Primárne balenie plošne stabilizovaného obväzového materiálu

Číslo patentu: 280247

Dátum: 08.10.1999

Autori: Müller Walter, Kindel Heinrich, Barth Peter, Hoffmann Hans-rainer

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Primárne balenie plošne stabilizovaného obväzového materiálu obsahuje nosnú vrstvu (4) a samolepiacu oblasť, majúcu na strane kože dotykové plochy, ktorá je chránená pred použitím obväzového materiálu ťahom snímateľnou krycou vrstvou a minimálne jednovrstvovou opornou fóliou, usporiadanou oddeliteľne na povrchu nosnej vrstvy (4), odvrátenom od kože, ktorá je od aplikovaného obväzového materiálu oddeliteľná, pričom oporná fólia (7) je časťou balenia, ktoré chráni obväzový materiál.

Text

Pozerať všetko

(19) Číslo prihlášky 961-89 Dátum podania 14.02.89 (13) DW d°km°t 1 B Číslo prioritnej prihlášky P ss 06 444.8 5) Im- C 16 Dátum priority 29.02.88 A 61 M 37/00 A 6 l 1/00 Krajina priority DE ÚRAD Dátum zverejnenia 08.10.99 Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku 08.10.99 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo PCT.(73) Majiteľ patentu LTS LOHMANN Therapie-Systeme GmbH and Co., KG, Neuwied, DE(72) Pôvodca vynálezu Barth Peter, Dr. rer. nat., Neuwíed, DE Hoffrnann Hans Rainer, Dr., Neuwied, DE Müller Walter, Dr., Neuwied, DE Kindel Heinrich, Rengsdorf, DE(54) Názov vynálezu Primárne balenie plošne stabilizovaného obväzového materiálu(57) Anotácia Primárne balenie plošne stabilizovaného obväzovćho materiálu obsahuje nosnú vrstvu (4) a samolepiacu ob- a g 3 7lasť, majúcu na strane kože dotykové plochy, ktorá je chránená pred použitím obväzovćho materiálu ťahom snímateľnou krycou vrstvou a minimálne jednovrstvovou opomou fóliou, usporiadanou oddeliteľne na povrchu nosnej vrstvy (4), odvrátenom od kože, ktorá je od aplikovaného obväzového materiálu oddeliteľná,pričom opomá fólia (7) je časťou balenia, ktoré chráni obväzový materiál.Vynález sa týka primárneho balenia plošne stabilizovanýeh obväzových materialov, ktoré obsahujú nosnú vrstvu a plochu, stýkajúcu sa s kožou, majúcu samolepiace oblasti,ktorá je pred použitím obväzového materiálu chránená ťahom snímateľnou krycou vrstvou a na povrchu nosnej vrstvy odvrátenej od kože uvoľniteľne usporiadanou najmenej jednovrstvovou opomou fóliou, ktorá sa môže po splnení jej funkcie plošnej stabilizácie nosnej vrstvy od aplikovaného obväzového materiálu odstrániť.Obväzové materiály sa dajú rozdeliť do dvoch veľkých skupín. Prvá zo skupín zahŕňa také obväzové materiály,ktoré sú na mieste svojej aplikácie fixovanć prídavnými zariadeniami alebo opatreniami, zatiaľ čo vdruhej skupine nasleduje samotná fixácia pomocou samolepiacej oblasti obväzového materiálu. V poslednej skupine naráža požiadavka tenkých a ohybných vrstiev nosiča, ktoré zaručujú potrebnú priepustnosť vodnej pary a dobrú priliehavosť k obrysom miesta aplikácie na ťažkosti pri aplikácii, Tak napríklad dochádza po stiahnutí krycej vrstvy napríklad ľahko k rolovaniu okrajov k tomu, že sa samolepiace oblasti navzájom zlepia, k tvorbe záhybov, čo spôsobuje nepoužítelnosť uvedeného obväzového materiálu.Tu sa dalo dosiahnuť zlepšenie nanesením takzvanej opomej fólie na plošnú stabilizáciu (DE-OS 19 35 916), pričom je s touto fóliou spojená vzhľadom na nosnú vrstvu pevnejšia vrstva tak, že sa môže po aplikácii sňať. Tento princíp sa zatiaľ osvedčuje (porovnaj DE-patentový spis 33 44 334), Za nedostatok je však nutné pokladať to, že sa oporná fólia po oddelení od aplikovaného obväzového materiálu odhadzuje a tak jejej funkcia obmedzená len na plošnú stabilizáciu. Náklady na prípravu obväzového materiálu a výrobné opatrenia týkajúce sa tohto prídavného prvku takéhoto obväzovćho materiálu nemožno však dozaista označiť za nepodstatné.Preto je úlohou vynálezu rozšíriť funkciu opomej fólie tak, aby pomer náklady/použitie bol priaznivejší.Úloha bola podľa vynálezu vyriešená druhovo zodpovedajúcim primárnym balením, v ktorom je opomá fólia časťou balenia chrániaceho obväzový materiál. Pod pojmom primárne balenie sa v zmysle vynálezu rozumie ochranná vrstva obaľujúea bezprostredne obväzový materiál, pričom takto zabalené jednotlivé kusy je možné zabaliť ďalej pomocou sekundámeho a terciámeho balenia do väčších jednotiek. Vlastná ochrana substrátu je popritom zaručená v prvom rade primárnym balením.Vynález je použiteľný na všetky obväzovć materiály,ktoré sú stabilizovanć plošne pomocou opomej fólie. Tieto obväzové materiály sú známe a používajú sa napríklad ako obvàzy rán, fixačnć obväzy, náplasťovć fólie dávkujúce účinnú látku a fólie na inciziu, dàvkujúce účinnú látku. Nosná vrstva obväzového materiálu môže byť napriklad textilný materiál, polymérový materiál alebo kov. Ako oporná fólia sa používa minimálne jednovrstvový plošný útvar z polymćrov, papiera alebo materiálov obsahujúcich kov, napríklad hliník. Čo sa týka plošnej roztiahnuteľnosti, má minimálne rovnakú roztiahnuteľnosť ako nosná vrstva, môžeale vo výhodnom vyhotovení vynálezu presahovať na jednej alebo viacerých stranách ponad okraj nosnej vrstvy. Opomá fólia je pripevnená minimálne bodovo pomocou zlepenia za tepla na nosnej vrstve. Uvoľniteľne spojenie medzi opomou fóliou a nosnou vrstvou sa môže urobiť i ďalšími známymi technikami, ako napríklad zvarením, zlepením,zlisovaním pri použití matrice alebo vytvorením elektrostatických príťažlivých síl. Uvoľniteľné spojenie medzi nosnou vrstvou a opomou fóliou môže byť spojenie vyplývajúce priamo z výrobnej nosnej vrstvy na opomej fólii. Opomá fólia má plochu aspoň takú Veľkú, ako je plocha nosnej vrstvy.Je výhodné, keď plošný útvar, ktorý tvorí ostatné časti balenia, je upevnený v okrajovej oblasti na opomej fólii.Zabalený obväzový materiál obsahuje aspoň jednu účinnú látku.Zabalený obväzový materiál je transdermálny terapeutický systém.Materiály na výrobu samolepiacich oblastí zabezpečujúcich styk s kožou sú vybrané zveľkćho počtu možností,prihliadajúc pritom na to, aby boli fyziologicky neškodné. Ťahom snímateľná krycia vrstva chráni plochu obväzového materiálu stýkajúcu sa s kožou predtým, ako sa použije.Zmysel a cieľ primámeho balenia takéhoto obväzového materiálu je pre odborníka známy. Doterajšie riešenie, spočivajúce v uložení obväzověho materialu ako celku do obalu, obklopujúceho ho zo všemých strán, ktorý sa potom na všetkých okrajoch uzavrie napríklad zlepením, zlepením za tepla, zvarením alebo zlisovaním pomocou man-ice, v súlade s požiadavkami, nie je uspokojujúce z hľadiska potrebného materiálu, ktorý je na tento účel nevyhnutný.Podľa vynálezu sa plocha primárneho balenia vytvorí pomocou opomej fólie, na ktorej homej a dolnej strane sa pripevní plošný útvar, tvoríaci ostamú časť balenia.Pripevnenie sa môže uskutočniť napríklad zlepením za tepla, zvarením, zlisovaním pomocou matrice alebo zlepením. Ak je plocha opomej fólie rovnaká ako plocha nosnej vrstvy, potom sa pripevnenie ostatných častí obalu uskutoční na hornej vrstve opomej fólie. Ak opomá fólia presahuje ponad nosnú vrstvu, potom môže byť výhodné uskutočniť pripevnenie na dolnej strane presahujúcej opomej fólie.Po roztrhnutí vreckovitćho primárneho balenia ostáva opomá fólia na rubovej strane nosnej vrstvy, čím sa zabezpečí požadovaná stabilizácia obväzovćho materiálu pri aplikácii.Pripevnenie ostatného plošného obväzového materiálu na opomú fóliu a výroba uvoľniteľného spojenia medzi opomou fóliou a nosnou vrstvou sa môže uskutočniť podľa vynálezu aj V jednom kroku.Výber ostatného plošného obalového materiálu je určený práve platnými požiadavkami obväzovćho materiálu,ktorý sa má baliť, čím nie je možné uviesť žiadne všeobecne platné údaje. Zvyčajne prichádzajú do úvahy napríklad okrem nepríepustného papiera, polyméry alebo materiály obsahujúce kov, ktoré zhľadiska ich štruktúry je možné priradiť k textilným plošným útvarom. Výber materiálu na opomú fóliu a ostatne balenie nemusí byť rovnaký, je len potrebné, aby zodpovedal daným požiadavkám.Balenie je možné vybaviť minimálne jedným prostriedkom na roztrhnutie, ako napríklad trhacie vlákna, čiary žiadaného roztrhnutia atď, V mimoriadne výhodnej forme vyhotovenia vynálezu je o obväzovom materiály prítomná aspoň jedna účinná látka. Pritom môže ísť 0 transdermálny terapeutieký systém, ktorý sa nevyhnutne ball osobitne.Prehľad obrázkov na výkreseĎalej je vynález bližšie vysvetlený pomocou priložených výkresov, kde ukazujúobr. l schematický priečny rez formou vyhotovenia obväzového materiálu zabaleného podľa vynálezu aobr. 2 schematický priečny rez ďalšou formou vyhotovenia obväzového materiálu podľa vynálezu.Ako je znázornená na obr. l, je nosná vrstva 4 vytvorená ztextilného materiálu, prevrstvená samolepiacou vrstvou, ktorá môže obsahovať farmakologicky účinnú látku a na strane privrátenej ku koži má kryciu vrstvu 6, ktorá je tu z papiera, ktorý je pomocou silikonizácie upravený ako nelepivý. Opomá fólia 7 presahuje ponad nosnú vrstvu 4 na všetkých stranách a je vytvorená zviacvrstvového materiálu fólie, ktorá je proti nosnej vrstve 4 pevná. S nosnou vrstvou 4 je spojená pomocou miest 8, rozdelených podľa vopred určeného vzoru, zlepenim za tepla, pričom počas zlepovania za tepla sa vytvorí za tepla zlepený okraj 11 s podloženou baliacou fóliou 10.Na obr. 2 je ďalšia výhodná forma vyhotovenia vynálezu, vktorom má opomá fólia 7 rovnakú veľkosť, ako má nosná vrstva 4. Baliaca fólia 10 obklopuje obväzový materiál aje na jeho okrajoch vrchnej strany opomej fólie 7 s ňou zlepená. Samolepiaca vrstva S tu nemá nijakú oddelenú kryciu vrstvu 6, ale baliaca fólia 10 tu preberá funkciu opomej vrstvy. Bezprostredne po otvorení balenia sa obväzový materiál môže aplikovať.Ďalej je opísaná jedna výhodná forma vyhotovenia obväzového materiálu podľa vynálezu pomocou príkladu.Výroba baleného obväzoveho materiálu, V ktorom časť balenia funguje ako opomá fólia.Obväzový materiál veľkosti 15 x 20 cm 2, skladajúci sa z textilnej nosnej vrstvy 4 a na nej usporiadanej samolepiacej vrstvy 5, obsahujúcej účinnú látku, sa usporiada súosovo medzi úsekmi obväzového materiálu, zvariteľnćho za tepla a presahujúceho na každej strane asi o 1,5 cm. Obväzový materiál je vybraný tak, aby úsek prichádzajúci do styku s nosnou vrstvou 4 mohol prebrať úlohu opomej fólie 7. V jednom alebo V dvoch po sebe nasledujúcich krokoch sa potom vykoná zlepenie okrajov za tepla a opätovne uvoľniteľné spojenie opomej fólie 7 s nosnou vrstvou 4. Hotové vrecko spojené zlepením za tepla po okrajoch sa potom konfekcionujc obvyklým spôsobom.l. Primárne balenie plošne stabilizovaného obväzovćho materiálu, ktoré obsahuje nosnú vrstvu a dotykové plochy majúce na strane kože samolepiacu oblasť, ktorá je pred použitím obväzověho materiálu chránená ťahom odstrániteľnou krycou vrstvou, a aspoň jednovrstvovú opomú fóliu usporiadanú oddeliteľne na povrchu nosnej vrstvy odvrátenej od kože, ktorá je oddeliteľná od aplikovaného obväzového materiálu, vyznačuj úce sa tým,že opomá fólia (7) je časťou obalu (10) chrániaceho obväzový materiál.2, Primáme balenie plošne stabilizovaného obväzověho materiálu podľa nároku l, v y z n a č u j ú e e s at ý m , že nosná vrstva (4) obväzového materiálu je textilný materiál, polymérový materiál alebo vrstva obsahujúca kov, napríklad hliník.3. Primáme balenie podľa nároku 1 a 2, v y z n a č u j ú I e s a tý m ,že opomá fólia (7) je aspoň jednovrstvový plošný útvar z polyméru, papiera alebo materiálov obsahujúcich kov, napríklad hliník.4. Primàme balenie podľa nároku 3, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že opomá fólia (7) je pripevnená minimálne bodovo pomocou zlepenia za tepla na nosnej vrstve (4).5. Primárne balenie podľa jedného z nárokov l až 3,vyznačuj úce sa tým, žeuvoľniteľné spojenie medzi nosnou vrstvou (4) a opomou fóliou (7) je vytvorené aspoň čiastočným zlepením, mechanickým alebo elektrostatickým zakotvením alebo zvarovým spojom.6. Primáme balenie podľajedného z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúce sa tým, že opomá fólia (7) má plochu aspoň takú veľkú, ako je plocha nosnej vrstvy (4).7. Primárne balenie podľa jedného alebo viacerých z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že plošný útvar, ktorý tvorí ostatne časti balenia, je upevnený v okrajovej oblasti na opomej fólii (7).8. Primárne balenie podľa jedného z predchádzajúcich nárokov,vyznačuj úce sa tým, žezabalený obväzový materiál má aspoň jednu účinnú látku.9. Primárne balenie podľa jedného z predchádzajúcich nárokov,vyznačuj úce sa tým, žezabalený obväzový materiál je transdermálny terapeutický systém.

MPK / Značky

MPK: A61M 37/00, A61J 1/00

Značky: primárne, stabilizovaného, materiálů, obvazového, balenie, plošné

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-280247-primarne-balenie-plosne-stabilizovaneho-obvazoveho-materialu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Primárne balenie plošne stabilizovaného obväzového materiálu</a>

Podobne patenty