Forma na výrobu skúšobného spájkovaného spoja

Číslo patentu: 288180

Dátum: 21.03.2014

Autori: Koleňák Roman, Martinkovič Maroš

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Prípravok na výrobu skúšobného spájkovaného spoja obsahuje formu (2) s hrúbkou, ktorá sa rovná minimálne polovici priemeru kruhového otvoru v jej strede a je z nezmáčavého materiálu pre danú spájku na spájkový materiál (1), pričom forma (2) a spájkový materiál (1) sú spojené sponou (3).

Text

Pozerať všetko

m) SK PATENTOVÝ SPIS 288180Dátum podania prihlášky 13. 7. 2010 (13) Druh dokumentu B 5 Číslo prioritnej prihláškyDátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺľlľ~ CL (20 ĺ 4 ~ 0 ĺ)í Krajina alebo regionálnaorganizácia priority 323 x 37/00 Dátum zverejnenia prihlášky 2. 3. 2012 B 23 K 31/00 Vestník UPV SR č. 3/2012Dátum sprístupnenia ÚRAD patentu verejnosti 21. 3. 2014PRIEMYSELNÉHO Číslo pôvodnej prihláškySLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo pôvodnej prihlášky úžitkového vzoru v prípade odbočeniaČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT Číslo podania európskej patentovej prihlášky(73) Majiteľ Ústav výrobných technológií MTF STU, Trnava, SK(54) Názov Forma na výrobu skúšobného spájkovaného spoja(57) Anotácia Prípravok na výrobu skúšobného spâjkovaného spoja ob- l 3 sahuje formu (2) s hrúbkou, ktorá sa rovná minimálne po- lovici priemeru kruhového otvoru v jej strede a je z nezmáčavého materiálu pre danú spájku na spájkový materiál (l), pričom forma (2) a spájkový materiál (l) sú spojené sponou (3).Vynález sa týka prípravku na výrobu skúšobného spájkovaného spoja.Pri využívaní rômych spájok pre spájkovanie rôznych materiálov za rôznych technologických podmienok je nevyhnutné poznať mechanické vlastnosti rozhrania spájka - spájkovaný materiál. Preto sa vyrábajú skúšobné spoje rôznych typov. Je nevyhnutné zabezpečiť defmovanú geometríu a dodržanie daných technologických podmienok (teplota, čas, kvalita povrchu). Pri doteraz využívaných preplátavaných alebo tupých spojov na plochých alebo valcových vzorkách je zabezpečenie týchto podmienok pomeme prácne (veľmi presná geometría dielcov náročná na mechanické opracovanie, dodržanie vzájomnej polohy medzi dielcami,homogenita teplotného poľa a pod.), prípadne ich dodržanie je nedostatočné, čo sa prejavuje veľkým rozptylom hodnôt nameraných vlastností (napr. šmykovej pevnosti).V snahe vyrobiť skúšobný spoj presne defmovaných vlastností za defmovaných podmienok bol zhotovený prípravok na výrobu skúšobného spájkovaného spoja. Tento spoj pozostáva zo spájkovaného materiálu plochého tvaru kruhového alebo iného vhodného pôdorysu potrebnej hrúbky, na ktorom je priložená forma pre danú spájku (respektíve kombináciu spájka, tavivo) nezmáčavého materiálu (napr. Al, keramika - závisí od typu spájky) plochého tvaru s vhodným pôdorysom (napr. kruhovým), pričom v strede je kruhový otvor požadovaného priemeru. Hrúbka formy je minimálne polovica priemeru otvoru. Forma môže byť v celku alebo delená vo vertikálnej rovine prechádzajúcej stredom otvoru. Spájkovaný materiál a forma na seba dobre priliehajúce sú navzájom fixované medenou sponou, ktorá tiež zabezpečuje dobrý prechod tepla. Prípravok sa umiestni na horúcu platňu alebo do pece na dosiahnutie spájkovacej teploty, do otvoru sa umiestni potrebné množstvo spájky, aby vzniknutý náliatok mal požadovanú výšku, podľa potreby tavívo a po definovanej dobe spájkovania sa defínovaným spôsobom ochladí. Po ochladení sa prípravok rozoberíe a výsledkom je vytvorenie presne detinovaného spoja (geometriou i technologickými podmienkami) spájky na danom materiáli. Takýto spoj je možno podrobiť meraniam pevnosti v strihu rozhrania spájka - spájkovaný materiál a tiež stanoviť húževnatosť spoja.Použitie takéhoto prípravku umožňuje veľmi jednoduchú výrobu skúšobného spoja presne defmovaných rozmerov na ľubovoľných materiáloch za presne definovaných technologických podmienok - druh spájky,úprava spájkovaného povrchu, použitie taviva, teplota a čas spájkovania, spôsob ochladzovania.Prehľad obrázkov na výkresochNa priloženom obrázku je znázomená schéma zostavy prípravku.Prípravok bol použitý na výrobu skúšobného spájkovaného spoja rôznych olovnatých aj bezolovnatých spájok na kovových (oceľ, meď, nikel, striebro) aj nekovových (keramika) materiáloch s použitím aj bez použitia taviva. Pre napr. med mal spájkovaný materiál j hrúbku 1,5 mm, kruhový tvar s priemerom 16 mm,fonna z bola vyrobená z technicky čistého hliníka, mala rovnaký pôdorys ako spájkovaný materiál l, hrúbku g mm, priemer otvoru 5 mm. Obe časti boli navzájom spojené medenou sponou ą. Spoje použitím tohto prípravku boli vyrábané na horúcej platni za prítomnosti taviva. Náliatok skúšobného spoja mal výšku 2,5 mm. Forma g má hrúbku minimálne polovicu priemeru kruhového otvoru v jej strede. Následne merania mechanických vlastností pri všetkých druhoch spájok a materiálov (šmykovej pevnosti a húževnatosti) potvrdili vysokú reprodukovateľnosť kvality takto vyrobených spojov, pričom ich výroba použitím prípravku bola veľmi jednoduchá.Prípravok na výrobu skúšobného spájkovaného spoja, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že obsahuje formu (2) s hrúbkou, ktorá sa rovná minimálne polovici priemeru kruhového otvoru vjej strede aje z nezmáčavého materiálu pre danú spájku na spájkovaný materiál (l), pričom forma (2) a spájkovaný materiál (l) sú spojené sponou (3).

MPK / Značky

MPK: B23K 37/00, B23K 31/12

Značky: výrobu, spoja, forma, skúšobného, spájkovaného

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-288180-forma-na-vyrobu-skusobneho-spajkovaneho-spoja.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Forma na výrobu skúšobného spájkovaného spoja</a>

Podobne patenty