Obal na náplasť s účinnou látkou bezpečný pre deti a spôsob jeho výroby

Číslo patentu: 282924

Dátum: 02.12.2002

Autori: Müller Frank, Koch Reinhard, Becher Frank

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Obal na náplasť s účinnou látkou bezpečný pre deti je vytvorený ako primárny obal a obsahuje aspoň jednu mechanicky vysoko zaťažiteľnú, najmä proti roztrhnutiu odolnú vrstvu.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 26. 10. 1995(24) Dátum nadobudnutia (51) 1 m- Cl účinkov patentu 9. l. 2003 Vestník UPV SR c. 1/2003 B 651) 75/26(31) Číslo prioritnej prihlášky P 44 38 527.7(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 31. 10. 1994 ÚRAD (33) Krajina alebo regionálna PRIEMYSELNÉHO organizácia priority DE VLASTNÍCTVA (40) Dátum zverejnenia prihlášky 8. 10. 1997 SLOVENSKEJ REPUBLIKY vestník Upv SR a 111/1997(47) Dátum spristupnenia patentu verejnosti 2. 12. 2002(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT PCT/EP 95/04205(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT W 096/13445(73) Majiteľ LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME GMBH, Neuwied, DE(54) Názov Obal na náplasť s účinnou látkou bezpečný pre deti a spôsob jeho výroby(57) Anotácia Obal na náplasť s účinnou látkou bezpečný pre deti je vytvorený ako primárny obal a obsahuje aspoň jednu mechanicky vysoko zaťažiteľnú, najmä proti roztrhnutiu odolnú vrstvu.Vynález sa týka obalu na náplasť s účinnou látkou bezpečného pre deti.Podľa známej zásady majú byť liečivá uchovávané takým spôsobom, aby k nim nemali prístup deti. Podľa životných skúseností však verbálne zákazy nepostačujú na to, aby deti odradili od prístupu a/alebo uchopenia dosiahnuteľných liečiv, ak je zvedavosť niekedy silnejšia než zákaz.Aby sa tu urobila náprava a deti boli chránené pred stykom s nebezpečnými látkami, boli na skrutkovacích uzáveroch ampuliek vyvinuté zaistenia voči deťom, ktoré sú už dlho zavedené pre nebezpečné látky.Pri množstve stavov chorôb a/alebo na riadenie telesných funkcii, ako je napríklad regulácia kwného tlaku, odvykanie fajčenia, plánovanie rodiny a tak ďalej, získavalo V posledných rokoch používanie náplasti s účinnou látkou stále väčší význam, ďalší vývoj ktorého sa ešte nedá predpokladať.Takéto náplasti musia byť z mnohých dôležitých dôvodov od výroby až po aplikáciu uchované pod uzáverom pomocou vhodného obalu, ktorý spôsobuje úplnú izoláciu náplasti jednak pred vplyvmi okolia, jednak pred stratou účinnej látky, napríklad sublimáciou, vyparovaním alebo difúziou prchavých podielov účinných látok, a náplasť s ochranou navonok uzatvára.Na to už boli vyvinuté špeciálne baliace materiály.Zo spisu US 5 268 209 je na tento účel známy nikotínový obalový materiál a spôsob výroby, ktorý sa skladá z viacerých vrstiev a má napríklad uzáverovú vrstvu pre nikotín z nitrilkaučuku modifikovanú kopolymérom akrylnitril - metylakrylát. Výhodne je ako nikotínový uzáverový materiál navrhovaný zosilnený kopolymćr s približne 73 až 77 hmotn. akrylnitrilu a 23 až 27 hmotn. metylakrylátu v zmesi s približne 8 až 10 hmotnostnými dielmi kopolymérov butadién -akrylnitril s približne 70 hmotn. polymémych jednotiek z derivátu butadiénu. Baliaci materiál na nikotin obsahuje voskovú vrstvu na výrobu baliacich vrecúšok, ďalej hlinikovú fóliu, ako aj papierovú vrstvu ako nosič na popis.Obaly na náplasť s účinnou látkou bezpečné pre deti boli doteraz vytvorené tak, že náplasť podľa druhu účinnej látky bola jednotlivo balená napríklad pre účinnú látku v nepriepustnom obale, a tento obal bol s prebalom odolným proti roztrhnutiu zaistený pred prístupom deti, poškodením alebo zneužitlm. Nevýhodne z toho vyplynulí vysoke baliace náklady z dôvodu dvojitého obalu pri zodpovedajúcich výrobných nákladoch a použitom materiáli.Vzniká preto naliehavá potreba tieto náklady a príslušný použitý materiál bez ujmy na kvalite zabezpečenia pred deťmi redukovať.Preto úloha vynálezu spočíva v uvedení obalu na náplasť s účinnou látkou, ktorý je vyrobiteľný s nízkymi nákladmi a malou spotrebou materiálu, a ktorý je pritom obzvlášť bezpečný pre deti.Toto riešenie sa dosahuje pri obale na náplasť s účinnou látkou podľa vynálezu tým, že tento sa skladá z obalového materiálu s viacvrstvovou konštrukciou vrstiev a je vytvorený ako primámy obal, a že obalový materiál ma as poň jednu, podľa požiadaviek na bezpečnosť detí mechanicky vysoko zaťažiteľnú, najmä proti roztrhnutiu odolnú vrstvu, a aspoň jednu vrstvu zodpovedajúcu fyzikálnym alebo chemickým požiadavkám účinnej látky, prinajmenšom neprepúšťajúcu pre výpary a/alebo účinnú látku.S veľkou výhodou má obal na náplasť s účinnou látkou bezpečný pre deti podľa vynálezu jednak mechanické pevnostné vlastnosti, ktoré zabezpečujú, aby sa dieťaťu dostatočne účinne zabránilo pri otvorení a prístupe k náplasti jeho rukami, to znamená bez použitia mechanických pomocných prostriedkov, ako sú nožničky, nôž alebo podobné nástroje. Jednak konštrukcia vrstiev obalověho materiálu obsahuje špeciálnu uzáverovú vrstvu na vhodné úplné uzatvorenie účinnej látky, prípadne zabránenie strate účinnej látky do okolitého prostredia.Pretože obal bezpečný pre deti podľa vynálezu je vytvorený výlučne ako primárny obal, odpadá doteraz požadovaný dvojitý obal. Tým odpadá približne S 0 práce pri balení, na ten účel potrebnej kapacity strojov, ako aj použitého materiálu. Tým sú s veľkou výhodou ušetrené nielen náklady, ale aj okolité prostredie je odľahčené od odpadov,prípadne od odstraňovania odpadov.Ďalšie vahotovenia predpokladajú, že vrstvou odolnou proti roztrhnutiu je biaxiálne pretiahnutá polyamidová fólia. Vynález však nemá byť pri voľbe vhodného obalového materiálu obmedzený len na použitie polyamidovej fólie ako vrstvy odolnej proti roztrhnutiu, skôr tu prichádza do úvahy väčší počet vysoko pevných materiálov, ako sú napríklad materiály z aramidových vlákien (napríklad kevlar(R. Tiež vložením vysoko pevných vlákien alebo tkaniny z napríklad tenkých polyesterových nití, sklených vlákien, oceľových tkanín alebo iných kombinácií prichádzajú do úvahy na konštrukciu vrstiev obalového materiálu podľa vynálezu takto zhotovené, proti roztrhnutiu odolné vrstvy. Medzivrstvy alebo zosilňujúce vlákna môžu byť vložené medzi dve vrstvy alebo môžu byť integrované do jednej vrstvy.Jedno vahotovenie predpokladá, že vonkajšia vrstva je nosičom potlače z papiera, alebo je kaširovaná potlačeným papierom.Ako vrstvy neprepúšťajúce účinnú látku sa výhodné používa hliníková fólia alebo plastové fólie s napareným hlíníkom. Konečne jedno vyhotovenie predpokladá, že najvnútomejšou vrstvou je plastová fólia kašírovaná voskovým médiom, alebo skladajúca sa z voskového média.Konštrukcia vrstiev obalového materiálu môže byť ďalej vytvorená tak, že mechanicky vysoko zaťažiteľná,proti roztrhnutiu odolná vrstva je usporiadané vo vonkajšej oblasti konštrukcie vrstiev, a vrstva zodpovedajúca fyzikálnym alebo chemickým požiadavkám účinnej látky, neprepúšťzúúca výpary a účinnú latku, vo vnútornej oblasti konštrukcie vrstiev, alebo naopak.Výhodne konštrukcia vrstiev obalového materiálu zahŕňa- proti roztrhnutiu odolnú vrstvu (5) (polyamidovú fóliu)Aby sa deťom ešte viac znemožnilo poškodenie alebo zničenie obalu, môže byť dodatočne ešte uvažované, že papierové vrstva (l) je zvonku dehezivne vybavená klznou vrstvou (8) redukujúcou priľnavosť prstov na obale.Prehľad obrázkov na výkresochKonštrukcia vrstiev obalového materiálu uvažovaného na obaly na náplasti s účinnou látkou bezpečné pre deti podľa vynálezu, je znázomená v príklade uskutočnenia na obr. l.Znázomenie na obr. 1 ukazuje rez konštrukciou vrstiev,ktorá predstavuje papierovú vrstvu 1, z papiera s dobrou kvalitou, napríklad z natretého alebo superkalandrovaného,nenatretého papiera, kašírovacie lepidlo 2 napríklad s teplotou aktivovateľného gleja, hliníkovú fóliu 3, kašírovacie lepidlo 4, proti roztrhnutiu odolnú vrstvu 5, napríklad polyamidovú fóliu alebo fóliu z aramidu, alebo plastovú fóliu zosilnenú zosilňujúcimi vláknarni, kašírovacie lepidlo 6,vnútomú vrstvu z polyakrylnitrilu 7.Materiál môže byť V niektorých prípadoch na vonkajšej papierovej vrstve l dehezívne vybavený klznou vrstvou 8 redukujúcou priľnavosť prstov na obale. Tým je použitie násilia na obale ďalej sťažené.Príkladný udaj o hmotnosti (g/mz) pre jednotlivé vrstvy ukazuje prednostne nasledujúce hodnoty- vrstva odolná proti roztrhnutiuObal bezpečný pre deti môže byť tiež vytvorený tak, že mechanicky vysoko zaťažiteľná vrstva pozostáva bud z dvoch fólii s medzi nimi vloženým zosilňujúcim materiálom, alebo z jedinej fólie s integrovaným zosilňujúcim materiálom.Ďalej môže obal bezpečný pre deti pozostávať z dvoch vysoko zaťažiteľných plošných častí, môžu byť však vykonané opatrenia, aby obal pozostával z jednej vysoko pevnej časti materiálu a jednej menej pevnej častí materiálu.Spôsob výroby predpokladá, že náplasť je vkladmiá medzi dve plošné časti obalového materiálu a okraje plošných časti sú spolu zapečatené.Obal na náplasť s účinnou látkou bezpečný pre deti pri vytvorení ako primárneho obalu z obalového materiálu s viacvrstvovou konštrukciou vrstiev podľa vynálezu je nekomplikovariý, účclný, a oproti doterajšiemu dvojitému obalu vyrobiteľný značne hospodámejšimi prostriedkami,pričom je ešte úsporou odpadu odľahčovane okolité prostredie.Týmto spĺňa vynález optimálnym spôsobom v úvode stanovený cieľ.l. Obal na náplasť s účinnou látkou bezpečný pre deti,z obalového materiálu s viacvrstvovou konštrukciou vrstiev, vyznačujúci sa tým, žetentojcvytvorený ako primámy obal a náplasť, a obalový materiál má aspoň jednu, podľa požiadaviek na bezpečnost deti mechanicky vysoko zaťažiteľnú, najmä proti roztrhnutiu odolnú vrstvu, a aspoň jednu vrstvu zodpovedajúcu fyzikálnym alebo chemickým požiadavkám účinnej látky, prinajmenšom neprepúšťajúcu výpary a/alebo účinnú látku.2. Obal bezpečný pre deti podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že proti roztrhnutiu odolnou vrstvou je biaxiálne pretiahnutá polyamidová fólia.3. Obal bezpečný pre deti podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že proti roztrhnutiu odolnou vrstvou je materiál z aramidovýcli vlákien, napríklad kevlar.4. Obal bezpečný pre deti podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že proti roztrhnutiu odolnou vrstvou je fóliový materiál s aspoň jednou medzivrstvou z vysoko pevných vlákien alebo tkanín z polyesteru, polyamídu, skla alebo ocele.5. Obal bezpečný pre deti podľa nároku 4, v y z n a č uj ú ci s a tý m , že vrstva schopná roztrhnutia pozostáva bud z dvoch fólii s medzi nimi vloženým zosilňujúcim materiálom, alebo z jedinej fólie s integrovaným zosilňujúcim materiálom.6. Obal bezpečný pre deti podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že vonkajšou vrstvou je nosič potlače z papiera.7. Obal bezpečný pre deti podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že vrstvou neprepúšťajúcou účinnú látku je hliníková fólia alebo plastová fólia s napareným hliníkom.8. Obal bezpečný pre deti podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že najvnútomejšou vrstvou je plastová fólia kašírovaná voskovým médiom alebo skladajúca sa z voskového média.9. Obal bezpečný pre deti podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že konštrukcia vrstiev obalového materiálu zahmuje- voči roztrhnutiu odolnú vrstvu (5)10. Obal podľanároku 9, vyznačujúci sa t ý m , že papierová vrstva (l) je z vonkajšej strany dehezívne vybavená klznou vrstvou (8) redukujúcou priľnavosť prstov na obale.ll. Obal bezpečný pre deti podľa niektorého z nárokov l až 9, vyznačujúci sa tým, že mechanicky vysoko zaťažiteľná, proti roztrhnutiu odolná vrstva je uvažovaná vo vonkajšej oblasti konštrukcie vrstiev, a vrstva zodpovedajúca fyzikálnym alebo chemickým požiadavkám účinnej látky, neprepúšťajúca výpary a účinnú látku,vo vnútomej oblasti konštrukcie vrstiev, alebo naopak.12. Obal bezpečný pre deti podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že jedna plošná časť sa skladá z obalového materiálu s vysoko zaťažiteľnou, proti roztrhnutiu odolnou vrstvou (S), a opačná plošná časť z menej zaťažiteľného obalového materiálu.13. Spôsob výroby obalu bezpečného pre deti podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov l až 12, v y z n a č uj ú ci s a tý m , ženáplasťjevložená medzi dve plošné časti obalového materiálu a okraje plošných častí sú spolu zapečatené.

MPK / Značky

MPK: B65D 75/26

Značky: náplast, bezpečný, látkou, výroby, účinnou, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-282924-obal-na-naplast-s-ucinnou-latkou-bezpecny-pre-deti-a-sposob-jeho-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Obal na náplasť s účinnou látkou bezpečný pre deti a spôsob jeho výroby</a>

Podobne patenty