Spôsob eliminácie vzniku redukčného jadra pri vypaľovaní keramiky

Číslo patentu: 286276

Dátum: 28.05.2008

Autori: Komora Ladislav, Šveda Mikuláš

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opisuje sa spôsob zníženia až odstránenia redukčného jadra, t. j. nehomogenít z finálneho produktu, čím sa predĺži životnosť výrobku, najmä pri jeho vystavení tepelným zmenám. Spôsob sa uskutočňuje tak, že sa ku keramickému cestu pred sušením pridáva aspoň jedna látka zo skupiny kremičitan sodný, chlorid sodný, polyetylénglykol a jemne drvené zeolity v množstve 0,1 až 20 % hmotn., počítané sa sušinu prídavku ku keramickému cestu.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 22. 10. 2004 (13) Druh dokumentu B 6 2 u» Vestník ÚPV SR o. 6/2008 CME 33/02(3 l) Číslo prioritnej prihlášky GMB 35/00(32) Dátum podania prioritnej prihlášky(33) Krajina alebo regionálna ÚRAD organizácia priority PRIEMYSELNEHO (40) Dátum zverejnenia prihlášky 4. s. 2006 VLASTNICTVA Vestník UPV SR o. 5/2006 SLOVENSKEJ REPUBLIKY(47) Dátum spristupnenla patentu verejnosti 2.8. 5. 2.008(67) Číslo pôvodnej prihlášky úžitkového vzoru(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Spôsob eliminácie vzniku redukčného jadra pri vypaľovaní keramikyOpisuje sa spôsob zníženia až odstránenia redukčného jadra, t. j. nehomogenít z finálneho produktu, čím sa predĺži životnost výrobku, najmä pri jeho vystavení tepelným zmenám. Spôsob sa uskutočňuje tak, že sa ku keramickćmu cestu pred sušenim pridáva aspoň jedna látka zo skupiny kremičitan sodný, chlorid sodný, polyetylćnglykol a jemne drvené zeolity v rrmožstve 0,1 až 20 °/o hmotn., počitane sa sušinu prídavku ku keramickému cestu.Vynález sa týka oblasti keramiky, konkrétne zníženia až odstránenia redukčného jadra vznikajúceho v procese vypaľovanía keramiky.Zeminy používané pri zhotovovaní keramiky obsahujú spravidla určité množstvo organických látok. Tieto, pokíaľ nedochádza k ich odpareniu, resp. vyhoreniu počas vyhrievanía na vypaľovaciu teplom, spôsobujú vznik čierneho jadra.V mnohých prípadoch, napr. do tehliarskej suroviny, sa organické látky zámerne zapracovávajú. Ich prídavok spôsobuje zníženie spotreby paliva pri vypaľovaní črepu alebo aj vyľahčenie črepu z dôvodov zvýšenia jeho pórovitosti.Pri teplotách nad teplotou varu, resp. splynenia organických látok (táto býva spravidla nad 200 °C) dochádza k uvoľňovaniu prchavých látok. Pritom plyrmé podiely, uníkajúce z pórovitého črepu sa spaľujú v atmosfére pece. Spaľovanie organických látok sa uskutočňuje pri teplotách nad 300 °C, spravidla do 600 °C,za predpokladu dostatočného množstva kyslíka potrebného V procese oxidácie uhlíkatej suroviny.V prípade, že v priebehu vypaľovacieho procesu slinie vonkajšia keramická vrstva, zamedzi sa jednak úniku pár organických látok zvnútra jadra a jednak pristup kyslíka k jadru.Svoju úlohu pri tvorbe sfarbeného jadra zohráva aj obsah oxidov železa v použitej zemine. Obvykle čierne jadro nespôsobuje len vizuálnu nehomogenitu, ale predovšetkým zníženú trvanlivosť vypáleného materiálu, najmä na vonkaj šie použitie. Tu vzhľadom na rozdielnu pórovitú štruktúru medzi povrchovou vrstvou črepu a jadrom dochádza k porušeniu celistvosti materiálu, t. j. k zníženiu jeho životnosti počas ročných obdobíZníženie až odstránenie nehomogenít, a teda predĺženie funkčnosti, je dôležité napr. vo výrobkoch z pálenej krytiny Mikuláš Šveda Silika č. 5 - 6, s. 152 - 154 (2003) Mikuláš Šveda Silika č. 3 - 4, s. 96 - 99Podstatou tohto vynálezu je spôsob eliminácie vzniku redukčného jadra, vznikajúceho v procese Vypaľovania keramiky, ktorý sa uskutočňuje tak, že sa ku keramickému cestu pred sušením pridáva aspoň jedna látka zo skupiny kremičitan sodný, chlorid sodný, polyetylénglykol a jerrme drvené zeolity, v množstve 0,1 až 20 hmotu., počitané na sušinu prídavku ku kerarriickému cestu.Výhodou postupu podľa tohto vynálezu je spôsob zníženia až odstránenia redukčného jadra, t. j. nehomogenít z finálneho produktu, čo predĺži životnost výrobku najmä vystaveného tepelným zmenám.Ďalšou výhodou je skutočnosť, že postup podľa vynálezu je použiteľný pri stávajúcom technologickom postupe a na stávajúcom zariadení na spracovávanie keramického cesta.Príklad 1 Základná surovina predstavovala zmes sivého a žltého ilu. Merania sa uskutočnili na štyroch vzorkáchodobratých z rôznych dodávok ílov (vzorky A, B, C, D). Chemické zloženie ílov sa pohybovalo v intervale ( hmotu)Veľkosť zmenia sa pohybovala od 1 do 200 m, pričom 80 zŕn bolo v rozmedzí od (2 až 4) do (80 až 120) m.Z uvedenej suroviny sa vypracovalo tehliarske cesto, z ktorého po odležaní 12 až 14 h boli vyrobené skúšobné vzorky rozmerov 100 x 50 x 20 mm. Tieto sa uložili na 48 h na rošty a následne sa zisťovali hodnoty na stanovenie Bigotovej krivky. Potom sa vzorky vysušili v laboratómej sušiarni do konštantnej hmotnosti. Výpal sa uskutočňoval v elektrickej laboratórnej peci s regulovaným režimom pálenia, v oxidačnom prostredí. Doba výpalu pri teplote 50 až 1050 °C bola 13 h, po 1 h výdrži nasledovalo ochladenie v priebehu 10 h na 50 °C.Fyzikálne vlastnosti tehliarskeho cesta a vypáleného črepu, merané podľa príslušných STN vzorky A, B, C a D Fžikálna vlastnosť Hodnota 1 Pracovná vlhkosť 21,3 až 23,8Citlivosť na sušenie 1,28 až 1,66 Dlžková zmena pálením -0,37 až -0,6211 Vzlínavosť po 60 min. 15,8 až 21,0 mm 12 Koeficient nasýtenia črepu 0,835 až 0,873 13 Veľkosť redukčnćhojłra stredne až veľkéveľké redukčné jadro - 70 šírky telieska po rozrezaní telieska v polovici výšky jadra predstavovalo redukčné jadro stredne redukčné jadro - 50 šírky predstavovalo redukčné jadro malé redukčné jadro - 25 šírky predstavovalo redukčné jadroV prípade, že bol do tehliarskeho cesta aplikovaný piesčitý prach a bentonit, redukčné jadro sa v prvom prípade zmenilo zo stredného na malé, v prípade bentonitu zo stredného na veľké.Postup prípravy, použité suroviny, ako aj spôsob spracovania tehlíarskeho cesta bol rovnaký ako v príklade 1, navyše sa však pri spracovaní cesta aplikovali prídavky.V prípade aplikácie kremičitanu sodného do vzorky ílu B, ktorá v príklade 1 mala stredne veľké jadro, v množstve 0,5 hmotn. sušiny roztoku na hmotnosť použitého ílu, redukčné jadro sa odstránilo (vzorka Bv) podobne, ako s aplikáciou zmesi krerničitanu sodného a chloridu sodného (v hmotnosmom pomere 2 1),vzorka Bk.Pri aplikácii 15 hmotn. zeolitových odpraškov, typ Klinoptílolit, do vzorky ílu C, redukčné jadro z pôvodne veľkého zaniklo. Označenie vzorky Co.V pripade aplikácie 5 hmotn. polyetylénglykolu na keramické cesto sa taktiež v skúšobnom teliesku(označenie Ba) redukčné jadro po vypálení nenašlo.V uvedených prípadoch boli fyzikálne vlastnosti tehliarskeho cesta a vypáleného črepu nasledovnéI- Fyzikálna vlastnosť Bv Bkvzoľka c Ba 1 Pracovná vlhkosť 29,9 26,0 25,6 26,0 2 D ková zmena sušením -7,48 -7,04 -6,58 3 Citlivosť na sušenie 1,37 1,22 1,11 1,34 4 D垍vá zmemálenim -1,18 -0,64 -o,3 o -o,54 5 Strata álením 8,8 8,4 8,3 8,8 6 Nasiakavosť 8 h/20 °C 11,6 0,1 10,8 11,39 Zdanlivá pórovitosť 28,3 24,7 21,7 26,3 10 Objemová hmotnosť kgmá 1816 1858 1813 1837 11 Vzlínavosť po 60 min. |mm 35,0 23,8 15,0 26,612 Koeficient nas enia črepu 13 Veľkosť redukčného jadra bez jadra bez jadra bez jadra bez jaPostup podľa tohto vynálezu je využiteľný pri výrobe výrobkov z hrubej keramiky.Spôsob eliminácie vzniku redukčného jadra, vzníkajúceho v procese vypaľovania keramiky, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že sa ku keramickému cestu pred sušením pridáva aspoň jedna látka zo skupiny kremičitan sodný, chlorid sodný, polyetylénglykol a jemne drvené zeolity, v množstve 0,1 až 20 hmotn.,počítané na sušínu prídavku ku keramickému cestu.

MPK / Značky

MPK: C04B 35/00, C04B 33/02

Značky: vzniku, keramiky, redukčného, vypalování, jádra, eliminácie, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-286276-sposob-eliminacie-vzniku-redukcneho-jadra-pri-vypalovani-keramiky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob eliminácie vzniku redukčného jadra pri vypaľovaní keramiky</a>

Podobne patenty