Odvodňovacia odtoková časť mostného vpustu

Číslo patentu: 284763

Dátum: 12.10.2005

Autori: Vlček Petr, Vlček Radek

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Odvodňovacia odtoková časť mostného vpustu, ktorá je nastaviteľná v smere potrubia a je umiestnená na dne taniera (1) mostného vpustu, ďalej je v tanieri (1) umiestnený hrniec s odvodňovacími otvormi, v ktorom je rošt, ktorého rám je usadený na vyrovnávacích podložkách. Odvodňovacia odtoková časť pozostáva z kĺbu (3), ktorý je tvorený segmentom (4), lievikom (7), strednou časťou (5) a otočnou časťou (6). Na dne taniera (1) je otvor (11), ktorý má po obvode prírubu (13) a pod ňou zošikmenú časť (14), v tej je umiestnený lievikovitý segment (4) a pod ním je lievik (7), ktorého spodná časť prechádza do strednej časti (5) v tvare pologule, s dolným okrajom skoseným v sklone, ktorý je rovnobežný so sklonom steny lieviku (7) a zároveň skosený súhlasne s horným okrajom otočnej časti (6), ktorá má tiež tvar pologule, a z ktorej na spodnej strane vyúsťuje hladký koniec potrubia. V prírube (13) otvoru (11) je pevne prichytená kruhová redukcia (2) so stredovým otvorom (10), ktorý je po obvode vybavený vybraním (9) na prichytenie hornej časti segmentu (4), ktorá je tvarovo zhodná s vybraním (9). Medzi strednou časťou (5) a otočnou časťou (6) kĺbu (3) je tesniaci krúžok (12).

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 11. 11. 1998(24) Dátum nadobudnutia (51) Im C 1 účinkov patentu 3. 11. 2005 Vestník UPV SR č. 11/2005 E 011) 19/08(31) Číslo prioritnej prihlášky PV 2330-9851(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 24. 7. 1998 ÚRAD (33) Krajina alebo regionálna PRIEMYSELNÉ/HO organizácia priority CZ VLASTNÍCTVA (40) Dátum zverejnenia prihlášky 12. 6. 2000 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník ÚPV SR č. 06/2000(47) Dátum spristupnenia patentu verejnosti 12. 10. 2005(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(54) Názov Odvodňovacia odtoková časť mostného vpustuOdvodňovacia odtoková časť mostnćho vpustu, ktorá je nastaviteľná v smere potrubia a je umiestnená na dne taniera(l) mostného vpustu, ďalej je v tanieri (l) umiestnlžný hlrniec s odvodňovacími otvormi, V ktorom je rošt, toré o rám je usadený na vyrovnávaeích ľodložkách. Odvodňovacia odtoková časť pozostáva z kbu (3), ktorý je tvorený segmentom (4), lievikom (7), strednou časťou (5) a otočnou časťou (6). Na dne taniera (l) je otvor (11), ktorý má po obvode prírubu (13) a pod ňou zošikmenú časť (14), v tej je umiestnený lievikovitý segment (4) a pod ním je lievik (7),ktorého spodná čast prechádza do strednej časti (5) v tvare pologule, s dolným okrajom skoseným v sklone, ktorý je rovnobežný so sklonom steny lieviku (7) a zároveň skosený súhlasne s homým okrajom otočnej časti (6), ktorá má tiež tvar pologule, a z ktorej na spodnej strane vyúsťuje hladký koniec potrubia. V prirube (13) otvoru (11) je pevne prichytená kruhová redukcia (2) so stredovým otvorom (10),ktorý je po obvode vybavený vybraním (9) na prichytenie homej časti segmentu (4), ktorá je tvarovo zhodné s vybranim (9). Medzi strednou časťou (5) a otočnou časťou (6) klbu (3) je tesniaci krúžok (12).Vynález sa týka odvodňovacej časti mostného vpustu,ktorá je nastaviteľná v smere potrubia.Doteraz známe princípy výtoku dažďovej vody z povrchu mostov a izolácii mostov sú riešené pevným výtokovým potrubím, ktoré je vedené bud zvislo dolu alebo je usadene pod pevným uhlom smerom k odvodu vody. Nevýhodou je situovanie napevno, bez možnosti zmeny smeru.Známym riešením je mostný vpust, ktorého odtokový otvor, ktorý je na dne hmca vpustu, je smerovaný priamo zvislo dolu. Toto riešenie neumožňuje nasmerovanie odtokového otvoru k odtokovému potrubiu pod mostom. Obzvlášť veľké nevýhody spôsobuje toto riešenie pri rekonštrukciách pôvodných odvodňovacích systémov mostov,pretože je nutné napojenie na stávajúci systém.Uvedené nevýhody odstraňuje odvodňovacia odtoková časť mostného vpustu, ktorá je nastaviteľná v smere potrubia a ktorá je umiestnená na dne taniera mostného vpustu a ďalej je v tanieri umiestnený hrniec s odvodňovacími otvormi, v ktorom je rošt, ktorého rám je usadený na vyrovnávacich podložkách.Podstata vynálezu spočíva v tom, že pozostáva z kĺbu,ktorý je tvorený segmentom, lievikom, strednou časťou a otočnou časťou. Na dne taniera je otvor, ktorý má po obvode prirubu a pod ňou zošikmenú časť. V tej je umiestnený lievikovitý segment a pod ním je lievik, ktorého spodná časť prechádza do strednej časti v tvare pologule, s dolným okrajom skoseným v sklone, ktorý je rovnobežný so sklonom steny lievika a zároveň skosený súhlasne s homým okrajom otočnej časti, ktorá má tiež tvar pologule, a z ktorej na spodnej strane vyúsťuje hladký koniec potrubia.V prirubovej časti otvom je pevne prichytená kruhová redukcia so stredovým otvorom, ktorý je po obvode vybavený vybraním na prichytenie homej časti segmentu, ktorá je tvarovo zhodná s vybraním. Medzi strednou časťou a otočnou časťou kĺbu je tesniaci krúžok.Výhodou navrhovaného riešenia je inštalácia odtokového potrubia pod mostom v akomkoľvek uhle v rozsahu 360 °.Riešenie podľa vynálezu uľahčuje montáž odvodňovacieho potmbia najmä pri rekonštrukciách starých mostov. Inštalácia je jednoduchá a uskutočňuje sa z povrchu mostnej konštrukcie.Prehľad obrázkov na výkresochObr. l - bočný pohľad na sústavu odtokovej časti a naznačenim možných polôh pri spojeni s potrubím. Obr. 2 - tanier mostného vpustu s otvorom, v reze. Obr. 3 - detail dna taniera s otvorom, segmentom a redukciou, v reze. Obr. 4 - čelný pohľad na redukciu so stredovým otvorom,Obr. 5 - horný pohľad na zariadenie s naznačením možných polôh nasmerovania kĺbu.Z liatiny bol vyrobený tanier 1 mostného vpustu, na ktorého dne je otvor 11, ktorý má po obvode prirubu 13 a pod ňou smerom dovnútra zošikmenú časť 14 otvoru 11. Plastový kĺb 3 je v tomto otvore 11 uložený pomocou segmentu 4 a ďalej je kĺb 3 tvorený lievikom 7, strednou časťou 5 a otočnou časťou 6. Lievik 7 je spojený so strednou časťou 5 v tvare pologule, ktorá má dolný okraj skosený. Sklon skosenia je zhodný s homým okrajom otočnej časti 6 kĺbu 3. Tá má tiež tvar pologule, je ale opačne situovaná. Na spodnej strane vyúsťuje z pologule otočnej časti 6 hladký koniec potrubia. Medzi strednou časťou 5 kĺbu 3 a otočnou časťou 6 je umiesmený tesniaci krúžok 12.V prírube 13 otvoru 11 je kruhové redukcia 2, v ktorej je stredový otvor 10. Ten je vybavený po obvode vybraním 9. Homá čast segmentu 4 je tvarovaná zhodne so stredovým otvorom 10. Pootočením redukcie 2 so stredovým otvorom 10 o 90 ° je segment 4 svojou homou časťou pevne prichytený v tanieri 1, lebo redukcia 2 je k taníeru 1 pripevnená skrutkami, ktoré sú umiestnené v príchytkách 8 po obvode redukcie 2. Tak je riešené spevnenie celej odtokovej časti zariadenia.Funkcia zariadenia spočíva v otočnom spojení väčšinou liatinověho taniera 1 mostného vpustu s plastovým kĺbom 3. Ten je možné nasmerovať do polohy stávajúceho odvodňovacieho potrubia mostu.Redukcia 2 umožňuje spojenie rôznych materiálov,najčastejšie kovu a plastu, a zároveň pevné spojenie dielov zariadenia.Zariadenie podľa vynálezu je použiteľné pri výstavbe mostných kanalizácií, pri riešení odtoku dažďovej vody z povrchu mostu.l. Odvodňovacia odtoková časť mostného vpustu, ktorá je nastaviteľná v smere potrubia a je umiestnená na dne taniera (l) mostného vpustu, a ďalej je v tanieri (l) umiestnený hrniec s odvodňovacími otvormi, V ktorom je rošt,ktorého rám je usadený na vyrovnávacich podložkách,vyznačuj úca sa tým, že pozostavazkibu(3), ktorý je tvorený segmentom (4), lievikom (7), strednou časťou (5) a otočnou časťou (6), pričom na dne taniera (l) je otvor (l 1), ktorý má po obvode prirubu (13) a pod ňou zošikmenú časť (14), v tej je umiestnený lievikovitý segment (4) a pod nim je lievik (7), ktorého spodná časť prechádza do strednej časti (5) v tvare pologule, s dolným okrajom skoseným v sklone, ktorý je rovnobežný so sklonom steny lievika (7) a zároveň skosený súhlasne s homým okrajom otočnej časti (6), ktorá má tiež tvar pologule, a z ktorej na spodnej strane vyúsťuje hladký koniec potrubia, pričom v prirube (13) otvoru (l l) je pevne príchytená kruhová redukcia (2), so stredovým otvorom (10), ktorý je po obvode vybavený vybraním (9) na uchytenie homej časti segmentu (4), ktorá je tvarovo zhodná s vybraním (9).2. Odvodňovacia odtoková časť mostného vpustu, podľanárokuLvyznačuj úca sa tým,žemedzi strednou časťou (5) a otočnou časťou (6) kĺbu (3) je tesniaci krúžok (12).

MPK / Značky

MPK: E01D 19/08, E03F 5/04, E04D 13/04

Značky: odtoková, mostného, část, vpustu, odvodňovacia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-284763-odvodnovacia-odtokova-cast-mostneho-vpustu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Odvodňovacia odtoková časť mostného vpustu</a>

Podobne patenty