Pretlačový štítkový materiál a tvarovaný predmet

Číslo patentu: 285976

Dátum: 21.11.2007

Autori: Brandt Thomas Lynn, Blom Patrick Johannes

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Pretlačový štítkový materiál na prenos obrazu obsahuje podkladový nosný materiál (10) a prenosovú vrstvu, ktorá obsahuje najmenej jednu vrstvu obrazu, adhéznu vrstvu (30) a pigmentovú vrstvu (40) medzi adhéznou vrstvou (30) a vrstvou obrazu. Pigmentová vrstva (40) obsahuje spojovací materiál, aspoň jeden pigment a aspoň 0,1 % hmotn., vztiahnuté na pigmentovú vrstvu (40), suchej hmotnosti hliníkového prášku. Pretlačový štítok, ktorý je nepriehľadný, sa môže naniesť na už existujúce vytlačené obrazy na povrch predmetu.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 24. 8. 2000(24) Dátum nadobudnutia (5 l) Im C 1 (2006) účinkov patentu 6. 12. 2007 Vestník UPV SR č. 12/2007 B 44 C 1/17(3 l) Číslo prioritnej prihlášky 992027895(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 27. 8. 1999 ÚRAD (33) Krajina alebo regionálna PRIEMYSELNÉHO organizácia priority EP VLASTNICTVA (40) Dátum zverejnenia prihlášky 6. 11. 2002 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník UPV SR č. 11/2002(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 2. 11. 2007(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT PCT/NL 00/00584(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT W 00 l/15915(73) Majiteľ Heineken Technical Services B.V., Amsterdam, NL(72) Pôvodca Blom Patrick Johannes, Leiden, NL Brandt Thomas Lynn, Windsor, NY, US(54) Názov Pretlačový štítkový materiál a tvarovaný predmetPretlačový štítkový materiál na prenos obrazu obsahuje podkladový nosný materiál (10) a prenosovú vrstvu, ktorá obsahuje najmenej jednu vrstvu obrazu, adhéznu vrstvu(30) a pigmentovú vrstvu (40) medzi adhéznou vrstvou (30) a vrstvou obrazu. Pigmentové vrstva (40) obsahuje spojovací materiàl, aspoň jeden pigment a aspoň 0,1 hmom.,vztiahnuté na pigmentovú vrstvu (40), suchej hmotnosti hliníkového prášku. Pretlačový štítok, ktorý je nepriehľadný, sa môže naniesť na už existujúce vytlačené obrazy na povrch predmetu.Vynález sa týka pretlačového štítka na báze systému prenosu obrazu a najmä pretlačového štítka, ktorý je nepriehľadný a ktorý sa môže naniesť na už existujúce vytlačené obrazy na povrch predmetu.Často vzniká potreba nanesenia štítku na povrch, na ktorom už existuje trvalá potlač, napriklad sitová tlač, ktorá sa nemôže odstrániť bez deštruktívneho opracovania povrchu. Táto potreba Vzniká v prípade nádob, ako je napríklad plastický obal na (pivné) fľaše alebo iný tovar, ktorý sa používa na rôzne druhy značenia alebo reklamné účely.V praxi sa už navrhlo alebo sa aplikovalo nalepenie nepriehľadného papiera alebo plastického štítku na vrchnú časť už existujúcich obrazov.V poslednom čase sa pozomost obrátila na nanášanie štítkov prenosom obrazu na povrch. Prenos obrazu sa definuje ako proces prenosu opačne vytlačeného obrazu z iba tlačovej farby z podkladového materiálu (nosná tkanina) na prijímací povrch, ako je fľaša alebo obal.Je potreba použitia tohto systému prenosu obrazu vo vzťahu k nanášaniu štítkov cez už existujúce trvalo natlačené obrazy. Ale je tu problém, ktorý spočíva v tom, že bežne štítky z tlačových farieb (prenos obrazu) vo všeobecnosti neposkytujú dostatočnú nepriehľadnost na úplné prekrytie a zamaskovanie už existujúcej tlače a farby výrobku,na ktorý sa má štítok naniesť. Zavedenie bežnej bielej vrstvy v pretlačovom štítku na báze oxidu titaničitého, oxidu zinočnatého a/alebo pigmentoch z uhličitanu vápenatého môžu vytvárať problémy s tlačením štítkov na podkladovú vrstvu a so schopnosťou prenášať materiál štitku na povrch substrátu. Vo všeobecnosti sa musia použit viac ako dve vrstvy bieleho tlačového pigmentu na získanie dostatočnej nepriehľadnosti na zamaskovanie už existujúcej tlače a/alebo farby substrátu výrobku.Je potrebné predchádzať možným prienikom, ktoré vplývajú na nový obraz štitku. Prenikanie farby pozadia ovplyvňuje tón, odtieň a/alebo jasnosť obrazu. Je potrebné predchádzať tomuto j avu.Súčasne je tiež potrebné mat zlepšený štítkovací materiál, v ktorom je prítomná aspoň jedna nepriehľadná vrstva,ktorá slúži okrem iného na krytie už existujúcej tlače, pričom súčasne poskytuje aspoň zodpovedajúce Spracovateľské charakteristiky v rámci tlače štítkov a prenosu štítkov.Významné v technike prenosu obrazu je neprítomnosť priehľadného alebo nepriehľadného podpomého nosného filmu na zobrazeni, pri preneseni na povrch. V tomto štádiu obraz (štítok) iba pozostáva z lepidla, tlačových materiálov,prípadne z priehľadného ochranného pokrytia. Všeobecné zverejnenie tejto techniky je napríklad opísané vo WO-A 9005088 a WO-A 9005353. Iné uskutočnenia systému prenosu sú opísané vo WO-A 9734810, WO-A 9735292, WO-A 9735291 a WO-A 9735290.Uvedené nedostatky odstraňuje pretlačový štitkový materiál na prenos obrazu, obsahujúci podkladový materiál a prenosovú vrstvu, ktorá obsahuje aspoň zobrazovaciu vrstvu, adhéznu vrstvu a pigmentovú vrstvu medzi adhéznou vrstvou a zobrazovacou vrstvou, pričom pigmentová vrstva obsahuje spojivový materiál, pigment a aspoň 0,1hmotn., vztiahnuté na hmotnosť suchej pigmcntovej vrstvy,hliníkového prášku.Zistilo sa, že pridaním relativne malého množstva hliníkového prášku k aspoň jednej pigmentovej vrstve spôsobi nepriehľadnosť, ktorá je dostatočná na pokrytie existujúcej spodnej potlače a/alebo na prevenciu prenikania cez podkladovú farbu. Množstvo hliníkového prášku sa udržiava celkom nízke, do 5 hmotn., výhodne medzi 0, a 1,5 hmotn. .Hliníkový prášok sa môže použiť sám osebe alebo zavedený do vhodného matricového materiálu, ako jc napríklad mastný derivát, zahmujúceho ale nie obmedzujúceho tuky a oleje, mastné kyseliny, estery mastných kyselín a pod.Vzhľadom na tlačové vlastnosti pigmentovej vrstvy je výhodné použiť hliníkový prášok s veľkosťou častíc medzi l a 100 m, výhodne medzi 5 m a 50 m.Štítkové materiály podľa vynálezu obsahujú rôzne vrstvy, podstatné sú odstrániteľná podkladová vrstva, najmenej jedna zobrazovacia vrstva, nepriehľadná vrstva a adhézna vrstva. V závislosti od použitia štítku sa môže meniť jeho stavba. V najjednoduchšom uskutočnení zobrazovacia vrstva pozostáva iba z vrstiev tu opísanýeh. Vo všeobecnosti je však prítomných viacero vrstiev. V jednom uskutočnení zobrazovacia vrstva pozostáva z dvoch alebo viacerých oddelených vrstiev, z ktorých každá obsahuje rôzne farby. Dalej je možné použiť viac ako jednu adhéznu vrstvu a/alebo spojivovú vrstvu medzi adhéznou vrstvou a neprichľadnou pigmentovou vrstvou. Tiež môže byt prítomná ochranná vrstva na vrchnej zobrazovacej vrstve, medzi zobrazovacou a odstrániteľnou podkladovou vrstvou.V závislosti od štruktúry sa štítok môže použit bud na odstrániteľné, alebo trvalé použitia. Najmä na plastické obaly, ktoré držia fľaše, je výhodne použitie odstrániteľných štítkov, najmä na získanie dočasných štítkov na reklamné účely alebo na označenie druhu obsahu, ktorý sa môže menit v závislosti od zmeny požiadaviek trhu.V kontexte predloženého vynálezu sa výraz prenos obrazu používa na definovanie štítkovacieho systému, kde odstrániteľná podkladové vrstva je obrátene vytlačená s vhodnou tlačovou farbou a následne pretlačená s lepidlom.V kontexte predloženého vynálezu je tiež možné použit iné typy materiálov, ktoré nemajú výzor štitkového materiálu, ako sú priehľadné alebo polopriehľadné štítky majúce podpomú filmovú vrstvu, ktorá je zavedená do štítka.Prehľad obrázkov na výkresochVýhodné uskutočnenie štítka a použitia podľa predloženého vynálezu je uvedené na pripojenom obrázku, ktorý znázorňuje povrch substrátu a štítok pripravený na použitie.Štítok sa vytlačí na nosný podkladový materiál 10, ktorým môže byt tenký film, výhodne orientovaný polypropylén alebo polyester. 14 je ochranným pokry 1 im, ktoré sa môže ale nemusí využiť v závislosti od vlastností a použitia výsledného štítka. 12 je uvoľňovaný materiál, ktorý pokrýva nosný film na poskytnutie známeho, nizkooterového oddelenia s pôsobenim malej mechanickej sily. Vo všeobecnosti sa na pokrývanie filmu po jeho vyhotovení používa silikón. 20 predstavuje celý tlačový materiál, ktorý môže byt trvalý alebo odstrániteľný, v závislosti od želaných charakteristík.V závislosti od grafiky štítka a požiadaviek na nepriehľadnosť tlačový materiál môže byť až z ôsmich rôznych farieb V jednej alebo viacerých vrstvách, pričom niektoré z nich sa môžu navzájom prekrývať. Adhézna vrstva 30 predstavuje vrstvu lepidla. 40 predstavuje nepriehľadnú pigmentovú vrstvu. Adhézna a nepriehľadná vrstva môžu pozostávat z viac ako jednej vrstvy.Pri použití sa všetok tlačový materiál prenesie zo substrátu pokrytého uvoľňovacím filmom. Tlačovými materiálmi môžu byť živice na báze vinylu, akrylu, uretánu alebo polyesteru, alebo ich kombinácie, ktoré sú vyfarbené s pigmentmi alebo farbivamí. Tlačovým lepidlom môže byt uretánom modiñkovaný akrylát, teplom aktivované lepidlo alebo iné vhodné teplom aktivované lepidlo. Na dosiahnutie rýchleho teplom aktivovaného priľnutia a jeho udržanie je potrebne zohriať povrch substrátu predtým, ako je štítkové lepidlo uvedené s týmto povrchom do kontaktu. V niektorých použitiach je tiež možné použit tlakovo citlivé lepídlo.Na zahrievanie povrchu substrátu sú dostupné mnohé prostriedky. Prúdenie horúceho vzduchu, ohrievače pomocou oxídačného plynu, infračervené panely ohrievané horúcim plynom a elektricke keramické panely.Spôsob nanášania štítku, pomocou ktorého sa tlačové materiály prenesú z nosného filmu na povrch substrátu, využíva priľnavostne vlastnosti lepidla na prekonanie väzby tlačovej vrstvy ochranného pokrytia 14 k uvoľňovanému materiálu 12.Mnohé typy filmov pokrytých so silikónovým polymérom sa môžu použit ako tlačové nosné filmy.Vynález je použiteľný v mnohých štítkovacích systémoch, vrátane, ale nie obmedzených na systémy podávania z kotúča na kotúč a podávacie systémy časopisov.V systéme podávania z kotúča na kotúč sa používa bežná manipulačná technika na posuv filmu k zobrazeniu ďalšieho štítku a presné umiestnenie s použitím značky tlačeného l na spustenie optického snímacieho zariadenia.Ochrana obrazu pred prípadným poškrabaním počas manipulácie, ako ą zabezpečenie pred pôsobením počasia,pri jeho vystavení vonkajšiemu skladovaniu, sa dosiahne s nanesením ochranného pokrytia, ako je akrylátová vosková vodou riediteľná emulzia. Toto pokrytie sa môže naniesť pomocou kotúčového nanášacieho zariadenia, do ktorého sa dodáva pokrývací materiál cez rozotierač na kontrolu množstva naneseného pokrytia. Pokrytie sa rozotíera až po konce okrajov obrazu štítka a zatesňuje okraje pred intruznou vlhkosťou. Je tiež možné, aby bolo ochranné pokrytie prítomné na predtlačenom priehľadnom štítku.Hlavný aspekt vynálezu spočíva v použití pigmentovej vrstvy 40 medzi vrstvou obrazu a lepiacou vrstvou. Táto pigmentové vrstva 40, výhodne nepriehľadná, pozostáva najmenej z tlačovej živice ako spojiva, bieleho pígmentu,ktorým je obvykle oxid titaničitý, oxid zinočnatý a/alebo uhličitan vápenatý a hliníkový prášok. Hliníkový prášok je prítomný v množstve aspoň 0,1 hmotn., najmä v množstve medzi 0,2 a 5 hmotn., vypočítané na hmotnost pigmentovej vrstvy.Tlačovou spojivovou žívicou pigmentovej vrstvy 40 môže byť ktorákoľvek tlačová farba vhodná na použitie systémoch prenosu obrazu, ako je akrylát, uretán a pod. na báze vody alebo rozpúšťadla, výhodne akrylátová tlačová farba na báze vody.Vynález je teraz objasnený v nasledujúcich príkladoch,ktoré nie sú zamýšľané ako akýmkoľvek spôsobom limitujúce rozsah vynálezu.Pripravili sa dva pretlačové štítky rotačnou hlbkotlačou s nasledujúcim poriadkom vrstiev na silikónovom filme1. Ochranná vrstva, obsahujúca priehľadnú akrylátový tlačovú farbu.2. Jedna alebo viacero (do osem) zobrazovacích vrstiev,obsahujúcich vhodné tlačové pigmenty alebo farbivá.3. Prvá vrstva obsahujúca biely pigment v akrylátovom spojive.4. Dve rôzne druhé vrstvy pozostávajúce z dvoch rôznych prostriedkov z bieleho pigmentu (jeden porovnávací,jeden podľa vynálezu) v akrylátovom spojive.5. Spojivová vrstva poskytujúca priľnutíe medzi bielymi vrstvami a lepidlom.Dva varianty štítkov sa potom preniesli na povrch prepravky plastových fliaš, na už existujúcu sitovú tlač.V prvom príklade dve biele vrstvy obsahovali 4 g/mz bieleho pigmentu, oxidu titaničitćho, TiOg. Dokonca aj s týmto veľkým množstvom pigmentu sa už predtým existujúca sitová tlač mohla vizuálne zistit cez obraz štítka. Nárast množstva pigmentu už nebol možný vzhľadom na zhoršenie tlače a prenosových charakteristík.V druhom príklade sa pridalo 0,6 hmotn. hliníkového prášku, s veľkosťou častíc 15 m, vztiahnuté na hmotnosť tejto vrstvy. Vrstva bola úplne nepriehľadná a existujúcu tlač nebolo možné vizuálne pozorovať cez obraz štítku. Úžitkové a tlačiarenské charakteristiky boli dobré.l. Pretlačový štítkový materiál na prenos obrazu, obsahujúci podkladový nosný materiál (10) a prenosovú vrstvu, ktorá obsahuje najmenej jednu vrstvu obrazu, adhéznu vrstvu (30) a pigmentovú vrstvu (40) medzi adhéznou vrstvou (30) a vrstvou obrazu, vyznačuj úci sa t ý m , že pigmentová vrstva (40) obsahuje spojovací materiál, aspoň jeden pigment a aspoň 0,1 hmotn., vztiahnuté na pigmentovú vrstvu (40), suchej hmotnosti hliníkového prášku.2. Pretlačový štítkový materiál podľa nároku 1,vyznačuj úci sa tým, žepigmentovávrstva3. Pretlačový štítkový materiál podľa nároku l alebo 2, vyznačuj úci sa tým, že prenosová vrstva ďalej obsahuje hraničnú vrstvu medzi podkladovým nosným materiálom (10) a vrstvu obrazu.4. Pretlačový štítkový materiál podľa nárokov l až 3,vyznačuj úci sa tým, že hliníkovýprášok má veľkost častíc medzi l a 100 m, výhodne medzi 5 a 50 m.5. Pretlačový štítkový materiál podľa nárokov l až 4,vyznačuj úci sa tým, žepigmentovávrstva(40) obsahuje tlačovú farbu na báze vody ako spojovací materiál.6. Tvarovaný predmet s aspoň jedným povrchom,vyznačujúci sa tým, žeuvedenýpovrchjc vybavený aspoň jedným štítkom preneseným z pretlačového štítkového materiálu podľa niektorého z nárokov l až 5.

MPK / Značky

MPK: B44C 1/17

Značky: tvarovaný, pretlačový, předmět, materiál, štítkový

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-285976-pretlacovy-stitkovy-material-a-tvarovany-predmet.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pretlačový štítkový materiál a tvarovaný predmet</a>

Podobne patenty