Sklz koľajových výmen

Číslo patentu: 284132

Dátum: 20.08.2004

Autori: Walter Jiří, Vršecký Pavel

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Sklz koľajových výmen s vypruženým valivým uložením na pojazd jazyka výmeny pozostáva zo základného telesa (4), vybaveného hákmi (41), tvoreného bočnicami (42), čelnou priečnou stenou (43) s čelným otvorom (44), v ktorom je zakotvená úpinka, a spodnou priečnou stenou (45), a kde valivé uloženie je uložené tak, že dvojica valčekov (10, 101), ktorých osová vzdialenosť je menšia ako šírka päty (14) jazyka (2) výmeny, je uložená v kyvnej páke (5) uloženej cez čap (9) medzi bočnicami (42), pričom podstata vynálezu spočíva v tom, že v spodnej priečnej stene (45) je vytvorený spodný otvor (46), v ktorom je zaskrutkovaná pružná podpera (8), o ktorú je hore opretý voľný koniec kyvnej páky (5), pričom vo dvojici valčekov (10, 101), uložených v kyvnej páke (5), je prvý valček (10) umiestnený nad pružnou podperou (8) a druhý valček (101) je umiestnený v zvislom priemete, medzi čapom (9) kyvnej páky (5) a prvým valčekom (10) a súčasne pri polohe jazyka (2) výmeny pri opornici (1) je vzdialenosť vnútornej hrany (16) päty (14) jazyka (2) výmeny od povrchu druhého valčeka (101) v rozmedzí od 0,5 do 50 mm.

Text

Pozerať všetko

SLOVENSKÁ REPUBLIKA ,(19) Číslo prihlášky 1499-95 Dátum podania prihlášky 15. 1. 1993 Dátum nadobudnutia (51) Im 01-75 účinkov patentu 8. 9. 2004 Vestník UPV SR č. 9/2004 Číslo priorítnej prihlášky PV 991-93 Dátum podania prioritnej prihlášky 25. 5. 1993 ÚRAD Krajina alebo regionálna pRIEMYSELNÉHO organizácia priority CZ VLASTNICTVA Dátum zverejnenia prihlášky 8. 5. 1996 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník ÚPV SR č. 05/1996 Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 20. 8. 2004 Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT PCT/CZ 93/00026 Čislo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT W 094/28246(73) Majiteľ ECO PRODUCTION VŘESOVÁ, s. r. o., Lomnice u Sokolova, CZ(54) Názov Sklz koľajových výmenSklz koľajových výmen s vypruženým valivým uložením na pojazd jazyka výmeny pozostáva zo základného telesa(4), vybaveného háloni (41), tvoreného bočnicami (42),čelnou priečnou stenou (43) s čelným otvorom (44), V ktorom je zakotvená úpinka, a spodnou priečnou stenou (45), a kde valivé uloženie je uložené tak, že dvojica valčekov (10,101), ktorých osová vzdialenosť je menšia ako šírka päty(14) jazyka (2) výmeny, je uložená v kyvnej páke (5) uloženej cez čap (9) medzi bočnicami (42), pričom podstata vynálezu spočíva v tom, že v spodnej priečnej stene (45) je vytvorený spodný otvor (46), V ktorom je zaskrutkovaná pružná podpera (S), o ktorú je hore opretý voľný koniec kyvnej páky (S), pričom vo dvojici valčekov (10, 101), uložených v kyvnej páke (5), je prvý valček (10) umiestnený nad pružnou podperou (8) a druhý valček (101) je umiestnený v zvislom priemete, medzi čapom (9) kyvnej páky (5) a prvým valčekom (10) a súčasne pri polohe jazyka (2) výmeny pri opomici (l) je vzdialenosť vnútomej hrany(16) päty (14) jazyka (2) výmeny od povrchu druhého valčeka (101) V rozmedzí od 0,5 do 50 mm.Vynález sa týka koľajových výmen a síce sklzov takýchto výmen s valivým pojazdom.V súčasnosti sú známe rôzne riešenia sklzov koľajových výmen, a to i s valivým pojazdom. Hlavným cieľom bolo už pred viacerými rokmi zníženie ovládacích síl pri prestavovaní jazyka výmeny, pri súčasnom znížení nárokov na mastenie.Podľa patentu DE-361 444 sa jazyk Výmeny pohybuje vo voľnom Valčeku, kde pred dosadnutím jazyka na opornicu zostúpi valček z dosiek na pojazdovej základni a pod pätou opomice, jazyk dosadá plnou váhou na klzné stoličky a dokončuje posuvný pohyb k opomici. V uvedenej poslednej fáze pohybu k opomici nie je posuvná sila zmenšená, dokonca pri pohybe od opomice sa na začiatku posuvu prejaví ešte zvýšenie posuvnej sily.Podľa patentu US-l 599 733 sa pohybuje jazyk výmeny po Vodorovnej ploche, cez kladku na vypruženej nastaviteľnej podpere, ktorá je spojená s jazykom výmeny. Nadľahčenie jazyka je pružne nastaviteľné, ale so silou konštantnou V priebehu posuvu, takže sa V princípe počíta so stálou polohou jazyka Výmeny nad klznými stoličkami. Pri zaťažení jazyka prechodom kolesa potom jazyk nevýhodne,pri ráze dosadá na klzné stoličky.Podľa patentu DE-l 056 641 spočíva jazyk na viacerých kladkách, ktoré sú uložené V bloku, pružne uloženom V puzdre. Puzdro je ñxované svorkou k päte koľajnice. Z vyobrazenia ani z opisu nie je zrejmé, či je sila nadľahčenia premenná. O nepremennosti sily a polohy nasvedčuje údaj z definície o nastaviteľnosti vypruženého valčekovćho bloku do určitej výšky a do Vodorovnej polohy. Valčekový blok je prednostne vyhotovený ako uzatvorený do opomého bloku. Tým sa ale vytvorí dutina, ktorá sa podľa vyobrazenia môže odvetrávacím otvorom nechtiac i plniť vodou a táto pri zamrznutí úplne zablokuje pruženíe V tejto jednotke.Ďalej je známa skupina riešení podľa DD - patentov 56 536, 64 069, 61 558, 66 638 a 67 140. V uvedených spisoch je princípom nadľahčenia jazyka výmeny vždy pojazd po odpruženom nosníku. V niektorých prípadoch je nosník vyhotovený ako jednoramenná páka a pojazdom jazyka smerom od otočného závesu páky rastie zaťaženie pružiny na druhom konci páky. Tu síce sila nadľahčenia s presunom jazyka k opomici klesá, čo je predpoklad na dosadnutie jazyka na stoličky pred uzamknutim výmeny V koncovej polohe, ale pri všetkých citovaných DD-patentoch je zrejme zmena nadľahčujúcej sily malá a predovšetkým sa vo všetkých týchto prípadoch v opise uvádza, že celý presun jazyka sa deje z princípu V nadvihnutej polohe a k dosadnutiu dochádza až pri prechode kolies železničných vozov. Nevýhodou zostávajú i tu razy pri dosadnutí jazyka na stoličky. Vo všetkých týchto spisoch je zavesený pojazdový nosník na priečnikoch spojených zvarením alebo skrutkami s klznými stoličkami spočívajúcimi na podvale. Tým dochádza v uzle podval-klzná stolička -koľajnica k namáhaniu inými silami a momentrni, než na aké je uzol konštruovaný a skúšaný. Tiež dodatočná montáž posledne citovaných zariadeni je pomeme prácna, pretože sa bud zvára, alebo sa demontuje prichytenie koľajníc na podvale.Zo spisu DE-OS 34 20 505 je známy pojazd jazyka po modifikovanej stoličke, Vybavenej minimálne dvoma guľami, otočnýrni V guľkových ložiskách. Konečne dosadnu tie po zastúpení z lcrajnej gule na klznú stoličku je už bez nadľahčenia a nevýhodou je opät vysoká posuvná sila pri pohybe jazyka blízko opomice.Nakoniec je známe i riešenie podľa EP-prihlášky 0 389 851, kde i pri posuve blízko opornice je z princípu jazyk výmeny nadľahčovaný, ale pritom dosadá na klzné stoličky a sú tak vylúčené rázy pri prechode kolies. I tu však zostáva nevýhoda, ktorú má i väčšina predchádzajúcich opísaných riešení, a síce prílišná hmotnost a rozmery.Najbližšie známe riešenie je známe z patentového spisu CZ 277 946. Z neho je známe puzdro sklzu s úpinkou na zachytenie k päte opomice a kyvná páka nadlahčoVaná pružinou, ktorá je umiestnená bočne šikmo na puzdre a spojená s kyvnou pákou ťahadlom. Pri tomto riešení sa dosahujú Výhody v priebehu nadľałičovania jazyka pri presune z jednej krajnej polohy do druhej. Nevýhodou však stále zostáva umiestnenie pružiny, ktorá zasahuje do priestoru medzi koľajnicami a prekáža tak pri kontrole, alebo ručnej alebo strojovej údržbe koľajníc, čim môže dôjsť k poškodeniu pružiny.Nevýhody doteraz známych uvedených zariadení sa všetky V podstatnej miere redukujú a oproti najbližšiemu riešeniu sa dosahuje zvýšenej ochrany pružiny, možnosti ľahšieho dimenzovania a tiež zníženia namáhania puzdra celého sklzu, a to sklzom koľajových výmen s vypruženým valivým uložením na pojazd jazyka výmeny, pozostávajúcim zo základného telesa, vybaveného hákmi, kde základne teleso je tvorené bočnicami, čelnou priečnou stenou s čelným otvorom, V ktorom je zakotvená úpinka, a spodnou priečnou stenou, a kde valivé uloženie je uskutočnené tak,že dvojica valčekov, ktorých osová vzdialenosť je menšia ako šírka päty jazyka výmeny, je uložená V kývnej páke,uloženej cez čap medzi bočnicami podľa tohto vynálezu,ktorého podstata spočíva vtom, že V spodnej priečnej stene je vytvorený spodný otvor, v ktorom je zaskrutkovaná pružná podpera, o ktorú je hore opretý voľný koniec kyvnej páky, pričom Vo dvojici valčekov, uložených V kyvnej páke je prvý valček umiestnený nad pružnou podperou a druhý valček je umiestnený V zvislom priemete, medzi čapom kywiej páky a prvým valčekom. Súčasne pri polohe jazyka výmeny pri opomici je vzdialenosť vnútomej hrany päty jazyka výmeny od povrchu druhého valčeka V rozmedzí od 0,5 do 50 mm.Pri polohe jazyka výmeny pri opomici je Vzdialenosť vnútomej hrany päty jazyka od povrchu druhého valčeka V rozmedzí od 1 do 5 mm.Spojnica čapu kývnej páky a čapu druhého valčeka je odchýlená smerom hore od uvedených čapov, od vertikály prechádzajúcej čapom kývnej páky smerom k opomici, a to o uhol od 15 do 60 uhlových stupňov. Tiež môže byť výhodné, ak od čapu kývnej páky leží V rovnakej alebo väčšej výške, než je homý povrch pružnej podpery, a to pri nestlačenom pružiacom elemente, pričom spodná časť voľného konca kýimej páky je zaoblená V pozdĺžnom smere.Pružná podpera je výhodne vytvorená ako skrutkovací driek s miskou, V ktorej je uložená tlačná pružina, zhora krytá hmčekovýrn zdvíhadlom.Tým sa dosiahne Vytvorenie sklzu koľajových výmen,ktorých zachováva výhody doterajších riešení, najmä riešenia podľa patentového spisu CZ 277 946, a to kompaktnou konštrukciou a progresívnym nadvihovanim jazyka Výmeny pri pohybe od opomice, a navyše sa konštrukcia ešte viac zjednodušuje, rozmery a hmotnost sa naďalej znižujúa pružiaci element sa presúva z priestoru, kde môže vadit pri obsluhe a údržbe do priestoru, kde je navyše sám lepšie chránený pred poškodením. Okrem toho sa ďalej zlepšuje geometria a priebeh pruženia a samotné pnižiny sa tu namáhajú iba axiálne.Prehľad obrázkov na výkreseNa obr. l je opisované zariadenie v zvislom reze, pričom jazyk výmeny je V polohe pri opomici.Na obr. 2 je ten istý rez, ale ukazujúci zariadenie v polohe s jazykom výmeny v polohe od opomice.K päte opomice 1 je prichytené teleso 4 pomocou hákov 41 a pomocou úpinky 6 pritiahnuté maticou cez kotevnú skrutku 7 prichytenú V čelnej priečnej stene 43 v čelnom otvore 44. Teleso 4 sklzu pozostáva z bočníc 42, čelnej priečnej steny 43 s uvedeným čelným otvorom 44 a ďalej zo spodnej priečnej steny 45 so spodným otvorom 46.V spodnom otvore 46 je zaskrutkovaná pružná podpera 8 a o túto je hore opretý voľný koniec kývnej páky 5.Kyvná páka 5 je uložená pozdlžne medzi bočnice 42, a to cez čap 9 kývnej páky. Kyvná páka 5 nesie cez čapy 11 valčekov valčeky - prvý valček 10 leží pri voľnom konci páky 5, a to nad pružnou podperou 8 a druhý valček 101 je uložený v blízkosti čapu 9 kývnej páky. Valčeky 10, 101 sú uložené na čapoch 11 pomocou klzných samomastiacich ložísk. Jazyk 2 výmeny spočíva svojou pätou 14 na styčnom mieste 13 pri druhom valčeku 101. V polohe k opomici l spočíva päta 14 jazyka len na prvom valčeku 10 a súčasne na klznej stoličke 3. Pritom vnútomá hrana 16 päty jazyka je vzdialená 5 mm od povrchu druhého valčeka 101. V polohe od opomice 1 spočíva päta 14 len na valčeku 101. Vonkajšia hrana 15 päty jazyka sa tu nedotýka povrchu druhého valčeka 101.Funkcia zariadenia je nasledujúca. Jazyk 2 výmeny spočíva na druhom valčeku 101, ktorý je nadvihovaný silou pružnej podpery 8. Pri pohybe jazyka 2 k opomici 1 po zastúpení vnútornej hrany 16 z druhého valčeka 101 klesne päta 14 jazyka 2 výmeny na klznú stoličku 3. Posuv k opomici 1 sa dokončí o niečo zvýšenou silou, keď jazyk 2 má len ľahký kontakt s klznou stoličkou 3 a väčšinu sily prenáša prvý valček 10.Hlavnou výhodou je tu oproti známym vyhotoveniam,že zaťaženie je malé na jednotlivé diely, a preto zariadenie vychádza ľahké. Sklz v predkladanom vyhotovení nevyžaduje mastenie, čo je ekonomicky i ekologicky výhodné. Ovládanie sily sú minimálne. Konštrukcia je vďaka krátkemu a priamemu prenosu síl od jazyka na opomicu tuhá pri veľmi malých rozmeroch. Zariadenie sa rýchle montuje,v prevádzke podlieha minimálnemu opotrebovaniu, funkčne prvky sa prakticky nezanášajú a netrpia vodou, prachom a pod. Ľahké, rýchle a presné je tiež nastavovanie pri montáži alebo v prevádzke.Zariadenie je použiteľné na výmeny koľajísk rôznych rozchodov, zaťažení i rýchlostí pojazdu. Svojirni rozmermi nevadí ani obsluhe koľajiska, ani údržbárskym prácam,vrátane napr. strojového podbíjania koľajníc.1. Sklz koľajnicových výmen s vypruženýrn valivým uložením na pojazd jazyka výmeny, pozostávajúci zo základného telesa vybaveného hákmi, kde základné teleso je tvorené bočnicami, čelnou priečnou stenou s čelným otvorom, v ktorom je ukotvená úpinka a spodnou priečnou stenou, a kde valivé uloženie je ukončené tak, že dvojica valčekov, ktorých osová vzdialenosť je menšia ako šírka päty jazyka výmeny, je uložená v kyvnej páke, uloženej cez čap medzibočnicamivyznačujúcí sa tým,žev spodnej priečnej stene (45) je vytvorený spodný otvor (46),v ktorom je zaskrutkovaná pružná podpera (8), o ktorú je hore opretý voľný koniec kyvnej páky (5), pričom vo dvojici va 1 čekov(10, 101) uložených v kyvnej páke (5) je prvý valček (10) umiestnený nad pružnou podperou (8) a druhý valček (l 0 l) je umiestnený v zvislom priemere, medzi čapom (9) kyvnej páky (5) a prvým valčekom (10) a súčasne pri polohe jazyka (2) výmeny pri opomici (l) je vzdialenosť vnútomej hrany (16) päty (14) jazyka (2) výmeny od povrchu druhého valčeka v rozmedzí od 0,5 do 50 mm.2. Sklz koľajnicových výmen podľa nároku l, v y značujúci sa tým, že pri polohejazyka(2) výmeny pri opomici (l) je vzdialenosť vnútomej hrany(16) päty (14) jazyka (2) od povrchu druhého valčeka (101) v rozmedzí od 1 do 5 mm.3. Sklz koľajnicových výmen podľa nárokov l a 2,vyznačujúci sa tým, že spojnica čapu (9) kyvnej páky (5) a čapu (11) druhého valčeka (l 0 l) je odchýlená smerom hore od uvedených čapov (9 , ll) od vertikály, prechádzajúcej čapom (9) kyvnej páky (5), smerom k opomici (l), a to o uhol od 15 do 60 uhlových stupňov.4. Sklz koľajnicových výmen podľa nárokov 1 až 3,vyznačujúci sa tým,žeosčapu(9)kyvnej páky (5) leží v rovnakej alebo väčšej výške, než je homý povrch pružnej podpery (8), a to pri nestlačenom pružiacom elemente, pričom spodná časť voľného konca kyvnej páky (5) je zaoblené v pozdĺžnom smere.5. Sklz koľajnicových výmen podľa nárokov l až 4,vyznačujúci sa tým,žepmžnápodpera(8) je vytvorená ako skrutkovací driek s mjskou, V ktorej je uložená tlačná pružina, krytá zhora hrnčekovým zdvíhadlom.

MPK / Značky

MPK: E01B 7/02

Značky: koľajových, výmen

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-284132-sklz-kolajovych-vymen.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sklz koľajových výmen</a>

Podobne patenty