Dištančný zámok na spájanie prvkov strateného debnenia

Číslo patentu: 288373

Dátum: 08.06.2016

Autor: Müler Michael

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Dištančný zámok na spájanie prvkov strateného stenového debnenia, ktorý pozostáva z dištančnej spojky, ktorej jeden koniec je zasunutý do pravouhlého profilu a zvarený zvarovým spojom A. Druhý koniec dištančnej spojky je spojený zámkový spojom B, ktorý tvorí profil a zámková strana dištančnej spojky. Dištančný zámok je zhotovený výhodne z ocele.

Text

Pozerať všetko

Číslo prihlášky 24.2009 Dátum podania prihlášky 3. 4. 2009 Číslo prioritnej prihláškyDátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálnaDátum zverejnenia prihlášky 4. 1. 2011 Vestník UPV SR č. 1/2011ÚRAD patentu verejnosti 8. 6. 2016 PRIEMYSELNÉHO Číslo pôvodnej prihlášky VLASTNICTVA V prípade vylúčenej prihlášky SLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo pôvodnej prihlášky úžitkového vzoru v prípade odbočenia Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT Číslo podania európskej patentovej prihlášky(73) Majiteľ VST BUILDING TECHNOLOGIES AG, Leopoldsdorf, AT(54) Názov Dištančný zámok na spájanie prvkov strateného debneniaDištančný zámok na spájanie prvkov strateného stenového debnenia, ktorý pozostáva z dištančnej spojky, ktorej jeden koniec je zasunutý do pravouhlého profilu a zvarený zvarovým spojorn A. Druhý koniec dištančnej spojky je spojený zámkový spojorn B, ktorý tvorí proñl a zámková strana dištančnej spojky. Dištančný zámok je zhotovený výhodne z ocele.Vynález spadá do oblasti stavebníctva a účelom dištančného zámku je spojenie dosiek strateného debnenia pre železobetónové steny.Pôvodný dištančný zámok pozostáva z dvoch hlavných častí - zvarencov ZV-U a ZV-UT. Ich rozmery sú závislé od hrúbky stien strateného debnenia. Spôsob upevnenia k doske strateného debnenia je rovnaký pre ZV-U aj ZV-UT. Zvarenec ZV-U je tvorený dvoma kusmi, na oboch koncoch privarených kolmo na stred k prvku Z 210, čím je vytvorený prvok, ktorým sa zvarenec kotví k doske strateného debnenia štyrmi samoreznými skrutkami v oboch profiloch a jedným kusom U profilu so štyrmi otvormi, ktorého rozmer kolmý na dosku strateného debnenia závisí od hrúbky steny. U profil je nasunutý a následne privarený k dvom kusom. Zvarenec ZV-UT sa líši od zvarenca ZV-U iba v nahradení U profilu so štyrmi otvormi UT profilom so štyrmi zubami, ktoré vytvárajú s otvormi zámkový spoj. Zvarence ZV-UT a ZV-U sú upevnené na dvoch doskách strateného debnenia ležiacich v paralelných rovinách vo vzdialenosti určenej hrúbkou steny a sú v týchto rovinách vzájomne otočené o 90 ° stupňov.Nevýhodou tohto riešenia sú komplikované pracovné postupy a vysoká spotreba materiálu.Výhodou technického riešenia podľa tohto vynálezu je nižšia spotreba materiálu, zredukovanie pracovných postupov a racionalizácia výrobných vstupov s ohľadom na životné prostredie. Týmto je následne znižovaná aj hmotnosť jednotlivých prvkov stien strateného debnenia, pri ktorých je dištančný zámok použitý.Dištančný zámok na spájanie prvkov strateného stenového debnenia podľa tohto riešenia pozostáva z dvoch pravouhlých profilov v tvare písmena L vybavenými na jednej stene otvormi najmä obdĺžnikového tvaru vyrazenými v rovnakých vzdialenostiach a na druhej stene predvítanými otvormi a dištančnej spojky,pričom dištančná spojka je spojená na jednej strane s profilom zvarovým spojom A pomocou dvoch bodových zvarov a na druhej strane je spojená s profilom najmenej jedným zámkovým spojom B vytvoreným zámkovým zazubením zapadajúcim do otvorov profilu.Aspoň na jednej strane dištančnej spojky sa nachádza nábeh, ktorý je vychýlený pod alebo nad rovinu pozdĺžneho rezu dištančnej spojky a aspoň na jednom nábehu dištančnej spojky sa nachádza dorazové zazubenie.Na jednej strane dištančnej spojky sa nachádza minimálne jedno vyseknuté zazubenie a aspoň na jednej strane dištančnej spojky sa nachádza pomocný ohyb.Dištančný zámok na spájanie prvkov strateného stenového debnenia podľa tohto riešenia je zhotovený z kovu, najmä z ocele.Prehľad obrázkov na výkresochNa pripojenom výkrese je schematicky znázornený dištančný zámok pozostávajúci z troch častí, dvoch kusov profilov a jedného kusa dištančnej spojky. Zároveň je naznačená vzájomná poloha jednotlivých prvkov dištančného zámku pred spojením, ako aj spôsob spojenia.Dištančný zámok sa skladá z troch častí. Sú to dva profily l, ě a jedna dištančná spojka z, ktoré sú vzájomne spojené zvarovým spojom (A), uskutočneným dvoma bodovými zvarmi k profilu l a zámkovým spojom B, vytvoreným zámkovým zazubenĺm zapadajúcim do otvorov profilu â.Teleso najmä oceľového dištančného zámku má v horizontálnom reze tvar písmena C, kde strana zvareného a zámkového spoja dištančného zámku je dlhšia ako dve ortogonálne strany tvorené bezotvorovými stranami. Dištančný zámok je na jednej strane vybavený zámkovým spojom a na protiľahlej strane zvarovým spojom. Profilové prvky dištančného zámku sú upevnené pomocou sámorezných skrutiek k stenám strateného debnenia, pričom strany s otvormi sú v pozícii kolmo na dosku strateného debnenia.Zvarový spoj dištančného zámku medzi profilom l a časťou dištančnej spojky bez zazubenia je zhotovený dvomi bodovými zvarmi, pričom profil zapadne do pomocného ohybu dištančnej spojky. Zapadnutie jeuľahčené tromi nábehmi na oboch koncoch dištančnej spojky. V pozdlžnom reze dištančnej spojky sú na oboch koncoch dva nábehy vychýlené nad rovinu pozdlžneho rezu a jeden nábeh je Vychýlený pod rovinu pozdlžneho rezu. Zámkový spoj dištančného zámku pozostáva zo zazubenia na dištančnej spojke, ktoré po zlisovaní zapadne do otvorov profilu z. Dorazové zuby zabránia zapadnutiu profilu g hlbšie do dištančnej spojky. Spoje dištančného zámku a skrutkové spoje, ktorými je pripojený dištančný zámok k stenáIn strateného debnenia, zabránia vzájomnému pohybu dosiek stien strateného debnenia V horizontálnej a vertikálnej rovine, a tým zabezpečujú konštantnú šírku stien počas prepravy, manipulácie a betonáže týchto prvkov. Modifikáciou dĺžky dištančnej spojky je možné vyrobiť ľubovoľnú šírku dištančného zámku.Predmet vynálezu možno využiť v oblasti stavebníctva pri realizácii strateného debnenia.l. Dištančný zámok na spájanie prvkov strateného stenového debnenia, V y z n a č u j ú ci S a t ý m , že pozostáva z dvoch pravouhlých profilov V tváre písmena L (l, 3) vybavených na jednej stene otvormi najmä obdĺžnikového tvaru vyrazenými V rovnakých vzdialenostiach a na druhej stene predvŕtanýnli otvormi a dištančnej spojky (2), pričom dištančná spojka (2) je spojená na jednej strane s profilom (l) zvarovým spojom A pomocou dvoch bodových zvarov a na druhej strane je spojená s profilom (2) najmenej jedným zámkovým spojom B vytvoreným zámkovým zazubením zapadajúcim do otvorov profilu (2).2. Dištančný zámok na spájanie prvkov strateného stenového debnenia podľa nároku l, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že aspoň na jednej strane dištančnej spojky (2) sa nachádza nábeh, ktorý je Vychýlený pod alebo nad rovinu pozdlžneho rezu dištančnej spojky (2) a aspoň na jednom nábehu dištančnej spojky (2) sa nachádza dorazové zazubenie.3. Dištančný zámok na spájanie prvkov strateného stenového debnenia podľa nároku l a 2, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že na jednej strane dištančnej spojky (2) sa nachádza minimálne jedno vyseknuté zazubenie a že aspoň na jednej strane dištančnej spojky (2) sa nachádza pomocný ohyb.4. Dištančný zámok na spájanie prvkov strateného stenového debnenia podľa nároku l, 2 a 3, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že dištančný zámokje zhotovený z kovu, najmä z ocele.

MPK / Značky

MPK: E04G 17/06

Značky: prvkov, strateného, dištančný, debnenia, spájanie, zámok

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-288373-distancny-zamok-na-spajanie-prvkov-strateneho-debnenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dištančný zámok na spájanie prvkov strateného debnenia</a>

Podobne patenty