa vytvon vrstva oxidu. Tento proces sa realizuje predovšetkým tak dlho, kým sa na povrchu konštrukčného dielu vytvorí hrebeňové prípadne pórovitá štruktúra (mikroskopické pozorovanie). Hrebeňová prípadne pórovitá štruktúra nie je uzavretá, ale je otvorená smerom nahor. Na realizáciu farby je možné do priehlbín tejto hrebeňovej prípadne pórovitej štruktúry, najmä do jemných pórov, zaviesť prinajmenšom jednu pigmentačnú látku. Ako farba pigmentu prichádza do úvahy akákoľvek ľubovoľná farba, ale aj transparentná farba, teda priehľadná farba. Alternatívne alebo dodatočne sa môže za účelom farebného stvárnenia priehlbín tejto hrebeňovej prípadne pórovitej štruktúry, najmä štruktúry jemných pórov, spôsobom vylučovania a oxídáciou, predovšetkým privádzaním elektrického prúdu,v závislosti od použitého vylučovaného produktu, najmä kovových látok, nastaviť farba alebo farebné spektrum na povrchu. Altematlvne alebo dodatočne k farebnému stvárneniu je možná aj transparentné farba. Následne sa na eloxovaný povrch nanesie silikátový sól-gélový povlak, pričom sól-gélový povlak sa pred alebo počas procesu nanášania opatrí malým objemovým podielom v rozsahu od 0,1 do 0,01 výhodne anorganického pigmentu. Prídavkom pigmentu, ktorý taktiež môže mať akúkoľvek ľubovoľnú farbu alebo môže byt stvárnený ako príehľadný, sa zamedzí interferencii, t.j. rôzne vrstvy na konštrukčnom diele nevedú k optickým interferenčným efektom. Sól-gélový povlak sa vytvrdí pôsobením teploty.0013 Hrúbka vrstvy silikátového sól-gélového povlaku je výhodne od 0,5 m do 5 m. 0014 Pred nanesenlm sóI-gélového povlaku alalebo pred alebo po zavedení pigmentačnej látkyalalebo oxidovateľných látok za účelom zatarbenia do pórov sa fakultatívne môže vykonať ajzhutnenie, takže sa póry v hornej oblasti zúžia. ale neuzatvoria. Zhutnenie sa môže vykonať najmä hydratáciou.Spôsob úpravy povrchu hliníkových konštrukčných dielov alebo konštrukčných dielov obsahujúcich hliník, s nasledujúcimi krokmi- zavedenie prinajmenšom jednej pigmentačnej látky, predovšetkým plnopigmentačnej látky, do smerom k povrchu otvorených priehlbln alebo pórov hrebeňovej alebo pórovej štruktúry povrchu vytvorenej eloxovanim, a/alebo- zavedenie oxidovatelných látok do smerom k povrchu otvorených priehlbln alebo pórov hrebeňovej alebo pórovej štruktúry povrchu vytvorenej eloxovanlm a oxidácia týchto látok,- nanesenie silikátového sóI-gélového povlaku na povrch. pričom sóI-gélový povlak obsahuje pigment slúžiaci predovšetkým na lom svetla.Spôsob podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že sól-gélový povlak je nanesený s hrúbkou vrstvy od 0,5 m do 5 m.Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že ako pigment prltomný v sól-gélovom povlaku sa použije anorganický pigment.Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že pórovitá štruktúra je vytvorená ako štruktúra jemných pórov.Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že je možné použiť pigmentačnú látku a/alebo pigment sjednou lubovolnou alebo vždy sjednou lubovoľnou farbou, predovšetkým transparentnou priehladnou farbou.Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že pred nanesením sóI-gélového povlaku sa uskutoční zhutnenie hrebeňovej alebo pórovej štruktúry, predovšetkým hydratáciou.Konštrukčný diel z hlinlka alebo konštrukčný diel obsahujúci hlinlk, ktorý je vyrobený spôsobom podľa jedného alebo viacerých z predchádzajúcich nárokov.

MPK / Značky

MPK: B44C 5/04, C25D 11/24, C25D 11/18, B44C 1/00, B44D 5/00

Značky: hliníkových, vrstvy, hliník, obsahujúcich, konštrukčných, krycej, dieloch, čiastková, pigmentácia, zníženie, interferencií

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-e12179-ciastkova-pigmentacia-krycej-vrstvy-na-znizenie-interferencii-pri-hlinikovych-konstrukcnych-dieloch-alebo-pri-konstrukcnych-dieloch-obsahujucich-hlinik.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Čiastková pigmentácia krycej vrstvy na zníženie interferencií pri hliníkových konštrukčných dieloch alebo pri konštrukčných dieloch obsahujúcich hliník</a>

Podobne patenty