Číslo patentu: 284822

Dátum: 14.11.2005

Autor: Racek Ronald Francis Walter

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Obloženie z pozinkovanej ocele alebo zinku obsahuje zostavu fólií uvedených materiálov, ktorá je na neprevetrávanom podklade strešnej krytiny. Stena fólie obrátenej k podkladu je zabezpečená odolným, trvalým organickým povlakom, ktorý je nepriepustný proti vodnej pare a má hrúbku aspoň 50 mikrónov.

Text

Pozerať všetko

(19) SK Číslo prihlášky 822-97 (13) Druh dokumentu B 6(22) Dátum podania prihlášky 7. 12. 1995 7.(24) Dátum nadobudnutia (51) Im Cl účinkov patentu l. 12. 2005 Vestník UPV SR as. 1212005 E 04 D 3/30(31) Číslo prioritnej prihlášky 94/15568 E 049 3/16(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 23. 12. 1994 ÚRAD (3 3) Krajina alebo regionálna PRIEMYSELNĚHO organizácia priority FR VLASTNÍCTVA (40) Dátum zverejnenia prihlášky 4. 2. 1998 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník ÚPV SR č. 02/1998(47) Dátum spristupnenia patentu verejnosti 14. 11. 2005(62) Číslo pôvodnej prihlášky v pripade vylúčenej prihlášky(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT PCT/EP 95/04886 Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT W 096/20320(72) Pôvodca Racek Ronald Francis Walter, Parts, FRObloženie z pozinkovanej ocele alebo zinku obsahuje zostavu fólii uvedených materiálov, ktorá je na neprevetrávanom podklade strešnej ldytíny. Stena fólie obrátenej k podkladu je zabezpečená odolným, trvalým organickým povlakom, ktorý je nepriepustný proti vodnej pare a má hrúbku aspoň 50 míkrónov.Vynález sa týka strešnej krytiny, ktorá obsahuje obkladací podklad, na ktorom sa nachádza obloženie, obsahujúce zostavu fólii vyrobených zo zinku alebo pozinkovanej ocele, ktoré majú jednu prednú stenu obrátenú smerom k uvedenému podkladu, a je zabezpečená organickým povlakom.Zinkové obloženia sa tradične uniiestňujú na prevetrávaných borovicových podperách. Na základe vysokej ceny tejto tradičnej podpery sa uvažuje s ich nahradením lacnejšími podperami, najmä neprevetrávanými podperami, ktoré môžu byť aj nekompatibilné so zinkom alebo pozinkovanou oceľou, ako sú časticové tabule, dýhy betónové a tuhé izolátory. Ale na týchto neprevetrávaných podperách bolo zaznamenaných veľa javov korózie zinkových obložení. Na vyhnutie sa tomuto problému by bolo potrebné,podľa EP-B-O 410 822, zdokonaliť prevehávanie medzi obkladacou podperou a zinkovou vrstvou v snahe vyhnúť sa kondenzácii a izolovať zinok neprevetrávanej podpery,najmä ak je podpera vyrobená z betónu. To je dôvod, prečo tento dokument navrhuje upevniť priamo na neprevetrávanú podperu pomocné plastové vrstvy, ktoré majú na svojej hornej prednej stene hrboly v tvare šikmo zrezaných kolíkov a priložiť zinkové fólie na podporu komponentov umiestnených na týchto pomocných vrstvách a pripevnených k podpere, priestor vytvorený kolíkmi medzi pomocnými vrstvami a zinkovýini fóliami vytvára pod zinkovýnii fóliami prevetrávací priestor. Táto vyskúšaná technika je veľmi užitočné na riešenie problémov korózie, hoci jej nedostatkom je, že je veľmi drahá.Materiály používajúce kov a syntetické materiály v súvislosti s vonkajšími obloženiarni budov sú uvedené dokumente DE-A-3 444 669, kde sú oplsané povlakové pásiky vyrobené zo syntetického materiálu s hrúbkou 5 mm,chránené na vonkajšej prednej strane kovovým filmom s hrúbkou 0,05 mm. Kovový film chráni syntetický materiál pred atmosférickými vplyvmi a tiež zohráva estetickú úlohu. Dokument odporúča flexibilné a penové syntetické materiály, ako sú rozvetvené polyuretány alebo polyetylén na podporu tepelnej a zvukovej izolácie kovové filmy môžu byť meď, nehrdzavejúca oceľ alebo zliatiny na báze hliníka. Tento dokument sa nezaoberá otázkami prcvetrávania podpier strešných krytín.Dokument FR-A-2 47 l 859 opisuje kovovú fóliu kompozitu povlaku na použitie vo výrobe vonkajších konštrukčných materiálov. Táto kovová fólia obsahuje povlaky zo zlúčenín obsahujúcich polyvinylchloridovú živicu,kovový prach, plastifikátor a stabilizátor, tento výrobok má výbornú odolnosť proti atrnosférickým vplyvom, ako vyplýva z testov na zvýšené opotrebovanie nazvaných testy merania slnečného počasia. Podľa toho istého dokumentu pozinkované fólie potiahnuté vrstvou náteru na báze terrnosetovej živice alebo potiahnuté filmom polyvinylchloridu a/alebo polyakrylátu nie sú vždy z ekonomického hľadiska a v dôsledku svojej odolnosti vhodné na výrobu vonkajších konštrukčných materiálov.Ked sa vyžaduje napriklad pripravenie obloženia s rimsami alebo obloženia so spojrni stojacimi na podpere vyrobenými z betónovej alebo časticovej tabule, môže byť použitá technika opísaná v Les techniques de ľingénieur Engineering Techníques, C 1040, l-l 4 a C 1041, 1-5, na inštaláciu takých obložení na drevenej podpere, pokiaľrímsy alebo pripojenia k podpere budú pripevnené zaskrutkovaním namiesto toho, aby boli priklincované.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje strešná krytina, zahmujúca obkladací podklad, na ktorom sa nachádza obloženie, obsahujúce zostavu fólií vyrobených zo zinku alebo pozinkovanej ocele, ktoré maju jednu prednú stenu obrátenú smerom k uvedenému podldadu a je na nej organický povlak, podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že obsahuje neprevetrávariý podklad a povlak s hrúbkou od 50 do 150 mikrometrov, ktorý je pružný, trvalý a odolný proti vodnej pare, pričom dnihá predná stena bud je alebo nie je povrchovo upravená.Korozívne testy a testy zvýšeného opotrebovanía zistené na zinkových fóliàch, ktorých jedna predná stena bola zabezpečená uvedeným povlakom a prispôsobenie sa obmedzeniam, ktoré dolná predná stena zinkového obloženia umiestnená priamo na neprevetrávanej podpere musi vydržať počas veľmi dlhého času ukazujú, že obloženia je mimoriadne odolné proti korózii, najmä ak je umiestnené priamo na neprevetrávanom podklade.Na zaručenie konštantnej kvality povlaku sa veľmi odporúča, aby tento povlak zinkovej fólie bol u výrobcu alebo v špecializovanej dielni na aplikáciu povlakov aplikovaný kontinuálne, najmä medzi neprevetrávajúcim miestom pružnosť povlaku musí teda byť taká, aby potiahnutá fólia bola odolná v prevádzke alebo pre zinok chránenej dielni, tvarovacie operácie potrebné na ich ínštalovanie bez povlaku budú poškodené.Je zrejmé, že povlak by mal byť dosť tvrdý kvôli rôznym manipuláciám, ktoré potiahnuté fólia musí vydržať,až kým je nakoniec umiestnená na podklade, nesmie zanechávat stopy na povlaku alebo v každom prípade nie hlboké stopy. Hrúbka aspoň 50 mikrometrov je rozhodujúca na to, aby sa definitívne zabránilo akýmkoľvek malým škrabnutiam vystaveného zinku, ktoré by vznikli v dôsledku uvedených manipulácií.Povlak sa časom nesmie štiepiť alebo odlupovať, nakoľko je to rozhodujúce pre odolnosť proti vodnej pare. Medzi zinkovou fóliou a povlakom existuje celková synergia v tom zmysle, že jeden druhého chránia pred svojimi príslušnými najhoršírrii nepriateľmi, najmä v prípade povlaku pred ultrafialovým žiarením a v prípade zinku alebo pozinkovanej ocele pred kondenzáciou.Podľa daného vynálezu môže povlak pozostávať z vrstvy náteru na báze polyesteru (štandardizovaný symbol SP),polyestersilikónu (SPSI), polyesterpolyamidu (SPPA), epoxy (EP) polyuretánu (PUR), polyvinylidénfluoridu (PVCO),vinylchloridplastizolu (PVCP), akrylu (AY) alebo akrylsilikónu (AYS), hrúbka vrstvy v suchom stave je výhodne od 50 do 70 mikrometrov. Náter je vo výrobní fólií alebo náterovej dielni výhodne aplikovaný pomocou aplikovania náteru v kvapalnom stave alebo vo forme prášku a následne prechádza cez pec. Prednosť sa dáva polyesterovému náteru aplikovanému vo forme prášku.Povlak môže tiež obsahovať adhézriy film z polyvinylchloridu (PVCF), polyvinylfluoridu (PVFF), alcrylu(PMMAF), polyetylénu (PEF), polyuretánu alebo polyesteru, hrúbka filmu výhodne býva od 80 do 150 mikrometrov. Film je výrobcom fólie výhodne aplikovaný kontinuálne. Prednosť sa dáva polyetylénovému filmu. Príkladom takého filmu je adhézny film vyrobený z polyetylénu s nízkou hustotou s hrúbkou 100 mílcrometrov. Z ekono SK 284822 B 6mických dôvodov je povlak s adhéznym filmom preferovaný pred povlakom s náterom.Povlak môže tiež obsahovat vrstvu náteru, ktorá je sama potiahnutá adhéznym filmom. Je potrebné povedať,že takýto povlak je lepší než povlak s náterom alebo s adhéznym filmom.Ako už bolo uvedené, druhá predná stena fólie je nepotiahnutá alebo je potiahnutá akýmkoľvek spôsobom povrchovej úpravy aplikovanej z čisto estetických dôvodov. Teda napríklad táto predná stena môže byt vopred patinovana.Po operáciách laminácie je na dokončovacej linke nenatiahnutý zvitok laminovaného zinku rovnako ako zvitok plastového filmu s takou istou šírkou, obsahujúci prednú stenu potiahnutú adhezívom.Po odvinutí je film navrstvený na laminovaný zinok pomocou zariadenia z valcových lisov a je revíjaný do zvitku. Tento zvitok je potom rezaný na d žku a šírku,vhodnú na použitie V prevádzke.Hrúbka zinku je taká, aká sa bežne používa na obloženia, napr. medzi 0,65 až l mm. Plastový film je vyrobený z polyetylénu s nízkou hustotou s hrúbkou 100 mikrometrov. Adhezívum je zmesou gumy a živice s hrúbkou 10 mikrometrov.Testy následne potvrdzujú dobre správanie povlaku pri teplote a dobrú ochranu zinku proti korózii, spôsobenej kondenzáciou vodnej pary.Vzorky zinku potiahnutého filmom boli umiestnene v peci pri teplote 100 °C počas 6 mesiacov alebo pri teplote 70 °C počas 8 mesiacov alebo pri teplote 40 °C počas 15 mesiacov, tieto obdobia zodpovedajú viac ako 10 rokom skutočného vystavenia obloženia povetemostným vplyvom.Ponechaním V peci sa pozoruje, že film je správne prilipnutý na lamináte. Vzorky potom prechádzajú testom urýchlenej korózíe, známym ako Kestemichov test podľa štandardu DIN 50017 vrátane denného cyklu, skladajúceho sa z vodnej pary usadenej kondenzáciou a potom ponechanim vzorky usušit. Po 20 dňoch (20 cykloch) je plastový film odstránený a pozoruje sa, že predná stena chránená filmom nie je korodovaná. Druhá predná stena je kondenzáciou neprimerane korodovaná, vytvorením oxidu zinku, známeho ako hrdza.Vzorky zinku potiahnuteho filmom boli umiestnené v peci počas 60 dní pri teplote 90 °C alebo 100 °C. Záhyby a zvrásnenia boli vytvorené na vzorke vopred, aby sa simulovali deformácie, ktorými výrobok bude prechádzať v prevádzke.Po prechode pecou prešla vzorka Kestemichovým testom počas 15 dni (15 cyklov). Potom bolo pozorované,že film zostáva správne prilipnutý a po odstránení filmu nie je chránená predná stena korodovaná, zatiaľ čo druhá predná stena je neprimerane korodovaná.Vzorky zinku potiahnutého filmom prešli teplotnými cyklami od -20 °C do 90 °C z dôvodu simulovania, a to urýchleným spôsobom, čo sa umiestni na obložení. Po 300 cykloch (1400 hodinách) bolo pozorované, že film zostal správne prilipnutý. Po 5 dňoch Kesternichovho testu(5 cykloch), keď bol film odstránený, bolo pozorované, že chránená predná stena nie je korodovaná, zatiaľ čo druhá predná stena je neprimerane korodovaná.Po laminácíi je zinkový zvitok podrobený operácii úpravy povrchu pomocou konverzie, ktorou sa získa na dvoch predných stenách povrchová vrstva fosfátu zinku,ktorá je svetlosivej alebo tmavosivej farby, zinok takto získava farbu prepatinovaného zinku.Zvitok prepatinovaného zinku prechádza tými istými operáciami ako zvitok laminovaného zinku v príklade 1 a materiál takto získaný je podrobený rovnakým testom ako materiál získaný v príklade 1 ziskali sa rovnaké výsledky ako v príklade 1.Zvitok potiahnutého zinku z príkladu l bol použitý na potiahnutie miesta, v ktorom bola vyrábaná vodná para.Vnútro miesta je udržované pri teplote 30 °C s relatívnou vlhkosťou 100 a jeho steny sú tepelne izolovanć,takže vlhkost prednostne kondenzuje na dolnej prednej stene laminovaného zinku chráneného filmom.Tieto podmienky boli vybrané z dôvodu značného urýchlenia faktoru kondenzácie pod fóliou, ktorá sa bežne získava.Po vystavení týmto podmienkam počas jedného roka bola mútomá predná stena fólie preskúmaná a bolo pozorované, že nieje vôbec korodovaná.Po operáciách laminácie je zvitok laminovaného zinku nenatiahnutý pri rýchlosti 5 ni/min. v lakovni, zahmujúcej miesto povrchovej prípravy (odmastenie, chemickú konverziu, prepláchnutie, sušenie), prachová kabína so striekaním prášku sa aplikuje na jednu prednú stenu laminovaného zinku, polyinerizačná pec pri teplote 250 °C, chladiaca jednotka a prevíjač.Tento zvitok je potom rezaný na dĺžku a šírku, ktorá je vhodná na použitie v prevádzke.Hrúbka laminovaného zinku je taká, ako sa bežne používa na fólie, t. j. medzi 0,65 až 1 mm. Práškom je polyesterový prášok Beckryspeedm vyrábaný špeciálne na kombínovanie správania a výhod prášku s technológiou kontinuálnej aplikácie.Nasledujúce testy potvrdzujú dobré správanie sa povlaku. Na plochých testovaných vzorkách so 60 mm povlakom vrátane Erichsenových záhybov podľa štandardu ISO 1520 bol zistený dosah záhybov podľa štandardu ISO 6272 a pre olej nepríepusmé záhyby na jednej strane.Testované vzorky prešli testom urýchlenej korózie so soľným sprejom podľa NFX štandardu 41002 počas 1000 hodín. Po teste bolo pozorované, že vzhľad povlaku sa nezmenil ani v defoirnovaných oblastiach, zatial čo nechránená predná stena bola neprimerane korodovaná.Testovacie vzorky sa podrobili Kesternichovmu testu podľa DIN štandardu 50017 počas 1000 hodín (42 cyklov). Po teste sa pozorovalo, že vzhľad povlaku sa nezmenil ani v deformovaných oblastiach, zatiaľ čo nechránená predná stena bola jednotne korodovaná vplyvom kondenzácie a vytvorením bielej hrdze.tentoraz sa začalo so zvitkom prepatinovaného zinku a získali sa rovnaké výsledky ako v príklade 4.Operácie a testy z príkladu 4 sa zopakovali, ale v prachovej prevádzke medzi chladiacou jednotkou a prevíjačom, adhezívny film polyetylénu s nízkou hustotou shrúbkou 50 mikrometrov bol kontinuálne aplikovaný na potiahnutú prednú stenu. Získali sa rovnaké výsledky ako v príklade 4.Operácie a testy z príkladu 6 sa zopakovali, ale tentoraz sa začalo so zvitkom prepatinovaného zínku. Boli získané rovnakć výsledky ako v príklade 4.Operácie príkladu 3 sa zopakovali, ale tentoraz sa začalo so zvitkom potiahnutého zinku z príkladu 4. Dosiahli sa rovnaké výsledky ako v príklade 3.l. Strešná krytina, zahmujúca obkladaci podklad, na ktorom sa nachádza obloženie, obsahujúce zostavu fólií vyrobených zo zinku alebo pozinkovanej ocele, ktoré majú jednu prednú stenu obrátenú smerom k uvedenému podkladu aje na nej organický povlak, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že obsahuje neprevetrávaný podklad a povlak s hrúbkou od 50 do 150 mikrometrov, ktorý je pružný, trvalý a odolný proti vodnej pare, pričom druhá predná stena bud je alebo nie je povrchovo upravená.2. Strešná krytina podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že povlak pozostáva z vrstvy nátem na báze polyesteru, polyestersilikónu, polyesterpolyamídu, epoxy, polyuretánu, polyvinylidénfluoridu, vinylchloridorganozolu, vínylchloridplastizolu, akrylu alebo akrylsilikónu.3. Strešná krytina podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c a sa tým, žepovlakmáhrúbku od 50 do 70 mikrometrov.4. Strešná krytina podľa nároku 2 alebo 3, v y značujúca sa tým, že povlakpozostávaz polyesterového náteru aplikovaného v práškovej forme.5. Strešná krytina podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že povlak pozostáva z adhézneho filmu polyvinylchloridu, polyvinylfluoridu, akrylu, polyetylénu, polyuretánu alebo polyesteru.6. Strešná krytina podľa nároku 5, v y z n a č. u j ú c a s a tý m , ž/efilmmáhrúblcuod 80 do 150 mikrometrov.7. Strešná krytina podľa nároku S alebo 6, vy značujúca sa tým, žeadhéznyfilmpozostáva z polyetylćnu s nízkou hustotou.8. Strešná krytina podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že adhézny film pozostáva z vrstvy náteru, ktorá je sama potiahnutá adhéznym filmom,náter je na báze polyesteru, polyestersilikónu, polyesterpolyamidu, epoxy, polyuretánu, polyvinilidénfluoridu, vinylchloridorganozolu, vinylchloridplastizolu, akrylu alebo akrylsilikónu a vrstva náteru má výhodne hrúbku od 50 do 70 mikrometrov, a adhézny film obsahuje náter, ktorým je film polyvínylchloridu, polyvinylfluoridu, akrylu, polyetylénu, polyuretánu alebo polyesteru, výhodne s hrúbkou od 80 do 150 mikrometrov.9. Strešná krytina podľa nároku 8, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že náterom je polyesterový náter aplikovaný v práškovej forme a adhézny film pozostáva z polyetylénu s nízkou hustotou.l 0. Strešná krytina podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 9, vyznačujúca sa tým, že druhá predná stena má vopred patinovaný povrch.

MPK / Značky

MPK: E04D 3/30, E04D 3/16

Značky: strešná, krytina

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-284822-stresna-krytina.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Strešná krytina</a>

Podobne patenty