Plošne stabilizovaný farmaceutický prípravok na použitie na pokožku

Číslo patentu: 281406

Dátum: 04.11.1998

Autori: Horstmann Michael, Laux Wolfgang

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Transdermálny farmaceutický prípravok obsahujúci účinnú látku s vopred danou veľkosťou prikladacej plochy, pozostávajúci z nelepivej, účinnú látku prepúšťajúcej vonkajšej rubovej vrstvy a k pokožke priľnavej lepivej vrstvy, kde rubová vrstva obsahuje najmenej jednu tretinu z celkového množstva účinnej látky obsiahnutého v prípravku.

Text

Pozerať všetko

Číslo priorímej prihlášky 195 46 024.3 Dátum priority 09.12.1995ÚRAD Dátum zverejnenia udelenia PRIEMYSELNÉHO vo Vestníku 12.03.2001 VLASTNÍCTVASLOVENSKEJ REpuBuKy Číslo PCT PCT/EP 96/05411, 04.12.1996(73) Majiteľ patentu LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME GMBH, Neuwíed, DE(72) Pôvodca vynálezu Horstmann Michael, Neuwied, DE Laux Wolfgang, Dietz, DE(54) Názov vynálezu Plošne stabilizovaný farmaceutický prípravok na použitie na pokožkuTransdemiálny farmaceutický prípravok obsahujúci účinnú látku s vopred danou veľkosťou prikladacej plochy, pozostávajúci znelepivej, účinnú látku prepúšťajúcej vonkajšej rubovej vrstvy a kpokožke priľnavej lepivej vrstvy, kde rubová vrstva obsahuje najmenej jednu tretinu zcelkovćho množstva účinnej látky obsiahnutćho v prípravku.Vynález sa týka farmaceutického prípravku na prenikanie účinných látok cez pokožku do ľudského tela.Už od stredoveku je máme, že farmaceutický účinné látky prechádzajú ľudskou kožou, a tak prikladaním alebo natieraním zodpovedajúceho prípravku farmaceutický účinných látok na pokožku môžu byť vyvolané liečivé účinky. Tieto účinky nie sú obmedzené iba na kožu a pod ňou ležiace tkanivo, ale v prípade vhodných látok sa môžu rozšíriť do vzdialených orgánov, pretože účinne látky sú po vstrcbaní rozvádzané krvným obehom. Na trhu sa napríklad nachádzajú masti a krémy obsahujúce hormóny. Ďalej tiež možno v obchode dostať antireumaticky pôsobiace polotuhé prípravky, ktoré po natretí na kožu vyvolávajú lokálnymi alebo systémovými efektmí terapeuticke účinky. Mieru vstrebania pritom neurčuje iba koncentrácia účinnej látky,ale medzi iným tiež ťažko kontrolovateľná veľkosť ošetrovanej kožnej plochy. Tiež hrúbka vrstvy nanášanćho prípravku, ktorá spoluurčuje úspech terapie, môže byť používateľom sotva presne nastavená. Preto sú terapeutické prostriedky takých foriem zaťažené netolerovateľnými nedostatkami.Transdermálne terapeutické systémy (TTS), ktoré medzi iným povedľa koncentrácie účinnej látky presne definujú aj aplikačnú plochu, tento nedostatok nemajú. Doteraz známe TTS ma.jú niekoľko základných spoločných znakovl. Na ochranu pred nežiaducim únikom prchavých podielov TTS do okolia, ďalej tiež na ochranu pred nevýhodnými dôsledkami kontaktu s inými plochami a v neposlednom rade na zaručenie mechanickej stability TTS sa používa nepriepustná, nelepivá rubová vrstva.2. Pretože TTS pri tesnom kontakte majú na koži držať,vybaví sa na kožu priliehajúca vrstva aspoň čiastočne samolepiacim úsekom.3. Vzhľadom na tieto samolepiace vlastnosti je na skladovanie pred použitím pripojená dehezivne upravená, oddeliteľná ochranná vrstva.Rubová vrstva je spravidla tvorená vhodnými materiálmi, ako sú plastové fólie, ale do úvahy prichádzajú aj papiere, rúna alebo textílie.Spomínané TTS môžu aj napriek dosialmutému pokroku mať niektoré nedostatky. Tak napríklad plošne stabilizujúca, účinnú látku neprepúšťąiúcu rubová vrstva môže u pacienta spôsobovať obmedzené pohodlie pri nosení. Tvrdosť použitých fólií môže viesť k nežiaducim plošnýqn obmedzeniam. Pretože pre množstvo farmaceutický účinných látok môže byť plochou ohraničený stupeň transportu cez kožu relatívne malý, ale váčšia systémová plocha je žiaduca, aby aj pre takto účinné látky mohli byť na použitie dostatočne účinné TTS.Vyskytli sa síce pokusy zlepšiť pohodlie pri nosení tým, že na mbovú vrstvu boli použité elastické materiály(napr. US 5,246,705), obmedzovali sa však vyslovene na materiály, ktoré liečivo neprepúšťali.Ďalšia nevýhoda TTS zodpovedmúcich súčasnému stavu technikyje prípadne ich hrúbka, subjektívne pociťovaná pacientom rušivo. Pretože podľa konvenčnej štruktúry sú využívané ako zásoba a na odovzdávanie účinnej látky v podstate iba matrice, lepivá vrstva alebo eventuálne k dispozícii existujúce zásobníkové vrstvy, nemá podľa definície účinnú látku neprepúšťajúca rubová vrstva z tohto hľadiska žiadnu funkciu.Úlohou vynálezu je poskytnúť na koži držiaci farmaceutický prípravok s vopred danou veľkosťou prikladanej plochy, ktorý má nelepívú rubovú vrstvu a zásobník účinnej látky tvorený z lepivej vrstvy držiacej na koži a ktorý nemá nevýhody súčasného stavu techniky.Podľa predloženého vynálezu sa táto úloha rieši tým, že rubová vrstva obsahuje najmenej tretinu množstva účinnej látky v prípravku celkom obsiahnutej. Výhoda zapojenia vonkajšej rubovej vrstvy do difúzneho procesu spočíva v tom, že rubová vrstva v systéme podľa predkladaného vynálezu má dvojakú funkciu na jednej strane tvorí časť zásobníka účinnej látky a na strane druhej je rubovou vrstvou,ktorá zabraňuje prílepeniu náplasti na textílie a iné predmety. Pri tom sa prekvapujúco ukázalo, že nevyhnutná priepustnosť účinnej látky spravidla napriek tomu nepredstavuje žiadnu nevýhodu, pretože iba v pripade prchavých a/alebo pomocných látok dochádza k pozorovateľnej strate cez rubovú vrstvu do okolia.Ako príklady takýchto farmaceutický účinných látok je možné spomenúť nikotín alebo nitroglycerín. Etanol, propándiol a iné nizkomolekuláme alkoholy, mentol, eukalyptol, limonén a rrmohć ďalšie terpény, nízkomolekuláme mastné kyseliny, ako napr. kyselinu kaprínovú, dimetysulfoxid je možné exemplárne spomenúť ako typické prísady takých prípravkov, ktoré viac alebo menej intenzívne prenikajú rubovou vrstvou prípravku. Neočakávaným spôsobom sa však v zásade ako neopodstatnená ukazuje často sa vyskytujúca výhrada proti účinnú látku prepúšťajúcej rubovej vrstve (napr. EP 0 366 240, str. 3, r. 24, alebo EP 0 402 407, str. 5, r. 4), pretože z rubovej vrstvy cez lepivú vrstvu ku koži putuje viac účinnej látky než navonok.Vzhľadom na malú hrúbku, rovnako ako na možnosť používať ako základný materiál rubovej vrstvy veľmi flexibilné materiály, sú prípravky podľa predkladaného vynálezu povedľa inej funkcie zreteľne odlišné od iných TTS klasickej koncepcie tiež z hľadiska vzhľadu. Pretože sa po prípravku vytvárajú na koži jemné záhyby, vzniká na koži, na rozdiel od tuhých lepivých fólií, dojem tenkej vrstvy. Potiaľ zaujíma predmet vynálezu altematívny spôsob medzi TTS a masťou nanášanou na kožnú oblasť. Postupom pri zhotovení, pri ktorom sa podstatný podiel účinnej látky vnáša do rubovej vrstvy už pri výrobe, sa zabraňuje pochodom, ktoré za určitých okolností napúčaním vedú k tvorbe záhybov.Na takú rubovú vrstvu sú vhodné mnohé materiály polyvinylalkohol, blokové kopolyméry styrén-dién, polyuretány, polyvinylchlorid, polymetakryláty, a v podstate sú vhodné aj mnohe iné látky, aby boli uvedené aspoň niektoré príklady.Pri jednom z preferovaných spôsobov uskutočnenia je rubová vrstva po celej ploche prekrytá pevne na ňu držiacou a po aplikácií odobrateľnou, dehezivne upravenou ochrannou vrstvou.Ako farmaceutický účinné látky je možné výhodne podávať steroidné hormóny, látky s účinkami na centrálny nervový systém alebo Alzheimerovu chorobu, antireumatiká alebo acetylsalicylovú kyselinu.A. 10 g kopolyméru styren-izoprén-styrćn (CariflexR TR ll 07) sa úplne rozpustí v 20 g benzínu s rozmedzím teploty varu medzi 80 a 100 °C. Pridá sa 100 mg 17-3-estradiolu rozpustenćho v 5 g etylacetátu a hmota sa po zhomogenizovaní navrstvi v stĺpci vo výške približne 150 m na dehezívne upravenú polyesterovú fóliu tak, že po štvorhodinovom sušení pri 35 °C vznikne rovnomemá vrstva s plošnou hmotnosťou 30 g/mz.B. Oddelene sa pripraví roztok 20 g živice hydrogénovaného esteru kolónie a glycerolu (Staybe 1 íte Ester SE) a 8 g kopolyméru styrén-ízoprćn-styrćn (CariflexR TR ll 07) v 10 g etylacetátu a 10 g benzínu s rozmedzím teploty varu medzi 80 a 100 °C, do ktorého sa vnesíe 0,12 g l 7-B-estradiolu a pri teplote miestnosti sa úplne rozpustí. Hmota sa navrstvi v stĺpci vo výške približne 100 m na dehezívne upravenú polyesterovú fóliu tak, že po polhodinovom sušení pri 35 °C a po pätnásťminútovom dosušeni pri 60 C vznikne rovnomemá vrstva s plošnou hmotnosťou 23 g/mz.Takto zhotovené vrstvy z fázy A (rubová vrstva) a fázy B (zásobník) sa kašlrovaním navzájom prekryjú a samovoľne držia v spojení, ktoré nie je možné manuálne rozpojiť. Z dehezívne upravenej polyesterovej fólie z fázy B a lepivej vrstvy, ako aj rubovej vrstvy sa odbomikovi známym postupom vysekáva obrys geometrickej formy prípravku. Konečná forma liečiveho prípravku sa jednotlivo balí do zatavených vrecúšok.Užívateľ vyberie liečivý prípravok z vrecúška, odstráni ochrannú vrstvu (release liner) z lepivej vrstvy, nalepí liečivý prípravok na príslušné miesto na koži a následne potom odstráni z rubovej vrstvy dehezívne upravenú polyesterovú fóliu používanú ako podporná vrstva.Štruktúra prípravku podľa predkladaneho vynálezu je ďalej bližšie objasnená na príkladoch uskutočnenia podľa obrázkov l až 3.Prehľad obrázkov na výkresochObrázok l ukazuje V reze základnú štruktúru transdermálnej náplasti s rubovou vrstvou 2 obsahujúcou a prepúšťajúcou účinnú látku a s lepivou vrstvou 3 tvoriacou zásobník účinnej látky.Obrázok 2 ukazuje náplasť podľa obrázka l, ale s podpomou vrstvou 1 na rubovej vonkajšej vrstve 2 celkom povlečenou.Obrázok 3 ukazuje náplast podľa obrázka l a obrázka 2, ale s úplným pokrytím lepivej vrstvy 3 pomocou lepidlo odpudzujúcej a odnímateľnej podpomej vrstvy 4 (release liner) pre lepivú vrstvu 3.l. Účinnú látku obsahujúci transdennálny farmaceutický prípravok, s vopred danou veľkosťou prikladanej plochy, zahŕňąjúci účinnú látku prepúšťajúcu nelepivú vonkajšiu rubovú vrstvu a k pokožke priľnavú lepivú vrstvu,vyznnčujúci sa tým,žerubovávrstvaobsahuje najmenej jednu tretinu z celkového množstva účinnej látky obsiahnutej v prípravku.2. Farmaceutický prípravok podľa nároku l, v y značujúci sa tým,žerubovávrstvajepokrytápo celej ploche na nej držiacou a dehezívne upravenou podpomou vrstvou, po aplikácii odobrateľnou.3. Farmaceutický prípravok podľa nároku l alebo 2,vyznačuj úci sa tým,želepivávrstvajepokrytá po celej ploche na nej držiacou, lepidlo odpudzujúcou ochrannou vrstvou, pred aplikáciou na pokožku odobrateľnou. 4. Farmaceutický prípravok podľa jedného alebo viacerých z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že lepivá vrstva a rubová vrstva spolu majú hrúbku menej než 80 m, prednostne menej než 40 m.5. Farmaceutický prípravok podľa jedného alebo viacerých z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že ako farmaceuticky účinnú látku obsahuje steroidný hormón.6. Farmaceutický prípravok podľa jedného alebo viacerých z nárokov l až 4, vyznačujúci sa t ý m , že ako farmaceutický účinnú látku obsahuje takú,ktorá má účinok na centrálny nervový systém.7. Farmaceutický prípravok podľa jedného alebo viacerých z nárokov l až 4, vyznačujúci sa tý m , že ako farmaceutický účinnú látku obsahuje takú,ktorá má účinok na Alzheimerovu chorobu.8. Farmaceutický prípravok podľa jedného alebo viacerých z nárokov l až 4, vyznačuj úci sa t ý m , že ako farmaceutický účinnú látku obsahuje antireumatikum.9. Farmaceutický prípravok podľa jedného alebo viacerých z nárokov l až 4, vyznačujúci sa t ý m , že ako farmaceutický účinnú látku obsahuje kyselínu acetylsalicylovú.10. Spôsob prípravy transdennálneho farmaceutického prípravku podľa predchádzajúcich nárokov, v y z n a čuj úci sa tým, že v prvom pracovnom kroku polymér, ktorý sa používa ako základný materiál, sa prídavkom rozpúšťadiel uvedie do roztoku, alebo sa z neho pripraví zahriatím tavenina a do toho sa vnesie najmenej jedna tretina predpokladanćho množstva účinnej látky, homogćnne sa premiesi a zmes sa v rovnomemej vrstve navrstvl na dehezívne upravenú podpomú fóliu, vysuší sa a natierateľná lepivá hmota, obsahujúca zostatok účinnej látky, ktorá sa pripraví v oddelenom pracovnom kroku, sa taktiež navrství na dehezívne upravenú ochrannú fóliu a vysuší, a takto pripravené vrstvy sa na seba nalaminujú a formovacími raznicami sa vytvoria náplasti.

MPK / Značky

MPK: A61K 9/70

Značky: prípravok, plošné, farmaceutický, stabilizovaný, pokožku, použitie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-281406-plosne-stabilizovany-farmaceuticky-pripravok-na-pouzitie-na-pokozku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Plošne stabilizovaný farmaceutický prípravok na použitie na pokožku</a>

Podobne patenty