Spôsob rozširovania rúr a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Číslo patentu: 288269

Dátum: 16.04.2015

Autori: Hudák Juraj, Kučár Ivan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Pri spôsobe rozširovania rúr sa rúra vloží do delenej prieťažnice a do rúry sa zasunie prieťažník s pružným prieťažníkom. Vložená rúra je stláčaná ďalším prieťažníkom pri súčasnom stláčaní pružného prieťažníka. Tiež je opísané zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYČíslo prihlášky 10.2011 Dátum podania prihlášky 8. 2. 2011 Číslo prioritnej prihláškyDátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺľlĺ- C 1- 0015.01)Dátum zverejnenia prihlášky 3. 9. 2012 Vestník UPV SR č. 9/2012Číslo pôvodnej prihlášky úžitkového vzoru v prípade odbočeniaČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihláškyHudák Juraj, Ing., CSc., Košice, SK Pôvodca Kučín Ivan, Ing., Košice, SK Hudák Juraj, Ing., CSc., Košice, SKNázov Spôsob rozširovania rúr a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu AnotáciaPri spôsobe rozširovania rúr sa rúra vloží do delenej prie ťažnice a do rúry sa zasunie prieťažník s pružným prie ťažníkorn. Vložená rúra je stláčaná ďalším prieťažníkornpri súčasnom stláčaní pružného prieťažníka. Tiež je opí sané zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu.Vynález sa týka spôsobu rozširovania nir, umožňujúceho zachovanie konštantnej hrúbky rúry pri zmenách jej priemerov, a zariadenia na vykonanie tohto spôsobu.Rozširovanie rúr sa V súčasnosti zabezpečuje lisovaním. Rúra sa vloží do prieťažnice, pričom ako prieťažník sa používa elastomér, ktorý sa stláča a ktorý tlakom zabezpečuje rozšírenie rúry.Pri ďalšej technológii sa miesto elastoméru používa kvapalina, ktorá sa stláča a ktorá zabezpečuje rozširovanie rúry.Uvedené spôsoby zabezpečujú zmenu priemerov rozťahovaním rúry a zmenou jej hrúbky. Pri väčšej zmene priemeru dochádza k deforrnáciám za hranicou plasticity a praskaniu rúry, a preto sa rozširovanie musí zabezpečovať viacerými operáciami.Rozširovanie rúry kvapalinou nesie so sebou celý rad problémov s utesnením priestoru, v ktorom sa kvapalina nachádza. Tak isto ako V predchádzajúcom prípade dochádza pri rozširovaní k zmene hrúbky steny rozšírenej rúry.Uvedené nedostatky odstraňuje spôsob rozširovania rúr, pri ktorom rúru vložíme do delenej prieťažnice a do rúry zasunieme prieťažníkom pružný prieťažník a ďalším prietažníkom stláčame vloženú rúru, pričom súčasne prietäžníkom stláčame pružný prieťažník, a V zariadení na vykonanie tohto spôsobu je os prieťažníka s pružným elastomérom zhodná s osou prieťažníka na stláčanie rúry, pričom vnútorný priemer prieťažníka na stláčanie rúry a Vonkajší priemer prieťažníka s pružným elastomérom sú uložené suvne a ich priemer sa rovná vnútornému priemeru rozširovánej rúry alebo je menší ako Vnútorný priemer rozširovánej rúry.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku je zobrazený lisovací prípravok na rozširovanie rúr s delenou prieťažnicou so zasunutou rúrou a zasunutým prieťažníkom s pružným prieťažníkom pred rozširovaním a po ňom.Lisovací prípravok na rozširovanie rúr je zobrazený na obrázku a pozostáva z delenej prieťažnice 5 a Q,telies Z a 5, prieťažníc 5 a Q, prieťažníkov l a 2, pružného prieťažníka 5, vedenia i, pružného prieťažníka 5 a rozširovánej rúry 2.Prieťažnice 5 a Q tvoria prieťažnicu a sú radiálne alebo aXiálne delené, aby rozšírenú rúru 2 bolo možné po rozšírení z lisovacieho prípravku vybrať, a sú uložené V telesách Z a 5.V prieťažníku l je vedením m Vedené Vedenie í pružného prieťažníka 5, na ktorom je uložený pružný prieťažník 5. Prieťažník z je vedený prieťažníkom l a umožňuje stláčanie rúry 2. Prieťažníky 5 a z sú ovládané nezávisle.Po vložení rúry 2 do prieťažníc 5 a Q prieťažníkom l zasunieme pružný prieťažník 5 do rúry 2. Prieťažníkom g stláčame rúru 2 a prieťažníkom l stláčame pružný prieťažnik 5.Rúra 2 je namáhaná na vzper a rozširovaním pružného prieťažníka 5 dochádza k strate stability rúry 2.Pri súčasnom pôsobení prieťažníkov l a 2 dochádza k preťahovaniu rúry 2 medzi pružným prieťažníkom 5 a prieťažnicami 5 a Q, V dôsledku čoho zostáva V rozširovánej časti rúry 2 zachovaná rovnaká hrúbka rúry 2.l. Spôsob rozširovania rúr, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že rúru vložíme do delenej prieťažnice a do rúry zasunieme prieťažník s pružným prieťažníkom a ďalším prieťažníkom stláčame vloženú rúru pri súčasnom stláčaní pružného prieťažníka.2. Zariadenie na vykonanie spôsobu podľa nároku l pozostávajúce z telies, prieťažníc, prieťažníkov,pružného prieťažníka a vedenia pružného prieťažníka, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že os pohybu prieťažmka (2) je zhodná s osou pohybu prieťažníka (1).3. Zariadenie podľa nároku 2, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že Vonkajší priemer prieťažníka (l) a Vnútorný priemer prieťažníka (2) sú uložené suvne a ich priemer sa rovná vnútornému priemeru rozširovanej rúry alebo je menší ako Vnútorný priemer rozširovanej rúry (9).

MPK / Značky

MPK: B21D 31/04

Značky: spôsobu, spôsob, tohto, vykonávanie, zariadenie, rozširovania

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-288269-sposob-rozsirovania-rur-a-zariadenie-na-vykonavanie-tohto-sposobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob rozširovania rúr a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu</a>

Podobne patenty