Spôsob utesňovania okien, dverí a iných otvorov budov pomocou tmelu a oddeľovacej fólie

Číslo patentu: 286109

Dátum: 06.03.2008

Autor: Chvostál Karol

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob utesňovania okien, dverí a iných otvorov budov pomocou tmelov a oddeľovacej fólie je technológia na odstránenie netesnosti medzi dotykovými plochami okna (2) a okenného rámu (1). Umožňuje vytvarovať presné a odolné tesnenie bez nutnosti presne opracovať dotykové plochy utesňovaného profilu, čo je dôležité pri ťažko demontovateľných alebo rozmerovo veľkých otvoroch, ako sú okná, dvere a iné otvory budov.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 6. 6. 2003(24) Dátum nadobudnutia (Sl) Im C 1 (2006) účinkov patentu 5. 3. 2008 Vestník UPV sa a. 3/2003 E 06 B 7/16(32) Dátum podania prioritnej prihlášky ÚRAD (33) Krajina alebo regionálna PR EMYSELNÉHO organizácia priority VLASTNÍCTVÁ (40) Dátum zverejnenia prihlášky 2. 6. 2005 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník ÚPV SR č. 6/2005(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 6. 3. 2008(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky úžitkového vzoru V prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Spôsob utesňovania okien, dverí a iných otvorov budov pomocou tmelu a oddeľovacej fólie(57) Anotácia Spôsob utesňovania okien, dveri a iných otvorov budov 3pomocou tmelov a oddeľovaeej fólie je technológia na odstránenie netesnosti medzi dotykovými plochami okna (2) a okenného rámu (l). Umožňuje vytvarovať presné a odolné tesnenie bez nutnosti presne opracovat dotykové plochy utesňovaněho profilu, čo je dôležité pri ťažko demontovateľných alebo rozmerovo veľkých otvoroch, ako sú okná, dvere a iné otvory budov.Vynález sa týka spôsobu utesňovania okien, dverí a iných otvorov budov, prípadne krytov otvorov rôznych zariadení pomocou tmelu a oddeľovacej fólie.Doteraj ší stav technikyOkná, dvere a iné otvory budov vyhotovených v minulých desaťročiach obsahujú netesností často presahujúce možnosti doteraz používaných systémov tesnení, ktoré vždy vyžadujú určitú minimálnu hrúbku medzery medzi oknom a okenným rámom. Často sa stáva, že tesnenie nevyplní celú medzeru, čím sú jeho vlastnosti nedostačujúce. V horšom prípade je medzera menšia, ako minimálna hrúbka tesnenia, čo spôsobuje p 0 škodzovaníe pántov a zatváracích systémov okien.V konečnom dôsledku sú vlastnosti takto poškodeného okna horšie ako okna bez tesnenia.V niektorých prípadoch sa vôbec neprekrývajú dotykové plochy okna a okenného rámu (hlavne pri širokých oknách a takmer pri všetkých balkónových dverách) vplyvom ich zvísnutia. Vtedy sú doteraz používané metódy utesnenia (plechové tesnenie, nalepovacíe molitanové či gumové tesnenie alebo aj zafrézované silikónové tesnenie) úplne neúčinné.Základom spôsobu je aplikovanie polyuretánového trnelu PU - 40 medzi okno a okenný rám do prvej medzery zvonka tak, aby bola celkom zaplnená, pričom možnosť otvárania okna zostane zachovaná. Tmel PU - 40 má pred aplikáciou charakter lepidla, ktoré počas tvrdnutia nemení svoj rozmer a po vytvrdnutí má vlastnosti gumy s tvrdosťou 40 Shore (stredne tvrdá guma). Je určený na výškové budovy a karosérie áut. Princíp metódy spočíva v tom, že tmel PU - 40 má vynikajúcu schopnosť spojenia sa so všetkými druhmi materiálu,ale niektoré druhy fólií je možné po jeho vytvrdnutí oddeliť. To umožňuje vytvarovať na okennom ráme presný odtlačok okna. Medzera medzi oknom a okenným rámom sa tak teoreticky zmenší až o tri rády na 0,007 mm, čo je hrúbka oddeľovacej mikroténovej fólie. Tak je zásadným spôsobom ovplyvnená tesnosť okna proti únikom tepla neželaným vetraním, zatekaniu vody a prenikaniu prachu a hluku.Prehľad obrázkov na výkresochObrázok číslo l Nálcres utesnenia okna tmelom pomocou oddeľovacej fólie.Vynález je možné uskutočniť podľa nasledujúceho postupuKontrola a oprava pántov okien a ich zatváracích systémov. Je nutné dosiahnuť jednoznačnú a zaistenú polohu okna v zatvorenom stave.Kontrola, očistenie a odmastenie dotykovej plochy okenného rámu l, na ktorú bude tesniaci tmel 4 nanášaný. Prach alebo mastnota by spôsobili nedokonalé spojenie tmelu s povrchom okenného rámu.Na okraj dotykovej plochy okenného rámu 1 zvonku naniesť potrebné množstvo tesniaceho trnelu 4 v súvislom prúžku po celom obvode dotykovej plochy.Prúžok tesniaceho tmelu 4 prekryť oddeľovacím pásikom 3.Okno uzatvoriť tak, aby sa povrch dotykovej plochy okna 2 cez oddeľovaciu fóliu 3 otlačil do prúžku tesniaceho tmelu 4 naneseného na dotykovú plochu okenného rámu 1.Po niekoľkých sekundách okno otvoriť a skontrolovať súvislosť otlačenia sa dotykovej ploche okna 2 v prúžku tesniaceho tmelu 4 naneseného na dotykovej ploche okenného rámu 1. Cez oddeľovaciu fóliu 3 je možne tvarovat tesniaci tmel 4. Spojenie dotykových plôch okna 2 a okenného rámu 1 tmelom 4 bez oddeľovacej fólie 3 je neprípusmé, lebo po vytvrdnutí tmelu by nebolo možné okno bez poškodenia otvoriť (pevnosť vytvrdnutćho tmelu a jeho spojenia s povrchom materiálu je vyššia, než pevnosť dreva okien).Tmel 4 vytvrdzuje rýchlosťou 4 mm za 24 hodín za prítomnosti vzdušnej vlhkosti. Po uplynutí dvoch dní je možné oddeľovaciu fóliu 3 odstrániť, prebytočný tesniaci tmel 4 odrezať a na miestach, kde ho je málo (je vidno medzeru medzi oknom a okenným rámom), postup nanesenia tmelu 4, jeho prekrytia oddeľovacou fóliou 3 a otlačenia okna 2 zopakovať.Metóda utesňovania okien, dverí a iných otvorov budov pomocou tmelov a oddeľovacej fólie je použiteľná na všetky druhy okien a dverí. Bez nutnosti asanovania starých tesniacich systémov je možné pomocou nej dosiahnuť výrazné zníženie tepelných strát budov cez okná, dvere a iné technologické otvory, ktoré predstavujú až 40 celkového objemu strát.Je vhodná pre jednotlivé byty, spoločné priestory obytných domov i nebytové priestory, rodinné domy i priemyselné objekty. Doteraz ju využili hlavne tí, ktorí boli nespokojni s úrovňou tepelnej pohody vo svojom byte alebo s výškou nákladov potrebných na jej dosiahnutie. Veľmi vhodná je pre nekvalitne kovové okná spoločných priestorov okien obytných domov, kde medzera medzi oknom a okennýrn rámom je často v rozmedzí 0 - 5 mm na dĺžke 30 cm alebo sa neprekrýva okno s okenným rámom (svieti sa medzi nimi).Je možné použit ju aj v priemysle pri utesňovani rôznych krytov. Úspešne bola v niekoľkých prípadoch použitá pri oprave tesnenia strešných okien na automobiloch.Spôsob utesňovania okien, dverí a iných otvorov budov pomocou tmelu a oddeľovacej fólie kopirujúce povrch dotykovej plochy okna, pričom tesniaci tmel sa pevne prilepi k dotykovej ploche okenného rámu, ktorý sa následne prekryje oddeľovacou fóliou a okno sa uzatvorí na presné kopírovanie povrchu dotykovej plochy okna, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že tesniacim tmelom je polyuretánový tmel a po odstránení oddeľovacej fólie je medzera medzi okenným rámom (l) a oknom (2) do 0,007 mm.

MPK / Značky

MPK: E06B 7/16

Značky: fólie, spôsob, iných, okien, dveří, utesňovania, tmelů, budov, oddelovacej, otvorov, pomocou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-286109-sposob-utesnovania-okien-dveri-a-inych-otvorov-budov-pomocou-tmelu-a-oddelovacej-folie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob utesňovania okien, dverí a iných otvorov budov pomocou tmelu a oddeľovacej fólie</a>

Podobne patenty