Medicinálny produkt obsahujúci kombináciu formoterolu a budesonidu

Číslo patentu: 285910

Dátum: 26.09.2007

Autori: Carling Christer Carl Gustav, Trofast Jan William

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Medicinálny produkt na podanie účinných látok inhaláciou je vo forme odmeriavacieho dávkovacieho inhalátora, inhalátora suchého prášku alebo nebulizátora a obsahuje dohromady ako zmes (a) formoterol alebo jeho fyziologicky prijateľnú soľ alebo ich solvát a (b) budesonid. Produkt je vhodný na použitie pri liečení respiračných chorôb, najmä astmy.

Text

Pozerať všetko

(l 1) Číslo dokum t SLOVENSKA REPUBLIKA PATENTO , SPIS ° u(22) Dátum podania prihlášky 7. 11. 1992(24) Dátum nadobudnutia (51) 1 m- C 1 0006 účinkov patentu 4. 10. 2007 Vestník ÚPV SR c. 10/2007 A 61 K 31/57(31) Číslo príoritnej prihlášky 91311761.0 A 511( 31/167(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 18. 12. 1991 AGIK 9/14, . , A 61 M 15/00 URAD (33) Krajina alebo reglonalna AólM 11/00 pRIEMYSELNÉHO organizácia priority SE AólM 13 0 VLASTNÍCTVA (40) Dátum zverejnenia prihlášky 8. 3. 1995 l 0 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník ÚPV SR č. 03/1995 A 51 11/00(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 26. 9. 2007(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky 733-1994(so) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT PCT/EP 92/02826(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT WO 93/ 11773(72) Pôvodca Carling Christer Carl Gustav, Dalby, SE Trofast Jan William, Lund, SEMedicinálny produkt obsahujúci kombináciu formoterolu a budesoniduMedicinálny produkt na podanie účinných látok inhaláciou je vo forme odmeriavacieho dávkovacieho ínhalátora, inhalátora suchého prášku alebo nebulizátora a obsahuje dohromady ako zmes (a) formoterol alebo jeho fyziologicky prijateľnú soľ alebo ich solvát a (b) budesonid. Produkt je vhodný na použitie pri liečení respiračných chorôb, najmäTento vynález sa týka zlepšenia pri ošetrovaní miernej,rovnako ako aj ťažkej astmy a iných respiračných chorôb. Tento vynález sa hlavne týka použitia bronchodilatátora v kombinácii so steroidnou protizápalovou liečivou látkou na ošetrovanie respiračných chorôb, ako je astma a farmaceutických prostriedkov, ktoré obsahujú dve účinné látky. Dôraz sa kladie na použitie bronchodilatátora s dlhou účinnosťou, ktorý poskytuje rýchlu úľavu symptómov.V poslednom období sa dosiahli významné výsledky v oblasti štúdií astmy. Napriek veľkému pokroku spojenćmu so zavedením veľmi silných a účinných protiastmatických liečivých látok, tak lekári, ako podobne pacienti, si pri chorobe uvedomujú, že astma zostáva málo zrozumiteľnou a často zle ošetrovanou chorobou. V minulosti sa pozeralo na kontrakciu hladkého svalstva vzduchových ciest ako na najdôležitejší znak astmy. Nedávno sa podarila významná zmena v pohľade na astmu, vychádzajúca zo skutočnosti,že astma sa prejavuje ako chronické zápalové ochorenie. Nekontrolovaný zápal vzduchových ciest môže viest k p 0 škodeniu sliznice a štruktúmym zmenám spôsobujúcim nevratné zúženie vzduchových ciest a ñbróze pľúcneho tkaniva. Terapia by preto mala pomôcť pri kontrolovaní priznakov tak, že by bol možný nonnálny život a súčasne by poskytla základ na ošetrenie fundamentálneho zápalu.Najvšeobecnejším prípadom slabého ovládania astmy je zlý súlad s dlhodobou snahou o zvládnutie chronickej astmy, hlavne proíylaktickými spôsobmi ošetrovania, tak ako inhalovanými steroidmi, ktoré neposkytujú okamžitú úľavu príznakov. Pacienti budú ochotní prijimat BZ-agonistove inhalácie, pretože vedú k rýchlej úľave príznakov, ale často neprijímajú profylaktickú terapiu, ako inhalované steroidy,pretože spravidla nemajú bezprostredný symptomatický prospech. Tieto látky tiež pôsobia proti regulácii Bz-adrenoceptorových agonistov.Formoterol, teda N-Z-hydroxy-S-l-hydroxy-2-l/2-(4-metoxy-fenyD-1-metyletyl/amino/etyüfenylformamid, je adrenoceptor, proti ktorému selektivne stimulujú iz-receptory, čo spôsobuje relaxáciu bronchiálneho hladkého svalstva, ínhibuje uvoľnenie endogénnych spasmogénov,ínhibuje edém spôsobený endogénnymi mediátorrni a Zvyšuje mukocilámu prečistovaciu schopnost obličiek. inhalovaný fumarát formoterolu pôsobí rýchlo, zvyčajne v priebehu niekoľkých minút a poskytuje pacientovi okamžitý dôkaz, že prijal príslušnú dávku, a tak sa vyhne predávkovaniu tak Bz-agonistom, ako steroidom. lnhalovaný formoterol tiež vyvoláva predĺženú bronchodilatáciu, ktorá pri klinických skúškach bola dokázaná až do 12 hodín.Budesonid, 16, l 7-butylidenbis-(oxy)-l 1,2 l -dihydroxypregna-l ,4-dién-3,20-dión, sa môže podávať vo vysokej inhalačnej dávke (až do 2 mg za deň) s veľmi nízkwni systémovými účinkami, možno preto, že je rýchlo metabolizovaný. Veľmi rýchle systémové eliminovanie budesonidu nastáva vďaka extenzívnemu a rýchlemu pečeňovému metabolizmu. Dlhotrvajúce klinické štúdie ukázali, že inhalovaný budesonid je farmakologicky bezpečná liečivá látka. Vysoke dávky inhalovanćho budesonidu sú vysoko účinné a dobre znášanlivé, pokiaľ sa použijú v otálnej steroidnej náhradnej terapii. Budesonid predstavuje logicky bezpečnú a účinnú terapiu pri dlhodobom potlačovaní astmy.Cesty inhalačného podávania umožňujú, aby sa dávka uvoľňovala priamo do dýchacích ciest. Pri tomto type po dávania je možné dostať malú dávku a tým minimalizovať nežiaduce vedľajšie účinky. Nevýhodou bežne dostupných bronchodilatátorov je ich relatívne krátkodobý účinok. Pri použití zlúčeniny s dlhým pôsobením, napr. formoterolu,by bolo možné vyhnúť sa nočnej astme, ktorá je často príčinou značnej úzkosti a slabosti pacientov. Formoterol vedie k menšiemu nočnemu bdeniu ako všeobecne používané krátkodobo pôsobiace agonisty ako salbutamol, terbutalín a pod Formoterol je registrovaný na orálne podávanie v Japonsku od roku 1986.Farmaceutické kombinácie dlhodobo účinných Liz-agonistov a steroidov sú opisané v európskych prihláškach vynálezov EP 416950, ktorá sa týka kombinácie salmeterolu a beclormethasonu a EP 416951, ktorá sa týka kombinácie salmeterolu a flutikason-propíonátu.V Ann. Allergy 63 (3), 220 - 224 (1989), je spomenuté oddelené použitie Bz-agonistu, t. j. formoterolu a steroidu, t. j, budesonidu. Nie je uvedená famiaceutická kombinácia zahmujúca tak formoterol, ako budesonid alebo použitie obidvoch zlúčením v kombinačnej terapii. Oddelené použitie Bz-agonistu a steroidu je tiež spomenuté v Lung 168 (č. dopl.), 105- 110 (1990).Predmetom vynálezu je medicinálny produkt vybraný z odmeriavacieho dávkovacieho inhalátora, inhalátora suchého prášku a nebulizéra obsahujúci dohromady ako zmes a) formoterol alebo jeho fyziologicky prijateľnú soľ, alebo solvát tejto soli, alebo solvát forrnoterolu, a b) budesonide ako kombinovaný prípravok na podanie inhaláciou.Tento vynález je založený na novej kombinačnej terapii, pri ktorej formoterol (a/alebo jeho fyziologicky prijateľná soľ, a/alebo jeho solvát) a budesonid sa podávajú súčasne, postupne alebo oddelene inhaláciou. Táto kombinácia má nielen väčšiu účinnosť a trvanie bronchodilatačného účinku, ale kombinácia má rýchly začiatok účinku. Tento nový znak má najvyššiu možnú dôležitosť na dosiahnutie vyššieho pohodlia pre pacienta a poskytuje záchranný liek,pri ktorom nie je nutné, aby pacient robil dve odlišné inhalácie. To podstatne zjednodušuje život pacientov a spôsobuje, že je ich život pohodlnejší a bezpečnejši. Rýchly nástup účinku dlhodobo pôsobiaceho Bz-agonistu poskytuje pacientovi okamžitý dôkaz, že prijal vhodnú dávku, a tým sa vyhne predávkovaniu tak Bz-agonistu, ako steroidu. Pretože použitie formoterolu namiesto salmoterolu poskytuje oveľa rýchlejší nástup účinku, kombinácie podľa tohto vynálezu majú rad výhod, V porovnaní s kombináciami uvedenými v európskych patentoch EP 416950 a EP 416951. Kombinácia podľa tohto vynálezu umožňuje dávkovací režim dvakrát denne ako základne ošetrenie astmy, hlavne nočnej astmy.Vynález poskytuje liečivo, ktore obsahuje oddelene alebo spolui) formoterol (a/alebo jeho fyziologicky prijateľnú sol a/alebo jeho solvát) aii) budesonid, na súčasné, postupné alebo oddelené podávanie ínhaláciou pri ošetrovaní respiračnej choroby.Vynález ďalej poskytuje formoterol (a/alebo jeho fyziologicky prijateľnú soľ, a/alebo jeho solvát) a budesonid, na použitie v kombinovanej terapii na súčasné, postupné alebo oddelené inhalačne podávanie pri ošetrovaní respiračnej choroby.Vynález sa ďalej týka použitia formoterolu (a/alebo jeho fyziologicky prijateľnej soli, a/alebo jeho solvátu) pri výrobe liečiva na kombinovanú terapiu, kde formoterol(a/alebo jeho fyziologicky prijateľné. soľ, a/alebo jeho solvát) a budesonid sa podávajú súčasne, postupne alebo oddelene inhaláciou pri ošetrovaní respiračnej choroby a použitia budesonidu pri výrobe liečiva na kombinovanú terapiu, kde formoterol (a/alebo jeho fyziologicky prijateľné. soľ, a/alebo jeho solvát) a budesonid sa podávajú súčasne,postupne alebo oddelene ínhaláciou pri ošetrovaní respiračnej choroby.Vynález sa dodatkovo týka použitia formoterolu(a/alebo jeho fyziologicky prijateľnej solí, a/alebo jeho solvátu) a budesonidu pri výrobe liečiva na kombinovanú terapiu na súčasné, postupne alebo oddelené podávanie formoterolu a budesonidu inhaláciou pri ošetrovaní respiračnej choroby.Ďalší znak tohto vynálezu poskytuje spôsob ošetrovanía respíračnej choroby, ktorý zahŕňa súčasné, postupné alebo oddelené inhalačně podávanie účinných množstiev formoterolu (a/alebo jeho fyziologicky prijateľnej soli,a/alebo jeho solvátu) a budesonidu.Vhodne fyziologické soli formoterolu zahŕňajú adične soli s kyselinami, ktore sú odvodené od anorganických alebo organických kyselín, ako je hydrochlorid, hydrobromid,sulfát, fosfát, maleát, fumarát, tartrát, citrát, benzoát, 4-metoxy-benzoát, Z-hydroxybenzoát, 4-hydroxybenzoát, 4-chlórbenzoát, p-toluénsulfonát, metánsulfonát, askorbát,salícylát, acetát, sukcínát, laktát, glutarát, glukonát, trikarballylát, hydroxy-naftalénkarboxylát alebo oleját. Formoterol sa výhodne používa vo forme svojej fumarátovej soli a ako dihydrát.Pomer formoterolu k budesonidu používaný podľa tohto vynálezu je výhodne v rozsahu od 1 4 do l 70. Obidve liečivé látky sa môžu podávať oddelene v rovnakom pomere.Zamýšľaný režim podávania liečivej látky je dvakrát denne, pričom vhodná denná dávka formoterolu je v rozsahu od 6 do 100 g, s výhodnou dávkou od 6 do 48 g, a vhodna denná dávka pre budesonid je v rozsahu od 50 do 4800 g, s výhodnou dávkou od 100 do 1600 g. Zvláštna použitá dávka bude podstatne závisiet od pacienta (veku,jeho hmotnosti a pod.) a zložitosti choroby (mieme, stredné alebo ťažké astmy a pod).Na podávanie sa kombinácia účelne inhaluje z rozprašovača, z tlakového odmemého dávkovacieho inhalátora alebo v práškovej forme z inhalátora suchého prášku (napr. predávaného pod ochrannou známkou Turbuhaler) alebo z inhalátora suchého prášku s použítím želatinových, plastických alebo iných kapsúl, nábojov alebo bublinových obalov.Do liečiva sa môže pridať riedidlo alebo nosná látka. Do práškového liečiva sa môže pridávať všeobecne netoxická a chemicky inertná látka, napr. lakóza, dextrán, mannitol alebo glukóza, alebo iné prísady, ktoré poskytnú liečivu požadovanú chut.Príklady prípravy vhodných dávkových foriem podľa tohto vynálezu zahŕňajú tento spôsobDihydrát fumarátu formoterolu a budesonid (prípadne vopred mikronizované) sa zmiešajú v uvedených pomeroch. Aglomerovaná mikronizovaná zmes, schopná voľne tieeť, sa môže plniť do inhalátora suchého prášku, ako sa predáva pod ochrannou známkou Turbuhaler. Pokial sa vy chádza s kapsulového systému, je potrebné zahmút do zmesi plnivo.Mikronizovaná zmes sa môže suspendovat alebo dispergovat v tekutej zmesi propelentov (vynášačov), ktorá je udržovaná v zásobníku, ktorý je uzavretý odmeriavacim ventilom a umiestnený do ovládacieho zariadenia zhotoveneho z plastickej hmoty. Používanými propelentmi môžu byt zlúčeniny uhlíka, chlóru a tluóru rôznych chemických vzorcov. Najčastejšie používanými propelentmi na báze takých chlórovaných a fluórovaných uhlíkatých zlúčenín sú trichlónnonotluórmetán (propelent 11), díchlódluór-metán,(propelent 12), dichlórtetrafluóretán (propelent 114), tetratluóretán (propelent 134 a) a Ll-difluóretán (propelent 152 a). Na zlepšenie fyzikálnej stability sa môžu tiež používat v nízkych koncentráciách povrchovo aktívne látky, ako je trioleját sorbitanu, lccitín, dioktylsulfosukcinát disodný alebo kyselina olejová.Vynález je ďalej ilustrovaný fonnou príkladov. Nasledujúce príklady sa týkajú tohto vynálezu.lrihalátor suchého prášku (Turbuhaler)Učinná látka na dávku formoterol (ako dihydrát fumarátu) 12 g budesonid 200 gZásobná jednotka inhalátora sa plni dostatočným množstvom zmesi pre aspoň 200 dávok.Účinná látka na dávku formoterol (ako dihydrát fumarátu) 24 g budesonid 200 gZásobná jednotka sa plní dostatočným množstvom zmesi pre aspoň 200 dávok.Účinná látka na dávku formoterol (ako dihydrát fumarátu) 12 g budesonid 100 gZásobná jednotka sa plni dostatočným množstvom zmesí pre aspoň 200 dávok.Účinná látka na dávku formoterol (ako dihydrát fumarátu) 12 g budesonid 200 g stabilizátor 0,1 až 0,7 mg propelent 25 až 100 l Účinná látka na dávku formoterol (ako dihydrát fumarátu) 24 g budesonid 200 g stabilizátor 0,1 až 0,7 mg propelent 25 až 100 l Účinná látka na dávku formoterol (ako dihydrát fumarátu) 12 g budesonid 200 g stabilizátor 0,1 až 0,7 mg propelent 25 až 100 lSuchý práškový prostriedok na odmeriavanie dávkyÚčinná látka na dávkulaktóza až do 5, 12,5 alebo 25 mgUčinná látka na dávkulaktóza až do 5, 12,5 alebo 25 mgÚčinná látka na dávkulaktóza až do 5, 12,5 alebo 25 mg1. Medicinálny produkt vybraný z odmeriavacieho dávkovacieho inhalátora, inhalátora suchého prášku a nebulizéra obsahujúci dohromady ako zmes a) formoterol alebo jeho fyziologicky prijateľnú soľ, alebo solvát tejto soli, alebo solvát formoterolu a b) budesonide ako kombinovaný prípravok na podanie inhaláciou.2. Medícinálny produkt podľa nároku l obsahujúci ako zložku a) dihýdrát fumarátu formoterolu.3. Medicinálny produkt podľa nároku l alebo 2 obsahujúci netoxické rozpúšťadlo alebo nosič.4. Medicinálny produkt podľa nároku 3, v ktorom netoxickým rozpúšťadlom alebo nosičom je laktoza.5. Medicinálny produkt podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, v ktorom zložky a) a b) sú vo forme suchého prášku.6. Medicinálny produkt podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, v ktorom pomer zložky a) ku zložke b) je v rozsahu 1 4 až l 70, vztiahnutć na hmotnost zložiek.7. Medicinálny produkt podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov na použitie na liečenie respiračnej choroby.8. Medicínálny produkt podľa niektorého z nárokov l až 7 na použitie na liečenie astmy.

MPK / Značky

MPK: A61M 11/00, A61P 11/00, A61K 31/57, A61M 13/00, A61K 31/167, A61M 15/00, A61K 9/14

Značky: produkt, medicinálny, formoterolu, budesonidu, obsahujúci, kombináciu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-285910-medicinalny-produkt-obsahujuci-kombinaciu-formoterolu-a-budesonidu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Medicinálny produkt obsahujúci kombináciu formoterolu a budesonidu</a>

Podobne patenty