Prevodovka s jedným vstupným a dvoma výstupnými protibežnými hriadeľmi

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Prevodovka s jedným vstupným a dvoma výstupnými protibežnými hriadeľmi určená hlavne na pohon dvojhriadeľových technologických zariadení sa skladá zo vstupného hriadeľa (1) pevne spojeného s centrálnym kolesom (2), ktoré je v zábere so satelitmi (3), ktoré sú otočne uložené na unášači (5) satelitov (3) a súčasne sú v zábere s centrálnym kolesom (4), pričom unášač (5) satelitov (3) je pevne spojený s ozubeným pastorkom (6), ktorý je v zábere s prvým ozubeným kolesom (7) pevne spojeným s prvým výstupným hriadeľom (8), ktorý je pevne spojený s druhým ozubeným kolesom (9), ktoré je v zábere s tretím ozubeným kolesom (10) pevne spojeným s druhým výstupným hriadeľom (11), pričom centrálne koleso (4) je pevne spojené s ozubeným pastorkom (12), ktorý je v zábere so štvrtým ozubeným kolesom (13) pevne spojeným s druhým výstupným hriadeľom (11).

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSIELNÉHO VLASTNICTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYDátum podania prihlášky 16. 12. 2009 (13) Druh dokumentu B 5Dátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálnaDátum zverejnenia prihlášky 6. 7. 2011 Vestník UPV SR č. 7/2011Číslo pôvodnej prihlášky úžitkového vzoru v prípade odbočeniaČíslo podania medzinárodnej prihláškyČíslo zverejnenia medzinárodnej prihláškyČíslo podania európskej patentovej prihláškyMajiteľ Transmisie engineering a. s., Martin, SKPrevodovka s jedným vstupným a dvoma výstupnými protibežnými hriadeľmi určená hlavne na pohon dvojhriadeľových technologických zariadení sa skladá zo vstupného hriadeľa (l) pevne spojeného s centrálnym kolesom (2), ktoré je v zábere so satelitmi (3), ktoré sú otočne uložené na unášači (5) satelitov (3) a súčasne sú v zábere s centrálnym kolesom (4), pričom unášač (5) satelitov (3) je pevne spojený s ozubeným pastorkom (6),ktorý je v zábere s prvým ozubeným kolesom (7) pevne spojeným s prvým výstupným hriadeľom (8), ktorý je pevne spojený s druhým ozubeným kolesom (9), ktoré je v zábere s tretím ozubeným kolesom (10) pevne spojeným s druhým výstupným hriadeľom (l l), pričom centrálne koleso (4) je pevne spojené s ozubeným pastorkom(12), ktorý je V zábere so štvrtým ozubeným kolesomPrevodovka s jedným vstupným a dvoma výstupnými protibežnými hriadeľmiTechnické riešenie sa týka diferencíálnej planétovo-čelnej mechanickej redukčnej prevodovky s jedným vstupným a dvomi výstupnými protibežnými hriadeľmi určenej hlavne na pohon dvojhríadeľových technologických zariadení.V súčasnosti sa v praxi využíva veľké množstvo rôznych prevodov. Odhliadnuc od iných typov prevodov,ako sú prevody nekonečnými členmi (reťaze a remene), sú pomerne V technike využívané prevody ozubenými kolesami. Röznou kombináciou použitia rôznych typov ozubených kolies sa dá prepracovať k prevodom alebo prevodovkám určeným na špeciálne použitie v konkrétnych zariadeniach. Pri prevodoch a prevodovkách resp. diferenciáloch sú skoro vždy použité známe prvky a súčasti, ale ich kombináciou sa dá dosiahnuť nové usporiadanie týchto prvkov alebo súčastí. lde oto, aký typ ozubených kolies je použitý, či už čelné ozubené kolesá alebo kužeľové ozubené kolesá. Pri sofistikovanejších prevodovkách sú už využívané planétové prevodovky a tie zvyknú pozostávať z centrálneho kolesa, satelitov, komnového kolesa, unášača. Výhodou planétových prevodoviek je vysoký prevodový pomer a menšia priestorová náročnosť.V dokumente JP 10044145 je opísaný uzatvorený miesič s párom miesiacich lopatiek. Miesič je poháňaný motorom cez prevodovku, ktorá má jeden vstupný hnaný hriadeľ a dva výstupné hnané hriadele, V prevodovke je prevod realizovaný čelným súkolesím.V dokumente CN 201042659 je opisaný miesič s prevodovkou, ktorá májeden vstupný hnaný hriadeľ a dva výstupné hnané hriadele.Predmetom prihlášky úžitkového vzoru je diferenciálna planétovo-čelná mechanická redukčná prevodovka s jedným vstupným a dvomi výstupnými protibežnými hriadeľmi určená hlavne na pohon dvojhriadeľových technologických zariadení, ktorá pozostáva zo vstupného hriadeľa pevne spojeného s centrálnym kolesom, ktoré je v ozubenom zábere so satelitmi, ktore sú otočne uložené na unášači satelitov a súčasne sú v ozubenom zábere s centrálnym kolesom, pričom unášač satelitov je pevne spojený s ozubeným pastorkom,ktorý je v zábere s prvým ozubeným kolesom pevne spojeným s prvým výstupným hriadeľom, ktorý je pevne spojený s druhým ozubeným kolesom, ktoré je v zábere s tretím ozubeným kolesom pevne spojeným s druhým výstupným hriadeľom, pričom centrálne koleso je pevne spojené s ozubeným pastorkom, ktorý je v zábere so štvrtým ozubeným kolesom pevne spojeným s druhým výstupným hriadeľom.Základnou výhodou technického riešenia je vyššia mechanická účinnosť, nižšia hmotnosť, menšia potreba olejovej náplne a tým aj nižšia ekologická záťaž. Nárast mechanickej účinnosti je dôsledkom použitia planétového diferenciálu vo vhodnej kombinácii s čelnými ozubenými zábenni. Ďalšou výhodou sú menšie zabudovacie rozmery pri tom istom prenášanom výkone ako pri klasických koncepciách. Keďže inštalované výkony zariadení, na ktorých pohon je prevodovka určená, môžu byť megawatty, sú výhody spojené s použitim a prevádzkou novej koncepcie prevodovky nezanedbateľné.Prehľad obrázkov na výkresochNa priloženom obrázku je zobrazená kinematická schéma prevodu.Predmetom technického riešenia je diferenciálna planétovo-čelná mechanická redukčná prevodovka s jedným vstupným a dvomi výstupnými protibežnými hriadeľmi určená hlavne na pohon dvojhríadeľových technologických zariadeni, ktorá pozostáva zo vstupného hriadeľa l pevne spojeného s centrálnym kolesom z, ktoré je v zábere so satelitmi 1, ktoré sú otočne uložené na unášači á satelitov g a súčasne sú v zábere s centrálnym kolesom i, pričom unášač á satelitov 1 je pevne spojený s ozubeným pastorkom Q, ktorý je v zábere s prvým ozubeným kolesom 1 pevne spojeným s prvým výstupným hriadeľom s, ktorý je pevne spojený s druhým ozubeným kolesom 2, ktoré je v zábere s tretím ozubeným kolesom Q pevne spojeným s druhým výstupným hriadeľom ll, pričom centrálne koleso i je pevne spojené s ozubeným pastorkom Q, ktorý je v zábere so štvrtým ozubeným kolesom Q pevne spojeným s druhým výstupným hriadeľom g.Výkon vstupujúci do prevodovky na vstupný hriadeľ L, ktorý je pevne spojený s centrálnym kolesom g planétového diferencíálu, sa prostrednictvom ozubeného záberu 2-3, 3-4 a mechanickej väzby 34-5 planétového díferencíálu rozdeľuje na vetvu unášača Q a vetvu korunového kolesa i. Vetva unášača i ďalej prechádza cez ozubený záber 6-7 na prvý Výstupný hríadeľ §. Vetva korunového kolesa Q ďalej prechádza cez ozubený záber l 2-l 3 na druhý Výstupný hriadel . Výstupné hrladele § a g sú vzájomne prepojené cez ozubený záber 9-10 prepájacieho prevodu.Technické riešenie je výhodné použiť pre priemyselné aplikácie pohonov protibežných dvojhriadeľových strojov a zariadení, pri ktorých je osová vzdialenosť hriadeľov relatívne malá a inštalovaný výkon relatívne veľký (napr. mixéry gumárenských zmesí, kalandre, kompaktory atď.)Prevodovka s jedným vstupným a dvomi výstupnými protibežnými hriadeľmi určená hlavne na pohon dvojhriadeľových technologických zariadení s veľkým inštalovaným výkonom, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že pozostáva zo vstupného hriadeľa (l) pevne spojeného s centrálnym kolesom (2), ktoré je v zábere so satelitmi (3), ktoré sú otočne uložené na unášači (5) satelitov (3) a súčasne sú V zábere s centrálnym kolesom (4), pričom unášač (5) satelitov (3) je pevne spojený s ozubeným pastorkom (6), ktorý je v zábere s prvým ozubeným kolesom (7) pevne spojeným s prvým výstupným hriadeľom (8), ktorý je pevne spojený s druhým ozubeným kolesom (9), ktoré je v zábere s tretím ozubeným kolesom (0) pevne spojeným s druhým výstupným hriadeľom (ll), pričom centrálne koleso (4) je pevne spojené s ozubeným pastorkom (12), ktorý je v zábere so štvrtým ozubeným kolesom (13) pevne spojeným s druhým výstupným hriadeľom (l l), pričom vzdialenosť medzi prvým výstupným hriadeľom (8) a druhým výstupným hriadeľom (l l)je relativne malá.

MPK / Značky

MPK: F16H 48/10, F16H 37/06

Značky: jedným, protibežnými, vstupným, dvoma, hriadeľmi, převodovka, výstupnými

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-288063-prevodovka-s-jednym-vstupnym-a-dvoma-vystupnymi-protibeznymi-hriadelmi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prevodovka s jedným vstupným a dvoma výstupnými protibežnými hriadeľmi</a>

Podobne patenty