Spôsob kontinuálnej prípravy suspenzie častíc

Číslo patentu: 280429

Dátum: 02.02.1994

Autori: Gouvenot Daniel, Vattement Hubert

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Pri spôsobe prípravy suspenzie častíc majúcich veľkosť najviac rovnajúcu sa určenej hodnote, na injektovanie tejto suspenzie do materiálov obsahujúcich póry alebo nežiaduce trhliny ako do zemín, ktoré sa majú spevňovať, sa pripraví materská suspenzia (4) tým, že sa disperguje v kvapaline prášok tvorený zmesou častíc majúcich požadovanú veľkosť a častíc majúcich väčšiu veľkosť, materská suspenzia (4) sa kontinuálne privádza do odstredivky (1), riadi sa rýchlosť otáčania a napájací prietok odstredivky (1) v závislosti od určenej veľkosti častíc, ktoré sa majú získavať, materská suspenzia (4) sa v odstredivke (1) kontinuálne odstreďuje, čím sa v stredovej oblasti dolnej časti odstredivky (1) získava suspenzia (7) obsahujúca jemné častice, ktorých veľkosť je menšia, ako je daná veľkosť. Táto suspenzia sa odoberá, zatiaľ čo časť suspenzie obsahujúca hrubé častice a oddeľovaná odstredením od časti s jemnými časticami sa odvádza ako odpad.

Text

Pozerať všetko

Dátum zverejnenia 09.02.1994 ÚRAD PRIEMYSELNEHO Datum zverejnenia udelenia VLASTNÍCTVA V 0 VCSĺIľlĺklJZ 14.02.2000S OVENSKEI REPUBLIKY Cislo PCT(73) Majiteľ patentu COMPAGNIE DU SOL, Nanterre, FR(72) Pôvodca vynálezu Gouvenot Daniel, Clichy, FR(54) Názov vynálezu Spôsob kontinuálnej prípravy suspenzie častícPri spôsobe prípravy suspenzie častíc majúcich veľkosť najviac rovnajúcu sa určenej hodnote, na injektovanie tejto suspenzie do materiálov obsahujúcich póry alebo nežiaduce trhliny ako do zemín, ktoré sa majú spevňovať, sa pripraví materská suspenzía (4) tým, že sa disperguje v kvapaline prášok tvorený zmesou častíc majúcich požadovanú veľkosť a častíc majúcich väčšiu veľkosť, materská suspenzia (4) sa kontinuálne privádza do odstredivky (l), riadi sa rýchlosť otáčania a napájací prietok odstredivky (l) v závislosti od určenej veľkosti častíc, ktoré sa majú získavať, materská suspenzia (4) sa v odstredivke (l) kontinuálne odstreďuje,čím sa v stredovej oblasti dolnej časti odstredivky (1) získava suspenzia (7) obsahujúca jemne častice, ktorých veľkosť je menšia, ako je daná veľkosť. Táto suspenzia sa odoberá, zatiaľ čo časť suspenzie obsahujúca hrubé častice a oddeľovaná odstredením od časti s jemnými časticami sa odvádza ako odpad.Vynález sa týka spôsobu kontinuálnej prípravy suspenzie častíc, majúcich veľkosť (priemer) najviac rovnajúcu sa určenej hodnote, na injektovanie tejto suspenzie do materiálov obsahujúcich póry alebo nežiaduce trhliny, ktoré sa majú spevňovať alebo inak upravovať, ako na injektovanie do zeminy, napríklad naplaveniny, jemné zeminy, veľmi jemné zeminy alebo betón. Spracovanie sa zameriava hlavne na úpravu kohézie spracovávaného materiálu, napríklad kvôli zvýšeniu jeho pevnosti.Je známe, že určité materiály vyžadujú spracovanie injektovaním cementovanej suspenzie. Je to tak napríklad pri zvetranom železobetóne alebo železobetone, ktorý sa stal poréznym pôsobením rýchlo tečúcej vody alebo betóne s trhlinami. V týchto prípadoch je prenikanie cementovej suspenzie do hmoty takéhoto materiálu obmedzovanć veľkosťou zma jednotlivých cementových častíc a medzičasticovým zhlukovaním.Podobne je známe, že naplaveniny sa všeobecne delia do dvoch hlavných typov, a to hrubých ajemných naplavenín. Hrubé naplaveniny môžu byť ľahko injektované cementovou suspenziou alebo bentonitovou cementovou suspenziou (suspenziou, V ktorej sú Cementové častice suspendované vo vode a bentonit sa podľa potreby pridáva kvôli zlepšeniu stability suspenzie). Takéto suspenzie sa však nedajú injektovať do jemných naplavenín, pretože póry v zemine sú príliš malé, aby dovolili prenikanie a pohyb normálnych cementových častíc.Z francúzskeho patentového spisu č. 84 08886, zverejneněho pod č. 2 583 441 je známe, že je možne pripraviť cementovú suspenziu obsahujúcu iba veľmi jemné častice s priemerom menším, ako je medzizmový priestor materiálu,ktorý má byť spracovaný injektovaním.Táto suspenzia sa pripravuje znonnálneho cementu,ktorý zahŕňa okrem častíc s priemerom menším ako požadovaný priemer alebo rovnajúcim sa požadovanému priemeru, častice s priemerom väčším ako sa požadujú, ktoré je potrebné odstrániť. Táto príprava spočíva V tom, že sa suspenzia uvedených cementových častíc nechá usadiť vlastnou hmotnosťou, aby sa získali požadované častice v časti plávajúcej nad usadeninou.l ked je tento spôsob užitočný, prináša to napriek tomu rad problémov. Predovšetkým je usadzovanie pomalé a pretržité, čo má za následok zvýšenie nákladov na spracovanie. Pre prijateľný čas usadzovania, napríklad hodinu, je výťažok nízky, t. j. získa sa len malý zlomok častíc, ktoré majú V surovine vhodný priemer častíc. Ďalej používa tento známy spôsob veľké mnoütvo vody a vytvára veľké množstvo odpadovej kvapaliny, ktorá sa dá ťažko odstrániť. Vzniká veľke množstvo odpadu, najmä preto, že malý výťažok vyžaduje, aby sa použilo veľké množstvo suroviny,ktoré vyžaduje suspendovanie vo veľkom množstve vody. Prítomnosť veľkého množstva kvapalného odpadu znamená, že je veľmi ťažké, ak nie nemožné, používať tento známy spôsob na určitých staveniskách alebo miestach, hlavne v mestách.Uvedené nedostatky odstraňuje spôsob kontinuálnej prípravy suspenzie častíc, majúcich veľkosť (priemer) naj viac rovnajúcu sa určenej hodnote, na injektovanie tejto suspenzie do materiálov obsahujúcich póry alebo nežiaduce trhliny, ako do zemín, ktoré sa majú spevňovať, ktorého podstatou je, že sa pripraví materská suspenzia tým, že sa disperguje v kvapaline prášok tvorený zmesou častíc majúcich požadovanú veľkosť (priemer) a častíc majúcich väčšiu veľkosť (priemer), materská suspenzia sa kontinuálne privádza do odstredivky, riadi sa rýchlosť otáčania a napájací prietok (prietokové množstvo) odstredivky V závislosti od určenej veľkosti častíc, ktoré sa majú získavať,materská suspenzia sa vodstredivke kontinuálne odstreďuje, čím sa vstredovej oblasti dolnej časti odstredivky získa suspenzia, obsahujúca jemné častice, ktorých veľkosť je menšia, ako je daná veľkosť, a táto suspenzia sa odoberá,zatiaľ čo časť suspenzie, obsahujúcej hrubé častice a oddeľovaná odstredením od časti s jemnými časticami, sa odvádza ako odpad.Spôsob podľa vynídezu má výhodu v tom, že dovoľuje určovať maximálny priemer (veľkosť) zvolených častíc menením rýchlosti otáčania odstredivky, t. j. prostriedkom,ktorý sa dá jednoducho realizovať. Spôsob podľa vynálezu dovoľuje lepšie využitie počiatočnej suspenzie s výťažkom v oblasti 85 . Inými slovami dovoľuje spôsob podľa vynálezu oddeliť až 85 častíc majúcich priemer (veľkosť) menšiu, ako je prahový priemer (veľkosť), z častíc pôvodne prítomných v suspenzii. Okrem toho je odpad veľmi koncentrovaný, čo dovoľuje ho získať v pevnej forme po približne desiatich hodinách jeho sušenia na mieste. Odpad sa tak dá ľahko likvidovať alebo použiť na ine aplikácie.Vo výhodnom uskutočnení vynálezu je pevná časticovà hmota vytvorená z cementu a kvapalina použitá v suspenzii je voda.Podľa vynálezu je rovnako možné použiť troskový cement z vysokých pecí alebo zmes oxidu kremičitého z dymových plynov a drveného uhličitanu vápenatého, ktorých častice sa vyberajú oddelene podľa vynálezu kvôli následnému zmiešaniu tesne pred injektovaním alebo na samostatné injektovanie do materiálu, ktorý sa má spracovávať,aby dochádzalo k tuhnutiu suspenzie na mieste v ich vzájomnom styku.Deflokulačná látka pridávaná do suspenzie pevných častíc môže obsahovať natłalćn - sulfonáty alebo výhodne melamínové živice.Vynález je bližšie vysvetlený v nasledujúcom opise na príkladoch uskutočnenia neobmedzujúcich jeho rozsah.Prehľad obrázkov na výkresochNa jedinom obrázku je znázomená schéma praktickej realizácie spôsobu podľa vynálezu pri použití odstredivky s riadeným otáčaním a prívodom.Na obrázku je znázornená odstredivka l ovládaná motorom 2, ktorý môže byť s elektrickým pohonom. Na ovládanie slúži riadiaci prostriedok 3, ktorý výhodne dovoľuje riadenie rýchlosti otáčania motoru 2, a taki rýchlosť otáčania odstredivky l.Do odstredivky 1 sa zavedie materská suspenzia 4 vytvorená napríklad zo suspenzie jemného cementu vo vode v prítomnosti melamínovej živice. Odstredením materskej suspenzie 4 sa získa injektovateľná suspenzia 7, napríklad na injektovanie do zeminy 5, ako i odpadová zložka 6. Suspenzia 7 obsahuje častice s priemerom menším alebo rov SK 280429 B 6najúcím sa maximálnemu požadovanćmu priemeru. Odpadová zložka 6 pozostáva prevažne zo suspenzíe častíc, ktorých priemer je väčší, ako je požadovaný maximálny priemer.V altematívnom vyhotovení je odstredivka l opatrená riadiacim prostriedkom 8 prívodu. Riadiaci prostriedok 8 prívodu môže byť združený s riadiacim mechanizmom 3,ktorý tiež umožňuje riadenie rýchlosti motora 2.Jednotlivé vyhotovenia spôsobu podľa vynálezu sú ďalej vysvetlene v nasledujúcich konkrétnych príkladoch.Požaduje sa spevňovať a utesniť piesok, ktoreho priepustnosť je taká, že veľkosť injektovaných častíc nesmie presiahnuť 10 mikrometrov. Použije sa suspenzia vytvorená z 80 hmotnostných vysokopecnej trosky a 20 hmotu. haseného vápna Ca(OH)2. Krivka zmitosti zmesi týchto dvoch práškov ukazuje, že obsahuje 55 častíc, ktorých priemer je menší ako 10 mikrometrov.Vyrobí sa materská suspenzia pozostávajúca zo 427 kg tejto zmesi práškov a ll kg melaminovej živice v 1000 litroch vody. Materská suspenzia sa detlokuluje pred odstreďovaním v odstredivke FLOTTWEG 223 s priemerom 230 ml pri 800 otáčkach za minútu v množstve 2000 litrov za hodinu.Za týchto podmienok sa získava 1750 l injektovateľnej suspenzíe za hodinu, majúcej pomer suchej látky kvode rovnajúci sa 0,2 a oddeľuje sa 250 l odpadovej zložky za hodinu, majúcej pomer suchej zložky kvode 3,1. Takto získaná suspenzia sa ľahko injektuje do zeminy.Požaduje sa spevňovať a utesniť piesok, ktorého priepustnosť je taká, že suspenzia nesmie obsahovať častice s priemerom väčším ako 5 mikrometrov. Materská suspenzia sa vytvorí z bežného cementu obsahujúceho 65 častíc s priemerom menším ako 5 mikrometrov. Pripravi sa suspendovaním 360 kg cementu a 18 kg nañalén - sulfonátov v 1000 litroch vody.Odstreďovanie materskej suspenzíe sa vykoná v odstredivke FLOTTWEG 223, majúcej priemer 230 mm a rýchlosť 1100 otáčok za minútu pre 1400 litrov za hodinu. Získa sa 1260 litrov injektovanej suspenzíe za hodinu, obsahujúcej pomer cementu k vode 0,2 a oddelí sa 140 1 pasty, majúcej pomer cementu k vode 3. Kvapalný odpad predstavuje 10 počiatočného objemu.Opísane uskutočnenia nie sú myslené ako obmedzujúci výpočet a môžu sa obmieňať žiaducim spôsobom bez toho,aby sa opustila myšlienka vynálezu.l. Spôsob kontinuálnej prípravy suspenzíe častíc majúcich veľkosť najviac rovnajúcu sa určenej hodnote, na injektovanie tejto suspenzíe do materiálov obsahujúcich póry alebo nežiaduce trhliny, ako do zemín, ktoré sa majú spevňovať, vyznačuj úci sa tým, že sa pripraví materská suspenzia tým, že sa disperguje V kvapaline prášok tvorený zmesou častíc majúcich požadovanú veľkosť a častíc majúcich väčšiu veľkosť, materská suspenzia sa kontínuálne privádza do odstredivky, riadi sa rýchlosť otáčania a napájací prietok odstredivky v závislosti od určenej veľkosti častíc, ktore sa majú získavať, materská suspenzia sa V odstredivke kontinuálne odstreďuje, čím sa V stredovej oblasti dolnej časti odstredivky získava suspenzia, obsahujúca jemne častice, ktorých veľkosť je menšia, ako je danáveľkosť, a táto suspenzia sa odoberá, zatiaľ čo časť suspenzíe obsahujúca hrubé častice a oddeľovaná odstredením od častí s jemnými časticami sa odvádza ako odpad.2. Spôsobpodľanároku Lvyznačuj úci sa t ý m , že materská suspenzia je suspenzia obsahujúca cement.3. Spôsob podľa nároku l alebo 2, v y z n a č uj ú c í s a t ý m , že materská suspenzia je suspenzia obsahujúca vysokopecnú trosku.4. Spôsob podľa najmenej jedného z nárokov l až 3,vyznačujúci sa tým,žematerskásuspenzía je suspenzia obsahujúca deflokulačnú látku.

MPK / Značky

MPK: B05D 1/26

Značky: kontinuálnej, částic, spôsob, přípravy, suspenzie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-280429-sposob-kontinualnej-pripravy-suspenzie-castic.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob kontinuálnej prípravy suspenzie častíc</a>

Podobne patenty