Viacúčelový extraktant pre vodné zmesi a jeho použitie

Číslo patentu: 288182

Dátum: 19.03.2014

Autor: Šiška Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Viacúčelový extraktant je definovaný obsahom nenasýtených mastných kyselín, triglyceridu, metylesterov, etylesterov a vápenatého alebo horečnatého mydla nenasýtených mastných kyselín. Podľa obsahu mydiel sa extraktant použije na extrakciu katiónov, oxokatiónov, oxoaniónov a organických látok z vôd. Extraktant sa tiež použije ako deemulgačné činidlo a/alebo ako kolektor tuhých častíc z vôd, napríklad jemných zrazenín a mikroorganizmov. Extraktant možno energeticky zhodnotiť napr. v zmesi s pevným palivom.

Text

Pozerať všetko

Dátum podania prihlášky 29. 4. 2010 Číslo prioritnej prihláškyDátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálnaDátum zverejnenia prihlášky 5. 12. 2011 Vestník UPV SR č. 12/2011ÚRAD patentu verejnosti l 9. 03. 2014 PRIEMYSIELNEHO Číslo pôvodnej prihlášky VLASTNÍCTVA V prípade vylúčenej prihlášky SLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo pôvodnej prihlášky úžitkového vzoruČíslo podania medzinárodnej prihláškyČíslo zverejnenia medzinárodnej prihláškyČíslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Viacúčelový extraktant pre vodné zmesi a jeho použitieViacúčelový extraktant je definovaný obsahom nenasýtených mastných kyselín, triglyceridu, metylesterov, etylesterov a vápenatého alebo horečnatého mydla nenasýtených mastných kyselín. Podľa obsahu mydiel sa extraktant použije na extrakciu katiónov, oxokatiónov, oxoaniónov a organických látok z vôd. Extraktant sa tiež použije ako deemulgačné činidlo a/alebo ako kolektor tuhých častíc z vôd, napríklad jemných zrazenín a mikroorganizmov. Extraktant možno energeticky zhodnotiť napr. v zmesi s pevným palivom.Riešenie sa týka viacúčelového extraktantu pre vodné zmesi ajeho použitia.Pri použití väčšiny extraktantov k L-L extrakcii organických látok a kovov z vodných roztokov sa využíva princíp rozpúšťadlovej extrakcie, keď rozdeľovací koeficient extrahovanej látky medzi extraktantom a vodnou fázou je väčší ako l. Vysoľovaním alebo úpravou pH vodnej fázy sa môže dosiahnuť zvýšenie rozdeľovacieho koeficientu. V kontinuálnom režime pri nerovnomemom varírovaní pH hodnoty a/alebo koncentrácie extrahovanej látky v zdrojovom vodnom roztoku je však potrebné na zabezpečenie dostatočnej účinnosti extrakcie použiť vysoký objem nátoku extraktantu. Oproti tomu pri reaktívnej extrakcii extraktant chemicky reaguje resp. komplexotvome viaže extrahované zložky, pričom rozdelenie takto extrahovaných zložiek medzi fázami nepodlieha rozdeľovacej rovnováhe ako v prípade rozpúšťadlovej extrakcie a extrakcia prebieha s vyššou selektivitou. V prípadoch, ked je extraktant použitý na odstraňovanie viacerých rozpustných látok z vodných zmesí, prípadne tiež na zníženie emulgácie a obsahu suspendovaných nečistôt, doteraz používané extraktanty neumožňujú jednoduchou modiñkáciou zloženia zabezpečiť extrakciu viacerých látok a pôsobiť ako kolektor pre dispergované pevné častice či emulgované látky. Pritom používané extraktanty sú temer výlučne na syntetickej báze, ťažko dostupné a cenovo náročné.K deemulgácii emulzíí typu olej-voda sa doteraz vedľa koagulačných postupov používajú tiež postupy založené na koalecsenčnej ñltrácii a/alebo na tepelnej deemulgácii založenej na okyslení a zahriatí zmesí, ktoré vyžadujú pomeme značnú spotrebu energie a chemikálií. Koagulant použitý pri deemulgácii obsahuje pomerne malé množstvo olejovej fázy ajeho energetické zhodnotenie je minimálne. Použitie kyslých horúcich vodných zmesí pri tepelnej deemulgácii je spojené tiež s rizikom korozívneho pôsobenia a zvýšenej nebezpečnosti procesných médií.Na odstraňovanie lipoñlných látok z vodných zmesí sú používané, resp. navrhované postupy s použitím extrakčných činidliel na báze rastlinných olejov a nenasýtených mastných kyselín. Podobne na extrakciu ťažkých kovov, amónia a amínov z vodných zmesí sú navrhované ako extrakčné činidlá nenasýtené mastné kyseliny a ich sodné, draselné, vápenaté a horečnaté mydla. Univerzálny extraktant na báze nenasýtených mastných kyselín a ich esterov a mydiel na extrakciu širokého rozsahu látok z vodných zmesí, zahrňujúcich tiež nelipoñlné látky, dispergované pevné častice a emulgované kvapôčky, ktorého selektivita a rozsah použitiaje nastaviteľný zastúpením zložiek, doteraz nebol definovaný.Podstata riešenia podľa vynálezu spočíva v tom, že je popísaný viacúčelový extraktant pre vodné zmesi,ktorý obsahuje najmenej 20 hmotnostných jednej nenasýtenej mastnej kyseliny alebo zmesi nenasýtených mastných kyselín C 0 až C 30 a/alebo triglyceridu a/alebo metylesteru a/alebo etylestem jednej nenasýtenej mastnej kyseliny alebo zmesi nenasýtených mastných kyselín C 5 až C 30 a najviac 20 hmotnostných vápenatého a/alebo horečnatého mydla jednej nenasýtenej mastnej kyseliny alebo zmesi nenasýtených mastných kyselín C 0 až C 30.Viacúčelový extraktant pre vodné zmesí môže obsahovať najmenej 20 hmotnostných jednej nenasýtenej mastnej kyseliny alebo zmesi nenasýtených mastných kyselín C 5 až C 30 a/alebo triglyceridu a/alebo metylesteru a/alebo etylesteru jednej nenasýtenej mastnej kyseliny alebo zmesi nenasýtených mastných kyselín C 0 až C 30 a najviac 0,1 hmotn. vápenatého a/alebo horečnatého mydlajednej nenasýtenej mastnej kyseliny alebo zmesi nenasýtených mastných kyselín C 0 až C 30.Ak viacúčelový extraktant obsahuje najviac 20 hmotnostných vápenatého a/alebo horečnatého mydla jednej nenasýtenej mastnej kyseliny alebo zmesi nenasýtených mastných kyselín C 0 až C 30, je použitý ako činidlo pre extrakciu organických látok tvoriacich s kyselinami soli, napríklad amínov a ich derivátov, a/alebo pre extrakciu amóniových iónov a/alebo katiónov a/alebo oxokatiónov a/alebo oxoaniónov kovov, polokovov, vzáznych a prechodných kovov z vôd s hodnotou pH l až 12.Ak viacúčelový extraktant obsahuje najviac 0,1 hm. vápenatého a/alebo horečnatého mydla jednej nenasýtenej mastnej kyseliny alebo zmesi nenasýtených mastných kyselín C 0 až C 30, je použitý ako činidlo pre extrakciu organických látok a/alebo oxoaniónov kovov, polokovov, vzáznych a prechodných kovov z vôd s hodnotou pH 1 až 7, napríklad uhľovodíkov a ich derivátov a/alebo heterocyklických zlúčenín.Viacúčelový extraktant je použitý ako deemulgačné a číriace činidlo pre emulzné a/alebo emulznosuspenzné vodné zmesi obsahujúce vjednom litri najviac 5 hmotnostných chloridu vápenatćho.Viacúčelový extraktant je použitý ako deemulgačné a číriace činidlo pre emulzné a/alebo emulznosuspenzné vodné zmesi obsahujúce V jednom litri najmenej 0,1 milimólu hydroxidu vápenatého.Viacúčelový extraktant je použitý ako kolektor tuhých častíc, napríklad jemných vodou nerozpustných zrazenín a mikroorganizmov z vodných zmesí.Viacúčelový extraktant môže byť použitý ako palivo pri výrobe tepelnej energie, výhodne v zmesi s pevným palivom.1 objemový diel extraktantu pozostávajúceho z 30 hm. zmesi nenasýtených mastných kyselín C 0 až C 30 pripravených zo zmesi odpadových rastlinných olejov a živočíšnych tukov obsahujúcich hlavne kyselinu olejovú, linolovú a linolénovú, ďalej 20 hm. triglyceridov a 33 hm. metylesterov zmesi nenasýtených mastných kyselín C 6 až C 30 pripravených z repkového oleja, ako aj 5 hm. vápenatých a 5 hm. horečnatých mydiel zo zmesí týchto nenasýtených mastných kyselín, a tiež 7 hm. vody a ostatných balastných látok prítomných V pridaných komponentoch (ako sú napr. zmesné estery, oxokyselíny, ketóny a pod.), sa použije na extrakciu,deemulgáciu a vyčírenie 20 objemových dielov vodnej suspenzie s hodnotou pH 3 obsahujúceho 0,3 hm. chloridu vápenatého, 100 ppm amóniových iónov, 150 ppm hexylamínovej soli, celkom 200 ppm rozpustných solí ťažkých kovov (medi, zinku, kadmia a niklu), 300 ppm pevných pôdnych častíc zaolej ovaných minerálnym olej om a 300 ppm emulzných kvapôčok minerálneho oleja tvoriacich emulzno-suspenznú zmes.l objemový diel extraktantu obsahujúceho 67 hm. triglyceridov a 20 hm. metylseterov nenasýtených mastných kyselín C 0 až C 30, a 6 hm. triglyceridov nasýtených mastných kyselín pripravených z repkoveho a slnečnicového oleja obsahujúceho hlavne kyselinu olejovú, linolovú, linolénovú a palmitovú, a tiež 7 hm. vody a ostatných prímesí prítomných v olejoch, sa použije na extrakciu 50 objemových dielov vody s pH hodnotou 5 obsahujúcej 200 ppm benzénu, 100 ppm fenolu a 10 ppm arzeničnanových aniónov.l objemový diel extraktantu obsahujúceho 60 hm. triglyceridov, 30 hm. metylesterov nenasýtených mastných kyselín C 5 až C 30 pripravených z podzemnicového oleja a 10 hm. triglyceridov nasýtených mastných kyselín sa použije na extrakciu ropných látok a zároveň deemulgáciu a vyčírenie 50 objemových dielov vodnej anesi obsahujúcej 0,5 hm. hydroxidu vápenatého, 300 ppm heterocyklických símych a dusíkatých zlúčenín a l hm. ropných látok rozptýlených vo vodnej zmesi spolu s pevnými časticami pôdy vo forme emulzno-suspenznej vodnej zmesi.1 objemový diel extraktantu obsahujúceho 20 hm. zmesi nenasýtených mastných kyselín C 3 až C 30 pripravených zo zmesi odpadových rastlinných olejov, 60 hm. triglyceridov nenasýtených mastných kyselín C 5 až C 30 obsiahnutých v zmesi rastlinných olejov a l vápenatého mydla nasýtených mastných kyselín sa použije na extrakciu ropných látok a zároveň deemulgáciu a vyčírenie 50 objemových dielov vodnej zmesi obsahujúcej 0,5 hm. hydroxidu vápenatého, 300 ppm heterocyklických símych a dusíkatých zlúčenín a l hm. ropných látok rozptýlených vo vodnej zmesi spolu s pevnými časticami pôdy obsahujúcimi mikroorganizmy vo forme emulzno-suspenznej vodnej zmesi.Viacúčelový extraktant možno uplatniť pri extrakcii voľných i rozpustených organických látok, ťažkých kovov a amónia z odpadových vôd, ako aj na deemulgáciu a vyčírovanie emulzných a emulzno-suspenzných vodných zmesí, hlavne odpadových zmesí obsahujúcich voľnú fázu ropných látok a drobných tuhých častíc,napríklad zrazenín a mikroorganizmov. Použitý alebo nepoužitý extraktant možno tiež energeticky zhodnotiť, napr. V zmesi s pevným palivom.PATENTOVÉ NÁROKY l. Viacúčelový extraktant pre vodné zmesi, v y z n a č u j ú e i s a t ý m , že obsahuje najmenej 20hmotnostných percent jednej nenasýtenej mastnej kyseliny alebo zmesi nenasýtených mastných kyselín C 5 až C 30 a/alebo tríglyceridu a/alebo metylesteru a/alebo etylesteru jednej nenasýtenej mastnej kyseliny alebozmesi nenasýtených mastných kyselín C 6 až C 30 a najviac 20 hmotnostných percent vápenatého a/alebo horečnatého mydla jednej, alebo zmesi nenasýtených mastných kyselín C 5 až C 30.2. Viacúčelový extraktant pre vodné zmesi podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že obsahuje najviac 0,1 hmotnostného percenta vápenatého a/alebo horečnatého mydla jednej nenasýtenej mastnej kyseliny alebo nnesi nenasýtených mastných kyselín C 5 až C 30.3. Použitie viacúčelového extraktantu podľa nároku 1 ako činidla pre extrakciu organických látok tvoriacich s kyselinami soli, napríklad amínov a ich derivátov, a/alebo pre extrakciu amóniových iónov a/alebo katíónov a/alebo oxokatiónov a/alebo oxoaniónov kovov, polokovov, vzáznych a prechodných kovov z vôd s hodnotou pH l až 12.4. Použitie viacúčelového extraktantu podľa nároku 2 ako činidla pre extrakciu organických látok a/alebo oxoaniónov kovov, polokovov, vzácnych a prechodných kovov z vôd s hodnotou pH l až 7, napríklad uhľovodíkov a ich derivátov a/alebo heterocyklických zlúčenín.5, Použitie viacúčelového extraktantu podľa nároku 1 ako deemulgačnéhó a číriaceho činidla pre emulzné a/alebo emulzno-suspenzné vodné zmesi obsahujúce v jednom litri najviac 5 hmotnostných percent chloridu vápenatého.6. Použitie viacúčelového extraktantu podľa nároku 2 ako deemulgačného a čiriaceho činidla pre emulzné a/alebo emulzrío-suspenzné vodné zmesi obsahujúce v jednom litri najmenej 0,1 milimólu hydroxidu vápenatého.7. Použitie viacúčelového extraktantu podľa nárokov l a 2 ako kolektora tuhých častíc, napríklad jemných vodou nerozpustných zrazenín a mikroorganizmov z vodných zmesí.8. Použitie viacúčelového extraktantu podľa nárokov l a 2 ako paliva pri výrobe tepelnej energie, výhodne v zmesi s pevným palivom.

MPK / Značky

MPK: B01D 11/04, C02F 1/26

Značky: viacúčelový, vodné, použitie, zmesí, extraktant

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-288182-viacucelovy-extraktant-pre-vodne-zmesi-a-jeho-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Viacúčelový extraktant pre vodné zmesi a jeho použitie</a>

Podobne patenty