Koncovka alebo spojovacia svorka na oplášťovaný nadzemný kábel

Číslo patentu: 285087

Dátum: 18.05.2006

Autor: Turunen Harri

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Koncovka alebo spojovacia svorka na oplášťovaný nadzemný kábel pozostávajúca z dvoch párov ozubených čeľustí (1, 2) stlačiteľných smerom k sebe, z upevňovacej skrutky (5) na pritláčanie čeľustí (1, 2) vzájomne k sebe a momentovej matice (11) na otáčanie upevňovacej skrutky (5). Momentová matica (11) je vybavená zlomovou čiarou (12). Upevňovacia skrutka (5) má hlavu (7), ktorá je v styku s momentovou maticou (11) prostredníctvom medziľahlej izolačnej vrstvy (9) ležiacej medzi hlavou (7) upevňovacej skrutky (5) a momentovou maticou (11).

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 4. 3. 1998(24) Dátum nadobudnutia (51) 11114 012 m účinkov patentu 1. 6. 2006 Vestník UPV SR č. 6/2006 HOIR 4/24(31) Číslo prioritnej prihlášky 970965 H 01 R 11/ 11(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 7. 3. 1997 ÚRAD (33) Krajina alebo regionálna PRIEMYSELNÉHO organizácia priority Fĺ VLASTNICTVA (40) Dátum zverejnenia prihlášky 7. 10. 1998 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník ÚPV SR e. 1 o/199 s(47) Dátum spristupnenia patentu verejnosti 18. 5. 2006(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(73) Majiteľ Ensto Sekko Oy (a Finnish joint stock company), Porvoo, FI(54) Názov Koncovka alebo spojovací svorka na oplášťovaný nadzemný kábel(57) Anotácia Koncovka alebo spojovacia svorka na oplášťovaný nadzemný kábel pozostávajúca z dvoch párov ozubených če-ľustl (l, 2) stlačiteľných smerom k sebe, z upevňovacej skrutky (5) na pritláčanie čeľustí (1, 2) vzájomne k sebe a momentovej matice (11) na otáčanie upevňovacej skrutky(5). Momentová matica (ll) je vybavená zlomovou čiarou(12). Upevñovacía skrutka (5) má hlavu (7), ktorá je v styku s momentovou maticou (11) prostredníctvom medziľahlej izolačnej vrstvy (9) ležiacej medzi hlavou (7) upev- ňovacej skrutky (5) a momentovou rnaticou (1 l).Predložený vynález sa týka koncovky alebo spojovacej svorky na oplášťovaný nadzemný kábel, pozostávajúcej z dvoch párov ozubených čeľustí, stlačiteľných smerom k sebe, z upewiovacej skrutky na pritláčanie čeľustí vzájomne k sebe a z momentovej matice na otáčanie upevňovacej skrutky, pričom momentová matica je vybavená zlomovou čiarou.Tento typ koncovky alebo spojovacej svorky je známy napr. z patentu FR - 2601516 a patentu DE - 3824741. V prvom riešení je ochrana alebo kryt spoja vyhotovená pomocou použitia izolačnej vrstvy na homej časti šesťhrannej hlavy upevňovacej skrutky. Problemy pri tomto riešení sú ťažkosti s dosiahnutím potrebných veľkostí momentov. Závitová časť momentovej skrutky použitej v druhom riešení je celá izolovaná od čeľusťových prvkov v kontakte s drôtmi. Konštrukcia je komplikovaná a nevýhodná.Úlohou vynálezu je vytvorit koncovku alebo spojovaciu svorku uvedeného typu a momentovú skrutku na ňu,ktorá je schopná pracovat pod napätím bez izolovania závitovej časti skrutky od čeľustí, ktore sú pod napätím a ktorá je ďalej schopná presne dosiahnut požadovanú veľkost momentu.Táto úloha je riešená koncovkou alebo spojovacou svorkou na oplášťovaný nadzemný kábel, pozostávajúci z dvoch párov ozubených čeľustí, stlačiteľných smerom k sebe, z upevňovacej skrutky na pritláčanie čeľustí vzájomne k sebe a z momentovej matice na otáčanie upevňovacej skrutky, pričom momentová matica je vybavená zlomovou čiarou, podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že upevňovacia skrutka má hlavu, ktorá je v styku s momentovou maticou prostredníctvom medziľahlej izolačnej vrstvy, ležiacej medzi hlavou upevňovacej skrutky a momentovou maticou.Výhodou koncovky alebo spojovacej svorky podľa vynálezu je, že je schopná pracovať pod napätím bez izolovania závitovej časti skrutky od čeľustí, ktoré sú pod napätím a zároveň umožňuje dosiahnuť presne požadovanú veľkosť upínacieho momentu.Podľa výhodného uskutočnenia je izolačná vrstva, obklopujúca hlavu upevňovacej skrutky, obklopená mnohouholníkovým kovovým puzdrom, ktore obklopuje tiež momentovú maticu pod jej zlomovou čiarou.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia je izolačná vrstva vytvorená vcelku s prvkom v tvare viečka, ktore uzatvára otvor vytvorený V hornej strane krytu koncovky na umožnenie naklonenia homej polovice krytu koncovky vzhľadom na os upevňovacej skrutky.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia spoluzaberajú závity upevňovacej skrutky s pozdlžnym nosníkom, vyčnievajúcim zo spodnej strany koncovky.Prehľad obrázkov na výkrese Prikladné uskutočnenia koncovky alebo spojovacejsvorky sú znázomené na pripojenom výkrese, kde obr. l znázorňuje koncovku alebo spojovaciu svorku podľa vy nálezu v reze, obr. 2 znázorňuje koncovku alebo spojovaciu svorku z obr. 1 v pôdoryse a obr. 3 znázorňuje koncovku alebo spojovaciu svorku z obr. 1 s iba jedným párom čeľustí, ktoré majú medzi sebou drôt.Koncovka alebo spojovacia svorka pozostáva z dvoch párov protiľahlých čeľustí 1, 2 vybavených zubami na prenikanie izoláciou. Dolné čeľuste l ležia v spodnej časti čeľusťového prvku, ktorý je axiálne spojený dolným rozpernýrn prvkom 3 s pozdlžnym nosníkom 6 vybaveným závitovým otvorom, do ktorého je zaskrutkovaná upevňovacía skrutka 5.Upevňovacia skrutka 5 má svoj homý koniec vybavený šesťhrannou hlavou 7, ktorá je uložená vo výreze, vytvorenom v izolačnom bloku 8. lnými slovami, časť izolačného bloku 8 tvorí izolačnú vrstvu 9 obklopujúcu hlavu 7 upevňovacej skrutky 5. lzolačná vrstva 9 je obklopená šesťhranným kovovým puzdrom 10, ktore zároveň obklopuje tiež momentovú maticu 11 pod jej zlomovou čiarou 12. Krútiaca sila sa teda z momentovej matice 11 prenáša na hlavu 7 upevňovacej skrutky 5 pomocou tohto kovového puzdra 10 a izolačnej vrstvy 9. Momentová matica 11 je elektricky izolovaná od šesťhrannej hlavy 7 upevňovacej skrutky 5. Zlomová čiara momentovej matice 11 môže byť tvorená obvodovou drážkou 12 na presné stanovenie požadovanej veľkosti momentu, pri ktorom dôjde k odlomeníu momentovej matice 11.Uťahovaním upevňovacej skrutky 5 otáčaním matice 11 nad zlomovou čiarou 12 ťahajú závity upevňovacej skrutky 5 spodné čeľuste 1 nahor prostredníctvom dolného rozpemého prvku 3 a pozdĺžneho nosníka 6. Homé čeľuste 2 sa oprú o hlavu 7 upevňovacej skrutky 5 prostredníctvom homého rozpemého prvku 4. Homé čeľuste 2 a ich homý rozpemý prvok 4 sú vybavené dostatočne voľným otvorom,aby sa mohli naklonit, ako je znázornená na obr. 3. To umožňuje spojenie drôtov s rôznou hrúbkou. Home čeľuste 2 sú pridržiavané vo svojej homej polohe pomocou vačiek 16, zachycujúcich konce puzdra alebo krytu 13. Tieto vačky 16 nie sú vystavené podstamému namáhaniu, ale ich funkciou je iba zabrániť tomu, aby horné čeľuste 2 spadli dole a umožniť ľahké zasunovanie drôtov medzi páry čeľustí 1 a 2. V koncoch krytu 13 sú vytvorené otvory 15 na zasunutie drôtu. Obrázok 3 znázorňuje iba homú časť puzdra alebo krytu 13. Izolačná vrstva 9 je vytvorená vcelku s prvkom 8 v tvare viečka, ktoré uzaviera otvor vytvorený V homej strane krytu 13 koncovky. Tento otvor je dostatočne veľký, aby sa homá polovica krytu 13 koncovky mohla naklonit vzhľadom na upevňovaciu skrutku S, ako je znázornené na obr. 3.Sotva je koncovka alebo spojovacia svorka upevnená na svojom mieste a momentová matica 11 sa pozdĺž zlomovej čiary 12 odlomí, môže sa homý otvor krytu 13 uzavrieť víečkom 14. Toto viečko 14 nemôže byt uložené na svoje miesto, dokial sa momentová matica 11 neodlomi. Spoj môže byt tiež ľahko rozobratý odstránením viečka 14 a odskrutkovaním matice tvorenej mnohouholníkovým kovovým puzdrom 10.l. Koncovka alebo spojovacia svorka na oplášťovaný nadzemný kábel, pozostávajúca z dvoch párov ozubených čeľustí (l, 2) stlačiteľných smerom k sebe, upevňovacejskrutky (5) na pritláčanie čeľustí (l, 2) vzájorrme k sebe a momentovej matice (11) na otáčanie upevňovacej skrutky(5), pričom momentová matica (l 1) je vybavená zlomovou čiarou (12), vyznačuj úca sa tým, že upevňovacia skrutka (5) má hlavu (7), ktorá je v styku s momentovou maticou (ll) prostredníctvom medziľahlej izolačnej vrstvy (9) ležiacej medzi hlavou (7) upevňovacej skrutky (5) a momentovou maticou (1 1).2. Koncovka alebo spojovacia svorka podľa nároku l,vyznačuj úca sa tým, že izolačná vrstva(9) obklopujúca hlavu (7) upevňovacej skrutky (5) je obklopená mnohouholníkovým kovovým puzdrom (10), ktore obklopuje tiež momentovú maticu (l l) pod jej zlomovou čiarou (12).3. Koncovka alebo spojovacia svorka podľa nároku l,vyznačujúca sa tým, že izolačné vrstva(9) je vytvorená vcelku s prvkom (8) v tvare viečka, ktorý uzaviera otvor vytvorený v homej strane krytu (13) koncovky na umožnenie naklonenia homej polovice krytu (13) koncovky vzhľadom na os upevňovacej skrutky (5).4. Koncovka alebo spojovacia svorka podľa nároku l,vyznačuj úca sa tým, žezávityupevňovacej skrutky (5) spoluzaberajú s pozdlžnyrn nosníkom (6) vyčnievajúcim zo spodnej strany koncovky.

MPK / Značky

MPK: H01R 11/11, H01R 4/24

Značky: koncovka, kábel, oplášťovaný, nadzemný, spojovacia, svorka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-285087-koncovka-alebo-spojovacia-svorka-na-oplastovany-nadzemny-kabel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Koncovka alebo spojovacia svorka na oplášťovaný nadzemný kábel</a>

Podobne patenty