Fixačný a antivibračný uzol rozvodu napájacej vody parného generátora

Číslo patentu: 283849

Dátum: 17.02.2004

Autor: Matal Oldřich

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Fixačný a antivibračný uzol rozvodu napájacej vody parného generátora pozostáva z rebra (2) podperného systému, telesa (1) vedenia komory a tvarovaného vretena (3) a jeho podstata spočíva v tom, že tvarované vreteno (3) je jedným koncom situované do telesa (1) vedenia komory vertikálne, ale pritom tak, že je v styku s rebrom (2) podperného systému vybavené výstredným elementom (5) a druhým koncom je fixované na podperný systém (4).

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 16. 5. 2002(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 2. 3. 2004 Vestník UPV SR č. 3/2004(31) Číslo prioritnej prihlášky PV 2001-1917(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 31. 5. 2001ÚRAD (33) Krajina alebo regionálna PRIEMYSELNÉ/HO organizácia priority CZ VLASTNÍCTVA (40) Dátum zverejnenia prihlášky 3. 12. 2002 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník ÚPV SR c. 12/2002(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 17. 2. 2004(62) Číslo pôvodnej prihlášky v pripade vylúčenej prihlášky(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlůky podľa PCT(54) Názov Fixačný a antivibračný uzol rozvodu napájacej vody parného generátora(57) Anotácia Fixačný a antivibračný uzol rozvodu napájacej vody parného generátora pozostáva z rebra (2) podpemého systému,telesa ( 1) vedenia komory a tvarovaného vretena (3) a jeho podstata spočíva v tom, že tvarované vreteno (3) je jedným koncom situované do telesa (1) vedenia komory vertikálne,ale pritom tak, že je v styku s rebrom (2) podpemého systému vybavené výstredným elementorn (5) a druhým koncom je ñxované na podperný systém (4).Vynález sa týka fixačného a antivibračného uzla rozvodu napájacej vody parných generátorov, najmä horizontálneho uskutočnenia prejadrové elektrárne.Rozvody napájacej vody vnútri pamých generátorov,najmä horizontálneho uskutočnenia pre jadrové elektrárne sú uskutočnené bud vnútri zväzku výmenníkovýeh rúrok tepla, alebo nad zväzkom výmenníkových rúrok tepla.V prípade rozvodov uskutočnených vnútri rúrkového zväzku ide 0 riešenie s jednou horizontálnou rúrkou vybavenou výtokovými rúrkami a napojenou na prívodne napájacie potrubie. Horizontálna, spravidla veľmi tuhá rúrka je pritom pevne fixovaná do podpemého systému vnútri parného generátora a tak uspokojivo tiež antivibračnc zaistená. Toto uskutočnenie rozvodov má však tú nevýhodu, že je neprístupnć a teda neopraviteľné. To nakoniec ukázal rad praktických skúseností.Rozvody napájacej vody v uskutočnení nad rúrkovým zväzkom vnútri ležatého parného generátora sú principiálne riešené s jednou alebo dvoma horizontálne orientovanými napájacimi rúrkami, napojený/mi na prívod napájacej vody a z nich vystupujúce skupiny rúrok rozvodu napájacej vody, ktoré sú zavedené do pozdĺžnych medzier rúrkového zväzku a napojené na bud dierované výstupné rúrky vody. alebo na jednu a viac komôr s otvormi, ktoré sú opät umiestnené v pozdĺžnych medzerách v rúrkovom zväzku.V prípade riešenia komorami rozvodu napájacej vody sú tieto vybavené spravidla aspoň dvoma telesami vedenia komory, ktoré zapadajú do rebier, ktoré sú súčasťou podpemého systému rúrkového zväzku parného generátora. Tým je vytvorené riešenie, ktoré umožňuje taktiež aplikovat takto riešené rozvody napájacej vody taktiež do parných generátorov už dodaných alebo už prevádzkovaných na jadrových elektrárňach a to predovšetkým v prípadoch. keď boli dodané s rozvodmi uskutočnenými vnútri nírkového zväzku, pri ktorých sa prejavili po určitom čase prevádzky chyby. Na druhej strane analýzy tohto uskutočnenia. keďjednotlivé komory s výstupnými otvormi sú vedené aspoň v dvoch telesách vedenia komory na rebrách podpemého systému, preukázali, že toto montážne relatívne jednoduché uskutočnenie nezaručuje dostatočnú ñxáciu a antivibračnú odolnosť uloženia jednotlivých komôr a tým aj rozvodu napájania vody vnútri pamého generátora pre prípady projektových seizmických udalostí.Uvedené nevýhody odstraňuje tixačný a ativibračný uzol rozvodu napájacej vody pamého generátora pozostávajúceho z rebra podpemého systému, telesa vedenia komory a tvarovaného vretena, ktorého podstata spočíva V tom. že tvarované vreteno je jedným koncom situované do telesa vedenia komory vertikálne a súčasne tak, že je v styku s rebrom podpemého systému vybavené Výstredným elementom a druhým koncom je fixované na podpemý systćrn.Výhodou je, že takéto uskutočnenie umožňuje jednak relatívne jednoduchú montáž rozvodu napájacej vody vnútri parného generátora a to aj v poľných podmienkach na jadrové elektrárne. tak aj zaručuje akeeptovateľnú tixáciu a antivibračnú odolnost uloženia komôr rozvodu napájacejvody vnútri parného generátora pre prípady tak normálnej prevádzky ako aj prípadných seizmických udalostí. Pritom ďalšou výhodou je. že vlastnosti uloženia a teda aj antivibračnej odolnosti uzla uloženia sú do istej miery nastaviteľné pri montáži polohou a uskutočnenim vystredeného elementu na tvarovanom vretene a následnou fixáciou tvarovaného vretena do podpemého systému.Prehľad obrázkov na výkresochPríklad uskutočnenia tixačného a antivibračného uzla rozvodu napájacej vody parného generátora je na priložených obrázkoch l a 2. Obr. l predstavuje pohľad z nárysu. obr. 2 predstavuje pohľad 7. pôdorysu.V ležatom pamom generátorc je vytvorený podperný systém 4, ktorý slúži na zachytenie a dištancovanie zväzku výmenníkových rúrok tepla a na ktorom sú vytvorené rebrá 2 podpemého systému. Na každej komore 6 rozvodu napájacej vody je vytvorené obojstranne aspoň jedno teleso 1 vedenia komory zapadajúce do rebra 2 podpemého systému. Fixačný a antivibračný uzol rozvodu napájacej vody parného generátora je v príkladovom uskutočnení tvorený rebrom 2 podpemého systému, telesom l vedenia komory a tvarovaným vretenom 3 tak. že toto tvarované vreteno 3 je jedným koncom situované do telesa 1 vedenia komory vertikálne a súmerne tak, že je v styku s rebrom 2 podpemého systému vybavené Výstredným elementom 5 a druhým koncom je lixované na podperný systém 4. Výstredným elementom 5 môže byt bud oválne teleso, alebo valcové teleso proti osi tvarovaného ťahadla nevystredené, alebo pružný listový element. Fixácia polohy a tým aj íixácia uzla je tixáciou druhého konca výstredneho elementu 5 do podpomého systému 4.l. Fixačný a antivibračný uzol rozvodu napájaeej vody parného generátora. pozostávajúci z rebra podpemého systému, telesa vedenia komory a tvarovaného vrctena, v y z n a č uj ú ci s a tým , že tvarované vreteno (3)je jedným koncom situované do telesa (l) vedenia komory vertikálne a súčasne tak. že je V styku s rebrom (2) podperného systému vybavené výstredným elementom (S) a druhým koncom je tixované na podpemý systém (4).

MPK / Značky

MPK: G21D 5/04, F01D 1/00

Značky: rozvodu, napájacej, fixačný, generátora, antivibračný, parného

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-283849-fixacny-a-antivibracny-uzol-rozvodu-napajacej-vody-parneho-generatora.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Fixačný a antivibračný uzol rozvodu napájacej vody parného generátora</a>

Podobne patenty