Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opisuje sa vodná suspenzia obsahujúca 0,1 až 20 % hmotn. beta-cypermetrínu, 0 až 40 % hmotn. inej pesticídnej látky, 1 až 10 % hmotn. povrchovo aktívnych látok, z čoho 1 až 5 % hmotn. tvoria etoxylovaný polyarylfenolfosforečnan alebo kremičitan, 0,1 až 1 % hmotn. kyseliny kremičitej a do 100 % hmotn. pomocných materiálov a vody ako disperzantu.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 19. 4. 1996(24) Dátum nadobudnutia (51) 1 m- CW účinkov patentu 3. 8. 2004 Vestník UPV SR č. 8/2004 A 01 N 53/00(31) Číslo prioritnej prihlášky 1 95 01147 g§ 32(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 24. 4. 1995 5 O ÚRAD (33) Krajina alebo regionálna PRIEMYSELNÉHO organizácia priority HU VLASTNICTVA (40) Dátum zverejnenia prihlášky 6. S. 1998 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník ÚPV SR č. 05/1998(47) Dátum spristupnenia patentu verejnosti 10. 7. 2004(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT PCTlHU 96/00020(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT W 096/33615(73) Majiteľ AGRO-CHEMIE Növényvédöszer Gyártó Értěkesítö és Forgalmazó Kft., Budapest, HU(54) Názov Vodná insekticídna suspenzia a spôsob jej prípravyOpisuje sa vodná suspenzia obsahujúca 0,1 až 20 hmotn. beta-cypennetrínu, 0 až 40 hmotn. inej pesticídnej látky,1 až 10 hmotn. povrchovo aktívnych látok, z čoho l až 5 hmotn. tvoria etoxylovaný polyarylfenolfosforečnan alebo lcremičitan, 0,1 až 1 hmotn. kyseliny kremičitej a do 100 hmotn. pomocných materiálov a vody ako dis perzantu.Vynález sa týka vodnej suspenzie pesticídu obsahujúceho beta-cypennetrín, ako je insekticíd, ako aktíwiu prísadu od 0,1 do 20 hmotnostných okrem fyzických a chemických stabilizátorov. Ďalším predmetom predloženého vynálezu je spôsob prípravy tejto suspenzie.Beta-cypermetrin (The Pesticide Manual 9. vydanie,str. 212 - 213) je zmes približne 2 3 nasledujúcich párov optických izoměrov (S)-a-kyano-3-fenoxy/benzyk(lR)-cis-3-(2,Z-dichlórvinyl-2,2-dimety 1/cyklopropán/karboxylát a (R)-rx-kyano-3-fenoxybenzyl-(lS)-cis-3-(2,2-dichlórvinyl-2,2-dimetyl/-cyklopropán/karboxylát s (S)-a-kyano-3-fenoxy/benzyl-(1 R)-trans-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-dimetyl/eyklopropán/karboxylát a (R)-a-kyano-3-fenoxy/benzyl-(1 S)-trans-3-(2,2-dichlórvinyl-2,Z-dímetyl/cyklopropán/karboxylátom vo forme kryštálov trielínu. Je to dobre známy, veľmi účinný insekticíd zavádzaný na trh spoločnosťou CHINOIN Pharrnaceutical and Chemical Works Co. Ltd. v r. 1989 pod názvom CHINMIX.Beta-cypermetrín, jeho syntéza a zloženie obsahujúce beta-cypermetrín ako aktívnu prísadu, sú opísané v maďarskom patente č. 198 612, v európskom patente č. 0208758,v patente Spojených štátov amerických č. 5 192 739 a 5 153 349 a v britskom patente č.2 251 621.Uvedené patenty opisujú postup fonnulácie betacypermetrínu, kde je aktíwia prísada rozpustená v organickom rozpúšťadle alebo rozpúšťadlách, prednostné za prítomnosti alebo bez prítomnosti emulgátorov. Takto získaný výrobok sa rozstrekuje, ked bol predtým emulgovaný vo vode. Vyrobené a predávané prípravky sú všetky organické roztoky aktívnych prísad (Chinmix 5 EC, Chinmix ME,Cyperyl-S ULV).Takéto prípravky okrem ich nespomých výhod (jednoduchá výroba, dobrá stabilita a ľahké zaobchádzanie) majú niektoré nevýhodnć vlastnosti vyplývajúce hlavne z použitia organíckých rozpúšťadiel. Je tu nebezpečenstvo ohňa a explózie, vysoká toxicita a nákladné balenie.Všetky nevýhody sa môžu vylúčiť, ak aktívna prisada je formulovaná vo vodnej suspenzii. To umožňuje ľahšie zaobchádzanie a použitím vhodnej formulačnej technológie môže sa zachovat biologická účinnosť výrobku ekvivalenmá fomiulácii s rozpúšťadlom.Vo vodnej suspenzii koncentrátov (známej pri ochrane rastlín ako FW alebo SC formulácia) je aktívna prísada prítorrmá v jerrmom (zvyčajne v niekoľko málo m veľkosti) koloidnom stave. Fyzikálna stabilita systému je zaistená povrchovo aktivnyrni látkami proti mrznutiu, stužovačmí a inými pomocnými látkami. Krajná spodná veľkost čiastočiek sa dosiahne mokrýrn mletím pomocou perlových mlynov. Príprava stabilnej vodnej suspenzie nie je ľahkou úlohou ani pre technika. Koloidný systém je vo veľmi citlívej rovnováhe a môže byt ovplyvnený činiteľmi, ako je teplota, interakcia medzi prvkami systému, atď. Fyzikálne a chemické charakteristiky suspendovateľnej látky (aktívne prísady) majú väčší význam, a teda nie je žiaden návod na univerzálnu formuláciu, ktorý by mohol byt použitý pre akúkoľvek aktívnu prísadu. Technici prijímajú všeobecnetúto skutočnosť ako požiadavku, aby látka, ktorá má byť forrnulovaná, bola prakticky nerozpustná vo vode, aby mala pomerne vysokú teplotu tavenia a aby bola odolná proti hydrolýze.Beta-cypennetrín čiastočne vyhovuje týmto požiadavkám, pretože jeho rozpustnost vo vode pri 20 °C je 0,0 l mg/l a s pridaním určitých látok (napríklad kyseliny maleínovej, kyseliny malónovej, kyseliny ftalovej) môže sa tiež zvýšiť jeho chemická stabilita.Tento problém spočíva v jeho nízkej teplote tavenia(od 60 do 65 °C), ktorá spôsobila chyby skorších pokusných forrnulácií. Hoci teplota suspenzie počas zvyčajného mlecieho procesu nedosahovala ani 60 °C (všeobecne bola medzi 35 a 50 °C). aktívna prisada sa už čiastočne tavila alebo rekryštalizovala.Príčina tohto javu je komplexná, ale môže byť čiastočne vysvetlená uvoľnením miestnej energie vyvíjanej na oblastiach styku a trenia brúsnych telies (periel), čiastočne plastifikačným účinkom (poklesom teploty tavenia) povrchovo aktívnych činidiel.Snahou prihlasovateľa bolo nájsť takú pomocnú látku,ktorá by vylúčila uvedené nevýhodné účinky, mala ľahkú prístupnost a bola znášanlivá s inými zložkami suspenzného systému.V priebehu pokusov prihlasovateľ zistil, že niektoré vo vode nerozpustné kremičitany, ako kaolín, keď sa spolu melú s bcta-cypermetrinom, potláčajú jeho tavenie a rekryštalizáciu a navyše znižujú sklon k usadzovaniu, ktorý je charakteristický pre pyretroidové prípravky vo vodnej suspenzii s nízkou (od 2 do 5 hmotnostných) koncentráciou aktívnej prísady.Počas prihlasovateľových pokusov sa s prekvapením zistilo, že beta - cypermetrín má sklon k rekryštalizácii, ak je uložený pri vyššej teplote, nehľadíac k jeho nízkej rozpustnosti vo vode (0,01 Ing/l pri 20 °C). Tento jav sa môže vysvetlit zvýšenou rozpustnosťou aktívnej prísady vo vode a vyššou teplotou, pričom táto rozpustnost sa môže ďalej zvyšovať účinkami rozpustnosti povrchovo aktívnych látok. Zväčšenie veľkosti čiastočiek je nepriaznivý jav v suspenzii, pretože výsledkom toho je biologická aktivita a fyzická stabilita výrobku sa môže znížiť. V priebehu pokusov s formuláciou prihlasovateľ skúsil potlačiť rast suspendovaných čiastočíek a zistil, že tento cieľ sa môže dosiahnut použitím určitých syntetických amorfných kremičitých kyselín (napr. Wessalon S).Ako prihlasovateľ prv uviedol, kvôli zaisteniu chemickej stability beta - cypermetrinu, ktorý má potlačiť nežia ducu epimerizácíu, sú použité rôzne organické kyseliny.Počas pokusov bol prihlasovateľ schopný nájsť také látky,ktoré chemicky stabílizujú beta - cypermetrín a súčasne majú dobré disperzné a zmáčavé účinky počas mletia a použitia výrobku. Prídavne dobre chránia čiastočky aktívnej prísady a anorganické pomocné materiály proti zmenám,napríklad aglomerácii počas skladovania.Tieto povrchovo aktívne a fyzicky a chemicky stabilizujúce zložky sú etoxylované polyaryl-fenol-fosforečnany alebo sírany a z týchto etoxylovaných tristyryl-fenolfosforečnanov bolo dokázané, že obzvlášť užitočné sú tie,ktoré obsahujú 16 mólov etoxyskupín.Vodné suspenzie pesticídov podľa predloženého vynálezu obsahujú tieto zložky0 až 40 hmotnostných iných pesticídových látok1 až 10 hmotnostných povrchovo aktívnych látok celkovo a v týchtol až 5 Vo hmotnostných etoxylovaného polyaryl-fenolfosforečnanu alebo siranu0,1 až l hmotnostné syntetickej kyseliny kremíčitej aaž do 100 hmotnostných iného alebo iných pomocných materiálov a vody ako disperzného činidla.Ako iné aktívne prísady sa môžu uvažovať také, ktorých cieľ použitia a čas použitia je zhodný s časom beta - cypermetrínu a ktoré sú znášanlivé inými zložkami formulácie vynálezu a môže sa formulovať V stabilných vodných suspenziách. V širšom zmysle môžu byt tieto aktívne prísady pesticídy, regulatory rastu, adjuvanty, repelenty, atraktanty a synergizujúce látky.Okrem uvedených etoxylovaných polyaryl-fenol-fosforeči-Janov a síranov sa môžu použit i iné dispergačné a zmáčavé látky ako povrchovo aktívne látky, ako sú lignínsulfonany, etoxy-propoxy blokové kopolyméry, kondenzované aromatické sulfónové kyseliny, etoxylované alkylfenoly, aromatické alkylsulfónové kyseliny, etoxylované mastné alkoholy, atď.Ako minerálne kremičitany sa môžu použit kaolinity a aluminosilikáty. Vhodné zahusťovadlá sú napriklad polysacharidy (napríklad xantánová živica) a celulózoétery. Látky proti mrazu, napríklad etylén- alebo propylénglykol sa môžu tiež použit. Vhodné konzervačné činidlá proti mikrobiálnej degradácii polysacharidov ako zahusťovadiel môžu byt forrnaldehyd alebo 1,2-benzotiazolin-3-ón. NaprikladPríklad 1 Príprava formulácie pesticídu obsahujúceho 5 hmotnostných aktívnej prísadyFormulácia je pripravená v dvoch krokoch. .le vyrobená prvá a koncentrovanejšia (15 hmotnosmých aktívnej prísady) suspenzia, ktorá je rozriedená na 5 hmotnostných pridaním pomocných látok.3 diely etoxylovaného tristyryl-fenol-fosforečnanu, disperzně činidlo a 0,6 dielov silikónového odpeňovača sa rozpustí v 64,3 dielov vody. K roztoku sa pridá 15 dielov beta-cypermetrínu ako insekticídna prísada, 15 dielov kaolínu a 2,1 dielov syntetickej kyseliny kremíčitej sa pridá pri živom miešaní a získaná hrubá suspenzia sa melie v perlovom mlyne na strednú veľkost čiastočiek 2 m Takto získaná jemná suspenzia sa rozriedi trikrát pridaním prídavných zložiek, podľa nasledujúceho zoznamu.K 100 dielom suspenzie sa pridá 133,7 dielov vody, 6 dielov etoxylovaného tristyrylfenolfosforečnanu, 30 dielov trietanol amínu, 30 dielov glykolu a 30 dielov 2 Vo-nej xantánovej živice.Získala sa táto zmesro lénl kol xantánová živicahydroxid draselný, uhličitan sodný alebo trietanolamin sa môžu použit ako organická alebo anorganická báza. Užitočne činidlà proti napeneniu sú silikónové emulzie. Zmesipodľa predloženého vynálezu sú pesticídy s výbornou fy- ľľĺeľaľwĺaľnĺn 0,1 hmOÍHOStHŽCh zickou a chemíckou charakteristikou stability, ktoré sa mô- V 041 75,0 hmOľHOSÍH Chžu striekať rozriedeně vodou alebo nerozpustené, môžu sa použiť ako látky povliekajúce osivo, samotné alebo spoločne s inými spracovacími činidlami a môžu sa tiež použiť v lapačoch hmyzu spoločne ako atraktanty alebo samotné.V nasledujúcich príkladoch sú opísané zloženie a výrobný postup vodnej suspenzie podľa predloženého vynálezu bez obmedzenia patentových nárokovBiologické účinnost na laboratórnu domácu muchu Množstvo 0,5 ml kyslého roztoku pripraveného sério vým zríedením sa nastriekalo na dno Petriho misiek (9 mmpriemer) použitím Potterovej veže (Potter, C., Annals ofPo usušení 10 - 10 po 2 až 4 dni stare exempláre samice muchy domácej (Musca domestica, WHO/SRS kmeň) sa umiestnili do Petriho misiek, ktoré boli potom prikryté.Výrobok je suspenzia sivobielej farby. Jeho hustota je 1,05 g/cms pri 20 °c.Výrobok pripravený podľa príkladu 1 bol skladovaný pri 45 °C počas jedného mesiaca a počas jedného roka v obchodnom dome v otvorenej miestnosti bez vykurovania a jeho fyzické a chemické vlastnosti sa merali. Výsledky sú uvedene v tabuľke l.Muchy bolí prikryté na jednu a pol hodiny. Úmrtnost sa zisťovala po 24 hodinovom vystavení po uložení.Kontrolné spracovanie sa vykonalo iba vodou z vodovodu. Skúšky boli vykonané v troch paralelných krokoch a opakované pri 2 až 5 prípadoch.LCSO hodnoty sa vypočítali zo vzťahov dávkovej úmrtnosti pravdepodobnostnou analýzou (Labsware, Probit analysis, CompuDrug Budapest).Výsledky sú uvedené v tabuľke 2.Počet spracovaných múch použitých na výpočet LC 50Štandardná odchýlka od svahuŠtandardná odchýlka LC 50 Dáta z tabuľky 2 ukazujú, že účinnost prípravku Chinmix SC pripravenćho podľa príkladu l je významne vyššia,ako pri látke Chinmix 5 EC obsahujúcej rovnakú aktívnu prísadu alebo účinnost látky F endona 10 FW obsahujúcej alfa-cypermetrín.Príklad 4 Biologické účinnosť na pásavku zemiakovú v poľnej skúškePorovnávacie poľnć skúšky látky Chinmix SC pripravenej podľa príkladu 1 a štandardných formulácií látky Chinmix 5 EC boli vykonané na dospelých pásavkách zemiakových (Leptinotarsa decernlineata).Spracovanie sa vykonalo 4. augusta s použitím rozprašovacieho stroja s 500 l postrekovacieho roztoku. Plocha 100 m 2. Opakovanie 4 V každej dávke.Účinnosť sa určila po l, 5, 9 dňoch po spracovaní spočítaním živého hmyzu na 5 x 4 určených stonkách na jeden úsek . Účinnosť bola vypočítaná podľa vzorca Henderson - Tilton. Výsledky sú uvedené v tabuľke 3.Výsledky z tabuľky 3 ukazujú, že tiež malá dávka Chinmixu SC je významne účinnejšia na imago pásavky zemiakovej ako formulácia EC.1. Vodná insekticídna suspenzia, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že obsahuje hmotnostne 0,1 až 20 beta-cypermetrínu,0 až 40 iných pesticídnych látok,l až 10 povrchovo aktívnych látok, z čoho l až 5 tvoria etoxylované polyarylfenolfosfát alebo sulfát,0,1 až 25 minerálnych a/alebo syntetických lcremičitanov,0,1 až l hmotnostne syntetickej kyseliny lcremičitej a do 100 pomocných materiálov a vody ako disperzantu.2. Vodná suspenzia podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že obsahuje ako etoxylovaný polyarylfenolfosforečnan etoxylovaný tristyrylfenolfosforečnan so 16 mol etoxyskupín.3. Vodná insekticídna suspenzia podľa nároku l,vyznačujúca sa tým, že ako kremičitan obsahuje kaolín.4. Vodná insekticídna suspenzia podľa nároku l,vyznačujúca sa tým, žeobsahujeakopovrchovo aktívnu látku 1 až 5 hmotnostných neiónovej povrchovo aktívnej látky, výhodne etoxylovanej suspenzie podľa nároku 1, obsahujúca ako ďalšiu pomocnú látku 0,1 až l hmotnostne zahusťovadlá, výhodne xantánovej živice, 5 až 20 hmotnostných látky proti mrznutiu, výhodne propylénglykolu, zásaditej zlúčeniny alebo zlúčenín výhodne tríetanolamínu, 0,1 až 1 hmotnostne látky proti pencniu, výhodne silikónového typu a 0,0 l až 1,0 hmotnostne konzervačnej látky, výhodne forrnaldehydu.5. Spôsob prípravy vodnej insekticídnej suspenzie podľanároku 1, vyznačujúci sa tým, že sa melie beta-cypermetrín spolu s minerálnyrni a/alebo syntetickýmí silikátmi, používanými v rovnakom množstve ako beta-cypermetrín, a s etoxylovaným polyarylfenolfosfátom alebo sulfátom a so syntetickou kremičitou kyselinou.

MPK / Značky

MPK: A01N 25/04, A01N 25/30, A01N 53/00

Značky: spôsob, přípravy, suspenzia, insekticídna, vodná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-284018-vodna-insekticidna-suspenzia-a-sposob-jej-pripravy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vodná insekticídna suspenzia a spôsob jej prípravy</a>

Podobne patenty