Spôsob spracovania koncentrovaného roztoku siričitanu, síranu a tiosíranu sodného

Číslo patentu: 279928

Dátum: 07.05.1999

Autor: Gutberlet Heinz

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Produktový lúh pochádzajúci z odsírovania dymových plynov sa pridáva k chladiacej vode s pH nižším ako 1 a obsahujúcej kyselinu chlorovodíkovú v predpieracej práčke zariadenia na odsírovanie dymových plynov z elektrárne na uhlí pracujúceho s vápencom, CaCO3 alebo páleným vápnom, CaO, pričom produktový lúh sa odmeriava tak, že zostáva prebytok kyseliny, oxid siričitý, SO2, vzniknutý reakciou siričitanu sodného a tiosíranu sodného s kyselinou chlorovodíkovou sa v absorbéri premieňa pôsobením vápenca alebo páleného vápna na sadru, prebytok kyseliny chlorovodíkovej a síran sodný v chladiacej vode sa premieňa v číriacom zariadení pôsobením haseného vápna, Ca(OH)2, na chlorid sodný a sadru, CaSO4.2H2O, kal obsahujúci sadru z číriaceho zariadenia sa spaľuje v kúrenisku elektrárne a síra zo spáleného kalu sa premieňa v prídavnom zariadení na odsírovanie plynov na sadru.

Text

Pozerať všetko

Číslo priorimej prihlášky 39 10 130.4 (51) h- Cl 6 Dátum priority 29.03.89 C 01 F 11/46 B 0 1 D 53/34 Krajina priority DE C 021 1/5 8, Dátum zverejnenia 07.05.99 URAD i PRIEMYSFLNEHO Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku 07.05.99 VLASTNICTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo PCT.(73) Majiteľ patentu VEBA Krañwerke Ruhr AG, Gelsenkirchen-Buer, DE(72) Pôvodca vynálezu Gutberlet Heinz, Dipl. Chem. Dr., Raesfeld, DE(54) Názov vynálezu Spôsob spracovania koncentrovaněho roztoku siričitanu, síranu a tiosíranu sodnéhoProduktový lúh pochádzajúci z odsírovania dymových plynov sa pridáva k chladiacej vode s pH nižším ako l a obsahujúcej kyselinu chlorovodikovú v predpieracej práčke zariadenia na odsírovanie dymových plynov z elektráme na uhlí pracujúceho s vápencom, CaC 03 alebo páleným vápnom, CaO, pričom produktový lúh sa odmeriava tak, že zostáva prebytok kyseliny, oxid siričitý, S 02, vzniknutý reakciou siričitanu sodného a tiosíranu sodnćho s kyselinou chlorovodíkovou sa v absorbéri premieňa pôsobením vápenca alebo páleného vápna na sadm, prebytok kyseliny chlorovodíkovej a síran sodný v chladiacej vode sa premieňa v číriacom zariadeni pôsobením hasenćho vápna, Ca(OH)2, na chlorid sodný a sadru, CaSO 42 H 1 O, ka obsahujúci sadru z číriaceho zariadenia sa spaľuje v kúrenisku elektrárne a síra zo spáleného kalu sa premieňa v prídavnom zariadení na odsírovanie plynov na sadru.Vynález sa týka spôsobu spracovania koncentrovaného roztoku siričitanu, síranu a tiosíranu sodného, teda produktového lúhu, pochádzajúceho zodsirovania dymovýchNa základe nariadenia o veľkých kúreniskách platného vNemeckej spolkovej republike sa musia dymové plyny z kúrenísk elektrami odsírovať. Pritom sa používa v 87 spôsob prania vápnom a v 13 špeciálne spôsoby. K špeciálnym spôsobom patri okrem iných Wellmann-Lordov spôsob, pri ktorom sa dymové plyny perú roztokom siričitanu sodného. Vzniknutý lúh sa zahrieva a pritom sa z neho vypudí oxid siričitý, ale vedľajšou reakciou sa tiež oxiduje siričitan sodný. Spracovanie lúhu obsahujúceho siričitan sodný a siran sodný vzníkajúceho v neočakávane veľkom množstve pri odsírovani dymových plynov Wellmann-Lordovým spôsobom alebo iným spôsobom prania dymových plynov pri použití sodných solí je spojené s veľkými problémami. Jeho vypúšťanie je rovnako tak málo tolerovateľnć, ako jeho ukladanie na skládku. Z ekonomických dôvodov tiež nebol až dosiaľ v dohľade žiadny schodný spôsob spracovania produktovćho lúhu.Úlohou tohto vynálezu je vyvinúť technicky schodný spôsob spracovania produktového lúhu, ktorý by bol tiež prijateľný z ekonomického hľadiska.Predmetom vynálezu je spôsob spracovania koncentrovaného roztoku siričitanu, síranu a tiosíranu sodného, teda produktového lúhu, pochádzajúceho zodsírovania dymových plynov, ktorého podstata spočíva vtom, že sa produktový lúh pridáva k chladiacej vode s pH nižším ako l obsahujúcej kyselinu chlorovodíkovú v predpieracej práčke zariadenia na odsírovaníe dymových plynov z elektrárne na uhlí pracujúceho s vápencom, CaCO 3, alebo páleným vápnom, CaO, pričom produktový lúh sa odmeriava tak, že zostáva prebytok kyseliny, oxid siričitý, S 02, Vzniknutý reakciou siričitanu sodného a tiosiranu sodného skyselinou chlorovodíkovou sa vabsorbéri premieňa pôsobením vápenca alebo páleného vápna na sadru, prebytok kyseliny chlorovodíkovej a síran sodný v chladiacej vode sa premieňa v číriacom zariadení pôsobením haseněho vápna,Ca(OH)2, na chlorid sodný a sadru, CaSO 42 H 20, kal obsahujúci sadru z číriaceho zariadenia sa spaľuje v kúrenisku elektrárne a síra zo spálenćho kalu sa premieňa v prídavnom zariadeni na odsírovaníe plynov na sadru.Spôsob podľa vynálezu rieši danú úlohu, pretože ponúka možnost priviesť produktový lúh do systému, ktorý je k dispozícii a tu spracovať. Preto odpadajú špeciálne zariadenia na úpravy produktového lúhu a nie sú tiež potrebné žiadne prísady, takže je možné spôsob vykonávať neobyčajne hospodárne. Ďalšou výhodou je zníženie množstva haseného vápna potrebného inak na neutralizáciu kyseliny chlorovodíkovej v čiríacom zariadení. Voda odvádzaná zo zariadenia na odsírovaníe dymových plynov sa nezaťažuje ďalším siranom, pretože síran obsiahnutý prídavne v surovej odpadnej vode sa vyzraža ako sadra. Tiež hodnota chemickej spotreby kyslíka (CHSK), ovplyimená obsahom organických zložiek vo vode, je iba nepatmá a mení sav prípustnom rozmedzí. Siričitan a tiosiran nie sú v odpadnej vode dokázateľné, Uvedením produktového lúhu do chladiča síce stúpne koncentrácia síranu a koncentrácia sodíka, ale nemohol byť zistený vplyv týchto parametrov na absorbér. Naopak sodné solí pozitívne ovplyvňujú znečistenie odlučovača kvapiek vchladíči vďaka zvýšeniu rozpustnosti sadry pôsobením chloridu sodného.Prehľad obrázkov na výkreseObrázok ukazuje schernaticky tok látok vnútn zariadenia na odsírovaníe dymových plynov, v ktorom sa produktový lúh spracováva.Vynález je bližšie objasnený V nasledujúcom príklade. Tento príklad má výlučne ilustratívny charakter a rozsah vynálezu v žiadnom ohľade neobmedzuje.1 m 3/h produktového lúhu skladajúceho sa z vodného roztoku síranu sodného (Na 1 SO 4), siričitanu sodného(Na 2 S 03), tiosiranu sodného (Nazszog) a do komplexu viazanej kyseliny etyléndiamintetraoctovej (EDTA) sa privádza so 160 kg/h chlorovodíka z dymověho plynu elektráme a 36 t/h vody do predpieracej práčky (chladiča) zariadenia na odsírovaníe dymových plynov. Pridavkom produktového lúhu ku kyslej vode v chladiči (pH menšie ako 1) prebiehajú so siričitanom sodným a tiosíranom sodným nasledujúce reakcieKyselina chlorovodiková prítomná v chladiči sa tak siričitanom a tiosíranom čiastočne neutralizuje a uvoľní sa ekvivalent kyseliny ako oxid síričitý (S 02). Pridávanie produktového lúhu sa odmeriava tak, aby zostal prebytok kyseliny. Týmto spôsobom sa zaistí, aby siričitan a tiosiran v chladiči kvantitatívne zreagoval. Vzniknutý oxid siričitý,v množstve 60 kg/li, sa vyperie vpripojenom absorbéri a spracuje pomocou 29 t/h vody a 100 kg/h vápenca (CaCO 3) na sadru.Ťažké kovy sú obsiałmutć vproduktovom lúhu len v nepodstatnej koncentrácii, takže sa bilancia ťažkých kovov podstatne nezmení.Síran sodný privádzaný do predpieracej práčky spolu s produktovým lúhom opúšťa systém nezmenený s kalom odpadnej vody odvádzanej do číriaceho zariadenia.Neutralizáciou haseným vápnom Ca(0 H)z sa vytvorí zprebytočnej kyseliny chlorovodíkovej chlorid vápenatý podľa rovnícePodvojným roddadom sa vyzráža z chloridu vápenatého síranom sodným sadraReakcia je úplná, keď sa dodržiava prebytok chloridu vápenatého vmnožstve 200 kg/h oproti síranu sodnémuMiesto inak obyčajne odvádzanćho chloridu vápenatého sa teraz odvádza do kanalizácie ekvivalentnć množstvo chloridu sodnćho.Množstvo odpadne vody odpadąiúce zo zariadenia na odsírovanie dymových plynov sa nemení, pretože sa produktovým lúhom kryje časť potreby prídavnej vody V chladiči. Naproti tomu dôjde k úsporám pri spotrebe vápna v čistiacom zariadení.Spôsob spracovania koncentrovaného roztoku siričitanu, síranu a tiosíranu sodnćho, teda produktového lúhu, pochádzajúceho z odsírovanía dymových plynov, v y z u a čuj úci sa tým, že sa produktový lúh pridáva k chladiacej vode s pH nižším ako l, obsahujúcej kyselinu chlorovodíkovú v predpieracej práčke zariadenia na odsírovanie dymových plynov z elektráme na uhlí pracujúceho s vápencom, CaCO 3 alebo páleným vápnom CaO, pričom produktový lúh sa odmeriava tak, že zostáva prebytok kyseliny, oxid siričitý, S 01, vzniknutý reakciou siričitanu sodnćho a tiosíranu sodnćho s kyselinou chlorovodíkovou sa v absorbéri premieňa pôsobením vápenca alebo páleného vápna na sadru, prebytok kyseliny chlorovodikovej a síran sodný v chladiacej vode sa premieňa v číriacom zariadení pôsobením haseného vápna, Ca(OH)2, na chlorid sodný a sadru, CaSO 4.2 H 2 O, kal obsahujúci sadru z číriaceho zariadenia sa spaľuje v kúrenisku elektrárne a síra zo spáleného kalu sa premieňa vpridavnom zariadení na odsírovanie plynov na sadru.Na SO Na S 0 -rozłok 2 3 2 t produktový lůhl

MPK / Značky

MPK: C02F 1/58, B01D 53/34, C01F 11/46

Značky: sodného, spracovania, tiosíranu, síranu, roztoku, spôsob, siřičitanu, koncentrovaného

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-279928-sposob-spracovania-koncentrovaneho-roztoku-siricitanu-siranu-a-tiosiranu-sodneho.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob spracovania koncentrovaného roztoku siričitanu, síranu a tiosíranu sodného</a>

Podobne patenty