Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opisuje sa spôsob prípravy 2,5-dimetyl-3-hexín-2,5-diolu etinyláciou acetónu acetylénom za prítomnosti alkoholátu draselného v aromatickom uhľovodíku pri teplote 20 až 50 °C a tlaku 70 až 130 kPa za prítomnosti 3-metyl-1-butín-3-olu, pričom molárny pomer acetónu k 3-metyl-1-butín-3-olu v zmesi je 3 až 8 k 1, molárny pomer zmesi acetónu a 3-metyl-1-butín-3-olu k alkoholátu draselnému je 1,12 až 2,5 k 1.

Text

Pozerať všetko

SK PATENTOVÝ SPIS 286960Číslo prihlášky 126-2005 Dátum podania prihlášky 5. 12. 2005 (13) Dum dokumentu B 6 Dátum nadobudnutia účinkov patentu 6. 8. 2009 (51) Int. Cl. (2009) Vestník UPV SR č. 8/2009 Číslo priorítnej prihlášky C 07 C 29/00 Dátum podania prioritnej prihlášky C 07 C 33/00 Krajina alebo regionálna organizácia priorityÚRAD Dátum zverejnenia prihlášky 7. 6. 2007PRIEMYSELNÉHO Vestník ÚPV SR č. 6/2007SLOVENSKEJ REPUBLIKY patentu verejnosti 15. 7. 2009 Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky Číslo pôvodnej prihlášky úžitkového vzoru v prípade odbočenia Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Spôsob prípravy 2,5-dimetyl-3-hexín-2,S-dioluOpisuje sa spôsob prípravy 2,5-dimetyl-3-hexín-2,5-díolu etinyláciou acetónu acetylénom za prítomnosti alkoholátu draselného v aromatíckom uhľovodíku pri teplote 20 až 50 °C a tlaku 70 až 130 kPa za prítomnosti 3-metyl-l-butín~ 3-olu, pričom molárny pomer acetónu k 3-metyl-l-butín-3-olu v zmesi je 3 až 8 k l, molárny pomer zmesi acetónu a 3-metyl-l-butín-3-olu k alkoholátu draselnćmu je l,l 2 až 2,5 k l.Vynález sa týka organíckej chémie, konkrétne spôsobu prípravy 2,5-dimetyl-3-hexín-2,5-diolu etinyláciou acetónu, acetylénom a 3-metyl-1-butín-3-olom za prítomnosti alkoholátu draselného v organickom rozpúšťadle.Doteraj ší stav technikyPríprava terciálnych alkíndiolov reakciou ketónov s acetylénom sa naj častejšie uskutočňuje za prítorrmosti bázických zlúčenín, ktoré sú suspendované v organickom rozpúšťadle.Pre procesy, prebiehajúce pri tlaku, ktorý je blízky atrnosférickému, sa z bázických zlúčenín najviac uplatnil (v literatúre je najviac opísaný) práškový hydroxid draselný, bud bezvodý (98 až 99 ), alebo ako komerčný hemihydrát (80 až 90 ). Okrem sily hydroxidu sa procesy V podstate líšia len typom používaného rozpúšťadla. Uplatnili sa najmä étery (napr. tetrahydrofurán, dioxán, diizopropyléter) a acetá 1 y(metylal,acetaldehyd díbutylacetal), menej používanými sú arornatické uhľovodíky (benzén).Hlavnou nevýhodou uvedených postupov je skutočnosť, že počas reakcie viskozita reakčnej zmesi tak rastie, že vznikne nemiešateľná gélovitá hmota, ktorá sa nedá ďalej transportovať. Tým je prakticky znemožnenć jej následné spracovanie obvyklýrni technologickými postupmi. Pritom je zaujímavé, že zriedeníe zmesi(zvýšenie množstva používaného rozpúšťadla) má na toto gélovatenie pomeme malý vplyv (W 0 00 09465).Okrem toho, nmožstvo KOH, ktoré sa používa pri reakcií, je vzhľadom na acetón pomeme veľké. Mólový pomer KOH acetón býva zvyčajne 1,5 až 3 z 1, v závislosti od druhu používaného rozpúšťadla a koncentrácie KOH. Praktický výťažok produktu je preto nízky, na l mól nasadeného KOH vznikne od 0,2 do 0,4 mólu 2,5-dímetyl-3 -hexín-LS-diolu.Ak sa hydroxid draselný nahradí alkoholátom (najčastejšie sa spomínajú butanoláty), výťažky produktu sa zvýšia a z jedného mólu napr. izobutanolátu draselného sa tak dá pripraviť až 0,8 mólu 2,5-dimetyl-3-hexín-2,5-dio 1 u(DE 2 008 675, príklad l, mólový pomer acetón izobutanolát draselný 1,05 1).Okrem toho, použitím alkoholátu je možné z acetónu a 3-metyl-1-butín-3-olu pripraviť 2,5-dimetyl-3-hexín-2,5-diol (DE 2 047 446, príklad 1).V patente W 0 00 09465 je uvedené, že reprodukciou postupov podľa uvedených vynálezov bol dosiahnutý 52 -ný výťažok alkíndiolu a 14,4 -ný výťažok alkínolu (porovnávací príklad 1) a z acetylénu a alkínolu 69 -ný výťažok alkíndiolu (porovnávací príklad 3). Oveľa závažnejším je však zistenie, že pri oboch uvedených procesoch bol pozorovaný taký nárast viskozity, ktorý spôsoboval problémy s rniešaním reakčnej zmesi a odvodom reakčnćho tepla. Autori preto vyvinuli postup, podľa ktorého sa dá neželanému nárastu viskozíty predchádzať vhodne zvoleným pomerom reagentov. Pre prípad etinylácie acetylénom použili mólové pomery acetón acetylén 1,9 až 2,1 a alkoholát acetón 0,9 až 2,1. Na etinylácíu 3-metyl-1-butín-3-olom bol pomer acetón 3-metyl-1-butín-3-ol 1,25 až 0,8 a pomer alkoholát z acetón 1,5 až 2,2. Pri dodržaní týchto podmienok zostala reakčná zmes miešateľná počas celej doby trvania reakcie (v príkladoch je uvedená celková reakčná doba okolo 6 hodín).Nevýhodou tohto postupu je, že množstvo 2,5-dimetyl-3-hexín-2,5-diolu, ktorý sa získa z jedného mólu butanolátu draselného, sa zníži až na úroveň, ktorá sa dosahovala s hydroxidom draselným (v príkladoch sa získava okolo 0,4 mól 2,5-dimetyl-3-hexín-2,5-diolu na l mól použitého izobutanolátu).Podstatou tohto vynálezu je spôsob prípravy 2,5-dimetyl-3-hexín-2,5-díolu etinyláciou acetónu acetylénom za prítomnosti alkoholátu draselnćho v organickom rozpúšťadle, uskutočňujúci sa tak, že sa acetylénom pôsobí na acetón za prítomnosti 3-metyl-l-butín-3-olu pri teplote 20 až 50 °C a tlaku 70 až 130 kPa za prítonmosti aromatíckého uhľovodíka ako rozpúšťadla, pričom molárny pomer acetónu ku 3-metyl-1-butín-3-olu V zmesi je 3 až 8 ku 1, molárny pomer zmesi acetónu a 3-metyl-1-butín-3 -olu k alkoholátu draselnému je 1,12 až 2,5 ku 1.Výhodou postupu podľa tohto vynálezu je, že reakčná zmes zostáva dostatočne miešateľná a transportovateľná počas celej doby trvania reakcie. Množstvo 2,5-dirnetyl-3-hexín-2,5-diolu, ktoré sa vyrobí z jedného mólu butanolátu draselného, sa tak zvýši oproti postupu uvedenému v DE 19 837 211 až o 50 (na úroveň 0,6 mol).Dobrá miešateľnosť sa dosahuje vhodne zvoleným pomerom reagentov, pričom platí, že mólový pomer(acetón 3-metyl-1-butín-3-ol) n-butanolát draselný nesmie prekročiť hodnotu 1,8 a mólový pomer acetónu 3-metyl-1-butín-3-olu je možné variovať od 3 do 8 1 (mol/mol). Výhodné však je, aby bol 3-metyl-1 10-butín-3-ol do etinylácie pridávaný v takom v množstve, v akom sa produkuje V reakcii, resp. v akom sa izoluje pri ďalšom spracovaní reakčnej zmesi.Ako reakčnć prostredie sa používajú aromatické uhľovodíky, výhodne kumén.Reakcie sa uskutočňujú pri teplotách 30 až 45 C a tlaku, ktorý je blízky atmosferickému, pričom miemy pretlak alebo podtlak (i 30 kPa) nie je nevhodný.Suspenzia n-butanolátu draselného (116 g, 1,03 mol) v kuméne (368 g) sa nasycovala 60 min. acetylénom pri laboratórnej teplote. Potom sa do snspenzie V priebehu 60 min. pridala homogćnna zmes zložená zo 17 g(0,21 mol) 3-metyl-l-butín-3-olu a 90 g (1,55 mol) acetónu, pričom sa paralelne do reakcie privádzal acetylén. Teplota sa v priebehu prvých 10 minút dávkovania homogénnej zmesi zvýšila na 40 °C. Pri tejto teplote sa zmes miešala ešte jednu hodinu.Následne sa do zmesi pridala voda (250 g) a po premiešani (30 min.) sa vrstvy nechali oddeliliť. organická vrstva sa ešte 2 x premyla vodou, neutralizovala zriedenou kyselinou fosforečnou (pH poslednej vody bolo 5,5).Neutrálna organickú fáza obsahovala 44 g (0,52 mol) 3-metyl-l-butín-3-olu a 88 g (0,62 mol) 2,5-dimetyl-3 ~hexín-2,5-diolu. Z jedného mólu n-butanolátu draselného sa Vyrobilo 0,60 mol 2,5-dímetyl-3-hexín-2,5-diolu.Postupom podľa príkladu l sa spracovalo 117 g (1,04 mol) izobutanolátu draselného, 362 g xylénu, 18 gNeutrálna organická fáza obsahoval 40 g (0,48 mol) 3-metyl-l-butín-3-olu a 91 g (0,64 mol) 2,5-dímetyl-3-hexín-2,5-diolu. Z jedného mólu n-butanolátu draselného sa vyrobilo 0,62 mólu 2,5-dimetyl-3-hexín-2,5-dio 1 u.Suspenzia n-butanolátu draselného (l 15 g, 1,03 mol) v kuméne (350 g) sa nasycovala 60 min. acetylénom pri laboratómej teplote. Počas nasycovania sa do suspenzie v priebehu 20 min. pridalo 34 g (0,41 mol) 3-metyl-l-butín-S-olu. Po ukončení nasycovania sa do tejto zmesi pridalo ešte 77 g (1,33 mol) acetónu, pričom sa paralelne privádzal acetylén. Teplota sa v priebehu prvých 10 minút dávkovania zvýšila z 20 °C na 40 °C. Pri tejto teplote sa po zdávkovaní acetónu zmes miešala ešte jednu hodinu.Reakčná zmes sa následne spracovala postupom podľa príkladu l.Neutrálna organická fáza obsahovala 44 g (0,52 mol) 3-metyl-l-butín-3-olu a 86 g (0,61 mol) 2,5-dimetyl-3-hexín-2,5-diolu. Z jedného mólu n-butanolátu draselného sa vyrobilo 0,59 mólu 2,5-dimetyl-3-hexín-2,5-diolu.Postupom podľa príkladu 3 sa pri teplote 45 °C spracovalo 114 g (1,02 mol) n-butanolátu draselného,428 g kumćnu, 35 g (0,41 mol) 3 ~metyl-l-butin-3-olu, 77 g (1,33 mol) acetónu a acetylén.Neutrálna organická fáza obsahovala 42 g (0,50 mol) 3-metyl-l~butín-3-olu a 88 g (0,62 mol) 2,5-dimetyl-3-hexín-2,5-diolu. Z jedného mólu n-butanolátu draselného sa vyrobilo 0,6 l mol 2,5-dimetyl-3-hexín-2,5-diolu.2,5-Dimetyl-3-hexín-2,5-diol sa používa ako medziprodukt na syntézu voňaviek, príchutí a organických peroxidov (katalyzátory pre polymerizàcie). Ďalej sa používa ako odpeňovacie a spojovacie činidlo pre živičné nátery a mazadlo pri ťahaní drôtov. PATENTOVÉ NÁROKYl. Spôsob prípravy 2,5-dimetyl-3-hexín-2,5-diolu etinyláciou acetónu acetylénom za prítomnosti alkoho látu draselného V organickom rozpúšťadle, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že sa acetylénom pôsobí na acetón za prítomnosti 3-metyl-l-butín-3-olu pri teplote 20 až 50 °C a tlaku 70 až 130 kPa za prítomnostiaromatíckého uhľovodíka ako rozpúšťadla, pričom molámy pomer acetónu ku 3-metyl-1-butín-3 -olu v zmesíje 3 až 8 ku 1, molámy pomer zmesí acetónu a 3-metyl-1-butín-3-01 u k alkoholátu draselnému je 1,12 až 2,5 ku 1.2, Spôsob prípravy 2,5-dímety 1-3-hexín-LS-diolu podľa nároku 1, v y z n a č uj ú c i s a t ý m ,5 že rozpúšťadlom je kumćn.3. Spôsob prípravy 2,5-dimcty 1-3-hexín-LS-diolu podľa nároku 1 a 2, v y z n a č nj ú ci s a t ý m , že ako alkoholát draselný sa použije n-butanolát draselný.4. Spôsob prípravy 2,5-dimetyl-3-hexín-2,5-díolu podľa nároku 1 až 3, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že molámy pomer zmesi acetónu a 3-mcty 1-1-butín-3-olu k alkoholám draselnému je 1,5 až 1,8 ku

MPK / Značky

MPK: C07C 29/00, C07C 33/00

Značky: spôsob, 2,5-dimetyl-3-hexín-2,5-diolu, přípravy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-286960-sposob-pripravy-25-dimetyl-3-hexin-25-diolu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob prípravy 2,5-dimetyl-3-hexín-2,5-diolu</a>

Podobne patenty