Spôsob čírenia a stabilizácie vína proti koloidným zákalom pomocou hroznového pigmentu

Číslo patentu: 288280

Dátum: 29.05.2015

Autori: Kazacker Aleksander, Káčerík Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob čírenia a stabilizácie vína proti koloidným zákalom pomocou hroznového pigmentu sa vyznačuje tým, že do upravovaného vína sa pridá 0,6 percentný vodný roztok hroznového pigmentu spočiatku pri krátkodobom intenzívnom miešaní, zmes sa nechá postáť do usadenia a dekantácie, neskôr sa zbavuje usadeniny prefiltrovaním, celý proces sa vykonávať pri teplote 12 – 14 °C v priebehu 1 – 3 dní.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYDátum podania prihlášky 4. 10. 2010 Číslo prioritnej prihláškyDátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálnaDátum zverejnenia prihlášky 3. 5. 2012 Vestník UPV SR č. 5/2012Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihláškyČíslo pôvodnej prihlášky úžitkového vzoru v prípade odbočeniaČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihláškyMajiteľ Alpha Omega Consulting s.r.0., Bratislava, SKSpôsob Čírenia a stabilizácie vína proti koloidným záka 1 on 1 pomocou hroznového pigrnentu sa vyznačuje tým, že do upravovaného vína sa pridá 0,6 percentný vodný roztok hroznového pigmentu spočiatku pri krátkodobom intenzívnom miešaní, zmes sa nechá postát do usadenia a dekantácie, neskôr sa zbavuje usadeniny prefiltrovanĺm,celý proces sa vykonávať pri teplote 12 ~ 14 °C v priebehu l ~ 3 dní.Spôsob čírenia a stabilizácie vína proti koloidným zákalom pomocou hroznového pigmentuTechnické riešenie patrí do oblasti potravinárskeho priemyslu a týka sa spôsobu čírenia a stabilizácie vína proti koloidným zákalom, a to pomocou hroznového pigmentu vyznačujúceho sa zníženým obsahom pektínu,celulózy a zvýšeným stupňom paramagnetizmu.Koloidné zákaly vo vínach sú podmienené vzájomným pôsobením flavan-3-olov a flavan-3,4-diolov,najmä katechínov a leukoantokyánov s polypeptidmi a proteínmi. Sprevádza ich malé množstvo uhľovodíkov, fosforu a ťažkých kovov, ako je železo, hliník a meď. Látky fenolovej povahy (flavonoidy) pripájajú bielkovinu reverzačne. V dôsledku oxidácie fenolových hydroxylov na chinónové skupiny a vzniku príslušných chinónov prebieha spájanie proteínov nenávratne.V prvom prípade sa tanínovo-bielkovinový komplex udržuje vďaka vodíkovej väzbe medzi hydroxylom fenolov a COOH - skupinami proteínov, v druhom prípade - pomocou donorovej a akceptorovej väzby medzi karbonylmi chinónov s voľnými amino skupinami bielkovín. Avšak, nezávisle od účasti na vytváraní nerozpustných komplexov s bielkovinami, okysličené formy fenolových zlúčenín môžu byť samostatnými zdrojmi iného nežiaduceho javu - oxidačného zhnednutia nápojov a vyzrážania polyfenolových látok. Chinóny sa môžu ďalej kondenzovať na vysokomolekulárne produkty červeno-hnedej farby - flobafény, ktoré sa zúčastňujú na vzniku nerozpustných komplexov s bielkovinami alebo môžu byť príčinou zakalenia vína. Kondenzovaným polyfenolovým komponentom a najmä leukoantokyánom patrí dôležitá úloha pri oxidačnom zhnednutí nápojov. Tie isté polyfenoly, predovšetkým olygomérne formy leukoantokyánov v komplexe s bielkovinami, sú zdrojom zhnednutia pri ochladzovaní. Zníženie obsahu leukoantokyánov je jedna z ciest zvyšovania stability hotového produktu. Druhým zdrojom koloidných zákalov sú bielkovinové látky. Do zloženia bielkovín vína patria globulíny a glykoproteidy s obsahom cukrov 4,5 5,0 . Vznik bielkovinových zákalov je spojený s prítomnosťou iónov kovov. Ióny ťažkých kovov sa pripájajú k polyfenolovým komponentom chelátovou väzbou a vytvárajú kovovo-tanínovo-bielkovinové komplexy.Známe sú rôzne spôsoby čírenia a stabilizácie vína proti koloidným zákalom. Jeden známy spôsob čírenia a stabilizácie vína predpokladá odstránenie vysokomolekulárnych a nízkomolekulárnych komponentov, ktoré vytvárajú zákaly, pridaním organického sorbentu, napríklad priestorového polyméru polyvinylpyrolidćnu,nasleduje odstátie a potom odstránenie kalu (Špricman E. M. a iné, Stabilizácia vína a iných nápojov proti koloidným zákalom. M. CNIITEI Potravinový priemysel, 1975). Druhý známy spôsob čírenia štiav a vína predpokladá Filtrovanie cez vrstvu diatomitového prášku (patent Ruskej federácie RU 2130739). Pri tomto spôsobe sa ako sorbent používa diatomitový prášok. To dáva možnosť usadenia kalu na filtre. Rýchle znečistenie povrchu filtra a vysoké energetické náklady kvôli zvýšenému odporu vrstvy sorbentu vedie k rýchlemu opotrebovaniu filtra a potreby jeho častej výmeny. Táto skutočnosť nedáva možnosť použitia tejto metódy pri priemyselnej výrobe vína. Ďalší známy spôsob čírenia a stabilizácie vína predpokladá pridávanie vodného roztoku amóniovej soli melanínu pH 6 - 7 v nmožstve 100 - 200 my do vína a odstátie zmesi v priebehu 12- 16 hodín s nasledovným odstránením kalu filtrovaním (patent Ruskej federácie RU 2022007). Pri tomto spôsobe sa s cieľom zvýšenia kvality hotového produktu a jeho stability a tiež zrýchlenia procesu filtrovania,po pridaní vodného roztoku amóniovej soli melavinínu, víno nasycuje kyslíkom v priebehu 10 - 40 minút. Uvedený spôsob je zvolený ako prototyp. Nedostatkom prototypu je, že na ošetrenie vína je potrebné dodatočné zariadenie, ktoré nepredpisujú existujúce technológie, a tiež, že príprava roztoku na ošetrenie vína zaberá významný čas. Ošetrenie vína podľa navrhnutej metodiky nezabezpečuje stabilnú kvalitu pri sériovej výrobe rôznych druhov vína, pretože môže prebehnúť zmena chuťových vlastností vína, pričom výrobné náklady na ošetrenie vína sa podstatne zvyšujú. Treba poznamenať, že vznikajúci kal sa neusadzuje na dno nádoby, ale je v stave suspenzie, čo sťažuje proces filtrácie.Nedostatky uvedených metód eliminuje spôsob podľa tohto riešenia, keď pri existujúcom spôsobe získavania vína je možné vykonať ošetrenie hroznovým pigmentom Melavinol bez dodatočných technologických operácií a používania dodatočného technologického zariadenia, s čiastočným zrušením existujúcich operácií,pričom sa zabezpečí z hľadiska čírenia a stability kvalitné ošetrenie vína. Melavinol je čisto prírodnou látkou,ktorá je získavaná z vysušených šupiek hroznových bobúľ po uskutočnení prirodzenej fermentácie. Je to zmes voľných, neoxidovaných flavonoidov a ich okysličených kondenzovaných foriem, ktoré sa nachádzajú čiastočne spojené podobne pektínovým látkam. Tento výrobok neobsahuje žiadne nečistoty, ktoré patria k cudzorodým látkam vo vzťahu k vínu. Melavinol nie je toxický, neobsahuje nečistoty cudzorodého syntetic 1 Dkého organického a anorganického pôvodu. Melavinol sa pridáva V podobe rozriedeného roztoku. Pri tom sa V podmienkach prirodzenej kyslosti vína vytvára kal. Tento proces, ktorý prebieha priamo V absorpčnom prostredí, prechádza štádiom vzniku koloidov, ktoré majú mimoriadne rozvinutý absorpčný povrch, čo je príčinou vysokého stupňa viazania látok, ktoré sú zodpovedné za zakalenie vína. Pritom hodnotné neokysličené formy flavonoidov sa neodstraňujú zo spracovávaných materiálov. Melavinol má vysokú spojovaciu schopnosť vo vzťahu ku katiónom Viacmocných a ťažkých kovov. Nevznikajú problémy s odstránením nadbytku iónov železa z Vína, ktoré sú problematické pri práci podľa známych technológií a vyžadujú používanie látok cudzorodých pre víno. Kal, ktorý vzniká po spracovaní týmto produktom, rýchlo dekantuje a vytvára látku,ktorá sa ľahko filtruje. Používanie Melavinolu dáva možnosť zrieknuť sa používania zlúčenín s obsahom síry, ktoré sú často používané V technologickom cykle ošetrenia vína. Používanie Melavinolu je ekonomicky účelné, pretože náklady na ošetrenie vína neprevyšujú hodnotu štandardnej technológie, ale sú ešte nižšie. Výhodou tohto riešenia je aj to, že sa zvýši kvalita hotového produktu, zníži sa cena opracovania, zvýši sa stabilita a tiež sa urýchli proces opracovania vína, a celkovo sa znížia náklady.Spôsob čírenia a stabilizácie vína proti koloidným zákalom pomocou hroznového pigmentu sa vyznačuje tým, že do upravovaného vína sa pridá 0,6 vodný roztok hroznového pigmentu do vína, spočiatku pri krátkodobom intezívnom miešaní, zmes sa nechá postáť do usadenia a dekantácie, neskôr sa zbavuje usadeniny preñltrovanírrl, Celý proces sa vykonáva pri teplote 12 - 14 °C V priebehu l - 3 dní.Tento príklad ukazuje spôsob ošetrenia V optimálnom režime.Do oddelenej nádoby sa naleje 96 ml destilovanej vody a pridáme počas miešania 24 ml 3 roztoku hroznového pigmentu Melavinol, čím sa získa 0,6 pracovný roztok Melavinolu. Takto získaný pracovný roztok nalejeme tenkým prúdom do ošetrovaného vína (10 l) pri intenzívnom premiešavaní. Teplota vína pri ošetrení Melavinolom je 12 - 14 °C. Po pridaní celého objemu Melavinolu do ošetrovaného vína alebo vínneho materiálu sa pokračuje V intenzívnom premiešavaní V priebehu 3 5 minút. Upravené víno na vytvorenie kalu sa nechá odstáť 3 dni. Po dekantácii kalu sa Víno stočí a preñltruje. V prípade potreby sa opakuje filtrovanie po 2 3 týždňoch alebo pred rozlievaním. Výsledky sú uvedené V tabuľke.Tento príklad ukazuje spôsob ošetrenia V zrýchlenom režime.Do oddelenej nádoby sa naleje 96 ml destilovanej Vody a pridá sa počas miešania 24 ml 3 roztoku hroznového pigmentu Melavinol, čím sa získa 0,6 pracovný roztok Melavinolu. Takto získaný pracovný roztok nalejeme tenkým prúdom do ošetrovaného vína (10 l) pri intenzívnom premiešavaní. Teplota vína pri ošetrení Melavinolom je 12 - 14 °C. Po pridaní celého objemu Melavinolu do ošetrovaného vína alebo vínneho materiálu sa pokračuje V intenzívnom premiešavam V priebehu 3 5 minút. Upravené Víno na Vytvorenie kalu sa nechá odstáť l deň. Po dekantácii kalu sa víno stočí a preñltruje. V prípade potreby sa opakuje filtrovanie po 2 3 týždňoch alebo pred rozlievaním. Výsledky sú uvedené V tabuľke.Tento príklad demonštruje spôsob ošetrenia V neprípustnom režime.Do oddelenej nádoby sa naleje 96 ml destilovanej Vody a pridá sa počas miešania 24 ml 3 roztoku hroznového pigmentu Melavinol, čím sa získa 0,6 pracovný roztok Melavinolu. Takto získaný pracovný roztok nalejeme tenkým prúdom do ošetrovaného Vína (10 l) pri intenzívnom premiešavaní. Teplota vína pri ošetrení Melavinolom je 22 °C. Po pridaní celého objemu Melavinolu do ošetrovaného vína alebo vínneho materiálu sa pokračuje V intenzívnom premiešavaní V priebehu 3 5 minút. Upravené víno na vytvorenie kalu sa nechá odstáť 3 dni. Po dekantácii kalu sa víno stočí a prefiltmje. V prípade potreby sa opakuje filtrovanie po 2 3 týždňoch alebo pred rozlievaním. Výsledky sú uvedené V tabuľke.Spôsob ošetrenia Vína podľa Stabilita Vína na stáčanieZákal vína po ñltrovaníSpôsobom úpravy Vína podľa tohto riešenia nachádza uplatnenie V potravinárskom priemysle.Spôsob šírenia a stabilizácie Vína proti koloidným zákalom pomocou hroznoVého pigmentu, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že do upravovaného Vína sa pridá 0,6 Vodný roztok hroznového pigmentu spočiatku pri krátkodobom intezívnom miešaní, potom sa zmes nechá postáť do usadenia a dekantácie, neskôr sa zbavuje usadeniny prefiltrovaním, celý proces sa vykonáva pri teplote 12 - 14 °C V priebehu 1 - 3 dní.

MPK / Značky

MPK: C12G 1/12, C07B 63/00, C12H 1/02

Značky: spôsob, koloidným, pomocou, pigmentů, hroznového, čírenia, vína, zákalom, stabilizácie, proti

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-288280-sposob-cirenia-a-stabilizacie-vina-proti-koloidnym-zakalom-pomocou-hroznoveho-pigmentu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob čírenia a stabilizácie vína proti koloidným zákalom pomocou hroznového pigmentu</a>

Podobne patenty