Spôsob lákania a hubenia hmyzu

Číslo patentu: 282657

Dátum: 07.10.2002

Autori: Davidson Thomas Charles, Werner Georgina

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opisuje sa spôsob lákania a hubenia hmyzu, pri ktorom sa hmyzu predloží insekticídne účinné množstvo zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 je CN alebo metyl, R2 je -S(O)nR3, R3 je alkyl alebo halogénalkyl, R4 je vodík, halogén, NR5R6, -S(O)mR7, alkyl, halogénalkyl, -OR8 alebo -N=C(R9)(R10), R5 a R6 sú vždy vodík, alkyl, halogénalkyl, -C(O)-alkyl alebo -S(O)rCF3, alebo R5 a R6 spoločne tvoria dvojväzbový zvyšok, ktorý sa môže prerušiť jedným alebo viacerými heteroatómami, R7 je alkyl alebo halogénalkyl, R8 je alkyl, halogénalkyl alebo vodík, R9 je vodík alebo alkyl, R10 je prípadne substituovaný fenyl alebo heteroaryl, R11 a R12 sú vždy halogén alebo vodík, R13 je halogén, halogénalkyl, halogénalkoxyl, -S(O)qCF3 alebo -SF5, m, n, q a r sú vždy 0, 1 alebo 2 a X je dusík alebo C-R12 s tým, že pokiaľ R1 je metyl, R3 je halogénalkyl, R4 je NH2, R11 je chlór, R13 je trifluórmetyl a X je dusík.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 27. 3. 1996(24) Datum nadobudnutia účinkov patentu 6. 11. 2002 Vestník UPV SR č. 11/2002(31) Číslo prioritnej prihlášky 08/419 609(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 10. 4. 1995 ÚRAD (33) Krajina alebo regionálna PRIEMYSELNÉHO organizácia priority US VLASTNÍCTVA (40) Dátum zverejnenia prihlášky 4. 2. 1998 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník ÚPV SR č 02/1998(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 7. 10. 2002(52) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(se) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT PCT/EP 96/01334(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT W 096/32014(72) Pôvodca Davidson Thomas Charles, Durham, NC, US Werner Georgina M., Raleigh, NC, US(54) Názov Spôsob lákania a hubenia hmyzuOpisuje sa spôsob lákania a hubenia hmyzu, pri ktorom sa hmyzu predloží insekticídne účinne množstvo zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R 1 je CN alebo metyl, R 2 je -S(O)R 3, R 3 je alkyl alebo halogćnalkyl, R je vodík,halogćn, NRSR, .s(o),R 7, alkyl, halogénalkyl, -0123 alebo-NC(R 9)(R 1 °), R 5 a R sú vždy vodík, alkyl, halogénalkyl,-C(O)-alkyl alebo -S(0),CF 3, alebo R 5 a R 5 spoločne tvoria dvojväzbový zvyšok, ktorý sa môže prerušiť jedným alebo viacerými heteroatómami, R 7 je alkyl alebo halogćnalkyl,R je alkyl, halogénalkyl alebo vodík, R 9 je vodík alebo alkyl, R je prípadne subsütuovaný fenyl alebo heteroaiyl,R a R sú vždy halogćn alebo vodik, R je halogćn, halogénalkyl, halogćnalkoxyl, -S(O)qCF 3 alebo -SF 5, m, n, g a r sú vždy 0,1 alebo 2 a X je dusík alebo C-R s tým, že pokiaľ R je metyl, R 3 je halogćnalkyl, R je NHZ, R je chlór, R je trifluórmetyl a X je dusík.Vynález sa týka spôsobu lákania a hubenia hmyzu na stanovíšti, na ktorom rastie plodina, najmä poľná plodina,alebo na stanovišti, kdeje prítomnosť hmyzu nežiaduca z dôvodov verejného zdravia.Sú známe mnohé insekticídne účinné zlúčeniny, ako sú insekticídne pyrazoly opísané vo zverejnených medzinárodných patentových prihláškach č. W 0 87/03781, W 0 93/06089 a W 0 94/21606, ako aj vo zverejnených európskych patentových prihláškach 0295117, 0403300,0385809 a 0679650, zverejnenej nemeckej patentovej prihláške 19511269 a patentoch USA č. 5 232 940 a 5 236 938.Konkrétnym problémom spojeným s hubením ťažkého hmyzu, najmä hmyzu obývajúceho súkromné alebo verejné budovy alebo stavby, je, že je veľmi ťažko zasiahnuť a ošetriť insekticídom všetky jedinec hmyzu a je veľmi žiaduce nájsť spôsob odstránenia populácie hmyzu, najmä tie jedince, ktoré nie sú dostupné pri ošetrení insekticídom alebo zostali z akéhokoľvek dôvodu neošetrenć.Ďalší problém pri odstraňovaní alebo zmenšovaní populácie obťažujúceho hmyzu spočíva v tom, že tento hmyz je často schopný zistiť prítomnosť insektieldne účinných látok a tieto látky tak pôsobia na hmyz ako repelent alebo činidlo proti požem.Doteraz bežný spôsob hubenia veľkej populácie hmyzu,najmä toho hmyzu, ktorý nie je dostupný priamemu ošetreniu insekticldom, spočíval vo Využití viacnásobného ošetrenia alebo viacnásobnćho umiestňovania návnad obsahujúcich insekticídne účinne látky, alebo v kombinácii činidla lákajúceho hmyz s insekticidne účinnými zložkami.Cieľom vynálezu je nájsť zjednodušený a účinný spôsob hubenia hmyzu.Ďalším cieľom vynálezu je nájsť zjednodušený a účinný spôsob hubenia hmyzu, pri ktorom sa hmyzu predloží zložka lákajúca hmyz, teda atraktant.Cieľom vynálezu je najmä nájsť zjednodušený a účinný spôsob hubenia hmyzu, pri ktorom sa hmyzu predloží atraktant, a tento atraktant je súčasne insekticídne účinný.Vymález sa teda týka použitia, ako atraktantu pre hmyz,zlúčeniny všeobecného vzorca (I)(I),v ktorom R 1 predstavuje kyanoskupinu alebo metylovú skupinu,R 2 znamená skupinu -S(O)R 3,R 3 predstavuje alkylovú alebo halogćnalkylovú skupinu,R 4 je vybraný zo skupiny zahmujúcej atóm vodíka, atómy halogenov, skupiny -NRSRÓ, -S(O),R 7, alkylové skupiny,halogénalkylové skupiny, skupiny -ORB a -NC(R 9)(R°),symboly R a R 6 nezávisle od seba vybrané zo skupiny zahmujúcej atóm vodlka, alkylové skupiny, halogénalkylové skupiny, skupiny -C(O)-alkyl a -S(O),CF 3, alebo symboly R 5 a R spoločne tvoria dvojväzbový zvyšok, ktorý môže byť prerušený jedným alebo viacerými heteroatómamí, R 7 je vybraný zo súboru zahmujúceho alkylové a halogćnalkylové skupiny, R 8 je vybraný zo súboru zahmujúceho alkylové a halogénalkylové skupiny a atóm vodíka, R 9 je vybraný zo súboru zahmujúceho atóm vodíka a alkylové skupiny, R predstavuje fenylovú alebo heteroaiylovú skupinu, ktorá je prípadne substituovaná jedným alebo viacerými substituentmi vybranými zo súboru zahrnujúceho hydroxyskupinu, atómy halogénov, skupiny -O-alkyl, skupiny -S-alkyl,kyanoskupinu a alkylové skupiny, alebo kombináciu týchto substituentov, symboly R a R sú nezávisle od seba vybrané zo súboru zahmujúceho atómy halogénov a atóm vodíka, R je vybraný zo súbom zahmujúceho atómy halogénov,halogénalkylove skupiny, halogénalkoxyskupíny, skupiny-S(0)qCF 3 a -SFS, symboly m, n, q a r majú nezávisle od seba vždy hodnotu 0,l alebo 2 aX jelyybraný zo súboru zahmujúceho atóm dusíka a zvyšky C-R , s tým, že pokiaľ R predstavuje metylovú skupinu, R 3 znamená halogěnalkylovú skupinu, R 4 predstavuje aminoskupinu, R znamená atóm chlóru, R predstavuje trifluórntetylovú skupinu a X znamená atóm dusíka.Výhodnú skupinu zlúčenín všeobecného vzorca (l) tvoria zlúčeniny, v ktorých R 1 predstavuje kyanoskupinu, a/alebo R 3 znamená halogénalkylovú skupinu, a/alebo R 4 predstavuje aminoskupinu, a/alebo symboly R a R nezávisle od seba znamenajú vždy atóm halogénu, a/alebo R predstavuje halogćnalkylovú skupinu.Výhodný na použitie podľa vynálezu je najmä S-amino-3-kyán- l-(2,6-díchlór-4-triÍluónnetyl)fenyl-4-trifluórmetylsulfmylpyrazol. Táto zlúčenina je ďalej označovaná ako zlúčenina A.Alkylové skupiny uvedené skôr môžu byť rozvetvené alebo lineárne a obsahujú od 1 do 6 atómov uhlíka. Halogénom môže byť iluór, chlór, bróm alebo jód, výhodne iluór alebo chlór.Zlúčeniny všeobecného vzorca (l) na použitie podľa vynálezu sa môžu pripraviť pomocou ľubovoľného postupu opísaného v citovaných patentových dokumentoch, alebo iného postupu, na základe znalostí odborníka v oblasti chemickej syntćzy.Podľa jedného uskutočnenia teda vynález opisuje spôsob lákania hmyzu, pri ktorom sa tomuto hmyzu ponúkne na požitie účinne lákajúce množstvo zlúčeniny všeobecneho vzorca (I), ako je definovaná.Podľa ďalšieho uskutočnenia vynález opisuje spôsob lákania a hubenia hmyzu, pri ktorom sa tomuto hmyzu ponúkne na požitie zlúčenina všeobecného vzorca (l), ako je defmovaná, v množstve, ktore je účinné tak ako atraktant,ako aj ako insekticíd.Podľa ďalšieho uskutočnenia vynález opisuje spôsob hubenia populácie hmyzu, najmä hmyzu schopného chodiť alebo pohybovať sa vo verejných alebo súkromných budovách, ďalej na stavbách, v domácnostiach alebo domoch,teda hmyzu, schopného prenikať do budov alebo v nich žiť,pri ktorom sa hmyzu, ktorý sa má hubiť, ponúkne alebo predloží ako potrava medzi alternatívnou potravou, ktorá sa môže nachádzať blízko, atraktívne a insekticídne účinné množstvo zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ako je definovaná skôr.Spôsob podľa vynálezuje najmä výhodný, pretože poskytuje viac možnosti a poskytuje omnoho viac slobody pri umiestňovaní insekticidne účinných látok. Vzhľadom na svoje atraktívne (lákavé pre hmyz) vlastnosti sa môže insekticidne účinná látka umiestniť na ľubovoľné miesto,nielen na konkrétne vhodné miesto, kde sa hmyz bude pohybovať a prijímať potravu.Podľa výhodného uskutočnenia opisuje spôsob hubenia populácie hmyzu na stanovišti, ktoré je v oblasti skladovania, prípravy, podávania potravín alebo v oblasti jedálni alebo blízko takej oblasti, pri ktorom sa tomuto hmyzu ponúkne ako altematívny zdroj potravy také množstvo zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ako je definovaná, ktoré je účinné aj ako atraktant, aj ako insekticíd. Atraktivne a ínsekticídne účinné množstvo zlúčeniny všeobecného vzorca (I) sa teda hmyzu výhodne ponúkne v oblasti alebo blízko oblasti, v ktorej je prítomná iná potrava, ako praktický dôsledok normálneho používania budovy alebo stavby.Účinná látka všeobecného vzorca (I) sa výhodne použiva v súlade s vynálezom vo forme návnady, ktorou môže byť pevná, kvapalná alebo gélová návnada. Spôsob pripravy návnady je odbomíkovi zrejmý. Návnady už boli opísané V citovaných patentových dokumentoch. K účinnej látke všeobecného vzorca (l) a nosiču alebo riedidlu, ktoré tvorí návnadu, nie je potrebné pridávať atraktant, pretože zlúčenina všeobecného vzorca (I) tu pôsobí aj ako atraktant, aj ako insekticíd.Spôsob podľa vynálezu je vhodný najmä ako spôsob na hubenie populácie hmyzu, ako sú šváby, mravce a podobne, najmä hmyzu, ktorý patrí do čeľade Blattidae (švábovité) alebo Forrnicidae (mravcovité). Výhodným uskutočnením vynálezu je hubenie švábov v oblasti, v ktorej ich pritomnosť môže byť škodlivá vzhľadom na verejné zdravie,teda v budovách alebo stavbách, a to najmä hubenie švábov amerických (Periplaneta americana), ale tiež iných švábov,ako je rus domáci (Blatella germanica).Lákave prostriedky alebo návnady, ktoré sa môžu použiť pri realizácii vynálezu, sa môže hmyzu ponúkať alebo predkladať v rôznych množstvách. Obvykle je však výhodné ponúkať tieto lákavé prostriedky alebo návnady obsahujúce účinnú zlúčeninu všeobecného vzorca (I) V zodpovedajúcej forme v množstve od zhruba 0,0000 l do zhruba 20 g účinnej látky všeobecného vzorca (I) na 100 m 2, výhodne od zhruba 0,001 do zhruba 1 g na 100 m 2.Lákavé prostriedky (atraktanty), ktoré sú vhodne podľa vynálezu, obsahujú všeobecne od zhruba 0,000 l do zhruba 15 (hmotnosť/hmotnosť) účinnej látky všeobecného vzorca (I), výhodne od zhruba 0,0 l do 6 (hmotnosť/hmotnosť) tejto účinnej látky. Tieto prostriedky môžu byť v pevnej forme, napríklad vo forme popraškov alebo granúl alebo zmáčateľných práškov, alebo v kvapalnej forme, vo forme emulgovateľných koncentrátov alebo pravých roztokov.Tieto lákavé prostriedky môžu tiež obsahovať ľubovoľné kompatibilné povrchovo aktívne činidlo a/alebo nosič, pričom tieto prísady sú výhodne vybrané zo skupiny zahrnujúcej zložky, ktoré môže hmyz požierať. Samotný nosič môže byť pevný alebo kvapalný.Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) sa môžu použiť postupne alebo v zmesi, najmä v zmesi, s iným pesticidom,napríklad insekticídom, akaricídom alebo fungicidom.Tieto lákavé prostriedky sa môžu pripraviť len zmiešanímjednotlivých zložiek.Vynález ilustrujú nasledujúce príklady, ktoré však rozsah v žiadnom smere neobmedzujú.Vo veľkom kruhu na podložke s rozmermi l m 2 sa po obvode kruhu s priemerom 75 cm rozmiestnia rôzne potraviny a dve návnady so zlúčeninou A. Podobné kúsky návnady sa umiestnia na diametrálne odlišných miestach kruhu.24 hodin pred začiatkom experimentu sa na túto plochu umiestnia dospelé šváby (25 samcov a 25 samíc) a poskytne sa im úkryt. Všetky testy sa uskutočňujú v noci pri infračervenom osvetlení. Pre každý druh sa uskutočnia tri opakovania. Pozorovania sa začnú hodinu po vypnutí svetla v laboratóriu. V desaťminútových intervaloch sa počas 120 minút zaznamenáva počet švábov kŕmiacich sa na každom mieste.Ako insekticid sa použije len zlúčenina A.Altematívnou potravou sú 2 kusy pevnej potravy pre hlodavce, 2 kusy želé pre hlodavce a 2 nádoby s vodou.Zaznamenáva a spočíta sa počet rusov domácich kŕmiacich sa na jednotlivých miestach počas až 3 hodin zháňania potravy.62 švábov išlo k zlúčenine A, 43 švábov k pevnej potrave pre hlodavce, 25 švábov k želé a 22 k vode.Ako insekticíd sa použije len zlúčenina A.Altematívnou potravou sú 2 kusy pevnej potravy pre hlodavce, 2 nádoby s vodou a 2 nádoby s olejom.Zaznamenáva sa a spočita počet rusov domácich krmiacich sa na jednotlivých miestach počas 3 hodín zháňania potravy, 68 švábov išlo k zlúčenine A, 25 švábov k pevnej potrave pre hlodavce, 23 švábov k oleju a 14 k vode.Použije sa jedna insekticidna návnada obsahujúca zlúčeninu A a jedna insekticídna návnada obsahujúca hydrametylnon.Altematívnou potravou sú 2 kusy pevnej potravy pre hlodavce, 2 kusy želé pre hlodavce, 2 nádoby s vodou a 1 ks hydrametylnonu.Zaznamenáva sa a spočíta počet švábov amerických kŕmiacich sa na jednotlivých miestach počas až 3 hodin zháňania potravy.35 švábov išlo k zlúčenine A (podstame menej išlo k druhému insekticídu), 17 švábov k pevnej potrave pre hlodavce, 15 švábov k želé a 18 k vode.Hoci bol vynález opisaný na rôznych výhodných uskutočneniach, je odbomíkovi zrejmé, že sa môžu uskutočniť rôzne modifikácie, substitúcie, vypustenia a zmeny bez toho, aby sa tým odchýlil od podstaty vynálezu. V súlade s tým je rozsah vynálezu limitovaný len rozsahom nasledujúcich nárokov včítane ich ekvívalentov.1. Spôsob lákania a hubenia hmyzu, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že sa tomuto hmyzu ponúkne na požitie účinné množstvo zlúčeniny všeobecného vzorca (I)R predstavuje kyanoskupinu alebo metylovú skupinu, R 2 znamená skupinu -S(O)R 3, R 3 predstavuje alkylovú alebo halogénalkylovú skupinu, R je vybraný zo skupiny zalunujúcej atóm vodika, atómy halogénov, skupiny -NR 5 R 5, -s(o)R 7, alkylovć skupiny,halogénalkylove skupiny, skupiny -ORS a -NC(R 9)(R 1 °),symboly R 5 a R 5 sú nezávisle od seba vybrané zo skupiny zahmujúcej atóm vodika, alkylovć skupiny, halogénalkylovć skupiny, skupiny -C(O)-alkyl a -S(O),CF 3, alebo symboly R 5 a R 5 spoločne tvoria dvojväzbový zvyšok, ktorý môže byť prerušený jedným alebo viacerými heteroatómami, R 7 je vybraný zo súboru zahrnujúceho alkylové a halogénalkylove skupiny, R 8 je vybraný zo súboru mhrnujúceho alkylové a halogénalkylové skupiny a atóm vodíka, R 9 je vybraný zo súboru zahmujúceho atóm vodíka a alkylove skupiny, R 10 predstavuje fenylovú alebo heteroarylovú skupinu, ktorá je pripadne substituovaná jedným alebo viacerými substituentmi vybranými zo súboru zahrnujúceho hydroxyskupínu, atómy halogénov, skupiny -O-alkyl, skupiny-S-alkyl, kyanoskupinu a alkylové skupiny, alebo kombináciu týchto substituentov, symboly R a R sú nezávisle od seba vybrané zo súboru zahrnujúceho atómy halogénov a atóm vodíka, R je vybraný zo súboru zahmujúceho atómy halogénov,halogénalkylové skupiny, halogénalkoxyskupiny, skupiny-S(O)qCF 3 a -SFS, symboly m, n, q a r majú nezávisle od seba vždy hodnotu 0,1 alebo 2, aX jelyybraný zo súboru zahmujúceho atóm dusíka a zvyšky C-R , s tým, že pokiaľ R 1 predstavuje metylovú skupinu, R 3 znamená halogénalkylovú skupinu, R 4 predstavuje aminoskupiuu, R znamená atóm chlóru, R predstavuje trifluórmetylovú skupinu a X znamená atóm dusíka.2. Spôsobpodľanároku Lvyznačuj úci sat ý m , že sa použije zlúčenina všeobecného vzorca (I), V ktoromsymboly R a R nezávisle od seba znamenajú vždy atóm halogénu, a/alebo3. Spôsob podľa ľubovoľného z nárokov 1 a 2, v y značujúci sa tým, že saako zlúčeninavše4. Spôsob podľa ľubovoľného z nárokov 1 až 3, v y značuj úci sa tým,žesahubipopuláciahmyzu vo verejnej alebo súkromnej obytnej oblasti, vo verejnej alebo súkromnej stavbe, alebo verejnom alebo súkromnom dome.5. Spôsob podľa ľubovoľného z nárokov 1 až 4, v y značujúci sa tým,žesahubípopuláciahmyzu schopného prenikať do verejných alebo súkromných obytných oblasti, verejných alebo súkromných stavieb, alebo verejných alebo súkromných domov, alebo v týchto oblastiach, stavbách alebo domoch žiť.6. Spôsob podľa ľubovoľného z nárokov l až 5, v y značuj úci sa tým,že saatralctantvšeobecného vzorca (I) ponúkne alebo predloží hmyzu, ktorý sa má hubiť, ako potrava medzi altematívnou potravou, ktorá sa môže nachádzať blízko.7. Spôsob podľa ľubovoľného z nárokov 1 až 6, v y značujúci sa tým,žesahubípopuláciahmyzu v oblasti skladovania, prípravy, podávania potravín alebo v oblastijedálni alebo blízko takejto oblasti.8. Spôsob podľa ľubovoľného z nárokov 1 až 7, v y značuj ú ci sa tým,žesaatraktantvšeobecného vzorca (I) použije vo forme návnady, ktorou môže byť pevná, kvapalná alebo gélová nàvnada.9. Spôsob podľa ľubovoľného z nárokov 1 až 8, v y zn ač uj ú ci s a tý m ,žesahubihmyzpatriacido čeľadí Blattidae, švabovité, alebo Formicidae, mravcovité.10. Spôsob podľa ľubovoľnćho z nárokov 1 až 9, v y značuj úci sa tým,že sahubíašvábyamerickć, Periplaneta americana, alebo rusy domáce, Blatella germanica.ll. Spôsob podľa ľubovoľnćho z nárokov 1 až 10,vyznačujúci sa tým,žesaakoatraktantpoužije v množstve od zhruba 0,0000 l do zhruba 20 g účirmej látky všeobecného vzorca (I) na 100 m 2.12. Spôsob podľa ľubovoľnćho z nárokov 1 až 11,vyznačujúci sa týmjesaakoatralctantpoužije v množstve od zhruba 0,001 do zhruba l g účinnej látky všeobecného vzorca (I) na 100 m 2.13. Spôsob podľa ľubovoľného z nárokov 1 až 12,vyznačujúci sa tým,žesapoužijeatraktant obsahujúci od zhruba 0,0001 do zhruba 15 hmotnosť/hmotnosť, výhodne od zhruba 0,0 l do zhruba 6 hmotnosť/hmotnosť, účinnej látky všeobecného vzorca (I).14. Spôsob podľa ľubovoľněho z nárokov l až 13,vyznačuj úci sa tým,žesaatraktantpoužije vo forme pevného alebo kvapalnćho prostriedku.15. Spôsob podľa ľubovoľného z nárokov 1 až 14,vyznačujúci sa tým,žesaatraktantpoužije v zmesi s povrchovo aktívnym čínidlom alebo nosičom.16. Spôsob podľa ľubovoľněho z nárokov 1 až 15,vyznačuj úci sa tým,žesaatraktantpoužije v zmesi s iným pesticidom.

MPK / Značky

MPK: A01N 47/02, A01N 43/56

Značky: lákania, hubenia, hmyzu, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-282657-sposob-lakania-a-hubenia-hmyzu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob lákania a hubenia hmyzu</a>

Podobne patenty