Filtračné zariadenie na filtráciu univerzálnych prevodových a hydraulických kvapalín traktora

Číslo patentu: 288346

Dátum: 26.02.2016

Autori: Kunkel Fedor, Kosiba Ján, Majdan Radoslav, Tkač Zdenko, Tulík Juraj

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Filtračné zariadenie pozostáva z filtračného telesa (8), ktoré je pripevnené k traktoru prostredníctvom konzoly (7), hydrogenerátora (2) na nasávanie kvapaliny z prevodovky (1) traktora, ďalej pozostáva z rozvádzača (3), hadíc (4), potrubia (5) a  spojok (6), pričom spojky (6) sú spojené s filtračným telesom (8) pomocou hadíc (4) a sú jednou stranou zasunuté do zásuviek (9) na traktore a na druhej strane sú spojky (6) vybavené zásuvkami (10) na pripojenie strojov k traktoru.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYČíslo prihlášky 93.2012 Dátum podania prihlášky 28. 11. 2012 Číslo prioritnej prihláškyDátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺľlĺ- C 1- (ŽOĺÓ-ÚĺľKrajina alebo regionálna organizácia priorityDátum zverejnenia prihlášky 3. 6. 2014Vestník ÚPV SR č. 06/2014 Dátum sprístupneniaČíslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihláškyČíslo pôvodnej prihlášky úžitkového vzoru v prípade odbočeniaČíslo podania medzinárodnej prihláškyČíslo zverejnenia medzinárodnej prihláškyČíslo podania európskej patentovej prihláškyMajiteľ Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Technická fakulta, Nitra, SKNázov Filtračné zariadenie na filtráciu univerzálnych prevodových a hydraulických kvapalín traktoraFiltračné zariadenie pozostáva z filtračného telesa (8),ktoré je pripevnené k traktoru prostredníctvom konzoly(7), hydrogenerátora (2) na nasávanie kvapaliny z prevodovky (l) traktora, ďalej pozostáva z rozvádzača (3), hadíc (4), potrubia (5) a Spojok (6), pričom spojky (6) sú spojené s filtračným telesom (8) pomocou hadíc (4) a sú jednou stranou zasunuté do zásuviek (9) na traktore a na druhej strane sú spojky (6) vybavené zásuvkami (lO)na pripojenie strojov k traktoru.Vynález sa týka kontinuálnej filtrácie univerzálnych prevodových a hydraulických kvapalín traktorov prostredníctvom vonkaj šieho hydraulického okruhu.V súčasnosti je možné filtrovať univerzálne prevodové a hydraulické kvapaliny traktorov kontinuálnym spôsobom prostredníctvom filtrov osadených výrobcom traktora alebo diskontinuálne mimo prevádzky traktora filtračným zariadením prečerpávajúcim olejovú náplň cez externe umiestnené filtre mimo traktora. Oba uvedené spôsoby riešia filtráciu olejových náplní len čiastočne. Výrobcom montované filtre majú obmedzené možnosti zachytávať jemné nečistoty a vodu, ale filtrujú náplň kontinuálne počas prevádzky traktora. Externé filtračné jednotky síce čistia kvapalinu od najmenších častíc znečistenia a vody, ale čas potrebný na takúto filtráciu predstavuje prestoj prevádzky traktora a takéto riešenie neumožňujú filtrovať olejovú náplň počas činnosti traktora, kedy dochádza k znečisťovaniu, a navyše je tento spôsob finančne náročný pre prevádzkovateľa traktora.Filtračné zariadenie na filtráciu univerzálnych prevodových a hydraulických kvapalín traktora odoberá filtrovanú kvapalinu z vonkajšieho hydraulického okruhu traktora, pričom filtračné zariadenie je umiestnené v blízkosti rýchlospojok v priestore trojbodového závesu. Takto je zabezpečená kontinuálna filtrácia počas prevádzky a zároveň vysoká čistota olejovej náplne. Filtračné zariadenie je pripojené prostredníctvom rýchlospojok k jednému z vonkajších hydraulických okruhov traktora. Pripojovacie rýchlospojky sú navrhnuté tak, aby umožňovali pripojenie náradia aj k hydraulickému okruhu, ku ktorému je pripojené filtračné zariadenie. Na filtráciu je potrebné voliť prietok oleja do 1 dm 3.min 1, aby filtračné zariadenie neovplyvnilo činnosť hydraulického okruhu traktora. Podmienkou činnosti filtračného zariadenia je, aby po naštartovaní motora bol nastavený uvedený prietok oleja cez vonkajší hydraulický okruh, ku ktorému je pripojené filtračné zariadenie. Traktor, pre ktorý je filtračné zariadenie určené, musí byť vybavený regulačným hydrogenerátorom, ktorým je možné nastaviť potrebný prietok oleja. Upozornenie na zapnutie príslušného hydraulického obvodu je zabezpečené štítkom umiestneným na filtračnom zariadení a na viditeľnom mieste v kabíne traktora. Filtračná vložka sa mení v pravidelných intervaloch určených aj pre filtračné vložky, ktoré sú štandardne namontované v traktore. Na vstupe do filtračnej vložky je ventil typu minimess na jednoduchý odber vzorky oleja a pripojenie diagnostického zariadenia na hodnotenie znečistenia oleja počas prevádzky v traktore. Predstavené filtračné zariadenie zabezpečuje druhý stupeň filtrácie, pretože hydraulický olej dodávaný hydrogenerátorom je predčistený od hrubých nečistôt filtrami montovanýrni výrobcom traktora. Filtračné zariadenie je pripojené k vonkajšiemu hydraulickému okruhu traktora prostredníctvom hadíc. Uvedenie filtračného zariadenia do prevádzky sa realizuje jednoduchým zasunutím rýchlospojok do vonkajšieho hydraulického okruhu traktora.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je vysvetlený pomocou obrázka 1, kde je znázornené zapojenie filtračného zariadenia k vonkajšiemu hydraulickému okruhu traktora.Navrhnutý vynález znázornený na obrázku 1 je určený pre traktory, ktoré sú vybavené regulačným hydrogenerátorom, ktorým je možné nastaviť požadovaný prietok cez filtračné zariadenie. Vynález bol realizovaný na traktore John Deere 8100. Použité bolo filtračné teleso g, do ktorého je privádzaná kvapalina pomocou hadíc il a spojok Q. Kvapalina je nasávaná hydrogenerátorm g z prevodovky l traktora a ďalej dopravovaná potrubím j cez rozvádzač ě do vonkajšieho hydraulického okruhu. Spojky Q sú pripojené k zásuvkám 2,ktorými je traktor štandardne vybavený. Spojky Q filtračného zariadenia sú jednou stranou zasunuté do zásuviek 2 na traktore a na druhej strane sú vybavené zásuvkami m, aby filtračné zariadenie neblokovalo hydraulický okruhu, ku ktorému je pripojené, ale aby sa tento okruh mohol využívať na pripojenie strojov k traktoru. Samotné filtračné teleso 3 je na traktore namontované prostredníctvom konzoly Z tak, aby nebránilo po 1 Dhybu trojbodového závesu traktora a zároveň bolo ľahko dostupné z dôvodu výmeny filtračnej vložky. Na výstupe hydrogenerátora z môže tlak dosiahnuť až 20 MPa, a preto bol zvolený tlakový filter s redukčným ventilom, ktorý odoláva až do 30 MPa. Zvolená bola tiltračná vložka, ktorá zachytí nečistoty pod 2 m.Filtračné zariadenie na filtráciu univerzálnych prevodových a hydraulických kvapalín traktora je využiteľné pre traktory, ktoré umožňujú nastavenie prietoku. Uvedenie filtračného zariadenia do prevádzky je jednoduché využitím rýchlospojok a nevyžaduje rozsiahlu demontáž ani zásah do hydraulického alebo prevodového systému traktora. Filtračné zariadenie na filtráciu univerzálnych prevodových a hydraulických kvapalín traktora je využiteľné na zvýšenie čistoty olejovej náplne traktora z pohľadu zabezpečenia spoľahlivej prevádzky prevodového a hydraulického systému traktora. Použitie uvedeného zariadenia vytvára predpoklady na aplikáciu ekologických kvapalín, ktoré sú citlivé na znečistenie vodou a všetkými druhmi nečistôt. Vynález v sebe spája výhody kontinuálnej filtrácie a vysokej úrovne čistenia olej a.1. Filtračné zariadenie na filtráciu univerzálnych prevodových a hydraulických kvapalín traktora, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pozostáva z filtračného telesa (8), ktoré je pripevnené k traktoru prostredníctvom konzoly (7), hydrogenerátora (2) na nasávanie kvapaliny z prevodovky (l) traktora, ďalej pozostáva z rozvádzača (3), hadíc (4), potrubia (5) a spojok (6), pričom spojky (6) sú spojené s filtračným telesom (8) pomocou hadíc (4) a sú jednou stranou zasunuté do zásuviek (9) na traktore a na druhej strane sú spojky (6) vybavené zásuvkami (10) na pripojenie strojov k traktoru.

MPK / Značky

MPK: B01D 35/06, B01D 35/02

Značky: traktora, filtračné, univerzálnych, prevodových, filtráciu, hydraulických, zariadenie, kvapalín

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-288346-filtracne-zariadenie-na-filtraciu-univerzalnych-prevodovych-a-hydraulickych-kvapalin-traktora.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Filtračné zariadenie na filtráciu univerzálnych prevodových a hydraulických kvapalín traktora</a>

Podobne patenty