Zariadenie na vytváranie oxidačnej a zrážacej zóny alebo redukčnej zóny vo vodonosnej vrstve

Číslo patentu: 283505

Dátum: 21.07.2003

Autor: Martinell Rudolf

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Je opísané zariadenie na vytváranie oxidačnej a zrážacej zóny alebo redukčnej zóny vo vodonosnej vrstve medzi radom injektážnych studní, usporiadaných okolo jednej alebo viacerých odčerpávacích studní na vyčistenú vodu, pričom všetky injektážne studne majú vonkajšiu rúrku (1) prepúšťajúcu vodu. Aby sa zabránilo upchatiu tohto zariadenia, navrhuje sa podľa vynálezu, aby na hornom konci vonkajšej rúrky (1) bola namontovaná cirkulačná nádoba (2), z ktorej vychádza smerom dole vnútri vonkajšej rúrky (1) prvé potrubie (3) končiace vo výške hornej časti vodonosnej vrstvy, vybavené prostriedkami (5) na vstup tlaku tak, aby sa vytvoril horný ejektor a druhé potrubie (4), ktoré vo svojej spodnej časti nesie zvonku tesne namontované teleso balóna (7), ktorý je nafukovací až do tesného spojenia s vnútorným povrchom vonkajšej rúrky (1), pričom uvedené druhé potrubie je blízko nad uvedeným telesom, ktoré nesie prostriedok na vstup tlaku (6) tak, aby sa utvoril druhý ejektor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 21. 2. 1996 7.(24) Dátum nadobudnutia (51) Im Cl účinkov patentu 5. 8. 2003 Vestník ÚPV SR č. 8/2003 C 02 F 1/64(31) Číslo prioritnej prihlášky ggš(32) Dátum podania priorítnej prihlášky ÚRAD (33) Krajina alebo regionálna IRIEMYSELNÉHO organizácia priority VLASTNICTVA (40) Dátum zverejnenia prihlášky 11. 6. 1999 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník UPV SR č. 06/1999(47) Dátum sprístupnenía patentu verejnosti 21. 7. 2003(62) Číslo pôvodnej prihlášky v pripade vylúčenej prihlášky(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT PCT/SE 96/00238(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT WO 97/30942(73) Majiteľ Arlington Trading Corp. S. A., Montevideo, UY(72) Pôvodca Martinell Rudolf H., Täby, SEJe opísanć zariadenie na vytváranie oxidačnej a zrážacej zóny alebo redukčnej zóny vo vodonosnej vrstve medzi radom injektážnych studní, usporiadaných okolo jednej alebo viacerých odčerpávaclch studni na vyčistenú vodu, pričom všetky injektáüe studne majú vonkajšiu rúrku (I) prepúšťajúcu vodu. Aby sa zabránilo upchatiu tohto zariadenia,navrhuje sa podľa vynálezu, aby na homom konci vonkajšej rúrky (l) bola namontovaná cirkulačná nádoba (2), z ktorej vychádza smerom dole vnútri vonkajšej rúrky (l) pr~ vé potrubie (3) končiace vo výške homej časti vodonosnej vrstvy, vybavené prostriedkami (5) na vstup tlaku tak, aby sa vytvoril homý ejektor a druhé potrubie (4), ktoré vo svojej spodnej časti nesie zvonku tesne namontované teleso balóna (7), ktorý je nafukovacl až do tesnćho spojenia s vnútomým povrchom vonkajšej rúrky (l), pričom uvedené druhe potrubie je blízko nad uvedeným telesom, ktoré nesie prostriedok na vstup tlaku (6) tak, aby sa utvoril druhý ejektor.Zariadenie na vytváranie oxidačnej a zrážacej zóny alebo redukčnej zóny vo vodonosnej vrstveTento vynález sa týka zariadenia na Vykonávanie procesu podľa nároku 1 tlačoviny WO 92/00918, t. j. na vytváranie oxidačnej a zrážacej zóny alebo redukčnej zóny vo vodonosnej vrstve (aquferi) medzi radom injektážnych studní usporiadaných okolo jednej alebo niekoľkých odčerpávacích studní na vyčistenú vodu, pričom je táto zóna určená na zrážanie in situ alebo zníženie obsahu látok nežiaducich V spodnej vode, pričom sa požadovaná zóna vytvára prerušovane medzi každou dvojicou susedných injektážnych studní tým, že sa (l) zavádza kyslík, kyslík obsahujúci plyn alebo látka, ktorá uvoľňuje kyslík do Vody V oboch stupňoch pri vytváraní oxidačnej a zrážacej zóny alebo zavedení látky spotrebúvacej kyslík do vody V oboch studniach pri vytváraní redukčnej zóny a (2) čerpá voda V jednej zo studní zospodu nahor, zatiaľ čo sa V druhej studní čerpá voda zhora dole, čím sa vytvorí cirkulačný okruh Vo vodonosnej vrstve medzi týmito dvoma studňami, pričom každá injektážna studňa má vonkajšiu rúrku, ktorá je najmenej V tej časti, ktorá je V spodnej vode, perforovaná a priepustná pre Vodu.Ukázalo sa, že predchádzajúce zariadenie, navrhnuté podľa W 0 92/00918, pracuje uspokojivo V rade aplikácii. V niektorých prípadoch, kde bola podzemná voda problematická a značne znečistená nečistotami sa ukázalo, že sa ejektory pomeme značne upchalí tak, že bol proces spomalený. Hlavne sa upchávali presmerovávacie zóny V medzerách medzi rôznymi rúrkami. Vonkajšia rúrka má iba jeden vnútomý povrch V styku s vodou, zatiaľ čo Vnútomá rúrka je obklopená problematickou vodou tak zvnútra, ako aj zvonku. V prstencových priestoroch medzi rúrkami sa tak vytvárajú nánosy na vonkajších, ako aj na Vnútomých povrchoch, takže sa budú silne zanášať a prietok sa obmedzí. Ďalej sa ukázalo, že je namáhavé odplaviť alebo inak sa zbaviť týchto nánosov kvôli relativne malému priemeru rúrky injektážnych studní.Cieľom tohto vynálezu je teda vylúčiť túto nevýhodu pomocou rôzne skonštruovaného zariadenia na tento účel. Vynález sa V zásade vyznačuje tým, že V homom konci vonkajšej rúrky je namontovaný cirkulačný ventil, z ktorého vychádza smerom dole vo vonkajšej rúrke na jednej strane prvé potrubie, ktoré končí vo výške homej častí vodonosnej wstvy a mieme na jej ústím je vybavené prostriedkom na vstup tlaku tak, aby sa vytvoril homý ejektor, a na druhej strane druhé potrubie, ktoré končí V strede alebo pod stredom vodonosnej vrstvy so spodnou vodou a na jej spodnom konci drží namontované zvonka tesniace balónové teleso, ktoré je nafukovacie tak, až tesní proti vnútomému povrchu vonkajšej rúrky, pričom toto druhé potrubie tesne nad uvedeným telesom nesie prostriedok na vstup tlaku tak, aby sa vytvoril druhý ejektor, pričom tak prostriedok na vstup tlaku, ako aj balónovć teleso sú spojené s jedným alebo viacerými vhodnými zdrojmi tlaku.Vynález bude opísaný ďalej s poukázanim na pripojený výkres, V ktorom obr. l znázorňuje schematicky axiálny rez dvojicou studní a obr. 2 je pozdlžny rez zariadením podľa vynálezu. Na výkresoch je tak znázomená vonkajšia rúrka 1, ktorá je výhodne valcová aje zavedená do zeme, ktoráje najmenej vo vrstve, V ktorej je spodná voda, ktorá začína pri hladine 11 spodnej vody a je pozdĺž časti svojej dĺžky perforovaná a teda prepúšťajúca vodu. V homej časti tejto rúrky 1 je na povrchu alebo nad nim namontovaná cirkulačná nádoba 2, z ktorej Vychádza smerom dole vo Vonkajšej rúrke 1 prvé potrubie 3, ktoré končí vo výške homej časti vodonosnej vrstvy. Mierne nad svojim ústím má toto potrubie 3 prostriedok 5 na vstup tlaku tak, aby sa vytvoril homý ejektor. Ďalej je smerom dole vo vonkajšej rúrke 1 druhé potrubie 4, ktore končí V strede perforovanej časti rúrky 1 V zemí alebo pod ním. Vo svojej spodnej časti nesie toto potrubie zvonka namontované tesniace balónovć teleso 7, ktoré je nafukovacie až do vytvorenia tesniaceho spojenia s vnútomým povrchom vonkajšej rúrky 1. Mieme nad telesom 7 drží toto druhe potrubie 4 prostriedok 6 na Vstup tlaku tak, aby sa vytvoril druhý ejektor. Oba prostriedky na vstup tlaku 5, 6 a balónovć teleso 7 sú spojene s vhodnými zdrojmi tlaku. V prípade vytvárania oxidačnej zóny sa uvedenć tlakové kvapaliny skladajú zo vzduchu dodávaneho napr. z kompresoru, zatiaľ čo pri redukčnom procese sa tlaková voda pre injektory skladá z vody alebo vodného roztoku z vhodného neznázomeného čerpadla, zatial čo balónovć teleso 7 je stále spojené so zdrojom tlakového vzduchu pomocou hadice 10.Církulačná nádoba 2 má hladko zaguľatený tvar na zlepšenie prietoku a teda znížené riziko výskytu nánosov na vnútomom povrchu uvedenej nádoby. Nádoba 2 môže byť ďalej vybavená ohnutou odvzdušňovacou rúrkou 8, pričom prierez otvoru je ovládateľný pomocou ventilového zariadenia 9.Potrubia 3 a 4 sa výhodne skladajú vo Veľkej miere z plastových hadíc.Obr. 1 znázorňuje príklad umiestnenia studní A a B so studníčnými rúrkami, medzi ktorými sa má vytvoriť oxidačná a zrážacia zóna alebo redukčná zóna a V týchto rúrkach sa teraz počíta s použitím zariadenia podľa vymálezu tak, aby sa Vytvorili požadované a aktívne cirkulačné okruhy vo vodonosnej vrstve.Zariadenie opisane skôr pracuje nasledujúco Za predpokladu, že je balónovć teleso 7 nafúknute a teda spojene s vnútomým povrchom vonkajšej rúrky 1 tak, že tesní, je stlačený vzduch alebo voda dodávaná do homćho ejektora alebo prostriedku 5 na prívod tlaku a voda je potom čerpaná hore do cirkulačnej nádoby 2 na odvzdušnenie. Výstupný ventil 9 odvzdušňovacej rúrky 8 nádoby 2 je vo vhodnej miere obmedzený. Vodaje potom tlačená nadol potrubím 4 do dolnej časti rúrky 1 pod balónovć teleso 7. Odtiaľ je voda vytlačovaná do okolitej zeminy.Naopak Vzduch alebo Voda či vodný roztok môžu byť dodávané V dolnom ejektore alebo prostriedku na prívod tlaku 6 na vytlačovanie vody hore potrubím 4 do nádoby 2 s cieľom jej odvzdušnenia. Voda potom tečie späť potrubím 3 a je vytlačovaná do spodnej vody V zemi nad telesom 7.Ak sa V rúrke objavia nežiaduce usadeniny, V potrubiach 3 a 4 je možne prepláchnutie vykonať ľahko po vyprázdneni vzduchu z balónovćho telesa 7.1. Zariadenie na vytváranie oxidačnej a zrážacej zóny alebo redukčnej zóny vo vodonosnej vrstve na zrážanie in sítu alebo redukciu látok nežiaducich v spodnej vode, ktore obsahuje množstvo injektážnych studní, množstvo extrakčných studni na vyčistenú vodu, pričom injekčne studne sú usporiadané okolo extrakčných studní, prostriedok na zavádzanie kyslíka, plynu s obsahom kyslíka alebo látky uvoľňujúcej kyslík do vody do každého páru susediacich injektážnych studnl pri prerušovanom vytváraní oxidačnej a zrážacej zóny alebo na zavádzanie látky spotrebovávajúcej kyslík do vody do párov studni pri prerušovanom vytváraní redukčnej zóny a prostriedok na čerpanie vody V jednej zo studni zdola nahor pri čerpaní vody v druhej studni zhora nadol za vytvorenia cirkulačného obvodu medzi týmito studňami vo vodonosnej vrstve, každá z injektážnych studní obsahuje vonkajšiu rúrku, ktorá je najmenej v časti svojej dĺžky, v ktorej preteká spodná voda, perforovaná a prepúšťajúca vodu, toto zariadenie ďalej obsahuje prve potrubie končiace vo výške homej časti vodonosnej vrstvy a mieme nad svojím ústim, ktoré je vybavené prostriedkom na vstup tlaku, za vytvorenia homého ejektora, a druhé potrubie, ktorć má zakončenie v strede alebo pod stredom vodonosnej vrstvy a nesúce na svojom spodnom konci prostriedok na vstup tlaku, za vytvorenia druhého ejektora,vyznačujúce sa tým, že nahomom konci rúrky (l) je pripevnená cirkulačná nádoba (2), z ktorej vnútri vonkajšej rúrky vychádzajú prvé a druhé potrubia (3,4), pričom druhé potrubie (4) na svojom dolnom konci nesie z vonku tesne upevnené balónové teleso (7), ktoré je pri nafúknutí tesne spojené s vnútomým povrchom vonkajšej rúrky (l) a prostriedky na vstup tlaku (5, 6) a balónovć teleso (7) sú spojené s jedným alebo viacerými zdrojmi tlaku.2. Zariadenie podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že cirkulačná nádoba (2) má mieme hladko zaguľatený tvar na zlepšenie prietoku a zníženie rizika zrážania na vnútomých povrchoch nádoby.3. Zariadenie podľa nároku l alebo 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že cirkulačná nádoba (2) má ohnutú odvzdušňovaciu rúrku (8) a ventilovć zariadenie (9) na regulovanie ústiajej priečneho prierezu.4. Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 3,vyznačujúce sa tým, žepotrubia(3, 4) sú vo veľkej časti dĺžky z plastovej hadice.5. Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 4,vyznačujúce sa tým,ževoxídačnomprocese sa tlaková tekutina skladá zo vzduchu dodávaného kompresorom a v redukčnom procese sa tlaková tekutina do prostriedkov na vstup tlaku (5, 6) skladá z vody alebo podobnej tekutiny z vhodného čerpadla.

MPK / Značky

MPK: C02F 1/70, C02F 1/64, C02F 1/72

Značky: vytváranie, oxidačnej, zrážacej, zariadenie, redukčnej, vrstvě, vodonosnej, zóny

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-283505-zariadenie-na-vytvaranie-oxidacnej-a-zrazacej-zony-alebo-redukcnej-zony-vo-vodonosnej-vrstve.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na vytváranie oxidačnej a zrážacej zóny alebo redukčnej zóny vo vodonosnej vrstve</a>

Podobne patenty