Stroj na spracovanie štrkového lôžka koľaje

Číslo patentu: 280847

Dátum: 08.11.1995

Autori: Wörgötter Herbert, Theurer Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Stroj na spracovanie štrkového lôžka koľaje (2) je vybavený strojovým rámom (3), ktorý je uložený na podvozkoch (4), nasávacím zariadením (8) s nasávacím potrubím (9) a nasávacím nadstavcom (10) na odsávanie štrku do zásobníka (12) štrku, pričom tento nasávací nadstavec (10) je výškovo a bočne prestaviteľný. Na vyprázdňovanie zásobníka (12) štrku je priradené potrubie (24) stlačeného vzduchu, spojené s tlakovzdušným zariadením (26), ktoré zaisťuje prívod stlačeného vzduchu, ako aj vyfukovacie potrubie (25) na prefukovanie, prípadne odsun nahromadeného štrku.

Text

Pozerať všetko

Dátum podania 27.03.1995 (13) Druh dokumentu B 6 Číslo prioritnej prihlášky A 763/94 (51) 1 m. C 17 Dátum priority 13.04.1994 E 01 27/06 Krajina priority AT Dátum zverejnenia 08.11.1995ÚRAD Dátum zverejnenia udeleniaPRIEMYSELNÉHO vo Vestníku 14.08.2000SLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo PCT(73) Majiteľ patentu Franz Plasser Bahnbaumaschinen-Industriegesellschaft m.b.H., Wien, AT(72) Pôvodca vynálezu Theurer Josef, Ing., Wien, AT Wörgötter Herbert, Ing., Gallneukirchen, AT(54) Názov vynálezu Stroj na spracovanie štrkového lôžka koľajeStroj na spracovanie štrkového lôžka koľaje (2) je vybavený strojovým rámom (3), ktorý je uložený na podvozkoch (4), nasávacím zariadením (8) s nasávacím potrubím (9) a nasávacím nadstavcom (10) na odsávanie štrku do zásobníka (12) štrku, pričom tento nasávací nadstavec (10) je výškovo a bočne prestaviteľný. Na vyprázdňovanie zásobníka (12) štrku je priradené potrubie (24) stlačeného vzduchu, spojene s tlakovzdušným zariadením (26), ktoré zaisťuje prívod stlačeného vzduchu, ako aj vyfukovacie potrubie (25) na prefukovanie, prípadne odsun nahromadeného štrku.Vynález sa týka stroja na spracovanie štrkového lôžka koľaje so strojovým rámom, uloženým na podvozkoch, ku ktoremu je priradené nasávacie zariadenie s nasávacím potrubím a nasávací nadstavec, ktorý má nasávací otvor na odsávanie štrku do zásobníka štrku a ktorý je výškovo a bočne prestaviteľný.Taký stroj je už známy z DE 82 36 650 U. Tento stroj má cez strojový rám prečnievajúci nasávací nadstavec s nasávacím otvorom, pomocou ktorého sa odsáva štrk z koľaje a privádza sa nasávacím potrubím do zásobníka štrku. Po vyčistený pomocou vibrujúceho dna môže byť nahromadený štrk opäť zhadzovaný pomocou priečneho dopravného pásu na koľaj.Na ďalšom takom, v DE 21 36 306 A opísaného stroja je nasávacia dýza, ktorá je upevnená na vyčnievajúcom nasávacom nadstavci, vybavená vibrátormi na uvoľňovanie odsávaných kamienkov štrku. V mieste nasávacieho otvoru je umiestnený otvor vedľajšieho vzduchu, ktorý je pripojený na tlakovú stranu nasávacieho zariadenia a ktorý slúži na to, aby zväčšoval nasávací výkon.Z EP 0 337 048 B je známy stroj na čistenie povrchovej plochy štrkového lôžka pomocou odsávania. Nasávacia hlava, ktorá je umiestnená po celej šírke koľaje, je spojená s nasávacím zariadením a má dýzu na stlačený vzduch na rozprašovanie nečistôt, ktorá je namontovaná vnútri nasávacieho otvoru a ktorá je pripojená na otvor na odvádzanie vzduchu z nasávacieho zariadenia. Ďalšie stroje s takým tlakovým a nasávacím systémom sú taktiež opísané v DE 3318 765 A, ako aj V AT 312 028 B.Vynález si kladie za úlohu zhotoviť stroje opísaného typu, pri ktorom by bolo možno odvádzať nasávaný štrk zo zásobníka štrku len za nepatmých konštrukčných nákladov.Vytýčená úloha sa podľa vynálezu rieši pri stroji, ktorý sme uviedli V úvode tým, že k zásobníku štrku je priradené s tlakovzdušným zariadením v spojení namontovanć potrubie stlačeného vzduchu na prívod stlačenćho vzduchu a vyñikovacie potrubie na prefukovanie, prípadne odsunutie nahromadeného štrku.Pomocou tohto konštrukčne veľmi jednoduchého zhotovenia je možno vyprázdňovať pomocou vyfukovacieho potrubia zásobník štrku rýchlo a pri zabránení akýchkoľvek prestavných prác. Toto zhotovenie je tiež vhodné hlavne na rýchle a zhľadiska množstva obmedzené spätné vedenie nahromadeného štrku do štrkového lôžka, pokiaľ je v niektorých miestach koľaje v koľaji príliš málo štrku. Veľkú výhodu pritom tvorí skutočnosť, že cez koniec vyfukovacieho potrubia možno privádzať štrk nielen v príslušnom množstve, ale tiež na presnú polohu v požadovanom mieste štrkového lôžka.Dalšie výhodné zhotovenia vynálezu vyplývajú zo závislých patentových nárokov.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je ďalej podrobnejšie vysvetlený na príklade zhotovenia v spojení s výkresovou časťou.Na obr. l je schematicky znázomený bokorys stroja vybaveného podľa vynálezu.Na obr. 2 je schematicky znázomený diagram priebehov pri nasávaní, prípadne pri transporte štrku.Na obr. 1 znázomený stroj 1 na spracovanie štrkového lôžka koľaje 2 má strojový rám 3, ktorý je umiestnený na podvozkoch 4 a na svojich koncových stranách je vybavený vždy jednou trakčnou, prípadne pracovnou kabínou 5,Centrálny zdroj 6 energie slúži na pohon trakčného pohonu 7 a na Ľisobovanie energiou všetkých ostatných pohonov,prípadne agregátov stroja l.Na ráme 3 stroja je namontované nasávacie zariadenie 8, ktoré je prostredníctvom nasávacieho potrubia 9 spojené s nasávacím nadstavcom 10. Ten má nasávací otvor ll na odsávanie štrku z koľaje 2 do zásobníka 12 štrku a je namontovaný na nosnom ráme 13 tak, že prečnieva cez jednu trakčnú, prípadne pracovnú kabínu 5. Nosný rám 13 je umiestnený na strojovom ráme 3 a prostredníctvom pohonu 14 je teleskopicky predlžovací a pomocou priečneho vedenia 46 je zhotovený prestaviteľne v priečnom smere stroja l, pokial nasávací nadstavec 10 je spojený snoisným rámom 13 prostredníctvom paralelogramového priklbenia 15 a pomocou pohonov 16 je výškovo prestaviteľný a tiež smožnosťou priečneho vychýlenia. V mimoprevádzkovej polohe, ktorá je znázomená čiarkovane, je nasávací nadstavec 10 upevnený bezprostredne pred trakčnú, prípadne pracovnú kabínu 5 na strojovom ráme 3, Ten koniec strojového rámu 3, ktorý je priradený k nasávaciemu nadstavcu 10 je ďalej vybavený zariadením 17 na prípadne nevyhnutné posúvanie podvalov 18 koľaje 2,ktoré má výškovo prestaviteľný unášací mechanizmus 19,pričomje tu tiež agregát 20 na uvoľňovanie, prípadne na opätovné upevňovanie prostriedkov na upevnenie koľajníc.Medzi zásobníkom 12 štrku a medzi nasávacím zariadením 8 je namontovaná filtračná komora 21, ktorá slúži na čistenie nasávacieho vzduchu, prípadne na odfiltrovanie s tým nasatćho prachu. Ten sa zhromažďuje na spodnej časti íiltračnej komory 21, ktorá má podobu lievika a je periodicky unášaná pomocou závitovkového dopramíka 22. Nasávaný štrk sa zhromažďuje v spodnej časti 23 zásobníka 12 štrku, ktorá je zhotovená V tvare kužeľa s dvoma podstavami bez vrcholu, a prechádza odtiaľ do výfukovej nádrže 28, ktorá je upevnené. priamo pod zásobníkom 12 štrku,ktorá má tvar valca a ku ktorej je priradené potrubie 24 stlačeného vzduchu a výfukové potrubie 25 na pretiiknutie,prípadne na odvoz nahromadeného štrku. Potrubie 24 stlačeného vzduchu je pritom v spojení s tlakovzdušným zariadením 26, ktoré tvorí nasávacie zariadenie 8, presnejšie vyjadrené jeho vyústenie 27 stlačeného vzduchu, ktoré sa nachádza na výstupnej strane.To miesto zásobníka štrku 12, ktoré je umiestenć nad výfukovou nádržou 28, je pomocou prevdzušňovacieho potrubia 29 spojene s potrubím 24 stlačeného vzduchu. Výfukové potrubie 25, ktore sa nachádza V pozdlžnom smere stroja l, prechádza od výfukovej nádrže 28 až k tej koncovej časti 30 stroja 1, ktorá je protiľahlá vzhľadom na nasávací nadstavec 10, a má uzatvárateľný koniec vpodobe rýchlospojky 31. Výfuková nádrž 28 je okrem toho eštevybavená vyprázdňovacou klapkou 32, pomocou ktorej možno v prípade potreby zásobník štrku taktiež Vyprázdniť.Ďalšie podrobnosti stroja l, ktoré nie sú z dôvodu prehľadnosti na obr. 1 znázornená, ako aj činnosť stroja 1 pri nasávaní a vyfukovaní štrku sa bližšie vysvetľujú v spojení so schematickým znázomením na obr. 2. Ako z tohto diagramu vyplýva, sú k nasávaciemu potrubiu 9 a k vyfukovaciemu potrubiu 25 na meniteľné uzatváranie, prípadne otváranie, priradené ventily 33, 34, 35, 36, 37, ktoré sú výhodne zhotovené ako klapkové ventily a sú diaľkovo ovládateľné obsluhou, ktorá je v trakčnej, prípadne v pracovnej kabíne 5. Nasávacie zariadenie 8, prípadne tlakovzdušné zariadenie 26 je tvorené vákuovým čerpadlem 38, ktoré je tak na vstupnej strane, ako aj na výstupnej strane vybavené vždy jedným tlmičom 39 hluku. Prúd vzduchu pri nasávaní štrku je znázomený malými šípkami, ktoré sú zobrazené plnými čiarami, pokiaľ prúd pri odsune štrku pomocou vyfukovania je znázomený čiarkovými šípkami.Aby bolo možné strojom 1 odoberať štrk pomocou nasávacieho otvoru ll nasávacieho nadstavca 10, musia byť v nasávacom potrubí 9 namontovaný ventil 33, medzi filtračnou komorou 21 a medzi vákuovým čerpadlom 38 namontovaný ventil 34, ako aj ventil 36, pomocou ktorého sa vo frltračnej komore 21 vyčistený odpadový vzduch odvádza,otvorené. Ventily 35 a 37 pritom zostávajú uzavrené a nasávacím vzduchom nasávaný štrk sa ukladá v zásobníku 12 štrku a napĺňa vyfukovaciu nádrž 28.Ak má byť teraz v zásobníku 12 štrku nahromadený štrk odsunutý pomocou vyfukovacej nádrže 28, musí byť ventil 34 najprv uzavretý a ventil 35 otvorený, aby sa vákuové čerpadlo 38 zásobovalo nasávacím vzduchom. Ventil 36 odvádzarrého vzduchu je uzavretý a ventil 37 je otvorený, aby sa stlačený vzduch, prichádzajúci z tlakovzdušného zariadenia 26 viedol do potrubia 24 stlačeného vzduchu a ďalej cez vyfukovaciu nádrž 28, odkiaľ je ďalej štrk stlačeným vzduchom cez vyfukovacie potrubie 25 stláčaný. Aby sa redukoval na minimálnu mieru vznik prachu, ktorému sa nedá pri vyfukovaní štrku zabrániť, je s vyfukovacím potrubím 25 spojené zvlhčovacie zariadenie 40, pomocou ktorého sa na viazanie prachu privádza voda do zmesi vzduchu so štrkom. V takom prípade, ak sa štrk v zásobníku 12 štrku upchá a nekĺže voľne do vyfukovacej nádrže 28, vychýli sa vyfukovaci vzduch pomocou trojcestného ventilu 41, ktorý je namontovaný v potrubí 24 stlačeného vzduchu, krátkodobo do prevzdušňovacieho potrubia 29 a tak sa štrk v zásobníku 12 štrku zvíri a uvoľní.Pomocou vyfukovacieho potrubia 25 ďalej dopravovaný štrk možno teraz pomocou rýchlospojky 31 prekladať na vhodný dopravný voz. Môže však vzniknúť možnosť vyfukovať štrk prostredníctvom nasávacieho nadstavca ll znova späť do koľaje 2, aby sa napríklad doplnila tá časť koľaje 2, ktorá má nedostatok štrku. Na tento účel je vyfukovacie potrubie 25 pripojené pomocou otvoru 42, ktorý sa nachádza medzi nasávacím nadstavcom 10 a medzi zásobníkom 12 štrku, do nasávacieho potrubia 9. K tomuto otvoru 42 je pripojene spájacie potrubie 43, ktoré je v mieste 44 odbočenia spojené svyfukovacím potrubím 25. Na tejto odbočke je namontované klapkové ovládanie 45, pomocou ktorého možno voliteľne vychýliť prúd stlačeného vzduchu do spojovacieho potrubia 43. Pri nasávaní štrku je spojovacie potrubie 43 pomocou klapkového ovládania uzatvorené 45, aby sa spoľahlivo zabránilo prípadnému nasávaníu vzduchu z vyfukovacieho potrubia 25. Spojenie zvlhčovacieho zariadenia 40 svytbkovacím potrubím 25 je účelne zhotovené v mieste medzi vyfukovacou nádržou 28 a medzi miestom 44 odbočenie spojovacieho potrubia 43, aby bolomožno vlhčiť štrk tiež pri spätnom fúkaní cez nasávací nadstavec 10.1. Stroj na spracovanie štrkovćho lôžka koľaje so strojovým rámom, umiesteným na podvozkoch, ku ktorému je priradený nasávací mechanizmus nasávacím potrubím a nasávací nadstavec, ktorý má nasávací otvor na odsávanie štrku do zásobníka štrku a ktorý je výškovo a bočne prestaviteľný,vyz n a č uj ú ci sa tý m ,žekzásobníku(12) štrku je priradené s tlakovzdušným zariadením (26) v spojení namontované potrubie (24) stlačeného vzduchu na prívod stlačeného vzduchu a vyfukovacie potrubie (25) na prefukovanie, prípadne odsunutie nahromadenćho štrku.2. Stroj podľa nároku 1, vyznačujúci sa t ý m , že tlakovzdušné zariadenie (26) je tvorené nasávacím zariadením (8), prípadne jeho na výstupnej strane umiesteným vyústením (27) stlačeného vzduchu.3. Stroj podľa nároku 2, vyznačuj úci sa t ý m , že k nasávaciemu potmbiu (9) a k výfukovému potrubíu (25) sú priradené diaľkovo ovládateľné ventily (33,34, 35, 36, 37) na striedavé uzatváranie, prípadne otváranie potrubia.4. Stroj podľa jedného z nárokov l, 2 alebo 3, v y značujúci sa tým,žezásobník(12)štrkumá v svojej spodnej časti vyfukovaciu nádrž (28), spojenú s potrubím (24) stlačenćho vzduchu a s vyfukovacím potrubím (25).5. Stroj podľa nároku 4, vyznačujúci sa t ý m , že to miesto (23) zásobníka ( 12) štrku, ktoré susedí s hornom stranou vyfukovacej nádrže (28), je v tvare zrezaného kužeľa.6. Stroj podľa nároku 4 alebo 5, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že to miesto (23) zásobníka (12) štrku, ktoréje umiestnené nad vyfukovacou nádržou (28), je spojené s prevzdušňovacím potrubím (29) na prívod stlačeného vzduchu.7. Stroj podľa jedného znárokov l až 6, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že vyfukovacie potrubie (25) je spojené s otvorom (42) v nasávacom potrubí (9), ktorý sa nachádza medzi nasávacím nadstavcom (10) a medzi zásobníkom (l 2) štrku.8. Stroj podľa jedného z nárokov l až 7, v y z n a č uj ú c i s a tý m , že vyfukovacíe potrubie (25),namontované v pozdlžnom smere stroja (l), má na konci(30) stroja (I), ktorý je protiľahlý vzhľadom na nasávací nadstavec (10), uzatvárateľný koniec vtvare rýchlospojky9. Stroj podľa nároku 7 alebo 8, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že vyfukovacie potrubie (25) má v mieste (44) odbočenie klapkovým ovládaním (45) vybavené odbočujúce spojovacie potrubie (43), ktoré je spojené s otvorom (42) k nasávaciemu nadstavcu (10) namontovaného nasávacieho potrubia (9), pričom pomocou klapkového ovládania (45) je prúd stlačeného vzduchu voliteľne vychýliteľný do spojovacieho potrubia (43).10. Stroj podľa nároku 8 alebo 9, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že s vyfukovacím potrubím (25) je vmieste medzi vyfukovacou nádržou (28) a medzi miestom (44) odbočenie spojovacieho potrubia (43) spojené vlhčiace zariadenie (40).

MPK / Značky

MPK: E01B 27/06

Značky: koľaje, stroj, štrkového, lôžka, spracovanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-280847-stroj-na-spracovanie-strkoveho-lozka-kolaje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stroj na spracovanie štrkového lôžka koľaje</a>

Podobne patenty