Fungicídna zmes a spôsob ničenia škodlivých húb

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Je opísaná fungicídna zmes obsahujúca a) ester oxíméterkarboxylovej kyseliny vzorca (Ia) alebo (Ib) a b) 1-(1,2,4-triazol-1-yl)-2-kyano-2-(4-chlórfenyl)hexán vzorca (II) v synergicky účinnom množstve a spôsob ničenia škodlivých húb.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 27. 5. 1995(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 11. 6. 2001 Vestník ÚPV SR č. 06/2001(31) Čislo prioritnej prihlášky r 44 20 278.4(32) Dátum podania ptioritnej prihlášky 10. s. 1994(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority DE(40) Dátum zverejnenia prihlášky 10. 9. 1997 Vestník UPV SR č. 9/97ÚRAD V PRIEMYSELNEHO (47) Dátum udelenia VLASTNICTVA a spristupnenia patentu verejnosti 12. 3. 2001 SLOVENSKEJ REPUBLIKY (62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčencj prihlášky(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT PCT/EP 95 l 02025(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT W 0 95134203(54) Názov Fungicídna zmes a spôsob ničenia škodlivých húb(57) Anotácia Je oplsaná ñrngicidna zmes obsahujúca a) ester oxíméterkarboxyIovej kyseliny vzorca (Ia) alebo (lb) a b) l-(l,2,4-triazol-l-yl)-2-kyano-2-(4-chlórfcnyl)hexán vzorca (Il) v synergicky účinnom množstve a spôsob ničenia škodlivých húb.Predložený vynález sa týka ñmgicldnej zmesi a spôsobu ničenia škodlivých húb.jej výroba ajej účinnosť proti škodlivým hubám je známa z literatúry (EP-A 253213). Rovnako je známa zlúčenina vzorca (ll)(common name Myclobutanil), jej výroba a jej účinnosť proti škodlivým hubám.S ohľadom na znizenie použitých rnnožstiev a zlepšenie spektra účinnosti mámych zlúčenín boli základnou úlohou predloženého vynálezu zmesi, ktoré pri zníženom celkovom množstve použitých účinných látok majú zlepšenú účinnosť proti škodlivým hubám (Synergická zmesi).Zistilo sa, že pri súčasnom spoločnom alebo oddelenom použití zlúčeniny (I) a zlúčenín (II) alebo pri použití zlúčeniny (l) a zlúčenín (II) je možné postupne lepšie ničiť škodlivé huby ako s jednotlivými zlúčeninami.Predložený vynález sa týka fungícidnej zmesi, ktorá obsahuje a) ester oximéterkarboxylovej kyseliny vzorca (la) aleboOkrem toho sa vynález týka spôsobu ničenia škodlivých húb zmesami zlúčenín vzorca (I) a (II) a použitia zlúčeniny vzorca (I) a zlúčeniny vzorca (II) na výrobu takýchto zmesí.Zlúčeniny vzorca (I) a (II) môžu byť vzhľadom na CN- dvojitú väzbu v E- alebo Z-konñgurácii (vzhľadom na zoskupenie funkcie karboxylovej kyseliny). Preto sa môžu v zmesiach podľa vynálezu použiť buď ako čisté Ealebo Z-izomćry, alebo ako zmes E/Z-izomćrov. Výhodne sa používajú E/Z-izoméme zmesi alebo E-izomćr, pričom obzvlášť výhodné je použitie E-izomérov.Zlúčenina vzorca (II) je vďaka zásaditému charakteru N-zoskupenia schopná vytvárať soli alebo adukty s anorganickými alebo organickými kyselinami alebo s iónmi kovov.Príklady anorganických kyselín sú halogenovodíkovć kyseliny, ako je fluorovodík, chlorovodík, bromovodík a jodovodík, kyselina sírová, kyselina fosforečná a kyselina dusičná.Ako organické kyseliny prichádzajú napriklad do úvahy kyselina mravčia, kyselina uhličítá a alkánove kyseliny, ako kyselina triíluóroctová, kyselina trichlóroctová a kyselina propíónová, ako aj kyselina glykolová, tiokyanatá kyselina, kyselina mliečna, kyselina jantárová, kyselina citrónová, kyselina benzoová, kyselina škoricová, alkylsulfónove kyseliny (sulfónové kyseliny s priamymi alebo rozvetvenýrni alkylovými zvyškami s l až 20 atómami uhlíka), arylsulfónové kyseliny alebo -disulfónovć kyseliny (aromatické zvyšky ako fenyl a nañyl, ktoré nesú jednu alebo dve skupiny sulfónových kyselín), alkylfosfónové kyseliny (fosfónové kyseliny s priamym alebo s priamymi alebo rozvetvenými alkylovými zvyškami s l až 20 atómami uhlíka), arylfosfónove kyseliny alebo -difosfónové kyseliny (aromatické zvyšky ako fenyl a naftyl, ktoré nesú jeden alebo dva zvyšky fosfónovej kyseliny), pričom môžu alkyl-, prlp. arylové zvyšky niesť ďalšie substituenty, napr. kyselina p-toluénsulfónová, kyselina salicylová, kyselina p-aminosalicylová, kyselina 2-fenoxybenzoová, kyselina 2-acetoxybenzoová atď.Ako kovové ióny prichádzajú do úvahy ióny kovov druhej hlavnej skupiny, najmä vápnika a horčíka, tretej a štvrtej hlavnej skupiny, najmä hliníka, cinu a olova, ako aj prvej až ôsmej vedľajšej skupiny, najmä chrómu, mangánu,železa, kobaltu, niklu, medi, zinku a ďalších. Obzvlášť výhodné sú kovové ióny prvkov vedľajších skupín štvrtej periódy. Kovy môžu byť pritom prítomné vo svojich rôznych mocenstvách.Výhodne sa môže pridávať pri výrobe zmesí čistých účinných látok (l) a (II), podľa potreby ďalšia účinná látka proti škodlivým hubám alebo iným škodeom, ako je hmyzpavúkovitý, alebo hlístovitý, alebo tiež herbicídne účinná látka alebo regulátor rastu, alebo hnojivo.Zmesi zlúčenin vzorca (I) a (Il), príp. súčasné spoločné alebo oddelené použitie zlúčenin vzorca (I) a (II) sa vyznačujú vynikajúcou účinnosťou proti širokému spektru húb,ktoré sú rastlinnými patogénmi, najmä z triedy Ascomycet a Basidiomycet. Sú čiastočne systémovo účinné, a preto môžu byť použité tiež ako listová alebo pôdne fungicídy.zvláštny význam majú na ničenie mnohých húb na rôznych kultúrnych rastlinách, ako je bavlník, zelenina (napr. uhorky, fazuľa a tekvicovité rastliny), jačmeň, tráva, ovos,káva, kukurica, ovocné rastliny, ryža, žito, sója, vinič hroznorodý, pšenica, okrasné rastliny, cukrová trstina a mnoho semien.Sú vhodné najmä na ničenie nasledujúcich tytopatogennych húb Erysiphe graminis na obilí, Erysiphe cichoracearum a Sphaerotheca fuliginea na tekvicovitých rastlinách, Podosphaera leucotricha na jablkách, Uncinula necator na viniči, druhov Puccinia na obilí, druhov Rhizoctonia na bavlníku a trávnikoch, druhov Ustilago na obilí, cukrovej trstine, Venturia inaequalis (chrastavívosť) na jablkách, druhov Helminthosporium na obilí, Septoria nodorum na pšenici, Botrytis cinera (pleseň sivá) na jahodách a viniči Cercospom arachidicola na podzemnici, Pseudocercosporella herpotrichoides na pšenici a jačmeni, Pyricularia oryzae na ryži, Phytophthora infestans na zemiakoch a paradajkách, Plasmopora viticola na viniči, druhov Altemaria na zelenine a ovocí, ako aj druhov Fusarium a Verticillium.Okrem toho sú použiteľné pri ochrane materiálu (napr. ochrane dreva), napriklad proti Paecilomyces variotii.Zlúčeniny vzorca (I) a (Il) môžu byť aplikované spoločne alebo oddelene, alebo postupne, pričom postupnosť pri oddelenej aplikácii všeobecne nemá žiadny vplyv na výsledok potlačenie.Zlúčeniny vzorca (1) a (Il) sa obyčajne aplikujú V hmotnostnom pomere 10 l až 0,1 l, výhodne 5 l až 0,2 l,najmä 5 l až l.Aplikované množstvá zmesí podľa vynálezu ležia podľa druhu požadovaného účinku medzi 0,0 l až 3 kg/ha, výhodne 0,l až 1,5 kg/ha, najmä 0,1 až 1,0 kg/ha. Použité množstvá sú pritom pre zlúčeniny vzorca (I) od 0,0 do 0,5 kg/ha, výhodne 0,05 až 0,5 kg/ha, najmä od 0,05 až 0,4 kg/ha. Aplikovaná množstvá zlúčenin vzorca (ll) zodpovedajúcim spôsobom tvoria 0,01 až 0,5 kg/ha, výhodne 0,05 až 0,5 kg/ha, najmä 0,05 až 0,4 kg/ha.Pri ošetrení osiva sa všeobecne aplikujú množstvá zmesi od 0,001 do 50 g/kg osiva, výhodne 0,0 l až 10 g/kg,najmä 0,0 l až 8 g/kg.Pokiaľ sú ničenć pre rastliny patogćnne škodlivé huby,uskutočňuje sa oddelená alebo spoločná aplikácia zlúčenin vzorca (I) a (II) alebo zmesí zlúčenin vzorca (I) a (II) postrekom alebo poprášením semien, rastlín alebo pôdy, alebo po vysadení rastlín, alebo pred vzidenim alebo po vzídení rastlín.Fungicidne synergické zmesi podľa vynálezu, prípadne zlúčeniny vzorca (I) a (II) môžu byť spracované napríklad vo forme priamo nastrekovateľných roztokov, práškov alebo suspenzií, alebo vo forme vysokopercentných vodných,olejových alebo iných suspenzií, disperzií, emulzií, olejových disperzií, pást, popraškových prostriedkov, zasýpacích prostriedkov alebo granulátov a byť použité postrekom, zahmlením, poprášením, zásypom alebo nalíatím. Aplikačná forma je závislá od účelu použitia v každom prípade musi umožniť čo najiemnejšie a najhomogénnejšie rozdelenie zmesi podľa vynálezu.Formulácia sa vyrobí známym spôsobom, napr. prídavkom rozpúšťadiel a/alebo nosičov. K formuláciám sa bežneprimiešajú inettne prídavné látky, ako je emulgačnć činidlo alebo dispergačné činidlo.Ako povrchovo aktívne látky prichádzajú do úvahy soli alkalických kovov, kovov alkalických zemín a amóniové soli aromatických sulfónových kyselín, napr. lígnín-, fenol-, nañalén- a dibutylnaitalénsulfónové kyseliny, ako aj mastných kyselín, alkyl- a alkylarylsulfonáty, alky 1-, lauryléter- a mastné alkoholsulfáty, ako aj soli sulfátovaných hexa-, hepta- a oktadekanolov alebo mastné alkoholglykolétery, kondenzačné produkty sulfónovaného nañalénu a jeho derivátov s formaldehydom, kondenzačné produkty nañalénu, prípadne naftalénsulfónových kyselín s fenolom a formaldehydom, polyoxyetylénoktylfenoléter, etoxylovaný izooktyl-, oktyl- alebo nonylfenol, alkylfenol- alebo tributylfenylpolyglykoléter, alkylarylpolyéteralkoholy, izotridecylalkohol, kondenzáty mastný alkohol-etylćnoxid, etoxylovaný ricínový olej, polyoxyetylénalkyléter alebo polyoxypropylén, laurylalkoholpolyglykolćteracetát, sorbitester,lignín-sulíitové výluhy alebo metylcelulóza.Práškové posypové a popraškové činidlá môžu byť vyrobené zmiešaním alebo spoločným mletím zlúčenin vzorca(l) a (II) alebo zmiešaním zlúčenin vzorca (I) a (II) s pevným nosičom.Granuláty (napr. obaľované, impregnované alebo homogénne granuláty) sa vyrábajú zvyčajne naviazaním účinnej látky alebo účinných látok na pevný nosič.Ako plnivá, príp. pevné nosiče, slúžia napríklad minerálne hlinky, ako silikagél, kyseliny kremičité, silikáty,mastenec, kaolín, vápence, vápno, krieda, bolus, spraš, íl,dolomit, diatomická hlinka, síran vápenatý a horečnatý, oxid horečnatý, mleté umelé hmoty, ako aj hnojivá, ako síran amónny, fosforečnan amónny, dusičnan amónny, močovina a rastlinné produkty, ako obilná múka, múčka zo stromovej kôry, dreva a orechových škrupiniek, celulózový prášok alebo iné pevné nosiče.Formulácie obsahujú 0,1 až 95 hmom., výhodne 0,5 až 90 hmotn. zlúčenin vzorca (I) alebo (II), prípadne zmesi zlúčenin vzorca (I) a (II). Učinná látky sa pritom p 0 užívajú v čistote 90 až 100 , výhodne 95 až 100 (podľa NMR- alebo HPLC-spektra).zlúčeniny vzorca (I) alebo (II), prípadne zmesi, alebo zodpovedajúce formulácie, budú používané tak, že sa škodlivé huby, rastliny, semená, pôda, plochy, materiály alebo priestor, ktoré majú byť udržovane bez týchto húb, ošetria fungicídne účinným množstvom zmesi, prípadne zlúčeninamí vzorca (l) a (II) pri oddelenom použití. Použitie môže byť uskutočnené pred napadnutim alebo po napadnutí škodlivými hubami.Príklady synergického účinku zmesí podľa vynálezu proti škodlivým hubámFungicídnu účinnosť zlúčenin a zmesí je možné preukázať nasledujúcimi pokusmiÚčinné látky boli spracované oddelene alebo spoločne ako 20 emulzia v zmesi so 70 hmotn. cyklohexanónu,20 Nekanilu LN (LutensolR A 136, zosieťovacie činidlo s emulgačným a dispergačným účinkom na báze etoxylovaného alkylfenolu) a 10 hmotu. Emulpom EL (Emulann EL, emulgátor na báze etoxylovaného mastnćho alkoholu) a zriedené vodou na zodpovedajúcu koncentráciu.Vyhodnotenie sa uskutočňuje stanovením napadnutej plochy listov v percentách. Tieto percentuálne hodnoty saprepočítajú na stupeň účinnosti. Očakávaný stupeň účinnosti zmesí účinných látok sa vypočíta podľa Colbyho vzorca (R. S. Colby, Weeds 15, 20 - 22 (1967 a porovná sa so stanoveným stupňom účinnosti.E je očakávaný stupeň účinnosti vyjadrený v neošetrenej kontroly, pri použití zmesi účinných látok A a B v koncentráciách a a b, x je stupeň účinnosti vyjadrený v neošetrenej kontroly,pri použití účinnej látky A v koncentrácii ay je stupeň účinnosti vyjadrený v neošetrenej kontroly,pri použití účinnej látky B v koncentrácii b.Pri stupni účinnosti 0 zodpovedá napadnutie ošetrených rastlín uapadnutiu neošetrených kontrolných rastlín pri stupni účinnosti 100 nevykazujú ošetrené rastliny žiadne napadnutie.Účinnosť proti Botrytis cinerea (pleseň sivá)Semená papriky (odroda Neusiedler Ideal E 1 íte) so 4 až 5 listami sa postriekajú prípravkom účinnej látky do vytvárania kvapiek. Po uschnuti sa rastliny postriekąiú naplaveninou konídii huby Botrytis cinerea a 5 dni sa uchovávajú pri 22 až 24 °C pri vysokej vzdušnej vlhkosti. Vyhodnotenie sa uskutočňuje vizuálne.V tomto teste preukázali zmesi l l zlúčenin vzorca(la) a (II) (celkové použité množstvo zmesí 5 ppm, prípadne 2,5 ppm) stupeň účinnosti 100, prípadne 90 , pričom očakávaný stupeň účinnosti je 88, prípadne 76 . Neošetrenć kontrolné rastliny boli napadnuté na 90 .l. Fungicídna zmes, vyznačuj úca sa t ý m , že obsahuje a) ester oxíméterkarboxylovej kyseliny vzorca (ia) alebo2. Fungicídna zmes podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že hmotnostný pomer zlúčeniny (la),pripadne (Ib) k zlúčenine (H) predstavuje 10 l až 0,1 l.3. Spôsob ničenia škodlivých húb, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že sa škodlivé huby, ich životný priestor alebo rastliny, semená, pôdy, plochy, materiály alebo priestory, ktoré sa udržujú bez týchto húb, ošetria zlúčeninou vzorca (la), prípadne (Ib) podľa nároku 1 a zlúčeninou vzorca (II) podľa nároku l.4. Spôsobpodľanárokulvyznačuj ú ci s a t ý m , že sa zlúčenina vzorca (Ia), pripadne (lb) podľa nároku 1 a zlúčenina vzorca (Il) podľa nároku 1 aplikuje súčasne spoločne alebo oddelene, alebo postupne.5. Spôsobpodľanárokulvyznačuj úci sa t ý m , že sa škodlivé huby, ich životný priestor alebo rastliny, semená, pôdy, plochy, materiály alebo priestory, ktoré sa udržujú bez týchto húb, ošetria 0,0 l až 0,5 kg/ha zlúčeniny vzorca (la) prípadne (Ib) podľa nároku 1.6. Spôsobpodľanároku 3,vyz n a č uj ú ci s a t ý m , že škodlivé huby, ich životný priestor alebo rastliny, semená, pôdy, plochy, materiály alebo priestory, ktore sa udržujú bez týchto húb, ošetria 0,01 až 0,5 kg/ha zlúčeniny vzorca (II) podľa nároku l.7. Použitie zlúčeniny vzorca (la), prípadne (Ib) podľa nároku l na výrobu fungicidne účinných synergických zmesí podľa nároku 1.8. Použitie zlúčeniny vzorca (II) podľa nároku 1 na výrobu ñmgicidne účinných synergických zmesí podľa nároku l.

MPK / Značky

MPK: A01N 43/653

Značky: škodlivých, spôsob, fungicídna, ničenia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-281657-fungicidna-zmes-a-sposob-nicenia-skodlivych-hub.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Fungicídna zmes a spôsob ničenia škodlivých húb</a>

Podobne patenty