Spôsob odchrómovania a/alebo odniklovania tekutých trosiek

Číslo patentu: 286014

Dátum: 17.12.2007

Autor: Edlinger Alfred

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Pri spôsobe odchrómovania a/alebo odniklovania tekutých trosiek alebo troskových zmesí, pri ktorom sa tekutá troska naloží na kovový kúpeľ, najmä Fe-kúpeľ, a vnášaním uhlíka alebo nosičov uhlíka sa redukuje, sa vnášanie uhlíka do kovového kúpeľa uskutoční až po pokles obsahu Cr- a/alebo Ni-oxidov v troske na hodnotu medzi 0,8 % hmotn. a 0,2 % hmotn. Pri dosiahnutí určeného rozsahu obsahov Cr-oxidov v troske sa pridá redukčný prostriedok s vyšším redukčným potenciálom, ako napríklad Al, Ca, Si, Fe-Si alebo Ca-Si, na zníženie obsahu Cr- a/alebo Ni-oxidov pod 0,15 % hmotn., výhodne pod 0,08 % hmotn.

Text

Pozerať všetko

Číslo prihlášky 965-2002 Dátum podania prihlášky 18. 1. 200Dátum nadobudnutia účinkov patentu 7. l. 2008 Vestník UPV SR č. 1/2008Číslo priorítnej prihlášky GM 63/2000Dátum podania priorítnej prihlášky 28. 1. 2000 Krajina alebo regionálnaDátum zverejnenia prihlášky 4. 3. 2003 Vestník UPV SR č. 3/2003Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT PCT/AT 01/00012Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT W 001/55461Pri spôsobe odchrómovania a/alebo odniklovania tekutých trosiek alebo troskových zmesí, pri ktorom sa tekutá troska naloží na kovový kúpeľ, najmä F e-kúpeľ, a vnášaním uhlíka alebo nosičov uhlíka sa redukuje, sa vnášanie uhlíka do kovového kúpeľa uskutoční až po pokles obsahu Cra/alebo Ni-oxídov V troske na hodnotu medzi 0,8 hmotn. a 0,2 hmotn. Pri dosiahnutí určeného rozsahu obsahov Cr-oxídov v troske sa pridá redukčný prostriedok s vyšším redukčným potenciálom, ako napriklad Al, Ca, Si, Fe-Si alebo Ca-Si, na zníženie obsahu Cr- a/alebo Ni-oxidov pod 0,15 hmotn., výhodne pod 0,08 hmotn.Vynález sa týka spôsobu odchrómovania a/alebo odniklovania tekutých trosiek alebo troskových zmesí a prachov, pri ktorom sa tekutá troska naloží na kovový kúpeľ, najmä Fe-kúpeľ, a vnášanim uhlíka alebo nosičov uhlíka sa redukuje.Tekuté oceliarenské trosky z výroby ušľachtilej ocele alebo ferochrómu obsahujú podľa svojho pôvodu a najmä podľa podielu a zloženia prísad kovového odpadu, použitých pri výrobe ocele, v prvom rade pomerne vysoké podiely oxidov chrómu. Pozorujú sa aj oxidy mangánu v pomeme veľkých množstvách. Pri určitých oceľových troskách sa pozorujú aj pomerne vysoké obsahy niklu a vanádu. V prípade oceľových trosiek s pomerne vysokými obsahmi vanádu sa už v EP 770 149 navrhlo, aby sa po prvom redukčnom procese s použitím nosičov uhlíka v oddelene napojenom redukčnom konvertore vanád spätne získaval s použitím redukčných prostriedkov s vyšším redukčným potenciálom. Na tento účel sa najprv celý chróm a mangán karboterrnicky redukovali, na čo sa troska v dlhšom časovom intervale spracúvala nad kovovým kúpeľom, do ktorého sa zavádzali nosiče uhlíka, napriklad metánový plyn. Nezanedbateľný podiel vneseného uhlíka sa v dôsledku navrhnutej pomerne dlhom čase spracúvania spotreboval na udržanie potrebných teplôt.Použitie oddeleného a spravidla aj samostatne vyhrievaného redukčnćho reaktora na oddelenie vanádu sa prirodzene uskutoční hospodáme len vtedy, ak sa vanád vyskytuje v príslušne vysokom množstve, takže hospodámosť vyplýva z hodnoty spätne získaného vanádu. Ak sa má v prvom rade dosiahnuť čo najúplnejšie odchrómovanie oceľových trosiek, vznikajú pri známom spôsobe spracovania pomeme dlhé časy spracúvania, a tým pomeme vysoké tepelné straty.Vynález sa teraz zameriava na to, aby sa zlepšil spôsob v úvode uvedeného druhu do tej miery, že aj vtedy, keď sa hospodárske aktíva spätným získaním drahých kovových surovín nedajú dosiahnuť,dá sa dosiahnuť bezpečné odchrómovanie pri súčasnom skráteni celkovej doby spracúvania. Na riešenie tejto úlohy spočíva spôsob podľa tohto vynálezu v podstate vtom, že sa uskutoční vnášanie uhlíka do kovového kúpeľa až po pokles obsahu Cr- a/alebo Ni-oxidov V troske na hodnotu medzi 0,8 hmotn. a 0,2 hmotn., a že pri dosiahnutí určeného rozsahu obsahov Cr-oxidov v troske sa pridá redukčný prostriedok s vyšším redukčným potenciálom, ako napríklad Al, Ca, Si, F e-Si alebo Ca-Si, na zníženie obsahu Cr- a/alebo Ni-oxidov pod 0,15 hmom., výhodne pod 0,08 hmotn. Spôsob podľa tohto vynálezu sa takto uskutoční s použitím len jedného konvertora, pričom sa tým, že sa karbotermická redukcia s použitím nosičov uhlíka preruší v časovom okamihu, keď troska vykazuje ešte pomeme vysoký a spravidla neprijateľný obsah chróm- alebo Ni-oxidov, takže sa takéto trosky nedajú bezprostredne použiť ako prísady k cementu, doba spracovania sa až po tento bod podstatne slcráti a tým, že pri dosiahnutí takto vopred detinovaného pomeme vysokého obsahu chróm- a/alebo Ni-oxidu sa teraz bezprostredne do toho istého konvertora pridajú redukčné prostriedky s vyšším redukčným potenciálom, sa podarí tento postup uzavrieť V pomerne krátkom čase a obsah chróm- a/alebo Ni-oxidov sa bezpečne privedie pod stanovené hraničné hodnoty. Takouto stupňovitou redukciou sa podarí prirodzene znížiť na nekritické hodnoty v troskách aj iné sprievodné prvky ušľachtilej ocele, ako napríklad molybdén alebo vanád.V rámci spôsobu podľa tohto vynálezu sa výhodne postupuje tak, že prídavok Fe-Si sa uskutoční v množstvách medzi 3 a 15 kg/t trosky, výhodne 6 až 10 kg/t trosky. Pokial sa v troske nachádzajú ďalšie týmito redukčnými prostriedkami redukovateľné látky, ako napriklad oxid vanádu, oxid mangánu,oxid niklu alebo oxid molybdénu, tieto sa prirodzene v tomto kroku spôsobu súčasne redukujú do kúpeľa.Redukovaná troska, ktorá vznikla v nadväznosti na karbotermickú redukciu, reaguje s následne vnesenými redukčnými prostriedkami pomeme pomaly, pričom rýchlosť reakcie a najmä kinetika redukcie sa dá podstatne zlepšiť tým, že, ako to zodpovedá výhodnému variantu spôsobu, sa kúpeľ po pridaní redukčných prostriedkov s vyšším redukčným potenciálom prepláchne inertným plynom. Miešacím účinkom vneseného inertného plynu, ktorým môže byt napríklad dusík alebo argón, sa reakcia podstatne zrýchli, takže sa vystačí s veľmi krátkymi dobami spracovania na dosiahnutie požadovaných obsałiov oxidov chrómu.Celkove sa zvlášť výhodným spôsobom postupuje tak, že prvá karbotermícká redukcia sa uskutoční v časovom intervale 15 až 30 min. a druhá redukcia sa uskutoční V časovom intervale 3 až 10 min. Vynález v ďalšom bližšie vysvetlime pomocou príkladu uskutočnenia.Do konvertora sa na 10 t surovćho železa dodali 3 ttrosky s nasledujúcou orientačnou analýzouOceľová troska hmotn. CaO 47,8 SiOZ 26,3 A 120 5,9 MgO 8,9 TiOz 1,3 FeO 1,7 MnO 1,4 Cľgog 6,7 Obsahy oxidov kovov sa potom znížili súčasným vnesením uhlia a kyslíka na nasledujúce obsahy Obsah oxidov kovov o karbotermickej redukciiNásledne sa uskutočnilo pridanie 30 kg ferosilícia a prepláchnutie kúpeľa 55 Nm dusíka v časovom intervale 5 min. Redukčný účinok kremíka, rozpusteného v železnom kúpeli, poskytol nasledujúce konečné zloženie troskyTroska po silne redukciiCelá dvojstupňová redukcia sa mohla uskutočniť V jednom konvertore, pričom vychádzajúc z obsahu oxidu chrómu 6,7 hmotn. sa na konci karbotenmckej reakcie zistil obsah oxidu chrómu 0,3 hmotn. po dobe spracovania 20 min. Následná silikotermická redukcia v časovom intervale 5 min. dokázala obsah oxidu chrómu znížiť z 0,3 hmotn. na 0,07 hmotn. V dôsledku pomerne krátkej doby spracovania sa termické straty podstatne znížili a použitie nosičov uhlíka sa vo vyššej miere mohlo využiť na redukciu.1. Spôsob odchrómovania a/alebo odniklovanía tekutých trosiek alebo troskových zmesí, pri ktorom sa tekutá troska naloží na kovový kúpeľ, najmä Fe-kúpeľ, a vnášaním uhlíka alebo nosičov uhlíka sa redukuje, pričom redukcia sa uskutoční vo dvoch stupňoch a v druhom stupni redukcie sa uskutoční s vyšším redukčným potenciálom než v prvom stupni, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že vnášaníe uhlíka do kovového kúpeľa sa uskutoční až po pokles obsahu Cr- a/alebo Ni-oxidov v troske na hodnotu medzi 0,8 hmotn. a 0,2 hmotn., a že pri dosíałmutí určeného rozsahu obsahov Cr-oxidov Vtroske sa pridá redukčný prostriedok s vyšším redukčným potenciálom, ako napríklad Al, Ca, Si, Fe-Si alebo Ca-Si, na zníženie obsahu Cr- a/alebo Ni-oxídov pod 0,15 hmotn., výhodne pod 0,08 hmotn.2. Spôsob podľa nároku l, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že prídavok Fe-Si sa uskutoční v množstvách medzi 3 a 15 kg/t trosky, výhodne 6 až 10 kg/t trosky.3. Spôsob podľa nároku 1 alebo 2, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že kúpeľ sa po pridaní redukčných prostriedkov s vyšším redukčným potenciálom prepláchne inertným plynom.4. Spôsob podľa nároku 1, 2 alebo 3, v y z n a č uj ú c i s a tý m , že prvá karbotermická redukcia sa uskutoční v časovom intervale 15 až 30 min. a druhá redukcia sa uskutoční V časovom intervale 3 až 10 min.

MPK / Značky

MPK: C21B 3/00, C22B 5/00, C21C 5/00, C04B 5/00, C22B 7/04

Značky: spôsob, odchrómovania, trosiek, tekutých, odniklovania

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-286014-sposob-odchromovania-a-alebo-odniklovania-tekutych-trosiek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob odchrómovania a/alebo odniklovania tekutých trosiek</a>

Podobne patenty