Suspenzne emulzný prostriedok

Číslo patentu: 285655

Dátum: 27.04.2007

Autori: Kneebone Graham, Patel Smita

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Suspenzne emulzný prostriedok obsahuje prvú a druhú kompatibilnú zložku, prvá zložka pôsobí primárne ako emulgátor oleja a sekundárne ako činidlo dispergujúce častice a druhá zložka pôsobí primárne ako činidlo dispergujúce častice a sekundárne ako emulgátor oleja, prvá zložka obsahuje najmenej jednu zlúčenu vzorca R1 (Y)aH, druhá zložka obsahuje najmenej jednu zlúčenu vzorca [R2(Zb)]cA
kde R1 a R2, ktoré môžu byť rovnaké alebo rôzne, sú substituovaná fenoxyskupina
Y a Z, ktoré môžu byť rovnaké alebo rôzne, sú skupina -CHR3CHR4-O-, kde R3 a R4, ktoré môžu byť rovnaké alebo rôzne, sú atóm vodíka alebo metylová skupina
a je 7 až 40
b je 7 až 40
c je 1 alebo 2
a A je fosfátová alebo sulfátová skupina alebo ich soli, kde koncentrácia prvej zložky je vyššia ako 70 g/liter.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYDátum podania prihlášky 19. 7. 1999 Dátum nadobudnutiaVestník UPV SR č. 5/2007Číslo prioritnej prihlášky 98166978 Dátum podania príoritnej prihláškyDátum zverejnenia prihlášky 10. 7. 2001 Vestník UPV SR č. 07/2001Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT PCT/GB 99/02162Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT W 000/07444Názov Suspenzne emulzný prostriedokSuspenzne emulzný prostriedok obsahuje prvú a druhú kompatibilnú zložku, prvá zložka pôsobí primárne ako emulgátor oleja a sekundárne ako činidlo dispergujúce častice a druhá zložka pôsobí primárne ako činidlo dispergujúce častice a sekundárne ako emulgátor oleja, prvá zložka obsahuje najmenej jednu zlúčenu vzorca R 1 (Y),H, druhá zložka obsahuje najmenej jednu zlúčenu vzorca R 2(Z)A kde R a R 2, ktoré môžu byť rovnaké alebo rôzne, sú substituovaná fenoxyskupina Y a Z, ktoré môžu byt rovnake alebo rôzne, sú skupina -CHR 3 CHR°-O-, kde R 3 a R 4, ktoré môžu byt rovnaké alebo rôzne, sú atóm vodíka alebo metylová skupina aje 7 až 40 bje 7 až 40 cje l alebo 2 a A je fosfátová alebo sulfátová skupina alebo ich soli, kde koncentrácia prvej zložky je vyššia ako 70 g/liter.Predložený vynález sa týka kvapalných prostriedkov aspôsobov ich prípravy. Vynález sa týka najmä kvapalných prostriedkov, ktoré obsahujú emulznú fázu a suspendovanú pevnú fázu. Presnejšie, ale nie výlučne, sa vynález týka prostriedkov na použitie v poľnohospodárstve,ako sú prostriedky obsahujúce pesticídy, napríklad herbicídy, fungicídy a/alebo insekticidy, kde sa prostriedky pred aplikáciou na škodcov alebo miesto ich výskytu riedia vodou.Príprava stabilných emulzii, ktoré obsahujú najmenej jednu pevnú zložku (takzvaných suspenzných emulzii) predstavuje veľkú úlohu pre chemikov zaoberajúcich sa prípravou prostriedkov. Táto úloha sa stáva náročnejšou so zvyšujúcim sa počtom akomplexnosťou zložiek. Suspenzne emulzne prostriedky sú zvlášt citlivé na šmykové sily pri výrobe prostriedkov atiež pri riedení amiešaní prostriedkov svodou vpoľnohospodárskom zariadení. Tieto sily urýchľujú heteroflokuláciu spôsobenú zhlukovaním pevných častíc skvapôčkami emulznej fázy. Heteroflokulácia vedie kzlej stabilite pri skladovaní amôže viest kupchaniu dýz filtrov pri rozstrekovaní zriedeného prostriedku pomocou poľnohospodárskeho zariadenia. Tieto problémy sa zvyšujú, keď prostriedok obsahuje veľké množstvá olejovitých zložiek, ktoré sú často potrebné na zvýšenie prenosu aktívnej zložky do rastliny.Úlohou chemikov pripravujúcich prostriedky je vybrat správne dispergačné čínidlo a emulgačné čínidlo, aby vznikol stabilný systém. Tento cieľ sa obvykle dosiahne potiahnutím pevných častíc polymémym dispergačným činidlom,pričom vzniká stérícká vrstva okolo každej častice olejová zložka sa potom emulguje do zmesi pomocou emulgátora. Emulzia sa môže termodynamicky alebo kineticky stabilizovať. Kineticky stabilizované systémy sa budú nakoniec zhlukovat do jednej olejovej fázy, a to typicky v priebehu 2 až 3 rokov, to znamená počas skladovateľnosti produktu. Termodynamicky stabilné systémy spontánne tvoria mikroemulzné/solubilizované systémy, keď sa spolu zmiešajú v správnych pomeroch.Prístupy na prípravu stabilných suspenzne emulzných prostriedkov typicky zahŕňajú použitie polymémych dispergačných látok, s cieľom udržať kvapôčky ačastice fyzicky oddelené od seba. Tieto prístupy Však nie sú všeobecne použiteľné, pretože hoci sa môžu použit na špecifické, jednoduché systémy, nie je ich možné použit na komplexnejšie suspenzne emulzie. Cieľom podľa predloženého vyriálezu je poskytnúť suspenzne emulzný prostriedok, ktorý vyrieši skôr uvedené ťažkosti.Medzinárodná patentová prihláška W 0-99/40784 opisuje použitie tristyrylfenol-etoxylátu, ktorý ma 6-14 mol etoxylátu, v neiónovcj forme s tristyrylfenol-etoxylátom,ktorý má 14-18 mol etoxylátu vo forme sulfátu alebo fosfonátu, V aniónovej forme alebo vo forme kyseliny a dialkyl-sulfosukcinátovej soli na prípravu formulácie suspenzne-emulznej formulácie.Európska patentová prihláška EP-261492 opisuje možné použitie zlúčenin i) a ii) podľa predkladaného vynálezu V suspenznoemulzných formulácíách, ale neuvádza žiadnu zmienku o simultánnom použití týchto zlúčenín.Predložený vynález poskytuje suspenzne emulzný prostriedok obsahujúci prvú a druhú kompatibilnú zložku, ked prvá zložka pôsobí primáme ako emulgátor oleja a sekundáme ako čínidlo dispergujúce častice a druhá zložka pôsobí primárne ako čínidlo dispergujúce častice a sekundáme ako emulgátor oleja, i) prvá zložka obsahuje najmenej jednu zlúčenínu vzorca Rl(Y),l-lii) druhá zložka obsahuje najmenej jednu zlúčeninu vzorca R 2(Z)bcAŠR a R 2, ktoré môžu byt rovnaké alebo rôzne, sú substituovaná fenoxyskupinaY aZ, ktoré môžu byt rovnaké alebo rôzne, sú skupina-CHR 3 CHR 4-0- kde R 3 a R, ktoré môžu byť rovnaké alebo rôzne, sú atóm vodíka alebo metylová skupinaA je fosfátová alebo sulfátová skupina (výhodne fosfátová skupina) alebo ich soli, kde koncentrácia prvej zložky je vyššia ako 70 g/liter.Termín suspenzná emulzia, ktorý je V tejto oblasti techniky známy, opisuje prostriedky, kde kontinuálnou fázou je voda obsahujúca emulziu a suspendované častice. Emulzia môže byt emulzia Voda V oleji, kde olejová fáza je hlavnou zložkou obklopujúcou častice vody alebo emulzie olej vo vode, kde je hlavnou zložkou vodná fáza. Predložený vynález ponúka použitie v obidvoch systémoch, zvlášť výhodné je však použitie V suspenzných emulziách vody v oleji.V celom vynáleze, ak zo súvislostí nevyplýva inak, sa slovom obsahuje alebo jeho Variáciami, ako je obsahujúci, rozumie zahmutie uvedeného celku alebo skupiny celkov, ale nie vylúčenie akéhokoľvek ďalšieho celku alebo skupiny celkov vrátane krokov spôsobov.Predložený vynález umožňuje prípravu stabilných suspenzných emulzii obsahujúcich rôzne aktívne zložky a ďalšie zložky. Preto ponúka všeobecnejšiu použiteľnosť ako prostriedky podľa doterajšieho stavu techniky. Predložený vynález ďalej umožňuje prípravu prostriedkov obsahujúcich ďaleko väčšie množstvo olejovitých zložiek, ako je doteraz možné. Zistilo sa, že prostriedky pripravené podľa predloženého vynálezu sú schopné odolať podmienkam s vysokým trením, ku ktorým dochádza v priebehu výroby a aplikácie pesticidov na plodiny. Pri porovnateľných systémov nevyužívajúcich predložený vynález dochádza kheteroflokulácii. Navrhnutím systémov opisaných skôr,kde sú dispergačné aemulgačnć čínidlo podobné, predložený vynález prekonáva bežné spôsoby známe podľa stavu techniky aposkytuje chemický prostriedok, ktorý je všeobecne použiteľný.Zistilo sa, že dobré vlastnosti sa dosiahnu vtedy, keď je druhá zložka prítomná V množstve 15 až 50 g/liter, najmä 25 až 35 g/liter.Zistilo sa, že predložený vynález funguje veľmi dobre,ked prostriedok obsahuje iónový emulgátor. Výhodné sú alkylbenzénsulfonáty, najmä kalciumdodecylbenzćnsulfonát.Prekvapujúco sa Zistilo, že suspenzne emulzie pripravené podľa vynálezu tvoria emulzie, kde sa rozhranie voda/olej nedá ľahko rozlišiť. Tieto takzvané mikroemulzie sú charakteristické pre predložený vynález najmä Vtedy, ked celková koncentrácia prvej zložky a iónového emulgátora presíahne 150 g/liter.Zistilo sa, že zlepšené Vlastnosti sa dosiahnu Vtedy, keď R 1 a/alebo R 2 sú substituované dvoma alebo troma l-fenyletylovými skupinami.Ďalej sa zistilo, že a a b, ktoré môžu byt rovnaké alebo rôzne, sú Výhodne 10 až 25, najmä 16 až 20.Predložený vynález zahŕňa tiež prostriedky, kde druhou zložkou je soľ, Výhodne sodíková soľ, draslíková soľ alebo trietanolamínová soľ. Zvlášť Výhodná je trietanolamínová soľ..le zvlášť výhodné, ked prvá zložka obsahuje zlúčeninu vzorca R(Y)H, kde R je trisubstituovaná fenoxyskupina,substituovaná 1-fenyletylovou skupinou vpolohách 2, 4 a 6, Y je skupina -CHzCHzO- aa je 16. Vtechnike je táto zlúčenina známa ako etoxylovaný tristyrylfenol (16 mol E.O.). Typicky táto zlúčenina existuje ako zmes podobných zlúčenin.Je zvlášť Výhodné, ked druhá zložka obsahuje trietanolamínovú sol zlúčeniny vzorca RZ(Z)CA, kde R 2 je trisubstituovaná fenoxyskupina, substituovaná l-fenyletylovou skupinou V polohách 2, 4 a 6, Z je skupina-CHzCH 2 O-, b je 20, c je 1 aA je fosfát. Vtejto oblasti techniky je táto zlúčenina známa ako etoxylovaný tristyrylfenolfosfát (20 mol E.O.). Typicky táto zlúčenina existuje ako zmes podobných zlúčenín, najmä zlúčenín, kde c je 2.Prostriedok podľa vynálezu našiel použitie hlavne v oblasti pesticídnych prostriedkov, kde veľa aktívnych zložiek vykazuje nízku rozpustnost tak Vo vodných, ako vorganických rozpúšťadlách. Medzi také aktívne zložky patrí Íluquinconazole, carbendazim a izoproturon.Prostriedok podľa vynálezu našiel použitie pri príprave prostriedkov obsahujúcich dve alebo viac aktívnych zložiek, najmä kde jedna zložka je pewiá látka nerozpustná vo vode s vysokou teplotou topenia a druhá zložka je rozpustená V kvapaline nemiešateľnej s vodou, ako je repkový olej alebo minerálny olej, napríklad prochloraz.Vynález je ďalej ilustrovaný pomocou nasledujúcich pnkladov, ktore však ncobmedzuj ú jeho rozsah.Príklad l Výber neionogénneho emulgátora a dispergačného činidla podľa stability prostriedkuProstriedky l, 2 a 3 sa pripravia nasledujúcim spôsobomZložky 1 až 5 sa zmiešajú V pomeroch uvedených Vtabuľke l avzniká roztok. Zložky 6 až 12 sa zrniešajú V pomeroch uvedených vtabuľke 1 arozomelú sa V guľovom mlyne, pokiaľ fluquinconazole nemá stredný priemer 2 mikróny. Obidve zmesi zložiek sa potom zmiešajú, pričom vznika prostriedok. Ako je vidieť ztabuľky 1,obsah zložiek každého prostriedku zostáva konštantný okrem zložiek 4 a 10.Zlúčeninou všeobecného vzorca (I) je R(Y),H, kde R je trisubstituovaná fenoxyskupina, substituovaná l-fenyletylovou skupinou Vpolohách 2, 4 a 6, Y je skupina-CH 2 CH 2 O- a a je 16. V tejto oblastí techniky je zlúčenina známa ako etoxylovaný tristyrylfenol (16 mol E.O.). Táto zlúčenina typicky existuje ako zmes podobných zlúčenín.Zlúčeninou všeobecného vzorca (II) je soľ trietanolamínu vzorca R 2(Z)bA, kde R 2 je trisubstituovaná fenoxyskupina, substituovaná 1-fenyletylovou skupinou V polohách 2, 4 a 6, Zje skupina -CHICHZOą b je 20, cje1 aA je fosfát. Vtejto oblasti techniky je táto zlúčenina známa ako etoxylovaný tristyrylfenolfosfát (20 mol E.O.). Typicky táto zlúčenina existuje ako zmes podobných zlúčením, najmä zlúčenín, kde c je 2.Stabilita prostriedkov sa testuje pomocou laboratómeho postrekového zariadenia, ktoré sa navrhlo na simuláciu podmienok na poli. Každý zriedený prostriedok sa intenzívne recirkuluje najmenej pol hodiny pomocou Vysoko výkonného cirkulačného čerpadla, čím sa simulujú šmykové sily, ku ktorým dochádza V skutočnosti vpostrekovej nádrži. Vopred zvážený filter sa umiestni na rameno v pravom uhle k toku cirkulácie a prietok filtrom sa reguluje tak, aby sa vyvolalo ukladanie akýchkoľvek zvyškov.Stabilita prostriedku sa hodnotí mnohými spôsobmi. Prostriedok sa klasifikuje ako zlý, pokiaľ po recirkulácii platí aspoň jeden z nasledujúcich bodovi) hmotnosť zvyšku na filtri je vyššia ako 0,02 pôvodnej hmotnosti použitého prostriedkuii) na stenách adne kadičky sa usadí veľké množstvo usadeníniii) na stenách kadičky sa objavia lepkavé stopyVšetky štyri kritériá sa použili na určenie toho, ako sa prostriedok správa. Výsledky testov sú uvedené VtabuľkeVýsledky ukazujú, že prostriedky pripravené podľa vynálezu sú odolné proti heteroflokulácii.Príklad 2 Vplyv koncentrácie zlúčeniny I (neioriogénneho emulgátora) a zlúčeniny II (dispergačného činidla) na stabilitu prostriedkuProstriedky 4 až 10 sa pripravia podľa postupu opísaného V príklade l V pomeroch uvedených V tabuľke 2. Množstvá sú uvedené V gramoch. Tabuľka 2 tiež ukazuje výsledky testov, ktoré sa zistili pomocou rovnakých kritérií ako V príklade l7 Nemrznúca pri sada 8 Antipenidlo 9 lnhíbítorVýsledky ukazujú, že k heteroflokulácii dochádza, pokiaľ je prítomných menej ako 70 g/Iiter zlúčeniny I.l. Suspenzne emulzný prostriedok obsahujúci prvú adruhú kompatibilnú zložku, pričom prvá zložka pôsobí primáme ako emulgátor oleja a sekundáme ako činidlo dispergujúce častice adruhá zložka pôsobí primáme ako činidlo dispergujúce častice a sekundárne ako emulgátor oleja, vyznačujúci sa tým, že i) prvá zložka obsahuje najmenej jednu zlúčeninu vzorca R(Y)H ii) druhá zložka obsahuje najmenej jednu zlúčeninu vzorca R 2(Z)bA kde R 1 aRz, ktoré môžu byt rovnaké alebo rôzne, sú substituovaná fenoxyskupina Y aZ, ktore môžu byt rovnaké alebo rôzne, sú skupina -CHR 3 CHR-O-, kde R 3 a R 4, ktoré môžu byť rovnaké alebo rôzne, sú atóm vodíka alebo metylová skupina a je 7 až 40 b je 7 až 40, c je 1 alebo 2 a A je fosfátová alebo sulfátová skupina alebo ich soli, kde koncentrácia prvej zložky je vyššia ako 70 g/liter, a množstvo druhej zložky je 15 až 50 g/liter.2. Prostriedok podľa nároku l, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že nmožstvo druhej zložky je 25 až 35 g/líter.3. Prostriedok podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 2,vyznačujúci sa tým, že ďalej obsahuje iónový emulgátor, 4. Prostriedok podľa nároku 3, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že iónovým emulgátorom je sol alkylbenzénsulfonátu.5. Prostriedok podľa ktoréhokoľvek z nárokov 3 alebo 4,vyznačuj úci sa tým,žejemíkroemulziou, v ktorej celková koncentrácia prvej zložky a iónového emulgátora presahuje 150 g/liter.6. Prostriedok podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 5,vyznačujúci sa tým, že R a/alebo R sú substituované dvoma alebo troma l-fenyletylovými skupinami.7. Prostriedok podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 6,vyznačujúci sa tým, že aab, ktoré môžu byť rovnaké alebo rôzne, sú l 0 až 25.8. Prostriedok podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 7,vyznačujúci sa tým, že aab, ktoré môžu byť rovnake alebo rôzne, sú 16 až 20.9. Prostriedok podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 8,vyznačuj úci sa tým,žeAjefosfát.l 0. Prostriedok podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 9, vyznačujúci sa tým, že druhá zložkaje sodíková, draslíková alebo trietanolamínová soľ.11, Prostriedok podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 10,vyznačuj úci sa tým,žeprvázložkaobsahuje zlúčeninu vzorca R 1(Y)H, kde R 1 je trisubstituovaná fenoxyskupina, substituovaná l-fenyletylovou skupinou v polohách 2, 4 a 6, Yje skupina -CHzCHz-O- a aje 16.l 2. Prostriedok podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 11, vyznačujúci sa tým, že druhá zložka obsahuje trietanolamínovú soľ zlúčeniny vzorca R 2(Z)A, kde R 2 je trisubstituovaná fenoxyskupina, substituovaná l-fenyletylovou skupinou vpolohách 2, 4 a 6,Zje skupina -cHzcHg-Oą bje 20, cje l a Aje fosfát.13. Prostriedok podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 12, vyznačujúci sa tým, že obsahuje najmenej jednu aktívnu zložku, ktorá má nízku rozpustnosť tak vo vodných, ako aj v organických rozpúšťadlách.

MPK / Značky

MPK: A01N 25/04

Značky: emulzný, prostriedok, suspenzné

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-285655-suspenzne-emulzny-prostriedok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Suspenzne emulzný prostriedok</a>

Podobne patenty