Dvojica ozubených kolies, najmä s ozubením vyrobeným práškovou metalurgiou

Číslo patentu: 286833

Dátum: 18.05.2009

Autor: Derflinger Karl

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Je opísaná dvojica ozubených kolies, najmä s ozubením vyrobeným práškovou metalurgiou, pričom proti sebe stojace profily (4) majú vydutosť šírky. Kvôli vytvoreniu výhodných konštrukčných podmienok je navrhnuté, že vydutosť šírky proti sebe stojacich profilov (4) obsahuje jednostranné skosenie línie profilov (5a). Jednostranné skosenie línie profilov (5a) profilu zubov jedného ozubeného kolesa (1) a profily (4) druhého kolesa (2) ležia na protiľahlých stranách kolmo na šírku zuba v úrovni (7).

Text

Pozerať všetko

v (l l) Číslo dokumentu SLOVENSKA REPUBLIKAr 2 8 63(22) Dátum podania prihlášky 4. 10. 1999 (13) Druh dokumentu B 6(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 5. 6. 2009 (51) ĺnľ C 1- (2009)ľ Vestník UPV SR č 6/2009(31) Číslo prioritnej prihlášky A 1665/98 F 16 H 55/02(32) Dátum podania priorimej prihlášky 6. 10. 1998 BZZF 5/08(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority AT ÚRAD (40) Dátum zverejnenia prihlášky 8. 10. 2001 PRIEMYSVELNEHO Vestník UPV SR č. 10/2001 VLASTNICTVA (47) Dátum sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY patentu verejnosti 18. 5. 2009(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky úžitkového vzoru v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT PCT/AT 99/00233(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT WO 00/20780(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(73) Majiteľ MlBA SINTERMETALL AKTIENGESELLSCHAFT, Laakirchen, AT(54) Názov Dvojica ozubených kolies, najmä s ozubením vyrobeným práškovou metalurgiouJe opísaná dvojica ozubených kolies, najmä s ozubenim vyrobeným práškovou metalurgiou, pričom proti sebe stojace profily (4) majú vydutosť šírky. Kvôli vytvoreniu výhodných konštrukčných podmienok je navrhnuté, že vydutosť šírky proti sebe stojacich profilov (4) obsahuje jednostranné skosenie linie profilov (Sa). Jednostranné skosenie línie profilov (Sa) profilu zubov jedného ozubeného kolesa (l) a profily (4) druhého kolesa (2) ležia na protíľahlých stranách kolmo na šírku zuba v úrovni (7).Vynález sa týka páru ozubených kolies, najmä takých, ktoré majú ozubenie vyrobené práškovou metalurgiou, pričom proti sebe stojace profily majú vydutost do šírky.Doteraj ší stav technikyZ patentovćho spisu US-A-l 959 910 je známy pár ozubených kolies s proti stojacimi profilmi ozubenía,pričom vydutosť šírky proti stojacich profilov pozostáva z jednostranného skosenia línie profilov zubov.Kvôli zníženiu hlučnosti pri chode a vyrovnaniu nepresností uloženia ozubených kolies sú zname korekcie línie bočného profilu zubov ozubenía a proti sebe stojace profily sa vyduto obrúsia alebo ševingujú. Brúsenie alebo ševingovanie proti sebe stojacich profilov ozubenía je preto náročné a nie je možné sa mu vyhnúť ani pri práškovo-metalurgicky vyrobených ozubeniach, pretože vo všeobecnosti symetricky vypracovaná vydutost šírky ozubenía, kvôli ustúpeniu linie profilu obidvoch koncov zubov, sa nemôže vyrábať axiálnym tlakom spekaných zubov.Vynález rieši úlohu, vyrobiť v úvode uvedeným spôsobom pár ozubených kolies, ktorých ozubenie má v pôvodnej alebo tlakovej forme vyrobiteľnú vydutosť šírky, takže napríklad sa môžu využiť výhody práškovo metalurgického spôsobu výroby , bez náročného ďalšieho obrabania.Vynález rieši zadanú úlohu tým, že vydutost šírky proti sebe stojacich profilov pozostáva z jednostranného skosenia línie profilov, a že skosenie línie profilov zubných profilov jedného ozubeného kolesa a proti sebe stojace profily druhého kolesa ležia na protiľahlých stranách jednej strednej úrovne prebiehajúcej kolmo na šírku zuba.Pretože, skosenie línie profilu zubných profilov obidvoch ozubených kolies je na jednej strane, môžu sa tieto skosenia línie profilov vyrábať axiálnym tvarovacim lisovaním spekaných zubov, takže nutnosť náročného obrábacieho opracovania odpadá. To platí samozrejme aj pre pôvodné formy , napríklad výrobu ozubenia technikou tlakového liatia. Napriek tomu sa môže zabezpečiť účinok obojstrannej vydutosti proti sebe stojacich profilov, pretože skosenia línie profilov zubových profilov jedného ozubeného kolesa a proti sebe stojace profily druhého kolesa ležia na protiľahlých stranách strednej úrovne prebiehajúcej kolmo na šírku zuba. To znamená, že v dotykovej oblasti druhého v zábere sa nachádzajúceho zuba, ktorého proti sebe stojace skosenia sa jeden druhého dotýkajú iba v strednej oblasti ich línie profilov, pretože v pripojení na dotykovú oblast vždy jednostranne skosenej línie profilov jedného zuba, oproti leží nekorigovana línia profilu druhého zuba.Kvôli uľahčeniu tvarovania skosenia línie profilov lisovaním môžu jednostranne skosené línie profilov proti sebe stojacich profilov prechádzať cez zaoblenie do čelnej strany konca zubov. Toto zaoblenie uľahčuje okrem toho montáž.Jednostranné skosenia línie profilov umožňujú napokon vytvorenie profilov zubov zodpovedajúce súčasným požiadavkám s ohľadom na želanć oblasti prenosu sil, pretože rozmer jednostranného skosenia línie profilov je rozličný v závislosti od výšky zuba, čo sa obrusovaním ani ševingovaním za podmienok sériovej výroby nedá uskutočniť. Kvôli jednostrannosti skosenia línie profilov boku zuba je potrebné iba vyrobit zodpovedajúci tvarovací nástroj.Prehľad obrázkov na výkresochNa výkrese je znázornený príklad predmet vynálezu.Obr. 1 pár ozubených kolies podľa vynálezu v zjednodušenom pohľade spredu.Obr. 2 rez II-Il podľa obr. l, východiskovou plochou preehádzajúcou dotykovou líniou druhého zuba,vo väčšej mierke.Ako je možné vidiet na obrázku l, dve ozubené kolesá l a 2 spolu zaberajú. Zuby 3 práškovometalurgicky vyrobeného ozubenía tohto páru kolies 1, 2 tvoria proti sebe stojace profily 4, ktorých linie profilu 5, ako je to vidiet v reze podľa obrázka 2 , sú jednostranne skosené. Skosený Výrez línií profilu 5 je označený Sa, 10zatial čo nekorigovaná oblast línie profilov je označená Sb. Podľa obrázka 2 sa prekrývajú nekorigované oblasti línii profilov Sb V strednej oblasti 6, takže skosenia línii profilov Sa obidvoch ozubených kolies 1 a 2 ležia protiľahlo, a síce vo vzťahu k strednej úrovni 7 prebiehajúcej kolmo na šírku zuba.Ako je možné vidieť priamo najmä z obrázka 2, môžu spekané zuby 3, ozubených kolies 1 a 2, bez ďalšieho byt vybavené jednostranným skosením profilovej línie axiálnym tvarovým lisovaním. Na tento účel musi mať tvarovací nástroj na opracovanie skosenia linie profilu zodpovedajúcu formu. Aby sa tvarovanie lisovaním uľahčilo, môže jednostranne skosená línia profilu Sa prechádzať cez zaoblenie 8 do čelnej strany konca zuba 9.Napriek jednostrannćmu skoseniu línie profilu Sa zubov 3 každého ozubeného kolesa, dosiahne sa účinok úplnej vydutosti šírky, pretože skosenia línie profilov Sa obidvoch ozubených kolies 1 a 2 sú zhotovené na protiľahlých stranách strednej úrovne 7. Takže skosený Výrez línie profilov Sa ozubeného kolesa 1 prípadne 2 spolupôsobí s neskoseným výrezom profilov Sb druhého ozubeného kolesa 2 prípadne 1.Vynález samozrejme nie je obmedzený na znázornená príklady uskutočnenia. Tak by sa mohlo miesto nakresleného priameho ozubenia použiť tiež šikrné ozubenie so zodpovedajúeim jednostranným skosením 11 níe profilov, aby sa zabezpečila želaná vydutosť šírky bez toho, aby sa musel použiť náročný obrábací postup proti stojacich profilov. Okrem toho sa môže dotyková oblasť 6, zodpovedajúce súčasnému zaťaženíu, zvolit rozdielne, najmä po výške zuba sa môže zvoliť rozličné skosenie línie profilov, teda pozdĺž šírky zuba rozličné pätové alebo hlavové skosenia liníí profilov. Okrem toho sa nemusí ozubenie vynútene vyrobit práškovometalurgicky. Môže sa použit aj spôsob tlakového liatía, pretože jednostrannou vydutosťou šírky je možné dosiahnuť bez ďalšieho vyformovanie ozubeného kolesa.l. Pár ozubených kolies, najmä s ozubením vyrobeným práškovou metalurgiou, pričom protistojace profily (4) ozubenía majú vydutost šírky, ktorá pozostáva z jednostranného skosenia línie profilov (Sa), v y z n a č nj ú c i s a t ý m , že skosenia línie profilov (Sa) profilu zubov jedného ozubeného kolesa (1) a proti stojace profily (4) druhého ozubenćho kolesa (2) ležia na protíľahlej strane strednej úrovne (7) prebiehajúcej kolmo na šírku zuba.2. Pár ozubených kolies podľa nároku 1, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že jednostranne skosené línie profilov (Sa) proti stojacich profilov (4) prechádzajú cez zaoblenie (8) do čelnej strany konca zuba (9).3, Pár ozubených kolies podľa nároku 1 alebo 2, v y z n a č uj ú c i s a tý m , že rozmer jednostranného skosenia línie profilov (Sa) je rozdielny po výške zuba.

MPK / Značky

MPK: B22F 5/08, F16H 55/02

Značky: práškovou, ozubených, vyrobeným, ozubením, najmä, dvojica, metalurgiou, kolies

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-286833-dvojica-ozubenych-kolies-najma-s-ozubenim-vyrobenym-praskovou-metalurgiou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dvojica ozubených kolies, najmä s ozubením vyrobeným práškovou metalurgiou</a>

Podobne patenty