Ohybná ochranná hadica na dlhý materiál

Číslo patentu: 282731

Dátum: 28.10.2002

Autor: Eilentropp Heinz

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Ohybná ochranná hadica na dlhý materiál, ako napríklad elektrické vedenia, potrubia, zväzok rúrok alebo podobne, z izolujúcich vlákien alebo povrazcov (8) tvorí samonosnú pletenú hadicu, ktorá je vyrobená z jednotlivých vlákien alebo povrazcov (8) vysoko pevných v ťahu a v smere osi je málo predĺžiteľná, naproti tomu v radiálnom smere je vysoko predĺžiteľná.

Text

Pozerať všetko

(l 1) Číslo dokumentu SLOVENSKA REPUBLIKA(22) Dátum podania prihlášky 13. 2. 1992(24) Dátum nadobudnutia (51) Int C 17 z účinkov patentu 6. 11. 2002 Vestník UPV SR c. 1112002 F 16 L 11/02(31) Číslo prioritncj prihlášky P 41 04 412.6, F 16 L 11/04 1 4116 591.8 HOÍB 7/13 ÚRAD (32) Dátum podania prioritnej prihlášky 14. 2. 1991,ŽŽŠOS PRIEMYsELNEHO 22. s. 1991 4 VLASTNICTVA . SLOVENSKEJ REPUBLIKY (33) 1 mm FM Wąmnâln organizácia priority DE, DE(40) Dátum zverejnenia prihlášky 16. 9. 1992 Vestník UPV SR č. 09/1992(47) Dátum spristupnenia patentu verejnosti 28. 10. 2002(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(54) Názov Ohybná ochranná hadica na dlhý materiálOhybná ochranná hadica na dlhý materiál, ako napríklad elektricke vedenia, potrubia, zväzok rúrok alebo podobne, z izolujúcich vlákien alebo povrazcov (8) tvorí samonosnú pletenú hadicu, ktorá je vyrobená z jednotlivých vlákien alebo povrazcov (8) vysoko pevných v ťahu a v smere osi je málo predĺžiteľná, naproti tomu v radiálnom smere je vy soko predĺžiteľná.Predložený vynález sa týka chybnej ochrannej hadice na dlhý materiál, ako elektrické vedenia, potrubia, zväzok rúrok a podobne, z izolujúcich vlákien alebo povrazcov.Ochranné hadice uvedeného typu sú známe tieto slúžia na to, aby v určitých priestoroch alebo na miestach, kde je potrebné počítať s vonkajšími mechanickými namáhaniami,chránili elektrické vedenia proti vonkajším mechanickým vplyvom. To plati napríklad na výrobu vozidiel, kde je treba chrániť mechanicky, ale aj tepelne spàjacie vedenia, nachádzajúce sa v priestore motora, pripadne všade tam, kde sa pri stavbe strojov musí viesť elektrické vedenie, ale aj rúrky alebo zväzok rúrok naplnených hydraulickou kvapalínou, ktoré sa používajú na vedenie a poháňanie, deliacimi stenami.Ochranu vyžadujú ale aj spájacie miesta elektrických vedení alebo potrubí a podobne, lebo tieto sú po prepojení elektrických vodičov alebo potrubných prípojok všeobecne citlivé, najmä proti vonkajším mechanickým vplyvom.Známa forma uskutočnenia (EP-PS O 048 176) predkladá viacvrstvovú ochrannú hadicu, ktorá pozostáva z vonkajšieho, zvlneného pružného obalu, vnútornej tieniacej vrstvy, ako aj prídržného zariadenia, ktore tlačí vnútomú tieniacu vrstvu proti vonkajšíemu obalu a pozostáva z tkaných alebo spriadaných vlákien. Toto pletivo má byť axiálne stlačiteľné a radiálne roztiahnuteľné. Nedostatkom tejto známej konštrukcie je nákladná stavba ochrannej hadice,ktorej ohybnosť je podstatne obmedzená, ale aj tá skutočnosť, že každá vrstva znamená zväčšenie vonkajšieho priemeru, takže sa známa hadica ochranná nedá použiť na ťažko dostupných a priestorovo zúžených miestach alebo sa tu dá použiť len za vynaloženia veľkého nákladu. l( tomu pristupuje ešte to, že sa pri montáži spájacích miest ochranná hadica musí najprv nasunúť na jeden zo spájacích koncov, ktorými môžu byť elektrické vedenia alebo aj rúrky a podobne, je potrebné ju nasunúť späť cez miesta spojov. Pritom sa často stáva, že sa ochranná hadica musí aj prevrátiť, napriklad vtedy, keď sú spájacie miesta obmedzené na úzky priestor, takže ochranná hadica sa nemôže dostatočne ďaleko nasunúť späť cez jeden alebo druhý koniec.Vynález si kladie za základnú úlohu vytvoriť ochrannú hadicu tak, aby bola dostatočne ohybná, bolo by ju možné obrátiť, ale aby postačovala aj požadovaným mechanickým nárokom.Táto úloha je vyriešená podľa vynálezu ohybnou ochrannou hadieou na dlhý materiál, ako napríklad elektrické vedenie, potrubie, zväzok rúrok alebo podobne, z izolujúcich vlákien alebo povrazcov, ktorej podstatu tvorí samonosná pletená hadica, ktorá je vyrobená z jednotlivých vlákien alebo povrazcov vysoko pevných v ťahu, ktorá je v smere osi málo predlžiteľná, naproti tomu čo v radiálnom smere je vysoko predĺžiteľná.Takáto pletená hadica sa dá vyrobiť v ľubovoľných dĺžkach a aj s najrôznejšími priemerrni, ktoré sa dajú prispôsobiť akýmkoľvek požiadavkám. Ochranná hadica podľa vynálezu sa nenosí, dá sa obrátiť, takže je najmä v spájacích miestach elektrických vedení alebo rúrok možná ľahká montáž. Výhodou takejto ochrannej hadice, ktorá je usku točnená ako pletená hadica, je ďalej to, že v protiklade k pleteným alebo tkaným hadiciam známych uskutočnení je pnutie v axiálnom smere prakticky zanedbateľné, zatiaľ čo v radiálnom smere môžeme dosiahnuť vysoké hodnoty pnutia. Táto vlastnosť je zaujímavá najmä pri výrobe spájacich miest, ktoré musia byť prekryté ochrannou hadicou, ako aj pri konfekcii elektrických vedení, budiacich elektróniek a podobne, kde sa ochranná hadica musí predrezať na napred stanovenú dĺžku. Zatiaľ čo tkané alebo pletené ochranné hadice s relativne veľkou rozťažnosťou v smere osi prakticky nie je možne vyrobiť s reprodukovateľne rovnakou dĺžkou, ochranná hadica podľa vynálezu s prakticky zanedbateľným pretiahnutim v smere osi tieto ťažkostí nemá.Ochranná hadica podľa vynálezu sa ale dá tiež nasunúť späť, keď ide o odkrytie úseku vedenia alebo rúrky, následne sa odpruží opäť bez problému do pôvodného natiahnutého stavu. Táto schopnosť vrátiť sa do pôvodnej polohy má pletená hadica podľa vynálezu samozrejme aj v radiálnom smere, to znamená, napriklad po prevráteni konca prijíma hadica opäť svoj pôvodný priemer.V uskutočnení vynálezu je pletená hadica vytvorená z monofilu alebo z jednotného povrazca, čo zaisťuje vedľa jednoduchej výroby aj vysokú mechanickú pevnosť ochrannej hadice tak, aby neboli nutné prídavné obaly alebo vrstvy, ako to majú ochranné hadice podľa známeho stavu techniky.Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu je pletená hadica povlečená materiálom pružným ako guma.Požiadavka, aby nedošlo na pretiahnutie v smere osi sa tým nezmení, vratné sily sa ale po natiahnutí hadice V radiálnom smere podstatne zvýšia. Po zrušení radiálne pôsobiacich ťažných síl dôjde na okamžitý účinok spätného vracania sa ochrannej hadice podľa vynálezu do pôvodného rozmeru. To zlepšuje schopnosť montáže ochrannej hadice. Účinok spätného vracania sa hadice do pôvodného stavu vedie okrem toho ešte na tesné dosadnutie pletenej hadice na materiál, ktorý sa má chrániť, po montáži.Ak požadujeme mimoriadne veľkú ohybnosť ochrannej hadice, uskutoční sa to podľa ďalšieho výhodného vytvorenia vynálezu tak, že povlak pozostáva z krúžkov alebo zo špirál z materiálu pružnćho ako guma, napríklad zo silikónového kaučuku, nanesených pri výrobe na pleteninu.To má vedľa požadovanej, rovnako tak ako predtým,vratnej sily v radiálnom smere tú prednosť, že zostane zachovaná porozita hadice proti nepovlečenej hadíci.Nezávisle od toho, či povlečenie ochrannej hadice je plošné alebo či existuje len v krúžkoch alebo v špirálach pleteného vzoru, preniká podľa ďalšieho vytvorenia vynálezu materiál pružný ako guma pleteninou. To vedie na bezpečnejšie zakotvenie povliekacieho materiálu. Zabráni sa oddeľovaniu povlaku od pleteniny, tento druh impregnácie pleteniny zaisťuje rovnako tak ako skôr jednoduchú konštrukciu, ktorá sa dobre montuje.Ak je, ako je uvedené, povlak uskutočnený v tvare krúžkov alebo špirál v súlade s pleteným vzorom, potom je obzvlášť podľa ďalšieho oka pleteniny na spôsob slučiek. Toto predstavuje bezpečné zakotvenie krúžkov alebo špirál z materiálu pružného ako guma, ktoré samo osebe zaručuje veľké vratné sily a bezpečné zakotvenie materiálu pružného ako guma v pletenine.Krúžok alebo špirála z materiálu pružného ako guma v pletenine môže byť napriklad aj vlákno, ktoré sa počas výrobného procesu zavádza do pleteniny. Podľa ďalšieho výhodného vytvorenia vynálezu obsahuje teda pletenina vlákna z materiálu pružného ako guma, ktoré prebiehajú špirálovito v smere osi.Podľa ďalšieho výhodnćho uskutočnenia vynálezu je spolu sjednotlivým vláknom z materiálu veľmi pevného v ťahu zaplatené vlákno alebo povrazec z materiálu pružneho ako guma.Vlákno alebo vlákna, alebo povrazec, prípadne povrazce vysoko pevne v ťahu môžu byť tiež obalené materiálom pružným ako guma.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia vynálezu je materiálom pružným ako guma silikónový kaučuk.Týmto sa súčasne zaručí zvýšená odolnosť pružnćho materiálu proti teplote. Tento silikónový kaučuk môže byť aj elektricky vodivý, takže ochranná hadica môže prevziať vedľa svojej mechanickej ochrannej funkcie súčasne aj účinok odtienenia.Podľa ďalšieho výhodnćho uskutočnenia vynálezu sú vlákna alebo povrazce z plastov na báze polyamidu alebo polyaramidu.Tieto sú známe pod komerčným označením KEVLAR. Na účely vynálezu sa hodia ale aj iné vlákna alebo povrazce vysoko pevné V ťahu, a to materiály na báze skla alebo uhlia, ked je prinajmenšom zaručené, že pri spracovaní týchto materiálov podľa vynálezu na pletenú hadicu môže byť pretiahnutie v smere materiálov podľa vynálezu na pletenú hadicu môže byť pretiahnutie v smere osi pletenej ochrannej hadice prakticky 0 , a schopnosť pretiahnutia v radiálnom smere môže byť 100 a viac.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia vynálezu pozostáva povlak s materiálom pružným ako guma zo slabo naneseného materiálu, ktorý zmáča len na vonkajšej strane ležiace časti plochy vlákna alebo povrazce pleteniny.Zvláštne výhody aj oproti iným známym materiálom vysoko pevným v ťahu majú už uvedene polyamídy a polyaramidy na použitie v pletenej ochrannej hadici podľa vynálezu tým, že sú súčasne odolné proti vysokým teplotám,oproti mechanickým namáhaniam, ale majú aj vysokú citlivosť proti oteru a sú vysoko odolné proti oteru. Tým sú takto vyrobené pletené hadice použiteľné výhodne všade tam, kde sa dlhý tovar, napríklad elektrické vedenia, musí chrániť pred vysokými teplotami a vysokými mechanickými namáhaniami. Tento pripad sa môže napríklad vyskytnúť pri stavbe strojov, alebo všade tam, kde sa musí napríklad riadiace vedenie viesť deliacimi stenami a z bokov pôsobia na vedenie približne rovnomemć alebo nerovnomemePrehľad obrázkov na výkresochVynález je bližšie vysvetlený pomocou obrázkov 1 až 6, ktoré znázorňujú príklady uskutočnenia.Na obr. 1 je znázomená pletenina l, z ktorej je vyrobená ochranná hadica podľa vynálezu. Znázomené umiestnenieje charakterizované tým, že bola narezaná hadica, vyrobená pletenim z vlákien vysoko pevných v ťahu. Pletenina bola potom v oblasti A v priečnom smere pretiahnutá, oblasť B zostala bez zmeny. Takáto pletenina 1, vyrobená napríklad zjediného vlákna alebo povrazca vysoko pevného v ťahu, z polyaramidu, nie je prakticky v smere pletenia, to znamená v smere osi predĺžiteľná, zatial čo v smere priečnom na os hadice dosahuje vysoke hodnoty rozťažnosti. 0 kami 2 pleteniny 1 prebieha, ako je to zrejmé z obr. 2, povrazec 8 z materiálu, ktorý je pružný ako guma, napríklad zo silikónového kaučuku. Tento povrazec 8 má, ako je to vi dieť z obr. 3, uzlíčky 4, ktoré zaberajú na zakotvenie materiálu, pružného ako guma, do ôk 2. To sa dosiahne napriklad tým, že sa podľa vzoru pleteniny 1 nanesie pri procese výroby silikónový kaučuk v krúžkoch alebo v špirálach do pleteniny 1.Obr. 4 ukazuje použitie pleteniny 1 podľa vynálezu vo forme ochrannej hadice 5, ktorá obklopuje elektrické vedenie, pozostávajúce z elektrického vodiča 6 a napríklad izolácie 7 odolnej proti teplote. Pri výrobe ochrannej hadice 5 sa môže priemer prispôsobiť dlhćmu materiálu, ktorý sa má chrániť, to znamená stanoviť tak, aby ochranná hadica 5 obklopovala tesne po montáži materiál, ktorý sa má chrániť. V prípade, že sa ale požaduje dodatočný pohyb elektrického vedenia vnútri ochrannej hadice 5, sa môže ale postupovať tiež tak, že sa priemer montovanej ochrannej hadice 5 stanoví väčší ako priemer elektrického vedenia, ktoré sa má chrániť. Tým je zaistená voľná pohyblivosť elektrického vedenia vnútri ochrannej hadice 5. Ak je stanovená táto požiadavka, môže sa ochranná hadica 5 vyrobiť napriklad aj prevrátenim celej ochrannej hadice 5, po výrobe alebo po prevrátenl úseku ochrannej hadice 5, umiestneného na určitý účel použitia, takže materiál pružný ako guma,vytvorí na povrchu pleteniny 1 mieme vyvýšeniny, zodpovedajúce vzoru pleteniny l, takže sa ďalej zvýši kĺzavosť materiálu vedeného vnútri ochrannej hadice 5.Obr. 5 a 6 ukazujú ďalšiu výhodnú možnosť použitia ochrannej hadice 5, vytvorenej podľa vynálezu. Na obrázku sú znázornene dva konce 17 dvoch elektrických vedení,ktorých vodiče 10, 11 sú prepojené na spájacich miestach 12. Na tieto spájacie miesta 12 je nanesená známym spôsobom izolácia 11, ktorá pozostáva napríklad z ovijacej pásky. Aby sa toto spájacie miesto 12 chránilo proti vonkajším mechanickým vplyvom, ale aj proti pôsobeniu teploty, je umiestnená ochranná hadica 5, ktorá v súlade s vynálezom pozostáva z pleteniny 1, ako je to znázornená na obr. 1 až 3. Vzhľadom na to, že v znázomenom príklade uskutočnenia vynálezu je dĺžka ochrannej hadice 5 obmedzená na dĺžku medzi oblasťami 15, 16, dochádza k tomu, že sa ochranná hadica 5 prireže do tej miery, aby obklopovala spájacie miesta vrátane susediacich koncov po celej dĺžke. Pri použití ochranných hadíc známeho druhu dochádza pritom na ťažkosti, lebo tieto sú roztiahnuteľnć v pozdĺžnom smere a pri prirezaní a napriklad pri pritom potrebných ťažných silách nie je možne dodržať napred stanovenú dĺžku. Stále dochádza k tomu, že prirezané ochranné hadice známeho druhu sú bud príliš krátke alebo príliš dlhe, keď sa musia po prepojení dvojakých vedení nasunúť späť.Pomoc tu poskytuje vynález pleteninou 1 tvoriacou ochrannú hadicu 5, lebo na základe neexistujúceho prípadne zanedbateľného pozdĺžneho pretiahnutia sa skracuje len dĺžkový úsek ochrannej hadice 5, zodpovedajúci skutočnej vzdialenosti medzi miestami 15 a 16 a potom, ako môžeme poznať z obr. 5, sa ohmie cez jeden z koncov spájacich vedení. Roztiahnutie tejto ochrannej hadice 5 v radiálnom smere pripúšťa mierne vlnovitć zhrnutie, po prepojení vodičov 10, ll a spätnom nasunuti ochrannej hadice 14 cez spojenie vodičov 10, 11, nachádzajúce sa medzi miestami 15, 16 je celý úsek úplne obklopený ochrannou hadicou 14. Vzhľadom na pleteninu 1 a použitie polyaramidových vlákien použitých v príkladoch uskutočnenia nastáva vrátenie ochrannej hadice 19 zhmutej ako na obr. 5 do napnutého tvaru podľa obr. 6 prakticky samočinne.Povlečenie ochrannej hadice 14 môže, ako je to už uskutočnené, pokrývať celý povrch, ale môže byť nanesenć na povrch aj v tvare krúžkov alebo špirál. Zmienenć pokrytie celého povrchu obsahuje povlak ako do seba uzavretúvrstvu s materiálom povlaku zasahujúcim do ôk pleteniny 1, rovnako tak ako povlak, ktorý síce povlieka povrch pleteniny 1, pritom ale sleduje jej povrchovú štruktúru, teda nezasahuje spolu do ôk pleteniny 1. Týmto spôsobom dosiahneme to, že každé vlákno pleteniny 1 alebo povrazca pleteniny 1 je povlečené len na časti plochy spoluvytvárajúeej povrch pletenej ochrannej hadice 5. To vedie na zvlášť pekný vzhľad platenej ochrannej hadice 5 podľa vynálezu, ale aj na mimoriadne dobre montovateľnú formu uskutočnenia vynálezu s ľahkým prevrátením a s dobrou nasúvateľnosťou v smere osi, rovnako tak ako miernou rozťažnosťou v radiálnom smere. Schopnosť vrátiť pletenú ochrannú hadicu 5 do pôvodnej polohy po namáhani na ťah je rovnaká ako predtým.Pletená ochranná hadica 5 podľa vynálezu, ako je uvedenć, je ľubovoľne použiteľná. Môže sa teda stať, že sa nemusí chrániť dlhý materiál z materiálu, ktorý nemá požadovanú klzavosť proti silikónovému kaučuku. Tiež tu pomôže zmienená forma uskutočnenia vynálezu, ktorá má povlak len na povrchu a nepreniká ním. V tomto prípade sa kĺzavosť pletenej ochrannej hadice 5 na materiáli určuje len materiálom pleteniny 1.1. Ohybná ochranná hadica na dlhý materiál, ako napríklad elektrickć vedenia, potrubia, zväzok rúrok alebo podobne, z izolujúcich vlákien alebo povrazcov, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že ochranná hadica (5) je samonosná pletená hadica, vyrobená z jediného vlákna alebo povrazca (8) vysoko pevného V ťahu, ktorá je v smere osi málo predlžíteľná, zatiaľ čo v radíálnom smere je vysoko predĺžiteľná.2. Ohybná obranná hadica podľa nároku 1, v y z n a č. u j ú c a s a t ý m , že pletená hadica je povlečená materiálom pružným ako guma.3. Ohybná ochranná hadica podľa nároku 2, v y značujúca sa tým, že povlak pozostáva z krúžkov alebo špirál z materiálu pružného ako gama, napríklad zo silikónovćho kaučuku, nanesených na pleteninu4. Ohybná ochranná hadica podľa nároku 2 alebo 3,vyznačujúca sa tým,žemateriálpružnýako guma preniká pleteninou (l).5. Ohybná ochranná hadica podľa nároku 4, vy značujúca sa tým, že materiál pružný ako guma vyplňa oká (2) pleteniny (l) na spôsob uzličkov.6. Ohybná ochranná hadica podľa nároku l alebo jednéhoznárokov 3 až 5,vyznačujúca sa tým,že pletenina (l) obsahuje vlákna z materiálu pružného ako gmma, prebíehajúce špirálovito v smere osi.7. Ohybná ochranná hadica podľa nároku l alebo jedného z nasledujúcich nárokov, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že spolu s jednotlivým vláknom alebo povrazcom(8) z materiálu vysoko pevného v ťahu je zapletenć vlákno alebo povrazce (8) z materiálu pružného ako guma.8. Ohybná ochranná hadica podľa nároku l alebo jedněho z nasledujúcich nárokov, v y z n a č u j ú c a s a tý m , že vlákno alebo vlákna, alebo povrazec (8), alebo povrazce (S) vysoko pevné v ťahu sú obalené materiálom pružným ako guma.9. Ohybná ochranná hadica podľa nároku 3 alebo jedného z nasledujúcich nárokov, V y z n a č u j ú c a s a t ý m , že materiál pružný ako guma je silikónový kaučuk.10. Ohybná ochranná hadica podľa nároku 9, v y značujúca sa tým, že silikónový kaučukje elektricky vodivý.11. Ohybná ochranná hadica podľa nároku l alebo jedného z nasledujúcich nárokov, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že vlákna alebo povrazce (8) vysoko pevne v ťahu pozostávajú z plastov na báze polyamidu alebo polyaramidu.12. Ohybná ochranná hadica podľa nároku l alebo jedného z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že vlákna alebo povrazce (8) vysoko pevne v ťahu pozostávajú z materiálov, ako je sklo alebo uhlie.13. Ohybná ochranná hadica podľa nároku 2 alebo jedného z nasledujúcich nárokov, v y z n a č u j ú c a s n t ý m , že povlak s materiálom pružným ako guma pozostáva z tenko naneseného materiálu, ktorý zmáča len von ležiace časti plochy vlákna alebo povrazce (8) vysoko pevné v ťahu pleteniny (l).

MPK / Značky

MPK: F16L 11/04, H02G 3/04, F16L 11/02, B65D 85/08, H01B 7/18

Značky: ohybná, dlhý, ochranná, materiál, hadica

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-282731-ohybna-ochranna-hadica-na-dlhy-material.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ohybná ochranná hadica na dlhý materiál</a>

Podobne patenty