Číslo patentu: 283445

Dátum: 27.06.2003

Autor: Wolschendorf Holger

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Kľuka so zaistením má neotočne upevnený plášť (1) a na ňom umiestnený náboj (5) pripojený k výstupnému hriadeľu a s činným spojením pomocou unášača (4) s hnacím dielom. Náboj (5) je pomocou brzdiaceho zariadenia umiestnený proti plášťu (1). Medzi nábojom (5) a stenou plášťa (1) je umiestnené aspoň jedno valivé teleso, o ktoré je pri činnosti hnacieho dielu opretý unášač (4), pričom náboj (5) je v dotykovej oblasti s valivým telesom vytvorený ako zakrivený kotúč (6), ktorého najmenšia vzdialenosť od steny plášťa (1) je menšia ako priemer valivého telesa, a ktorého najväčšia vzdialenosť od steny plášťa (1) je rovnaká alebo väčšia ako priemer valivého telesa.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 7. 8. 1997 7(24) Dátum nadobudnutia (51) Im C 1 i účinkov patentu 1. 7. 2003 Vestník UPV SR as. 7/2003 B 66 D 1/06(31) Číslo prioritnej prihlášky 196 33 432.2(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 20. 8. 1996 ÚRAD (33) Krajina alebo regionálna PRIEMYSELNÉHO organizácia priority DE VLASTNICTVA (40) Dátum zverejnenia prihlášky 4. 3. 1998 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník ÚPV SR č. 03/1998(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 27. 6. 2003(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(73) Majiteľ Gebr. Wittler GmbH und Co. KG, Bielefeld, DE(54) Názov Kľuka so zaistenímKľuka so zaistením má neotočne upevnený plášť (l) a na ňom umiestnený náboj (5) pripojený k výstupnému hriadeľu a s činným spojením pomocou unášača (4) s hnacím dielom. Náboj (5) je pomocou brzdiaeeho zariadenia umiestnený proti plàšťu (l). Medzi nábojom (5) a stenou plášťa (l) je umiestnené aspoň jedno valivé teleso, o ktore je pri činnosti hnacieho dielu opretý unášač (4), pričom náboj (5) je v dotykovej oblasti s valivým telesom vytvorený ako zakrivený kotúč (6), ktorého najmenšia vzdialenosť od steny plášťa (l) je menšia ako priemer valivého telesa, a ktoreho najväčšia vzdialenosť od steny plášťa (l) je rovnaká alebo väčšia ako priemer valívého telesa.Vynález sa týka kľuky so zaistením s neotočne upevneným plášťom a na ňom umiestneným nábojom pripojeným k výstupnému hriadeľu a s činným spojením pomocou unášača s hnaclm dielom. Náboj je pritom pomocou brzdiaceho zariadenia umiestnený proti plášť u.Z DE-OS 195 24 272 je takáto kľuka so zaistením známa. Táto kľuka so zaistením je konštrukčne komplikovaná, lebo pozostáva z množstva jednotlivých súčastí, ktoré sú sčasti vyrobene nákladnýmí výrobnými postupmi. Tým sa značne zvyšujú výrobné náklady, ktoré predovšetkým predstavujú značnú nevýhodu, pretože takéto kľuky so zaistením sú vyrábané v relatívne veľkom počte kusov.Okrem toho je kľuka so zaistením, hlavne vzhľadom na veľké množstvo použitých jednotlivých súčastí, poruchová s dôsledkom skrátenia životnosti zvyšujúcim výrobné náklady.Okrem týchto nákladových nevýhod vznikajú, ked brzdový mechanizmus nie je v zábere, z konštrukčných dôvodov medzi stenami plášťa a brzdovými čeľusťamí trecie sily, ktoré sťažujú obsluhu tejto kľuky so zaistenim.Úlohou vynálezu je vytvoriť kľuku so zaistením uvedeného typu, ktorú možno vyrobiť s priaznivou cenou a umožňuje lepšiu obsluhu.Táto úloha sa vyrieši kľukou so zaistením, ktorá má znaky nároku l.Valive teleso, ktoré je prednostne vytvorené ako pritlačný valec, vedie v prípade nechceného náhleho zníženia zaťaženia V súčinnosti s nábojom vytvoreným v dotykovej oblasti ako zakrivený kotúč na ich urýchlené zovretie, pričom prakticky nenastáva nebrzdený spätný chod, ani na krátkej dráhe. V porovnaní so známymi kľukami so zaistením tak vzniká brzdný účinok značne skôr.Ako ďalšia výhoda vynálezu sa uvádza, že vypustením brzdných čeľustí nevzniká teplo spôsobené trením, ktoré je na úkor dlhodobého chodu kľuky so zaistením.Taktiež sa tým získa mieme zníženie zaveseného bremena, čo je výhodné pri dlhej dráhe poklesu.Pri novej kľuke so zaistením odpadá oter brzdových čeľustí na stene plášťa, bežný pri doteraz používaných brzdových čeľustiach, takže sa nemusia prekonávať zodpovedajúce trecie sily, čim je pri zdvihani bremena ľahšia obsluha.Zvláštne vyhotovenie vynálezu spočíva v tom, že valivé teleso je pritlačené na zakrivený kotúč pružinou. Preto je V príslušnom otvore náboja uložená tlačná pružina.Valivć teleso je udržiavaná v optimálnej polohe vo vzťahu k svojmu pôsobeniu, takže, ak je to potrebné, nastane rýchlo vplyvom zabránenia spätnćmu chodu zovretíu, a tým brzdeniu náboja.Ďalšia vynálezcovská myšlienka spočíva v tom, že valivé teleso je umiestnené po obidvoch stranách unášača,kľuka so zaistením je teda vytvorená zrkadlovo symetrická.Tým je kľuka so zaistením vhodná na ľavý i pravý chod. Prevažne nastáva rýchle brzdenie tiež pri náhodnej zmene smeru zaťaženia, ako to je pri prevráteni zaveseného bremena.Ďalej sa môže stanoviť, že na strane protiľahlej k valivým telesám sú v náboji zapustené klzné prvky, napríklad klzné valce, ktoré sa môžu v náboji voľne otáčať a opierajú sa o stenu plášťa.Na dosiahnutie rovnomerného rozdelenia tlaku jednak na valivé telesá a jednak na klzné valce, ktoré sú prednostne tri, sú valivé telesá a klzné valce navzájom umiestnene v rovnakej uhlovej vzdialenosti, takže podľa smeru otáčania pohonu sú vždy zaťažene dva klzné valce spoločne s jedným valívým telesom.Ďalšie výhodné vyhotovenia vynálezu sú uvedené v závislých nárokoch.Prehľad obrázkov na výkresochPríklad vyhotovenia vynálezu je v nasledujúcom opísaný pomocou priloženého výkresu. Na ňom znázorňuje obr, l čiastočný rez kľukou so zaistením podľa vynálezu,obr. 2 pôdorys časti kľuky so zaistenim.Na obrázkoch je znázomená kľuka so zaistením, ktorá má valcovítý plášť l, ktorý je upevnený pomocou príložky 2.V plášti 1 je uložený náboj 5, ktorý má vývrt 13, v ktorom je prichytený pomocou tvarovćho spojenia neznazornený Výstupný hriadeľ.Na náboji 5 je vedený hnací diel v podobe ramena 3 kľuky, na ktorom je upevnený unášač 4, ktorý vyčnieva dovnútra plášťa 1, Rameno 3 kľuky je zaistené na náboji 5 pomocou poistného krúžku 12.Po obidvoch stranách unášača 4 sú v plášti l, a to medzi nábojom 5 a stenou plášťa 1, umiestnené valivé telesá v tvare pritlačných valcov 7, 7 a, na čo je náboj 5 v tejto oblasti prlslušne vybraný.Táto dotyková oblasť náboja 5 s prítlačnými valcami 7,7 a je vytvorená zrkadlovo symetrická ako zakrivený kotúč 6, ktorého najmenšia vzdialenosť od steny plášťa l je menšia ako priemer pritlačných valcov 7, 7 a, a ktorého väčšia vzdialenosť je rovnaká alebo väčšia ako priemer prítlačných valcov 7, 7 a.Každý tento prítlačný valec 7, 7 a je na zakrivený kotúč 6 pritlačený pomocou tlačnej pružiny 8, pričom každá tlačná pružina 8 je vložená a na čele opretá v otvore 9 vytvorenom v náboji 5.Po stranách pritlačných valcov 7, 7 a sú V náboji 5 otočne uložené klzné valce 10, pre ktoré je náboj 5 opatrený príslušnými vybraniami 14, pričom klzné valce 10 dosadajú na stenu plášťa l, ktorá je tvorená zalisovaným puzdrom 11.Namiesto klzných valcov 10 môže byť tiež umiestnený aspoň jeden klzný prvok pozostávajúci z vhodného materiálu s malým koeficientom trenia, ktorý je uložený V náboji 5, prilieha na stenu plášťa l a pri brzdení zaisťuje oporu pre náboj 5.V predloženom príklade vyhotovenia sú použité tri klzne valce 10, ktoré sú navzájom umiestnené v zhodnej uhlovej vzdialenosti, prednostne 60 °.Kľuka so zaistením podľa znázorneného príkladu vyhotovenia je vhodná na obsluhu sprava i zľava. Pritom je ovládaním ramena 3 kľuky pripojený unášač 4, podľa smeru otáčania, pritlačený bud proti prítlačnćmu valcu 7, alebo proti ďalšiemu prítlačnému valcu 7 a, pričom susedná tlačná pružina 8 je zatlačená do otvoru 9 tak, že pritlačné valce 7, SK 283445 B 67 a dosadajú na náboj 5 a otáčajú nábojom 5 a s ním otáčajú zasunutým výstupným hriadeľom.Pri brzdeni, pri ktorom je unášač 4 mimo záber a náboj S sa vzhľadom na bremeno zavesené na výstupnom hriadeli vracia späť, sa zakrivený kotúč 6 otočí proti prítlačnému valcu 7 za vzniku zovretiu zakliňovaním, čim je brzdený náboj 5.Kvôli odstráneníu brzdných účinkov na náboj 5 sa rameno 3 kľuky otočí v protismere, pričom unášač 4 dosadá nepriamo, ako v predloženom príklade vyhotovenia alebo bezprostredne na náboj 5.Namiesto dvoch prítlačných valcov 7, 71, ktoré umožňujú pravé i ľavé ovládanie kľukou so zaistenim, môže byť použitý prítlačný valec 7 alebo ďalší prítlačný valec 7 a,takže je možné ovládanie iba v jednom smere.V tomto prípade dosadí ako už bolo uvedené, pri ovládaní rameno 3 kľuky unášač 4 bezprostredne na náboj 5,zatiaľ čo prítlačný valec 7 alebo ďalší prítlačný valec 7 a je pritlačený na dmhú stranu unášača 4.1. Kľuka so zaistenim s neotočne upevneným plášťom(l) a na ňom umíestneným nábojom (5) pripojeným k výstupnému hriadeľu a s činným spojením pomocou unášača(4) s hnacím dielom, pričom tento náboj (5) je pomocou brzdiaceho zariadenia umiestnený proti plašťu (l), v y značuj úca sa tým, že medzi nábojom (5) a stenou plášťa (l)je umiestnené aspoň jedno valivć teleso, o ktore je pri činnosti hnacieho dielu opretý unášač (4), pričom náboj (5) je v dotýkovej oblasti s valivým telesom vytvorený ako zakrivený kotúč (6), ktorého najmenšia vzdialenosť od steny plášťa (l) je menšia ako priemer valivého telesa a ktorého najväčšia vzdialenosť od steny plášťa(l) je rovnaká alebo väčšia ako priemer valivého telesa.2. Kľuka so zaistenim podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že každé valivé teleso dosadá na zakrivený kotúč (6) prostredníctvom pružiny.3. Kľuka so zaistenim podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c a s a tý m , že valivć teleso je pritláčané na zakrivený kotúč (6) tlačnou pružinou (8) uloženou v otvore4. Kľuka so zaistenim podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že v náboji (5) sú umiestnené klznć prvky, ktore dosadajú na stenu plášťa (l).5. Kľuka so zaistenim podľa nároku 4, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že klzné prvky sú vytvorené ako klzné valce (10).6. Kľuka so zaistenim podľa nároku 5, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že klzne valce (10) sú otočne uložené v prispôsobenom vybranl (14) v náboji (5).7. Kľuka so zaistenim podľa nároku 5 alebo 6, v y značujúca sa tým,žeklznévalce(l 0)súumiestnené v navzájom rovnakej uhlovej vzdialenosti.8. Kľuka so zaistenim podľa aspoň jedného z nárokov l ažľvyznačujúca sa tým,ženáboj (5)je vytvorený vzhľadom na zakrivený kotúč (6) zrkadlovo symetrický.9. Kľuka so zaistenim podľa nároku 8, v y z n a č u j ú e a s a t ý m , že na obidvoch stranách unášača (4) je umiestnené valivé teleso v tvare prítlačného valca (7,7 a).10. Kľuka so zaistenim podľa nároku 5, v y z n a č u j ú c a s a tý m , že pozostáva z troch klzných valcov.ll. Kľuka so zaistenim podľa nároku 1, v y z n a č uj ú c a s a tý m , že stena plášťa (l)je tvorená zalísovaným puzdrom (l l).

MPK / Značky

MPK: B66D 1/06

Značky: zaistením, kľuka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-283445-kluka-so-zaistenim.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kľuka so zaistením</a>

Podobne patenty