Istič proti prúdovému preťaženiu jednosmerného prúdového obvodu

Číslo patentu: 286825

Dátum: 15.05.2009

Autori: Pálek Jaroslav, Lorenc Tomáš, Kolínková Hedvika

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Istič proti prúdovému preťaženiu jednosmerného prúdového obvodu, najmä pohonu trakčného vozidla. Zapínacia kotva (21) zapínacieho elektromagnetu (2) je spojená s ťahadlom (4), najlepšie izolačne. Ťahadlo (4) je vybavené zarážkou (41) zodpovedajúcou výstupku (31) na pohyblivom ramene (3) usporiadanom medzi dvomi prívodmi (P1, P2). Proti sile zapínacieho elektromagnetu (2) je usporiadaná medzi rámom (1) a pohyblivým ramenom (3) vypínacia pružina (32). Jeden z prívodov (P1) je vybavený nadprúdovou spúšťou (5) tvorenou magnetickým obvodom s kostrou (51) a kotvou (52). Na ťahadle (4) je výkyvne upevnená lišta (6). Medzi ťahadlom (4) a lištou (6) je usporiadaná západka (7), ktorej ozub (71) smeruje proti kotve (52) nadprúdovej spúšte (5). Západka (7) je výkyvne upevnená na ťahadle (4) alebo na lište (6).

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 18. 10. 2001 (13) Druh dokumentu B 5(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 5. 6. 2009 (51) Int. Cl. (2009) Vestník UPV SR č. 6/2009(31) Číslo prioritnej prihlášky 1 v 2001-3242 H 02 H 3/087(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 10. 9. 2001 H 01 H 73/00(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority CZ ÚRAD (40) Dátum zverejnenia prihlášky 1. 4. 2003 PRlEMYSrELNEHO Vestník UPV SR č. 4/2003 VLASTNICTVA (47) Dátum sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY patentu verejnosti 15. 5. 2009(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky úžitkového vzoru v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Istič proti prúdovému preťaženiu jednosmerného prúdového obvoduIstič proti prúdovému preťaženiu jednosmemého prúdového obvodu, najmä pohonu trakčného vozidla. Zapínacia kotva (21) zapínacieho elektromagnetu (2) je spojená s ťahadlom (4), najlepšie izolačne. Ťahadlo (4) je vybavené zarážkou (4 l) zodpovedajúcou výstupku (31) na pohyblivom ramene (3) usporiadanom medzi dvomi prívodmí (Pl, F 2). Proti sile zapínacieho elektromagnetu (2) je usporiadaná medzi rámom (1) a pohyblivým ramenom (3) vypinacia pružina (32). Jeden z privodov (Pl) je vybavený nadprúdovou spúšťou (5) tvorenou magnetickým obvodom s kostrou(51) a kotvou (52). Na ťahadle (4) je výkyvne upevnená lišta (6). Medzi ťahadlom (4) a lištou (6) je usporiadaná západka (7), ktorej ozub (71) smeruje proti kotve (52) nadprúdovej spúšte (5). Západka (7) je výkyvne upevnená na ťahadle (4) alebo na lište (6).Vynález sa týka ističa proti prúdovému preťaženiu jednosmemého prúdového obvodu, najmä pohonu trakčného vozidla s elektromagnetickým zapínaním. Zapínacia kotva zapínacieho elektromagnetu je ízolačne spojená s ťahadlom vybaveným zarážkou zodpovedajúeou výstupku na pohyblivom ramene usporiadanom medzi dvomi prívodmi. Jeden z prívodov je vybavený nadprúdovou spúšťou tvorenou magnetickým obvodom s kostrou a kotvou.Bežný druh stykačov je možné využiť aj proti prúdovému preťaženiu jednosmemého obvodu. Je známy bežný stykač, ktorého pohyblivé rameno usporiadané medzi dvomi prívodmi je ovládané elektromagnetom. Kotva elektrornagnetu je spojená s ramenom odizolovaným ťahadlom. Sila elektromagnetu slúži tak na zapínanie, ako aj na vypínanie. Zapínanie sa uskutoční spravidla zásahom obsluhy. Privedením prúdu do elektromagnetu sa jeho kotva vysunie a rameno preklenie dvojicu prívodov. Rozpojenie sa uskutoční obdobne,spätným pohybom kotvy elektromagnetu tak isto zásahom obsluhy. Pri prúdovom preťažení dá impulz na rozpojenie vonkajší snímač. Priebeh tejto operácie je z dôvodov premeny elektrického prúdu na elektromagnetickú silu zdĺhavý a nežiaduce prúdové preťaženie dlhšie negatívne pôsobí v inštalovanom obvode. Rovnako samotné využitie elektromagnetíekej sily na odklonenie pohyblivého ramena pôsobením pohybu kotvy elektromagnetu je pomalé. Tým dochádza k dlhodobému pôsobeniu oblúka so sprievodnými nežiaducimi účinkami. Mohutnost oblúka je navyše umocnená prúdovým preťažením, ktoré je príčinou rozpojenia kontaktov. Z týchto dôvodov sa používanie týchto stykačov doplnenýeh periférnym zapojením s vonkajším snímačom prúdového preťaženia neosvedčilo.Tieto nedostatky odstránil používaný istič proti prúdovému preťaženiu, ktorého pohyblivé rameno usporiadané medzi dvomi prívodmi je zapínané a prípadne vypínané zapínacím elektromagnetom, ktorého kotva je izolačné spojená s ťahadlom. Proti pôsobeniu zapínacieho elektromagnetu je medzi pohyblivým ramenom a kostrou usporiadaná vypínacia pružina. Zopnutím obvodu, keď pohyblivé rameno preklenie obidva prívody, dôjde k stlačeniu vypínacej pružiny. Ťahadlo je vybavené zarážkou zodpovedajúcou výstupku na pohyblivom ramene. Výstupok je spravidla riešený ako kladka s osou upevnenou na pohyblivom ramene. Jeden z prívodov je vybavený nadprúdovou spúšťou tvorenou elektromagnetickým obvodom s kostrou a kotvou. Kotva smeruje proti ťahadlu. V prípade prúdového preťaženia sa kotva elektromagnetického obvodu vysunie a odkloní ťahadlo, ktorého výstupok sa dostane mimo zarážky. Tým prestane na pohyblivé rameno pôsobiť sila zapínacieho elektromagnetu a okamžitým pôsobením vypínacej pružiny sa odkloní pohyblivé rameno od prívodu a prúdový obvod je rozpojený. Podmienkou na vyvodenie sily potrebnej na rozpojenie obvodu je väčšie prúdové preťaženie. Sila kotvy vyvodená elektromagnetom musí prekonať pasívny odpor bráníaci vysunutiu zarážky z výstupku. Spravidla pri trakčných vozidlách, pre ktoré je tento istič určený, musí prúdové preťaženie presahovat 1000 A. Na menšie prúdové preťaženia istič spoľahlivo nereaguje, pretože sila kotvy je na oddelenie zarážky a výstupku nedostatočná. Preto nedôjde k vyvodeniu príslušnej sily kotvy a pohyblivé rameno zostane s prívodmi prepojené.Istič podľa tohto vynálezu proti prúdovému preťaženiu jednosmerného prúdového obvodu je určený najmä pre trakčné vozidlá. Elektromagnetické zapínanie pozostáva zo zapínacieho elektromagnetu, ktorého zapínacia kotva je izolačne spojená s ťahadlom. Zarážka vytvorená na ťahadle zodpovedá výstupku na pohyblivom ramene, ktoré je usporiadané medzi dvomi prívodmi. Proti sile zapínacieho elektromagnetu je usporiadaná medzi rámom a pohyblivým ramenom vypínacia pružina. Jeden z prívodov je vybavený nadprúdovou spúšťou tvorenou magnetickým obvodom s kostrou a kotvou. Na ťahadle je výkyvne upevnené lišta, ktorá pridŕža výstupok v zarážke ťahadla. Tahadlo a lišta sú k sebe pridržiavané západkou, ktorej ozub smeruje proti kotve nadprúdovej spúšte. Na oddelenie západky od ťahadla a lišty je potrebná menšia sila kotvy nadprúdovej spúšte. Po oddelení západky dôjde k oddeleniu lišty od ťahadla a výstupok sa oddelí od zarážky ťahadla a sila vypínacej pružiny odkloní pohyblivé rameno, čím dôjde k oddialeniu kontaktov. Západka môže byť výkyvne upevnená na ťahadle alebo na lište.Pri spätnom pohybe zapínacieho elektromagnetu opät západka, pokiaľ je výkyvne upevnená na ťahadle,zapadne za lištu a to pôsobením pružiny usporiadanej medzi západkou a ťahadlom. Pokiaľ je západka výkyvne upevnená na lište, zapadne za ťahadlo, a to pôsobením pružiny usporiadanej medzi západkou a lištou.Na priklonenie lišty k ťahadlu, ako aj na udržanie ťahadla v horizontálnej polohe, prispieva pružina usporiadaná medzi lištou a rámom.Prehľad obrázkov na výkresochPríkladné vyhotovenie istíča podľa vynálezu v celkovom reze vo vyhotovení so západkou výkyvne uloženou na ťahadle zobrazuje priložený výkres.V ráme 1 je pohyblivo na čape 11 usporiadané rameno 3. Rameno 3 je pomocou chybnej spojky 33 vodivo spojené s prvým privodom Pl. Na voľnom konci je rameno 3 vybavené kontaktom 34 korešpondujúcim s kontaktom 34 na druhom prívode P 2. Nad kontaktmi 34, 34 je umiestnená zhášacia komora Z. Na ramene 3 je upevnený výstupok 31, v tomto prípade tvorený kladkou. Proti výstupku smeruje zarážka 41 ťahadla 4,ktoré je prostrednictvom izolátora 22 spojené so zapinacou kotvou 21 zapínacieho elektromagnetu 2 upevneného na ráme 1. Na ťahadle 4 je výkyvne upevnené lišta 6 spojená s rámom 1 pružinou 61. Medzi ťahadlom 4 a lištou 6 je usporiadaná západka 7, ktorá je výkyvne upevnená na ťahadle 4. Medzi západkou 7 a ťahadlom 4 je usporiadané pružina 72. Na prvom prívode Pl je ustavená nadprúdová spúšť 5 tvorená magnetickým obvodom s kostrou 51 a kotvou 52 ovládajúcou Výkyvné ramienko 53. Ozub 71 vystupujúci so západky 7 smeruje proti výkyvnému rarnienku 53. Proti pôsobeniu zapínaeieho elektromagnetu 2 je medzi rámom 1 a ramenom 3 usporiadaná vypínacia pružina 32. Pohyb ramena 3, ako aj jeho poloha je snímaná pomocnými kontaktmi K.Do zapinacíeho elektromagnetu 2 je privedený prúd zásahom obsluhy z riadiaceho stanovišťa trakčného vozidla. Elektromagnetické pole vysunie zapinaciu kotvu 21, ktorá je spojená cez izolátor 22 s ťahadlom 4. Vysúvaním ťahadla 4 sa zarážka 41 zachytí za výstupok 31 v tomto prípade tvorený kladkou uloženou otočne na čape upevnenom na ramene 3. Na výstupok 31 prílieha zhora lišta 7. Následne po zachytení výstupku 31 zarážkou 41 sa približujú pohybom ramena 3 k sebe kontakty 34, 34 pri súčasnom stláčani vypínacej pružiny 32. Pri bežnej prevádzke dôjde k rozpojeniu kontaktov 34, 34 spätnýrn zasunutím zapínacej kotvy 21 do zapínacieho elektromagnetu 2 zásahom obsluhy. Pri prúdovom preťažení, ked cez rameno 3 prechádza z prívodu Pl na prívod P 2 nadmerný prúd, zareaglje nadprúdová ochrana 5 vtiahnutím kotvy 25 do kostry 51 a Výkyvné rarnienko 53 zachytí za ozub 71 západky 7. Pootočením západky 7 dôjde k vyklznutiu lišty 6 zo západky 7 a výstupok 31 prekoná zarážku 41. Pôsobenim vratnej pružiny 32 dôjde vratným pohybom ramena 3 k oddialeniu kontaktov 34, 34 a obvod je rozpojený. Pri následnom spätnom zasunutí vypínacej kotvy 21 do východiskovej polohy zásahom obsluhy alebo prostredníctvom pomocných kontaktov K, keď je obvod rozpojený, dôjde pôsobením pružiny 61 k prikloneniu lišty 6 k výstupku 31, ktorý je zovretý medzi ťahadlom 4 a lištou 6. Následne je vzájorrmá poloha ťahadla 4 a lišty 6 zaistená pôsobením pružiny 72 na západku 7,ktorá zachyti za koniec lišty 6.1. Istič proti prúdovému preťaženiu jednosmemćho prúdového obvodu, najmä pohonu trakčného vozidla,s elektromagnetickým zapinanim, kde zapinacia kotva (21) zapinacieho elektrornagnetu (2) je izolačne spojená s ťahadlom (4) vybaveným zarážkou (41) zodpovedajúcou výstupku (31) na pohyblivom ramene (3) usporiadaným medzi dvomi prívodrni (Pl, F 2), kde proti sile zapínacieho elektromagnetu (2) je usporiadaná medzi rámom (l) a pohyblivým ramenom (3) vypínacia pružina (32), pričom jeden z prívodov (Pl) je vybavený nadprúdovou spúšťou (5) tvorenou magnetickým obvodom s kostrou (51) a kotvou (52), v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že na ťahadle (4) je výkyvne upevnená lišta (6), pričom medzi ťahadlom (4) a lištou(6) je usporiadané západka (7), ktorej ozub (71) smeruje proti kotve (52) nadprúdovej spúšte (5), kde západka(7) je výkyvne upevnená na ťahadle (4) alebo na lište (6).2. Istič podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že medzi západkou (7) a ťahadlom (4) je usporiadaná pružina (71).3. Istič podľa nároku l, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že medzi západkou (7) a lištou (6) je usporiadaná pružina (71).4. Istič podľa niektorého z nárokov l, 2 alebo 3, v y z n a č u j ú e i s a t ý m , že medzi lištou (6) a rámom (1) je usporiadaná pružina (61).ť Óê vgs »sa pê,s Hes-s m ga u o .s sf p n

MPK / Značky

MPK: H02H 3/087, H01H 73/00

Značky: proti, istič, obvodů, jednosmerného, preťaženiu, prúdového, prúdovému

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-286825-istic-proti-prudovemu-pretazeniu-jednosmerneho-prudoveho-obvodu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Istič proti prúdovému preťaženiu jednosmerného prúdového obvodu</a>

Podobne patenty