Spôsob vymedzenia axiálnej vôle sústavy kuželíkových ložísk a medzi nimi umiestneného ozubeného kolesa výstupnej časti prevodovky, najmä trakčného vozidla

Číslo patentu: 287809

Dátum: 05.10.2011

Autor: Šlitr Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opísaný je spôsob vymedzenia axiálnej vôle sústavy dvoch kuželíkových ložísk (2,6), vnútorného kuželíkového ložiska (6) a vonkajšieho kuželíkového ložiska (2), a medzi nimi umiestneného ozubeného kolesa (11), vo funkčnom stave nasadené na kužeľovom hnacom pastorka (10) výstupnej časti prevodovky, najmä trakčného vozidla, spolu s dištančnými krúžkami (1,5) na vymedzenie ich axiálnej vôle, a dotlačované prítlačným prvkom v smere ku kužeľovému ozubeniu hnacieho pastorka (10), kde uvedená sústava je v axiálnom smere zaistená vo svojej polohe zaisťovacím členom. Táto sústava sa najprv bez dištančných krúžkov (1,5) voľne nasadí na hriadeľ kužeľového hnacieho pastorka (10) a dotlačí sa smerom k jeho kužeľovému ozubeniu až do krajnej polohy, v ktorej sa vnútorné kuželíkové ložisko (6) opiera o stenu telesa (17) prevodovky, pričom sa zmeria vzdialenosť medzi vonkajším krúžkom vonkajšieho kuželíkového ložiska (2) a opornou plochou zaisťovacieho člena, napríklad ložiskového veka (16) v jeho funkčnej polohe, a na túto veľkosť sa presne zhotovia dištančné krúžky (1,5) tak, že súčet ich hrúbok zodpovedá tejto zmeranej vzdialenosti, uvedená sústava sa potom demontuje a znovu nasadí spoločne so zhotovenými dištančnými krúžkami (1,5), pričom sa vymedzí ich axiálna vôľa.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 31. 12. 2004 (13) Druh dokumentu B 6(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 4. 10. 2011 (51) Int. Cl. (2011.01) Vestník UPV SR č. 10/2011(3 l) Číslo piioritnej prihlášky F 16 H 57/00(32) Dátum podania prioritnej prihlášky FIÓC 19/00(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority ÚRAD I (40) Dátum zverejnenia prihlášky 2. o. 2 on 5 PRIEMYSIELNEHO Vestník UPV SR č. 6/2005 VLASTNICTVA (47) Dátum spristupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY patentu verejnosti 5. 10. 2011(52) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Čislo pôvodnej prihlášky úžitkového vzoru v prípade odbočenia(so) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Čislo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Čislo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Spôsob vymedzenia axiálnej vôle sústavy kuželíkových ložísk a medzi nimi umiestneného ozubeného kolesa výstupnej časti prevodovky, najmä trakčného vozidlaOpisaný je spôsob vymedzenia zndálnej vôle sústavy dvoch(6) a vonkajšieho kuželíkového ložiska (2), a medzi nimiumiestneného ozubeného kolesá (l l), vo funkčnom stavenasadená na kužeľovom hnacom pastorku (10) výstupnejčasti prevodovky, najmä trakčného vozidla, spolu s diš tančnýrni krúžkami (1,5) na vymedzenie ich axiálnej vôle, adotlačované prítlačriým prvkom v smere ku kužeľovémuozubeniu hnacieho pastorka (10), kde uvedená sústava je vaxiálnom smere zaistené vo svojej polohe zaisťovacim čle- r nom. Táto sústava sa najprv bez dištančných krúžkov (1,5)voľne nasadí na hriadeľ kužeľového hnacieho pastorka (10)a dotlači sa smerom k jeho kužeľovému ozubeniu až dokrajnej polohy, V ktorej sa vnútomé kuželikové ložisko (6)vzdialenosť medzi vonkajším krúžkom vonkajšieho kuželíkového ložiska (2) a opomou plochou zaisťovacieho člena,napriklad ložiskového veka (16) v jeho funkčnej polohe, a na túto veľkost sa presne zhotovia dištančné krúžky (1,5) tak, že súčet ich hnĺibok zodpovedá tejto zmeranej vzdialenosti, uvedená sústava sa potom demontuje a znovu nasadí spoločne so zhotovenými díštančnými krúžkamí (1,5), pri- A čom sa vymedzí ich axiálna vôľa.Predmetom vynálezu je spôsob vymedzenia axiálnej vôle sústavy kuželíkových ložísk a medzi nimi unnestneného ozubenćho kolesa výstupnej častí prevodovky, najmä dvojstupňových čelne kužeľových prevodoviek trakčných koľajových vozidiel.Doteraj ší stav technikyNa prenos točivého momentu na hnaciu nápravu vozidla je v súčasnej dobe rozšírené prevedenie dvojstupňových čelne kužeľových prevodoviek trakčných vozidiel, najmä električkových vozidiel, pričom je využívaný hnací pastorok spravidla s kužeľovýrn koncovým ozubením, ktoré je v zábere s ozubeným vencom hnacej nápravy vozidla. Na pastorku, uloženom vo dvoch kuželikových ložiskách na zachytenie axiálnej sily,je umiestnene ozubené koleso s čelným ozubením, ktoré zaberá so vstupným čelným pastorkom. Vstupný čelný pastorok je uložený v jednom valčekovom a dvoch kuželikových ložiskách na zachytenie radiálnej a axiálnej sily. Používané ložiská majú pomerne nízku životnosť, hlavne kuželíkove ložiská na čelnom pastorku vplyvom nepresného vymedzenia axiálnych vôl. Vymedzovanie vôl V ložiskách je uskutočňované súpravami vymedzovacích plechov, pri tomto spôsobe vymedzovanía dochádza k postupnému a v konečnej fáze značnému zväčšovaníu axiálnych vôl a následnćmu zníženiu životnosti ložísk aj ozubenia kužeľového pastorka. Axiálna vôľa je vymedzovaná dištančnými podložkami rôznych hrúbok a zriedka sa podarí nájsť takú vhodnú kombináciu hrúbok jednotlivých podložiek, aby bola príslušná vôľa presne vymedzená. To má za následok zväčšovaníe axiálnych vôl a pokles kvality záberu kužeľového pastorka proti tanierovému kolesn prevodovky a pri zmenách zmyslu otáčania tanierového kolesa alebo toku momentov dochádza k dynamickým rázom, ktoré ďalej zväčšujú axiálnu vôľu.Predložený vynález sa týka spôsobu vymedzenia axiálnej vôle sústavy dvoch kuželíkových ložísk, vnútorného kuželíkového ložiska a vonkajšieho kuželíkového ložiska, a medzi nimi umiestneného ozubeného kolesa, vo funkčnom stave spolu s dištančnými krúžkami nasadeného na kužeľovom hnacom pastorku výstupnej časti prevodovky trakčného vozidla, proti oporným plochám skrine prevodovky, a dotlačované prítlačnýrn prvkom v smere ku kužeľovému ozubeniu hnacieho pastorka, kde uvedená sústava je v axiálnom smere zaistená vo svojej polohe zaisťovacím členom, napríklad hriadeľovou maticou. Podstata vynálezu spočíva v tom, že táto sústava sa najprv bez dištančných krúžkov voľne nasadi na hriadeľ kužeľového hnacieho pastorka a dotlačí sa smerom k jeho kužeľovému ozubeniu až do krajnej polohy, V ktorej sa vnútorné kuželíkove ložisko opiera o stenu telesa prevodovky, pričom sa zmeria vzdialenosť medzi vonkajším krúžkom vonkajšieho kuželíkového ložiska a opornou plochou zaisťovacieho člena, napríklad ložiskového veka, V jeho funkčnej polohe a na túto veľkosť sa presne zhotovia dištančné krúžky tak, že súčet ich hrúbok zodpovedá tejto zmeranej vzdialenosti, uvedená sústava sa potom demontuje a znovu nasadi spoločne so zhotovenými dištančnými krúžkarni, čím sa ñxuje ich axiálna vôľa. Pritlačný prvok môže byť tvorený hriadeľovou maticou, priliehajúcou vo funkčnom stave k vnútornému krúžku vonkajšieho kuželíkového ložiska. Zaisťovací člen môže byť tvorený vekom ložiska, ñxnjúcom axiálne vonkajší krúžok vonkajšieho kuželíkového ložiska,pripevneným k telesu prevodovky na centráž.Výhodou je dosiahnutie presného a stabilného ustanovenia hriadeľa pastorka a čelného pastorka vo výstupnej časti prevodovej skrine, ďalej zjednotenie životnosti všetkých ložiskových uzlov. Je zaručená vysoká životnosť uloženia ozubených kolies bez následného zriaďovania a opráv a taktiež sa výrazne znižuje hlučnosť prevodového systému.Prehľad obrázkov na výkresoch Na pripojenom výkrese je znázornený príklad vyhotovenia predloženého vynálezu, V nasledujúcom odseku je jeho podrobný opis s vysvetlením.Na kužeľovom hnacom pastorku m výstupnej časti dvojstupňovej prevodovky trakčného vozidla, napríklad električkového vozidla, ktorý je na svojom vonkajšom konci vybavený osadením, sú postupne za sebouusporiadané vnútorné kuželíkové ložisko Q, ozubene koleso Q s čelným ozubením na prenos krútiaceho momentu zo vstupného čelného pastorka Q predlohového hriadeľa Q a vonkajšie kuželíkové ložisko g. Toto vonkajšie kuželíkové ložisko g je zaistené vo svojej polohe hriadeľovou maticou Q, ktorá istí vnútomý krúžok vonkajšieho kužeľového ložiska g, Vonkajšie krúžky vonkajšieho a vnútorného kuželíkového ložiska g,Q sú v axiálnom smere fixované presne nabrúsenými dištančnýrni krúžkarni l, j. Táto zostava je zaistená v axiálnom smere vekom 16 ložiska, ktoré je rozoberateľne pripevnené cez centráž l 8 k telesu l prevodovky.Na vymedzovanie vôle kužeľových ložísk g, Q sa použijú presne nabrúsené dištančné krúžky l, Q, ktoré sa jednotlivo osadia medzi vonkajší krúžok vnútorného kuželíkového ložiska Q a k nemu priliehajúce osadenie steny telesa u prevodovky a medzi vonkajší krúžok vonkajšieho kuželíkového ložiska g a veko 16 ložiska. Na určenie potrebnej presnej hrúbky dištančnýeh krúžkov l, § sa postupuje nasledovne. Zostava kužeľového hnacieho pastorka 10 s vnútorným kuželíkovým ložiskom Q, ozubeným kolesom Q s čelným ozubením a vonkajším kuželíkovým ložiskom g sa najskôr zmontuje a hriadeľovou maticou g, tesne dotiahne až do polohy, ked vonkajší krúžok vnútomého kuželíkového ložiska Q sa oprie o osadenie steny telesa 17 prevodovky. Po zmontovaní tohto uzla sa zmeria vzdialenosť od vonkajšej hrany centráže Q k vonkajšiemu krúžku vonkajšieho kuželíkového ložiska g a od tejto nameranej hodnoty sa odčíta výška osadenia veka 16 ložíska. Vypočítaná hodnota predstavuje veľkosť celkovej vôle, ktorú je treba presne vymedziť dištančnými krúžkarni l a á. Nasleduje presne vybrúsenie týchto dištančnýeh krúžkov l, Q tak, aby súčet ich hrúbok presne zodpovedal vypočítanej veľkosti celkovej vôle. Ako už bolo uvedené, tieto presné dištančné krúžky l, 5 sa potom jednotlivo osadia medzi vonkajší krúžok vnútorného kuželíkového ložiska Q a k nemu priliehajúce osadenie steny telesa LZ prevodovky a medzi vonkajší krúžok vonkajšieho kuželíkového ložiska g a veka Q ložiska.Po následnom dotiahnutí hriadeľovej matice l 5 a veka l§ ložiska sú obe lcuželikové ložiská g, Q a ozubené koleso 11 axiálne presne ñxované na kužeľovom hnacom pastorku m prevodovky.Predložený vynález je určený na využitie najmä v 0 výstupných častiach prevodových skríň trakčných vozidiel, najmä električkových vozidiel, nie je však obmedzený len na trakčné vozidlá, pretože odborník v danom odbore môže jeho principy, tak ako sú definované v pripojených patentových nárokoch, využiť aj na iné prevodovky, napríklad jednostupňové, a všeobecne na akékoľvek uloženie hriadeľov v kuželíkových ložiskách, vyžadujúce presné vymedzenie vôl v axiálnom smere.1. Spôsob vymedzenia axiálnej vôle sústavy dvoch kuželíkových ložísk (2, 6), vnútorného kuželíkového ložiska (6) a vonkajšieho kuželíkového ložiska (2), a medzi nimi urniestneného ozubeného kolesa (11),vo funkčnom stave nasadené na kužeľovom hnacom pastorku (10) výstupnej časti prevodovky najmä trakčného vozidla, spolu s dištančnými krúžkarni (l, 5) na vymedzenie jej axiálnej vôle proti telesu (17) prevodovky, a dotlačované pritlačnýrn prvkom v smere ku kužeľovému ozubeniu hnacieho pastorka (10), kde uvedená sústava je V axiálnom smere zaistená vo svojej polohe zaisťovacím členom, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že táto sústava sa najprv bez dištančnýeh krúžkov (l, 5) voľne nasadí na hriadeľ kužeľového hnacieho pastorka (10) a dotlači sa smerom k jeho kužeľovému ozubeniu až do krajnej polohy, v ktorej sa vnútomć kuželíkove ložisko (6) opiera o stenu telesa (17) prevodovky, pričom sa zmeria vzdialenosť medzi vonkajším krúžkom vonkajšieho kuželíkového ložiska (2) a opomou plochou zaisťovacieho člena, napríklad ložiskového veka (16) V jeho funkčnej polohe, a na túto veľkosť sa presne zhotovia dištančné krúžky (l, 5) tak, že súčet ich hrúbok zodpovedá tejto zmeranej vzdialenosti, uvedená sústava sa potom demontuje a znovu nasadí spoločne so zhotovenýnni dištančnými krúžkarni (1, 5), čím sa vymedzi ich axiálna vôľa.

MPK / Značky

MPK: F16C 19/38, F16H 57/12

Značky: sústavy, vozidla, ložísk, převodovky, trakčného, kuželíkových, vymedzenia, axiálnej, kolesa, výstupnej, vôle, medzi, částí, ozubeného, najmä, umiestneného, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-287809-sposob-vymedzenia-axialnej-vole-sustavy-kuzelikovych-lozisk-a-medzi-nimi-umiestneneho-ozubeneho-kolesa-vystupnej-casti-prevodovky-najma-trakcneho-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob vymedzenia axiálnej vôle sústavy kuželíkových ložísk a medzi nimi umiestneného ozubeného kolesa výstupnej časti prevodovky, najmä trakčného vozidla</a>

Podobne patenty