Číslo patentu: 288256

Dátum: 25.02.2015

Autor: Köhler Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opisujú sa výplňové telesá pozostávajúce z penovej hmoty obalenej fóliou, pričom materiál penovej hmoty je objemovo komprimovaný a pozostáva z plastových vločiek alebo penových častíc, ktoré majú dĺžkovú rozťažnosť 20 až 100 mm. Ďalej sa opisuje použitie výplňových telies.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYDátum podania prihlášky 21. 9. 2006 (13) Druh dokumentu 36 Cislo prioritnej prihlášky 10 2005 045 252.3, 10 2006 040 312.6 (51) Int. Cl. (20 l 5.01) Dátum podania priorít-nej prihlášky 22. 9. 2005, 29. 8. 2006 C 08 J 9/00 Krajina alebo regionálna B 60 R 13/00organizácia priority DE, DE Dátum zverejnenia prihlášky S. 4. 2007 Vestník UPV SR č. 4/2007Číslo pôvodnej prihlášky úžitkového vzoru v prípade odbočeniaČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihláškyKöhler und Kraft GmbH Co. KG, Freudenberg, DEOpisujú sa výplňové telesá pozostávajúca z penovej hmoty obalenej fóliou, pričom materiál penovej hmoty je objemovo komprimovaný apozostáva z plastových vločiek alebo penových častíc, ktoré majú dĺžkovú rozťažnosť 20 až 100 mm. Ďalej sa opisuje použitie výplňových telies.Vynález sa týka výplňových telies, pozostávajúcich z penového výplňového materiálu obaleného fóliou,pričom penový Výplňový materiál je objemovo komprimovaný a pozostáva z plastových vločiek alebo častícZ DE 41 39 858 Al je známe výplňové teleso na akustické a tepelné utesnenie dutín v karosériách motorových vozidiel, ktoré je vytvorené ako fóliou obalený tvarovaný diel z elastíckého porézneho materiálu s dostatočnou vratnou elasticitou, ktorý je pred nanesením do dutiny vystavený vákuu. Tvarovaný diel je samonosný a vykazuje v smere ukladania, ktorý je kolmý na montážnu rovinu, cez plochý, tenký vložený prvok vysokú ohybovú pevnosť. Tvarovaný diel je obalený plastovou fóliou s hrúbkou asi 10 m až 50 m a vo vákuu sa zlisuje, takže sa môže umiestniť do ťažko prístupných dutín karosérií. Tam získava tvarovaný diel po zrušení vákua tesníacu funkciu a hlukovo izolačné funkcie. Nevýhodné je nutné zohľadnenie/manipulácia vloženým prvkom z napr. lepenky.V DE 35 06 004 C 2 je opísané výplňové teleso, pozostávajúce z penovej hmoty s otvorenými pórmí, ktoré je objemovo komprimované a zo všetkých strán obalené fóliou. Racionálna výroba výplňových telies spočíva v tom, že sa priebežne komprimuje viac paralelne vedľa seba usporiadaných výplňových telies medzi pásmi fólie v objeme a v nasledujúcej oblasti sa postupne na okrajoch zvára. Pri inom spôsobe výroby toto môže prebiehať tiež medzi dvomi tlakovými doskami so súčasným postranným uzavretím obalu.V DE 94 17 813 Ul je opísané výplňové teleso na zavedenie do dutiny karosérie motorových vozidiel,pozostávajúce z výplňového materiálu z penovej hmoty, ktorý je obalený plastovou fóliou. Výplňový materiál z penovej hmoty sa napr. evakuáciou alebo vzduchotesne uzavretým obalom zmenší na zavedenie do dutiny. Uvoľnením síl vratnej elasticity výplňového materiálu z penovej hmoty je možné výplňové teleso umiestniť do dutiny. Výplňový materiál z penovej hmoty pozostáva výhradne z vločiek penovej hmoty. Výplňové teleso je ľubovoľne tvarovateľné V dôsledku len pôsobením formy plastovej fólie držaných vločiek penovej hmoty v evakuovanom stave na základe rozmiestnenia dosiahnuteľného vonkajším pôsobením.Pri vločkách z penovej hmoty sa uvádza, že pozostávajú z penovej hmoty s otvorenými pórmi. Jednotlivé vločky penovej hmoty, prípadne určitý, výhodne malý podiel vločiek penovej hmoty môže tiež pozostávať z penovej hmoty s uzavretými pórmi. Vločky penovej hmoty majú výhodne veľkosť medzi 5 a 20 mm s ohľadom na ich najväčšie pozdĺžne predĺženie a medzi 5 a 10 mm s ohľadom na ich najväčšie roztiahnutie do šírkyVýplňové telesá z penovej hmoty, známe zo stavu techniky, s veľkosťou 0 až 20 mm, nespĺňajú požiadavky používateľov. Pri zabudovaní výplňových telies napríklad do ďalej uvažovaných dutín karosérie motorového vozidla sa komprimované výplňové telesá, prípadne ich obklopujúca plastová fólia, natrhnú alebo sa perforujú, čim výplňové telesá expandujú a môžu vyplniť dutinu. Na to je nutné, aby výplňové telesá dosiahli expandovaný stav, pokiaľ možno rýchle. Ak je expanzia pridlhá, potom hrozí nebezpečenstvo, že výplňové telesá vyplnia predmetnú dutinu len čiastočne, lebo sa napr. V priebehu expanzie zosunú. Čas, ktorý majú výplňové telesá na expanziu, závisí napr. od rýchlosti transportného pásu pri výrobe motorových vozidiel. Osoby alebo stroje, ktoré výplňové telesá do potrebných dutín vnášajú a plastovú fóliu natrhnú alebo perforujú, majú iba obmedzené časové obdobie na to, aby výplňové teleso umiestnili exaktne do dutiny.Ďalej sa môžu známe výplňové telesá s vločkami penovej hmoty s veľkosťou 0 až 20 mm zlísovať len na hrúbku väčšiu ako 20 mm. Bolo zistené, že pri tenších výplňových telesách známe vločky penovej hmoty už nemôžu expandovať, lebo sa štruktúra vločiek penovej hmoty pri lisovaní rozruší. Potom sa výplňové telesá umiesmia do dutiny, ktorú však úplne nevyplnia, pretože časť vločiek penovej hmoty je rozrušenaÚlohou predloženého vynálezu je teda dodanie výplňových telies, pri ktorých by sa uvedené nevýhodyUvedená úloha je podľa vynálezu pri výplňovom telese, pozostávajúcom z penového výplňového materiálu obaleného fóliou, pričom penový Výplňový materiál je objemovo komprimovaný a pozostáva z plastových vločiek alebo penových častíc, vyriešená tým, že plastové vločky alebo častice peny majú dlžkovú rozťažnosť 20 až 100 mm.Obzvlášť vhodné sú plastové vločky alebo častice peny s rozťažnosťou 30 až 90 mm, 40 až 80 mm, alebo 50 až 70 mm, obzvlášť ale 60 mm.Tvar plastových vločiek alebo častíc peny môže byť pravouhlý, guľatý i oválny alebo je obsiahnutá kom l 0Výhoda vyhotovenia plastových vločiek alebo penových častíc podľa vynálezu spočíva v tom, že výplňove telesá po natrhnutí, prípadne perforácii, majú tendenciu veľmi rýchlo prejsť do svojho pôvodného tvaru pred naplnenim. Tento časový úsek umožňuje používateľovi výplňové teleso umiestňovať na jeho určenom mieste v dutine až do úplnej expanzie.Vyhotovením plastových vločiek alebo penových častíc podľa vynálezu dosiahne výplňové teleso vlastnú stabilitu bez dodatočných opatrení, akými sú vložené prvky.Plastové vločky alebo penové častice pozostávajú napriklad z polyuretánových (PUR) pien s rôznou objemovou hmotnosťou, pričom nachádzajú použitie obzvlášť PUR odpadové peny, a týmto sa môžu ďalej zhodnocovať.Uvedené veľkosti a tvary plastových vločiek alebo penových častíc sa dosiahnu pomocou trhania, strihania, dierovania alebo razenia. Pritom je treba vziať do úvahy to, že pri strihaní a dierovaní sa môže získať veľmi presná priestorová forma, zatial čo pri trhaní a razení môže vzniknúť nepatmé množstvo menších plastových vločiek alebo penových častíc, ktoré však funkciu výplňového telesa žiadnym spôsobom neovplyvňuju.Ďalej je možné použiť spoj ivovú penovú hmotu s nízkou objemovou hmotnosťou.Hrúbka výplňových telies v komprimovanom stave je 5 až 20 mm, výhodne je 10 až 15 mm. Plastové vločky alebo častice peny podľa vynálezu, ktoré vykazujú dlžkovú rozťažnosť 20 až 100 mm, majú tú vlastnosť, že aj po silnej komprimácii opäť expandujú. Inak než známe vločky penovej hmoty, ktoré sa pri silnej komprimácii rozrušia, sa prekvapivo ukázalo, že plastové vločky alebo častice peny podľa vynálezu s dĺžkovou rozťažnosťou 20 až 100 mm sú i naďalej elastické. Toto umožňuje výrobu výplňových telies, ktoré, keď sa umiestnia do zodpovedajúcej dutiny, sú tam uložené vždy za určitého predpätia.Fólia, obaľujúca materiál z penovej hmoty, je tvorená z dvoch jednotlivých dielov, ktoré sú umiestnené nad sebou. V závislosti od materiálu penovej hmoty sa napríklad jednotlivé diely na jednom okraji alebo dvoch okrajoch navzájom spoja, potom sa medzi obidva jednotlivé diely plnia plastové vločky alebo penové častice podľa vynálezu, komprimujú sa a potom sa zvyšné okraje navzájom spoja.Spojenie medzi jednotlivými dielmi sa uskutočňuje napríklad zvarením alebo zlepením.Obaľujúca fólia je tvorená len z jedného samostatného dielu, ktorý je pozdĺž jedného okraja preložený,a tak tvorí presahujúcu obalovú fóliu. Pritom sa tri otvorené okraje spoja, ako je uvedené vyššie.Ak majú okraje zvýšiť tuhosť výplňového telesa, tak sa môže dodatočne tiež spojiť preložený okraj.Tuhosť výplňového telesa sa môže prispôsobiť požiadavkám zmenami šírky zvareného alebo zlepeného okraja.Príklad 3 Pri vyhotovení obalovej fólie je použitá nekonečná hadíca, ktorá je spojená na protiľahlých otvorených okrajoch.Výplňové telesá podľa vynálezu sa môžu použiť na vyplňovanie a/alebo uzatváraníe dutín v karosériách motorových vozidiel a podobne.1. Výplňové telesá, pozostávajúce z výplňového materiálu z penovej hmoty a fólie obaľujúcej tento materiál, pričom použitý výplňový materiál z penovej hmoty je objemovo komprimovaný, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že tento výplňový materiál pozostáva z komprimovateľných a expandovateľných plastových vločiek alebo penových častíc s náhodným priestorovým tvarom, ktoré majú po expandovaní dĺžkovú rozťažnosť 20 až 100 mm.2. Výplňové telesá podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že plastové vločky alebo penové častice majú dĺžkovú rozťažnosť 30 až 90 mm.3. Výplňové telesá podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že plastové vločky alebo penové častice majú dĺžkovú rozťažnosť 40 až 80 mm.4. Výplňové telesá podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že plastové vločky alebo penové častice majú dĺžkovú rozťažnosť 50 až 70 mm.5. Výplňové telesá podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že plastové vločky alebo penové častice majú dĺžkovú rozťažnosť 60 mm.6. Výplňové telesá podľa niektorého z nárokov 1 až 5, v y z n a č u j ú c e s a t ý m že plastové vločky alebo penové častice majú pravouhlý, guľa , oválny alebo kombinovaný tvar, prípadne náhodný tvar.7. Výplňové telesá podľa niektorého z nárokov 1 až 6, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že plastové vločky alebo penové častice pozostávajú z polyuretánovej peny alebo polyuretánovej odpadovej peny.8. Výplňové telesá podľa niektorého z nárokov 1 až 7, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že sa tvar plastových vločiek alebo penových častíc získa pomocou trhacieho zariadenia a/alebo strihacieho zariadenia,a/alebo dierovacieho zariadenia, a/alebo vyrážacieho zariadenia.9. Výplňové telesá podľa niektorého z nárokov l až 8, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že výplňové telesá majú V komprimovanom stave hrúbku 5 až 20 mm.10. Výplňové telesá podľa nároku 9, v y z n a č u j ú c e komprimovanom stave hrúbku 10 až 15 mm.ll. Použitie výplňového telesa podľa niektorého z nárokov 1 až 10 na vyplnenie a/alebo uzavretie dutín v karosériách motorových vozidiel.s a tý m , že výplňové telesá majú v

MPK / Značky

MPK: C08J 9/12, B60R 13/02

Značky: výplňové, tělesa

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-288256-vyplnove-telesa.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Výplňové telesá</a>

Podobne patenty