Mechanizmus ovládania axiálneho zdvihu piestikov v bloku valcov

Číslo patentu: 288181

Dátum: 19.03.2014

Autor: Topor Karol

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Mechanizmus ovládania axiálneho zdvihu piestikov (5) v bloku valcov (3), uložený v prednej časti telesa (1) s predpísanou vôľou (27) regulačných axiálnych hydrogenerátorov alebo axiálnych regulačných hydromotorov. Mechanizmus je ovládaný pomocou výkyvného držiaka (2), na ktorom je uložená tlaková doska (7), po ktorej sa pohybujú kĺzadlá (8), pridržiavané pridržiavačom (9) kĺzadiel. Výkyvný držiak (2) je v prednej časti telesa (1) uložený na dvoch čapoch (12). Cez ne prechádza priečna os (y) kolmá na pozdĺžnu os (x) telesa (1) pomocou dvoch ihlových ložísk (15), uchytených v telese (1) prírubami (16) s tesnením (25).

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNICTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYDátum podania prihlášky 23. l. 2009 Číslo prioritnej prihláškyDátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálnaDátum zverejnenia prihlášky 9. 8. 2010 Vestník UPV SR č. 8/2010Číslo pôvodnej prihlášky úžitkového vzoru v prípade odbočeniaČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihláškyNázov Mechanizmus ovládania axiálneho zdvihu piestikov v bloku valcovMechanizmus ovládania axiálneho zdvihu piestikov (5) v bloku valcov (3), uložený v prednej časti telesa (l) s predpísanou vôľou (27) regulačných axiálnych hydrogenerátorov alebo axiálnych regulačných hydromotorov. Mechanizmus je ovládaný pomocou výkyvného držiaka(2), na ktorom je uložená tlaková doska (7), po ktorej sa i ,J ý Hifi. pohybujú kĺzadlá (s), pridržiavanć pridržiavačom (9) kĺ- z q zadiel. Výkyvný držiak (2) je v prednej časti telesa (l) ZzVłlłnm (i /5 uložený na dvoch čapoch (12). Cez ne prechádza priečna ~ ,- ž JF 5 os (y) kolmá na pozdlžnu os (x) telesa (l) pomocou dvoch 4 ig ihlových ložísk (5), uchytených v telese (l) prlrubami ,ľVynález sa týka princípu ovládania dodaného množstva tlakovej kvapaliny v axiálnych regulačných hydrogenerátoroch alebo regulácie otáčok V axiálnych regulačných hydromotoroch, pri ktorých je požadovaná plynulá regulácia otáčok hriadeľa, veľká mechanická a objemová účinnosť, malá hlučnosť, veľká životnosť a pracovná spoľahlivosť. Mechanizmus ovládania pozostávajúci z výkyvného držiaka tlakovej dosky s plynulým vykláňaním na dvoch čapoch, uložených v ihlových ložiskách, ktorých priečna os vykláňania je kolmá na pozdĺžnu os telesa axiálneho regulačného hydrogenerátora alebo hydromotora. Mechanizmus ovládania vykláňa tlakovú dosku, na ktorú sú pritláčanć kĺzadlá mechanicky spojené s piestikmi, ktoré od závislosti vyklonenia držiaka menia svoj axiálny zdvih piestikov v bloku valcov. Vykláňaníe držiaka je vykonávané pomocou ovládacíeho prvku zabezpečujúceho veľkosť a dostatočnú silu vyklonenia.Doteraz sa na ovládanie axiálneho zdvihu piestikov v bloku valcov regulačných axiálnych hydrogenerátorov alebo hydromotorov používali rôzne mechanizmy ovládané silovými prvkami. Najpoužívanejšími silovými prvkami sú hydraulické valce, pomocou ktorých sa dá dosiahnuť potrebná sila na vyklonenie tlakovej dosky, po ktorejsa pohybujú kĺzadlá piestikov. Na reguláciu zdvihu piestnice ovládacích hydraulických valcov sú používané rôzne hydraulické alebo elektrické prvky a ich kombinácie. Vykláňajúce časti mechanizmov ovládajúce zdvih piestikov v bloku valcov sú zaťažované veľkými silami v závislosti od tlakovej kvapaliny, preto ich otočné čapy musia byť uložené vo valivých ložiskách, najčastejšie používaných kužeľových ložiskách, ktoré vzhľadom na prenášajúce veľké zaťaženia sú rozmerovo veľké a zväčšujú zástavbové rozmery. ovládacie hydraulické valce sa najčastejšie používajú dva. Každý hydraulický valec vykláňa výkyvný držiak na inú stranu, čim je zabezpečená zmena tlakovej a sacej strany v hydrogenerátore alebo zmena smeru otáčok v hydromotore.Podstata vynálezu spočíva v konštrukčnom riešení mechanizmu ovládania axiálneho zdvihu piestikov v bloku valcov axiálnych regulačných hydrogenerátorov alebo axiálnych regulačných hydromotorov obsahujúcich teleso, do ktorého je zo strany predného veka uložený výkyvný držiak s čapmi, na ktorých je vykláňaný okolo priečnej osi telesa v dvoch proti sebe zabudovaných ihlových ložiskách v telese hydrogenerátora alebo hydromotora.Podstata vynálezu spočíva V tom, že držiak je montovaný do telesa cez otvor vytvorený pre zabudovanie predného veka a dvoch otvorov kolmých na pozdĺžnu os telesa slúžiacich na uloženie prírub upevňujúcich ložiská na uloženie čapov držiaka v telese. Zároveň na potrebu montáže sú v telese vytvorené dve pozdĺžne drážky rovnobežné s pozdĺžnou osou telesa, ktorých šírkaje väčšia ako priemer čapu držiaka, a dĺžka drážok je ukončená šikmým nábehom z vnútomého priemeru telesa do otvorov pre príruby upevňujúce ložiská.Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu pri uložení čapov držiaka v ihlových ložiskách je zabezpečený prívod odpadovej kvapaliny na mazanie ihlových ložísk, ktorá sa nachádza v telese hydrogenerátora alebo hydromotora.V prednom veku je vytvorený priestor na uloženie hriadeľového kužeľového ložiska s možnosťou vymedzenia axiálnej a radiálnej vôle a hriadeľové tesnenie s možnosťou jednoduchej výmeny z vonkajšej strany predného veka.Uskutočnenie vynálezu podľa konštrukčného riešenia umožňuje znížiť hmotnosť hydrogenerátora s geometrickým objemom 90 cm 3 oproti hydrogenerátorom do súčasnosť vyrábaných svetovými špičkovými firmami o 9 až l 0 kg.Mechanizmus ovládania axiálneho zdvihu piestikov i v bloku valcov g axiálnych regulačných hydrogenerátorov alebo axiálnych regulačných hydromotorov zabezpečuje dostupným spôsobom plnenie funkčných a parametrických požiadaviek kladených na uvedené zariadenia.Mechanizmus ovládania axiálneho zdvihu piestikov j je uložený v prednej časti telesa l.V telese lje v ložisku g uložený hnaný hriadeľ i, spojený s blokom valcov 3, v ktorom sú posuvne uložené piestiky i. Každý piestik j je spojený s kĺzadlom §, pohybujúcím sa po tlakovej doske LVýkyVný držiak g, ktorý je uložený v ihlových ložiskách g, je pomocou dvoch čapov l 2 zabudovaný do príruby l 6, 10vloženej v telese L. Priestor pre ložiská Q je vytvorený V upevňovacich prírubách m tak, aby bolo možné V nich vymedziť axiálnu a radiálnu vôľu pomocou súpravy kalených vložiek Q a ü. Upevňovacie príruby Lg sú rozmerovo zhotovené tak, aby nepresahovali vonkajší rozmer telesa l. Na uľahčenie montáže výkyvného držiaka g po oboch stranách telesa 1 sú vytvorené drážky 22 so šírkou priemeru čapov Q s nábehmi Q. Kĺzadlá § sú pritláčané na tlakovú dosku 1 pridržiavačom 2 kĺzadíel §, ktorý sa nachádza na vonkajšom povrchu vedenia Q. Vedenie 10 pridržiavača 2 kĺzadíel 5, pritláčaných pružinou u, sa súčasne otáča s hriadeľom g. Teleso j je z prednej strany uzavreté predným vekom Q, v ktorom je uložené hriadeľové ložisko Q,hriadeľové tesnenie Q a tesnenie ě.Montáž výkyvného držiaka g do telesa L je možné vykonať najskôr jedným čapom 12 do jedného z otvorov l 8 a po vyklonení držiaka g do druhej krajnej polohy od priečnej osi y, čapom l 2 do druhého otvoru Q. Po vložení čapov 12 výkyvného držiaka g do otvorov gžje možné na oboch stranách výkyvného držiaka g na oba čapy 12 namontovať ihlové ložiská 15 s vložkami Q a H na vymedzenie axiálnej a radiálnej vôle. Na upevnenie ihlových ložísk l 5 je potrebné na oboch stranách telesa 1 namontovať upevňovacie príruby l 6 s tesnením g a upevniť ich do telesa L skrutkami 11.Tento spôsob montáže výkyvného držiaka g zabezpečuje nielen správnu funkciu hydraulických axiálnych hydrogenerátorov alebo hydromotorov, ale i prenos vzniknutých sil pri ich prevádzke.Predmet vynálezu je využiteľný pri všetkých axiálnych regulačných hydrogenerátoroch a hydromotoroch,pri ktorých je mechanizmus ovládania zdvíhu piestikov V bloku valcov montovaný do telesa zo strany predného veka. Toto konštrukčné riešenie umožňuje jednoduchšiu montáž a demontáž rotujúcich častí, skracuje čas pri výmenách opotrebovaných súčastí. Zmenšuje zástavbové rozmery a hmotnosť technologických zariadení, čo je žiaduce najmä pri použití u hydrostatíckých prevodov (hydrogenerátor hydromotor) V mobilných stavebných, banských a zemných strojoch. Predmet vynálezu je využiteľný pri nových konštrukciách regulačných axiálnych hydrogenerátorov a hydromotorov s malým geometrickým objemom, napr. 10 až 25 cm 3, ktoré sa uplatňujú najmä v záhradnej a komunálnej technike.Mechanizmus ovládania axiálneho zdvíhu piestikov v bloku valcov axiálnych regulačných hydrogenerátorov alebo axiálnych regulačných hydromotorov, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že je uložený v prednej časti telesa (l), pričom v telese (l) je v ložisku (22) uložený hnaný hriadeľ (4), spojený s blokom valcov(3), v ktorom sú posuvne uložené piestiky (5), každý píestik (5) je spojený s kĺzadlom (8), pohybujúcim sa po tlakovej doske (7), potom výkyvný držiak (2), ktorý je uložený V ihlových ložiskách (15) a je pomocou dvoch čapov (12) zabudovaný do príruby (16) vloženej v telese (l), priestor pre ložiská (15) je vytvorený v upevňovacích prírubách (16) tak, že je vymedzená axiálna a radiálna vôľa pomocou súpravy kalených vložíek (13) a (4), potom upevňovacie príruby (6) sú rozmerovo zhotovené tak, že nepresahujú vonkajší rozmer telesa (l), na výkyvnom držiaku (2) sú vytvorené drážky (20) so šírkou priemeru čapov (12) s nábehmi(19) na uľahčenie montáže, potom kĺzadlá (8) sú pritláčané na tlakovú dosku (7) pridržiavačom (9) kĺzadíel(8), ktorý sa nachádza na vonkajšom povrchu vedenia (10), kde vedenie (10) pridržiavača (9) klzadiel (8),pritláčané pružinou (l l), je súčasne otočné s hriadeľom (4), teleso (l) je z prednej strany uzavreté predným vekom (2 l), v ktorom je uložené hriadeľové ložisko (22), hriadeľové tesnenie (23) a tesnenie (26).

MPK / Značky

MPK: F04B 1/20

Značky: mechanizmus, bloků, ovládania, piestikov, axiálneho, valcov, zdvihu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-288181-mechanizmus-ovladania-axialneho-zdvihu-piestikov-v-bloku-valcov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Mechanizmus ovládania axiálneho zdvihu piestikov v bloku valcov</a>

Podobne patenty