Zapojenie primárneho hydraulického obvodu membránového čerpadla

Číslo patentu: 280423

Dátum: 13.04.1999

Autor: Waczlav Karol

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Primárny hydraulický obvod membránového čerpadla pozostáva z nádrže (1), nasávacieho filtra (2), zubového hydrogenerátora (3), priamoriadeného tlakového ventilu (4), dvojpolohového štvorcestného elektromagnetického rozdeľovača (5), primárnej hydraulickej komory (6), membrány (7), vstupného vedenia (9), zvodového vedenia (10), spätného vedenia (11) a výstupných vedení (12, 13). Pulzujúci tlak hydraulického oleja v primárnej hydraulickej komore (6) sa dosiahne prepájaním vstupného vedenia (9) do prvého výstupného vedenia (12) a druhého výstupného vedenia (13) pomocou dvojpolohového štvorcestného elektromagnetického rozdeľovača (5).

Text

Pozerať všetko

(19) Číslo prihlášky 1232-97 Dátum podania 12.09.1997 (13) DW d°km°ľ B Číslo prioritnej prihlášky (51) Im C 16 Dátum priority F 0413 43/073 Krajina priority Dátum zverejnenia 08.04.1999 URAD r PRlEMYsrELNEl-O Dátum zverejnenia udelenia VLASTNICTVA vo Vestníku 14.02.2000 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Cislo PCT(76) Majiteľ a pôvodca patentu Waczlav Karol, Ing., Žilina, SK(54) Názov vynálezu Zapojenie primárneho hydraulického obvodu memhránového čerpadlaPrimâmy hydraulický obvod membránového čerpadla pozostáva z nádrže (l), nasávacieho filtra (2), zubového hydrogenerátora (3), priamoríadeného tlakovćho ventílu (4), dvojpolohového štvorcestnćho elektromagnetického rozdeľovača (5), primámej hydraulickej komory (6), membrány (7), vstupného vedenia (9), zvodového vedenia (10), spätného vedenia (11) a výstupných vedení (12, 13). Pulzujúci tlak hydraulického oleja v primàmej hydraulickej komore (6) sa dosiahne prepájaním vstupného vedenia (9) do prvého výstupného vedenia (12) a druhého výstupného vedenia (13) pomocou dvojpolohového štvorcestnćho elektromagnetického rozdeľovača (5).Predmetom vynálezu je zapojenie primárneho hydraulíckého obvodu membránového čerpadla na hydraulický pohon, určené predovšetkým do bezvzduchových striekacích zariadení na rozprašovanie ochranných kvapalných látok v priemysle a poľnohospodárstve a tiež do dávkovacích čerpacích zariadení.Dosiaľ známe membránové čerpadlá V bezvzduchových striekacich zariadeniach s mechanickým pulzačným pohonom membrány, s charakteristickým nízkym pulzačným zdvihom, majú obmedzenú reguláciu výkonu zmenou pulzačného objemu. Množstvo rozprašovanej kvapaliny v striekacich zariadeniach sa reguluje priarnoriadeným prepúšťaním tlakovej pracovnej kvapaliny pred dýzou pomocným spätným vedením do zásobníka pracovnej kvapaliny,za nepretržitej činnosti prevodu pulzačného pohonu, čo hlavne pri riadenej optimalizácii procesu striekania zvyšuje energetické, trvanlivostné a manipulačné nároky na zariadenie.Známe je zapojenie hydraulíckého obvodu membránového čerpadla s tekutinovým pohonom podľa dokumentu US 4 523 901, ktoré nie je adaptované na využitie v bezvzduchových striekacich zariadeniach, nakoľko z dôvodu prepojenia tlakového zdroja s membránovým čerpadlom počas jeho nasávania dochádza k negatívnemu ovplyvneniu nasávacieho množstva pracovnej kvapaliny.Uvedené nedostatky sú odstránené zapojením primárneho hydraulíckého obvodu membránového čerpadla podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že primámy hydraulický obvod pozostáva z primámej komory s membránou oddeľujúcou primámy hydraulický obvod od sekundámeho pracovného obvodu membránového čerpadla, dvojpolohového štvorcestného elektromagnetického hydraulíckého rozdeľ vača, ktorého vstupné vedenie s nasávacím filtrom, zubovým hydrogenerátorom, priamoriadeným tlakovým ventilom so zvodovým vedením a spätné vedenie, sú spojené s nádržou, vyznačujúce sa tým, že v dvojpolohovom štvorcestnom elektromagnetickom hydraulickom rozdeľovači v pružinou ovládanom stave druhé výstupné vedenie prepojené so spätným vedením spája primárnu komoru membránového čerpadla s nádržou a súčasne vstupné vedenie prepojené s prvým výstupným vedením spája zubový hydrogenerátor s nádržou. Podľa vynálezu v dvojpolohovom štvorcestnom elektromagnetickom hydraulickom rozdeľ vači samostatné prepojenie primámej komory membránového čerpadla a zubového hydrogenerátora s nádržou oddelenými vetvami v pružinou ovládanom stave, odstraňuje negatívne pôsobenie zubového hydrogenerátora na nasávane množstvo pracovnej kvapaliny, odľahčuje pohon zubového hydrogenerátora a odľahčuje elektromagnet dvoj polohového štvorcestného elektromagnetického hydraulíckého rozdeľovača. Pri použití modifikácie dvojpolohového štvorcestného elektromagnetického hydraulíckého rozdeľovača s aretáciou polôh sú oba elektromagnety odľahčované v oboch polohách. Účinok riešenia spočíva v obmedzení tlakových strát v primárnom hydraulickom obvode membránového čerpadla a ich negatívnych vplyvov, hydraulickýpohon oproti mechanickému je bez rázov, čo má pozitívny vplyv na spotrebu energie a životnosť zariadenia.Prehľad obrázkov na výkresochNa pripojenom výkrese je znázomená celková schéma zapojenia primárneho hydraulíckého obvodu membránového čerpadla, v príkladnom uskutočnení so zabudovaným dvojpolohovým štvorcestným elektromagnetickým hydraulickým rozdeľovačom s jedným elektromagnetom a pružinou.Primámy hydraulický obvod membránovćho čerpadla pozostáva z nádrže 1, nasávacieho filtra 2, zubového hydrogenerátora 3, priarnoriadeného tlakového ventilu 4, dvojpolohového štvorcestného elektromagnetického hydraulického rozdeľovača 5, primámej komory 6, membrány 7,vstupného vedenia 9, zvodového vedenia 10, spätného vedenia 11 a výstupných vedení 12, 13.Vstupným vedením 9 je privádzaný tlakový hydraulický olej z nádrže l cez nasávací filter 2 a zubový hydrogenerátor 3 do vstupu dvojpolohového štvorcestného elektromagnetického hydraulíckého rozdeľovača 5, pričom poistenie proti prekročeniu tlaku vo vstupnom vedení 9 zabezpečuje priamoriadený tlakový ventil 4 prepúšťaním tlakového oleja do nádrže 1 zvodovým vedením 10. V dvojpolohovom štvorcestnom elektromagnetickom hydraulickom rozdeľovači 5 je tlakový olej zo vstupného vedenia 9 striedavo prepájaný do prvého výstupného vedenia 12 a druhého výstupného vedenia 13. V elektromagnetom ovládanom stave je tlakový olej prepojený do druhého výstupného vedenia 13 spojeného s primámou hydraulickou komorou 6 membránoveho čerpadla, z ktorej sa tlak prenáša membránou 7 do sekundárnej pracovnej komory 8 a vytláča z nej pracovnú kvapalinu. Súčasne je prepojený okruh spätného vedenia 11. prvého výstupného vedenia 12 a nádrže 1. V pružinou ovládanom stave je zubový hydrogenerátor 3 tlakovo odľahčený prepojením do prvého výstupného vedenia 12 spojeného s nádržou l. Súčasne je prepojené druhé výstupné vedenie 13 so spätným vedením 11 spojeným s nádržou l, do ktorej sa protitlakom membrány 7 na primámu komoru 6 membránového čerpadla spojenú s druhým výstupným vedením 13 vytláča hydraulický olej, ktorý vykonal prácu,pričom sa nasáva pracovná kvapalina do sekundámej pracovnej komory 8 membránového čerpadla.Zapojenie môže byť uskutočnené aj tak, že druhé výstupné vedenie 13 je paralelne rozvetvené do viacerých primárnych komôr 6 membránových čerpadiel.Zapojenie primárneho hydraulíckého obvodu membránového čerpadla na hydraulický pohon, kde primámy hydraulický obvod pozostáva z primámej komory s membránou oddeľujúcou primárny hydraulický obvod od sekundárneho pracovného obvodu, dvojpolohového štvorcestného elektromagnetického hydraulického rozdeľovača, ktoreho vstupné vedenie s nasávacím filtrom, zubovým hydrogenerátorom, priamoriadeným tlakovým ventilom so zvodovým vedením spojeným s nádržou a spätné vedenie sú spojenésnádržomvyznačuj úce sa tým,že v dvojpolohovom štvorcestnom elektromagnetickom hyd SK 280423 B 6raulickom rozdeľovači (5) v pružínou ovládanom stave druhé výstupné vedenie (13) prepojené so spätnýqn vedením (11) spája primámu komoru (6) membránového čerpadla s nádržou (l) a súčasne vstupné vedenie (9) prepojené s prvým výstupným vedením (12) spája zubový hydrogenerátor (3) s nádržou (l).

MPK / Značky

MPK: F04B 43/073

Značky: zapojenie, obvodů, primárneho, čerpadla, hydraulického, membránového

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-280423-zapojenie-primarneho-hydraulickeho-obvodu-membranoveho-cerpadla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojenie primárneho hydraulického obvodu membránového čerpadla</a>

Podobne patenty