Spôsob úpravy obehovej vody z lakovacieho zariadenia a prostriedky na použitie v tomto spôsobe

Číslo patentu: 283696

Dátum: 10.11.2003

Autori: Bohnes Dirk, Lindemann Johannes, Manderscheid Karl

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Farba sa vyperie z vychádzajúceho vzduchu, ktorý opúšťa lakovacie zariadenie s rozpúšťadlom alebo bez neho, a najmenej raz za čas sa oddelí z obehovej vody. Podstatou vynálezu je to, že s obehovou vodou sa zmieša kyselina polyasparágová, výhodne spolu s aniónovými tenzidmi. Opísané sú aj prostriedky na použitie pri tomto spôsobe, zahrnujúce kombináciu kyseliny polyasparágovej a aniónových tenzidov.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 20. 1. 1999 7(24) Dátum nadobudnutia (51) Int CL ľ účinkov patentu 2. 12. 2003 Vestník UPV SR č. 12/2003 C 02 F 1/56(31) Číslo prioritnej prihlášky A 140/98 C 0913 7/ 00(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 28. 1. 1998 ÚRAD (33) Krajina alebo regionálna PRIEMYSELNÉHO organizácia priority AT VLASTNICTVA (40) Dátum zverejnenia prihlášky 12. 2. 2001 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník ÚPV SR č. 02/2001(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 10. 11. 2003(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT PCT/EP 99/00350(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT WO 99/38808(73) Majiteľ AWARE CHEMICALS L.L.C., Miami, FL, US(54) Názov Spôsob úpravy obehovej vody z lakovacieho zariadenia a prostriedky na použitie v tomto spôsobeFarba sa vyperie z vychádzajúceho vzduchu, ktorý opúšťa lakovacie zariadenie s rozpúšťadlom alebo bez neho, a najmenej raz za čas sa oddeli z obehovej vody. Podstatou vynálezu je to, že s obehovou vodou sa zmieša kyselina polyasparágová, výhodne spolu s aniónovými tenzidmi. Opísanć sú aj prostriedky na použitie pri tomto spôsobe,zahrnujúce kombináciu kyseliny polyasparágovej a anióno vých tenzidov.Vynález sa týka spôsobu úpravy obehovej vody z lakoVacieho zariadenia, slúžiacej na vypieraníe laku z odpadového vzduchu, z ktorej sa najmenej raz za čas oddeľuje vypratý lak, pričom sa do obehovej vody primiešava kyselina polyasparágová.Aby sa V lakovacích zariadeniach vznikajúci nadbytok použitého laku, ktorý sa vynáša z lakovacieho zariadenia s odpadovým vzduchom a z tohto odpadového vzduchu sa vypiera, mohol opäť získať späť, je známe (EP 0 675 080 A 2), že sa lakom znečistená pracia voda podrobi viacsrupňovej membránovej tiltrácii. V súlade s touto membránovou filtráciou oddelený lak zodpovedá, čo sa týka jeho zloženia a jeho koncentrácie, do značnej miery vodnému laku,použitćmu V tomto známom lakovacom zariadení, zatiaľ čo vyčistená voda z lakovacieho zariadenia sa zasa privádza V okruhu, takže V podstate dochádza k obehu vody cez membránovú filtráciu. Nevýhodne pri tomto známom spôsobe na oddelenie vypraného nadbytočného laku z obehovej vody však je to, že častice laku majú tendenciu zlepovať sa a potom vytvrdnúť. To vedie k tomu, že obehovou vodou dopravované podiely laku sa ukladajú V potrubiach a čerpadlách, čo časom môže viesť k zablokovaniu potrubí a čerpadiel. Podobným spôsobom dochádza aj k usadzovaniu laku v oblastí systému odpadového vzduchu lakovacieho zariadenia, takže kvôli usadeninám laku sú potrebné nielen pomerne vysoké náklady na údržbu, ale musí sa počítať aj s prevádzkovými poruchami. Okrem toho môže dôjsť k zvýŠenej spotrebe laku a pripadne k zníženiu kvality.Aby sa zabránilo zlepovaniu častíc laku, môžu sa použiť koagulačne prostriedky. Tieto koagulačne prostriedky,ktoré pozostávajú z Vosku, poly-elektrolytov alebo výrobku z oxidu hlinitého, sa však odfiltrujú s lakom, čo vyžaduje kontinuálne privádzanie použitého koagulačného prostriedku v značnej koncentrácii. Napriek použitiu koagulačných prostriedkov sa usadzovaniu častíc laku a zvyškov koagulátu nedá zabrániť.Vynález má preto za úlohu upraviť spôsob úpravy obehovej vody z lakovacích zariadení V úvode uvedeného druhu tak, aby sa zlepovaniu častíc laku bezpečne zabránilo a tým sa dala zaručiť prevádzka s menšou údržbou, menej náchylná na poruchy.Táto úloha sa dosiahne spôsobom úpravy obehovej vody z lakovacieho zariadenia, slúžíacej na Vypieranie laku z odpadového vzduchu, z ktorej sa najmenej raz za čas oddeľuje vypratý lak, podstatou ktorého je, že sa do obehovej vody primieša kyselina polyasparágová.Nové použitie kyseliny polyasparágovej, ktorá sa vyrába známym spôsobom (DE 43 05 368 A 1, DE 43 O 6 412 A 1, DE 4310 503 Al, DE 43 23 191 Al, DE 44 27 233 Al, DE 44 28 639 Al) a ináč slúži predovšetkým ako prísada do pracích a čistiacich prostriedkov, brání prekvapujúcim spôsobom zlepovaniu častíc laku, takže nedochádza k žiadnemu usadzovaniu alebo zlepovaniu V potrubiach, čerpadlách alebo V iných dieloch zariadenia, ktoré prichádzajúdo styku s lakom znečistenou obehovou vodou. Pretože okrem toho kyselina polyasparágová zostane rozpustená vo vode, a preto je vedená v okruhu s obehovou vodou, je potrebné nahradzovať len straty kyseliny polyasparágovej, ktoré sú podmienené odparovaním vody, resp. malým, s lakom oddeleným podielom Vody. Hádam netreba zvlášť zdôrazniť, že s kyselinou polyasparágovou sa môžu k obehovej vode prípadne pridať potrebné pomocné prostriedky, ako sú solubilizátory, zmáčadlá, ochranné prostriedky proti korózii alebo bíocídy, ako aj najmä pri vodných lakoch aj odpeňovacie prostriedky.Kyselina polyasparágová sa výhodne pridá k obehovej vode vo forme vodného roztoku soli alkalického kovu alebo amónnej soli kyseliny polyasparágovej. Napríklad sa na to môže použiť 40 hmotn. roztok sodnej soli kyseliny polyasparágovej, ktorý sa výhodne pridá k obehovej vode v množstve od 0,5 do 5 objemových.Zvlášť výhodne podmienky na tento spôsob vzniknú,keď sa koncentrácia kyseliny polyasparágovej V obehovej vode bude udržiavať konštantnou tým, že sa straty V okmhu zodpovedajúco doplnia. Ako sa V praxi ukázalo, podiel kyselíny polyasparágovej 2 až 5 obj. z obehovej vody môže výhodne zodpovedať bežným požiadavkám. S takouto koncentráciou kyseliny polyasparágovej sa dá bez problémov účinne zabrániť zlepovaniu častíc laku až do znečistenia obehovej vody lakom 10 obj. a viac. V prípade potreby sa môže koncentrácia kyseliny polyasparágovej prispôsobiť príslušnému znečisteniu obehovej vody lakom.Najmä pri oddeľovaní lakov na báze rozpúšťadiel, ale prípadne aj pri lakoch na báze vody (vodné laky) sa odporúča pridať k obehovej vode navyše ku kyseline polyasparágovej jeden alebo viaceré aniónové tenzidy. Tieto možno zvoliť napríklad z alkylsulfátov, alkylsulfonátov,alkylbenzénsulfátov a alkyletersulfátov. AIkyl-sulfonáty sú zvlášť výhodné.Aniónové tenzidy sa pridajú k obehovej vode výhodne V množstve medzi asi 0,02 a 0,75 hmotn., vztiahnuté na obehovú vodu. Pri lakoch na báze vody postačujú pridané množstvá aniónových tenzidov V spodnej oblastí týchto koncentrácii, napriklad medzi asi 0,02 a asi 0,35 hmotu.,zatial čo pre laky na báze rozpúšťadiel sa uprednostňujú množstvá od asi 0,05 do asi 0,75 hmotn.Zo svojho ďalšieho aspektu sa vynález týka prostriedku, ktorý sa dá použiť na uskutočnenie spôsobu podľa tohto Vynálezu. Tento prostriedok zahmuje tak kyselinu polyasparágovú alebo jej soli alkalických kovov alebo amónne soli, napríklad jej sodnú soľ, ako aj jeden alebo viaceré aniónové tenzidy. Hmotnostný pomer a) kyseliny polyasparágovej alebo jej soli alkalických kovov alebo amónnej soli, a b) jedného alebo viacerých aniónových tenzidov je výhodne V oblastí a b medzi 4 l a 20 l. Pri použití tohto prostriedku pre laky na báze vody je výhodný hmotnostný pomer v oblasti 10 i l až 20 l, pri použití lakov na báze rozpúšťadiel hmotnostný pomer medzi 4 1 a 10 1. Pritom môže tento prostriedok pozostávať len z oboch zložiek a) a b). Môže však ísť aj o roztok, výhodne vodný roztok zložiek a) a b), V uvedenom pomere množstiev. Tento prostriedok môže obsahovať aniónové tenzidy, zvolené napríklad z alkylsulfátov, alkylsulfonátov, alkylbenzćnsulfátov a alkylétersulfátov. Alkylsulfonáty sú zvlášť výhodné. Ďalej tento prostriedok môže obsahovať solubilizátory, zmáčadlá, ochranné prostriedky proti korózii alebo biocídy, ako aj najmä pri vodných lakoch aj odpeňovacie prostriedky.Spôsob podľa tohto vynálezu bližšie objasníme pomocou výkresu.Prehľad obrázkov na výkreseObrázok znázorňuje zariadenie na úpravu obehovej vody z lakovacieho zariadenia na blokovej schéme zapojenia.V lakovacom zariadení 1 sa lakuje predmet 2, ktorý sa má nalakovať, pomocou rozprašovacích dýz 3. Rozprášený nadbytok použitého laku, ktorý nezostal na predmete 2, sa pomocou odsávacieho ventilátora 4 odsaje z lakovacieho zariadenia 1 a pomocou pracej vody sa z odsatého vzduchu vyperie. Na tento účel prúdí cez odsávaciu štrbinu 5 vodný film, ktorý sa podtlakom a tým podmienený/m prúdením odpadového vzduchu rozdelí na jemné kvapôčky. Tým vzniknutá vodná hmla slúži na vypratie častíc laku, vynesených s odpadovým vzduchom z lakovacíeho zariadenia 1,ktoré sa s vodnými časticami, strhnutými prúdom vzduchu,cez zberacie plechy alebo odlučovače kvapôčok oddelia z odpadového vzduchu a pozberajú sa v nádobe 6, z ktorej sa oddelená kvapalina cez čerpadlo 6 a opäť privádza v okruhu k odsávacej štrbine. Z nádoby 6 sa lakom znečistená pracia voda pomocou čerpadla 7 dopravuje do nádoby 8 na koncentrát, z ktorej sa zmes vody a laku dopravuje do oddeľ vacieho zariadenia 9, napríklad zariadenia na jedno- alebo viacstupňovú membránovú filtráciu, cez čerpadlo 10. V oddeľovacom zariadení 9 zachytené podiely laku sa cez spätné vedenie l vedú späť do nádoby 8 na koncentrát,takže v nádobe 8 na koncentrát sa podiel laku koncentruje,až kým sa po dosiahnutí určitej koncentrácie laku koncentrát z nádoby 8 na koncentrát nestiahne cez výpustný ventil 12.V oddeľovacom zariadení 9 od lakového podielu do značnej miery vyčistená pracia voda sa dostane ako obehová voda opäť do nádoby 6. Do spätného vedenia 13 na vyčistenú obehovú vodu ústi cez ventil 14 prívodná potrubie 15 na prídavnú vodu, aby sa straty vody, ktoré vznikli v okruhu, dali vyrovnať. Takéto straty vody vznikajú pri vynášaní koncentrátu cez výpustný ventil 12 alebo odparovanim. Cez systém 16 odpadového vzduchu lakovacieho zariadenia 1, napojený na odsávací ventilátor 4, sa totiž odťahuje aj odparená pracia kvapalina.Altematívne k membránovej ñltrácii sa častice laku môžu oddeľovať od pracej vody aj mechanickou cestou,napríklad kontinuálne alebo nekontinuálne pracujúcou centrifúgou alebo separátorom.Aby sa zabránilo zlepovaníu častíc laku a tým podmienenému usadzovaniu zvyškov laku v potrubiach a čerpadlách, resp. v systéme 16 odpadového vzduchu, k obehovej vode sa primieša kyselina polyasparágová, a síce v koncentrácii výhodne 2 až 5 obj. Tento podiel kyseliny polyasparágovej veľmi účinným spôsobom zamedzuje zlepovaniu častíc laku, takže sa zabráni usadzovaniu častíc laku v dieloch zariadenia, ktoré prichádzajú do styku s prácou,resp. obehovou vodou. Pretože primiešaná kyselina polyasparágová je vo vode rozpustená, vedie sa v okruhu s obehovou vodou a potrebuje sa doplňovať len v rámci strát vody. Na tento účel je vytvorené dávkovacie zariadenie 17,cez ktoré sa do spätného vedenia 13 na vyčistenú obehovú vodu privádza kyselina polyasparágová zodpovedajúco vždy množstvu, ktore sa má nahradiť. Ak sa k obehovej vode primiešajú prísady, napríklad solubilizàtory, zmáčadIá, ochranné prostriedky proti korózii alebo biocídy, treba sa samozrejme postarať aj o zodpovedajúce doplnenie týchto prísad.Opisanými opatreniami sa dá jednoduchým spôsobom udržať do značnej miery konštantná koncentrácia kyseliny polyasparágovej, čo sa pre požadovaný účinok ukázalo byť výhodným. Primíešaním kyseliny polyasparágovej k obehovej vode sa môžu použité laky podľa svojich vlastností výhodne ílotovať, sedimentovať alebo dispergovať, čo má V súvislostí napríklad s oddeľovanim laku usadzovaním alebo centrifúgovaním, resp. membránovou ñltrácíou značný význam.Kvôli úplnosti ešte uveďme, že nádoba 6 sa, ak je to potrebné, môže Vyprázdniť cez vedenie 18. Okrem toho sa za nádobu 6 dá zaradiť ďalšia nádoba ako zberač na čerpadlo. Nakoniec treba uviesť, že podiel laku sa môže z obehovej vody oddeľovať nielen kontinuálne, ale z prípadu na prípad aj v určitých časových intervaloch, keď sa dosiahne určitá koncentrácia laku.l. Spôsob úpravy obehovej vody z lakovacieho zariadenia, slúžiacej na vypieranie laku z odpadového vzduchu,z ktorej sa najmenej raz za čas oddeľuje vypratý lak, v y značujúci sa tým, že sa do obehovej vody primieša kyselina polyasparágová.2. Spôsob podľa nároku l, v yz n a č uj ú ci s a t ý m , že koncentrácia kyseliny polyasparágovej v obehovej vode sa udržiava konštantnou.3. Spôsob podľa nároku l alebo 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že kyselina polyasparágová sa primieša k obehovej vode V množstve 0,5 až 5 obj., vztiahnuté na 40 hmotn. vodný roztok Na-soli.4. Spôsob podľa jedného alebo viacerých z nárokov l ažlvyznačujúci sa tým,žekyselinapolyasparágová sa primieša k obehovej vode V množstve 2 až 5 obj.5. Spôsob podľa jedného alebo viacerých z nárokov l až 4, vyznačujúci sa tým, žekobehovej vode sa pridajú aniónové tenzidy.6. Spôsob podľa nároku 5, V y z n a č uj ú ci s a t ý m , že aniónové tenzidy sú vybrané z alkylsulfátov, alkylsulfonátov, alkylbenzénsulfonátov a alkylétersulfátov.7. Spôsob podľa nároku 5 alebo 6, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že aniónové tenzidy sa pridajú k obehovej vode v množstve medzi 0,02 a 0,75 hmotn., vztiahnuté na obehovú vodu.8. Prostriedok na použitie v spôsobe podľa jedného aleboviacerýchznárokovlaž 7, vyznačuj úci sa tý m , že obsahuje a) kyselinu polyasparágovú alebo jej sol alkalických kovov alebo amónnu soľ, a b) jeden alebo viaceré aniónové tenzidy, V hmomostnom pomere a b medzi 4 l a 20 l.9. Prostriedok podľa nároku 8, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že aniónové tenzidy sú vybrané z alkylsulfátov, alkylsulfonátov, alkylbenzénsulfonátov alkylétersulfátov.

MPK / Značky

MPK: C02F 1/56, C09D 7/00

Značky: lakovacieho, obehovej, úpravy, použitie, prostriedky, zariadenia, spôsobe, tomto, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-283696-sposob-upravy-obehovej-vody-z-lakovacieho-zariadenia-a-prostriedky-na-pouzitie-v-tomto-sposobe.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob úpravy obehovej vody z lakovacieho zariadenia a prostriedky na použitie v tomto spôsobe</a>

Podobne patenty