Spôsob rekonštrukcie vysokotlakých rozvodov hermetickou delenou objímkou za studena

Číslo patentu: 279816

Dátum: 06.11.1996

Autor: Klement Koloman

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Hermetická objímka na zvýšenie únosnosti tlakových rozvodov (5) rôznych médií slúži na zosilnenie kritického zoslabeného miesta rozvodnej sústavy, kde nosnou časťou je plášť objímky (1) pozostávajúci z delenej objímky (10) - dvoch i viacerých častí podľa členitosti, ktoré sú spájané rozoberateľnými alebo nerozoberateľnými spojmi. Vôľa medzi rozvodom (5) a plášťom (1) je vyplnená disperzne spevneným kompozitom, ktorý vymedzuje vôľu, zabezpečuje hermetickosť sústavy a zvyšuje chemickú odolnosť takto zostavenej objímky. Objem objímky je vyplnený dvojfázovo. Prvou fázou je plnenie disperzných častíc cez plniace otvory (4), pričom častice sú aktivované a v objeme objímky sú mechanicky zhusťované. Druhou fázou je spojité plnenie polyméru-živice vtokovými ventilmi (3) cez rozvádzacie kanály (6), ktoré tvoria čelá objímok (9) s filtračnými rohožami (8) a tesniacimi manžetami (7), ďalej cez filtračné rohože (8) do objemu objímky za súčasného spolupôsobenia pretlaku vo vtokovej sústave a podtlaku v objeme objímky vyvíjaného cez výfuk (2).

Text

Pozerať všetko

(19) Číslo prihlášky 19.95 Dátum podania 05.01.95 (13) Dmh d°km° B Číslo prioritnej prihlášky (51) 1- Cl 6 Dátum priority F l 6 L 55/168 F l 6 L S 5/ 17 Kľajĺľla pľĺoľĺľYľ F l 6 L 55/ 175 ÚRAD ł Dátum zverejnenia 06.11.96 Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku 13.04.99 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo PCT(76) Majiteľ a pôvodca patentu Klement Koloman, Ing., Tmava, SK(54) Názov vynálezu Spôsob rekonštrukcie vysokotlakových rozvodov hermetickou delenou objímkou za studenaHermetícká objímka na zvýšenie únosnosti tlakových rozvodov (5) rôznych médií slúži na zosilnenie kritického zoslabeného miesta rozvodnej sústavy, kde nosnou časťouje plášť objímky (1) pozostávajúci z delenej objímky (10) - dvoch i viacerých častí podľa členitosti,ktore sú spájanć rozoberateľnýmí alebo nerozoberateľnými spojmi. Voľa medzi rozvodom (5) a plášťom (l) je vyplnená disperzne spevneným kompozitom, ktorý vymedzuje vôľu, zabezpečuje hermetickosť sústavy a zvyšuje chemickú odolnosť takto zostavenej objímky. Objem objímky je vyplnený dvojfázovo. Prvou fázou je plnenie dísperzných častíc cez plníace otvory (4), pričom častice sú aktivované a v objeme objímky sú mechanicky zhusťovanć. Druhou fázou je spojité plnenie polyméru-živice vtokovými ventilmi (3) cez rozvádzacie kanály (6), ktoré tvoria čelá objímok (9) s filtračnými rohožami (8) a tesniacimi manžetami (7), ďalej cez filtračné rohože (8) do objemu objímky za súčasného spolupôsobenia pretlaku vo vtokovej sústave a podtlaku V objeme objímky vyvíjaného cez výfuk (2).Vynález sa týka spôsobu rekonštrukcie Vysokotlakových rozvodov herrnetickou delenou objímkou za studena s cieľom zvýšiť únosnosť na miestach, kde nie je prípustné alebo ekonomicky neefektívne použiť technológie s tepelným ovplyvnením.Doteraj ší stav technikyV súčasnosti sú známe spôsoby opráv s odstávkou a výmenou časti vysokotlakého rozvodu, alebo preplátovaním privarenými záplatami. Sú to technológie ekonomicky i technicky veľmi náročné. lch zložitosť spočíva v podmienkach realizácie a vo vysokých nárokoch na nedeštruktivne kontroly realizovaných zvarových spojov.Efektívnejším spôsobom opráv na zvýšenie únosnosti poškodených miest sú technológie delených oceľových objímok, ktoré majú medzipríestor medzi samotným rozvodom a occľovou objímkou vyplnený špeciálnou živicou. Napriklad spôsob opravy podľa US 5 345 972 používa pri plnení živice veľmi vysoké tlaky 2 - 6 MPa, ktoré slúžia na elíminovanie zrnrštenia spolymerizovanej živice. Nevýhodou tohto spôsobu sú veľmi vysoké technické nároky na vyhotovenie obvodového tesnenia, a nemožnosť radenia objímok tesne vedľa seba.Ďalší známy spôsob opravy je podľa GB 2 210 134 A,ktorá slúži na renováciu perforovaných potrubí, kde dochádza k dvojstupňovému plneniu medzipríestoru objímky.Tieto spôsoby opráv sa používajú pre rôznu svetlosť rozvodov. Samotné objímky sú na rozvody upevňovanć rôznymi spôsobmi - privarením, skrutkovýmj spojmi, opásaním atď.Z hľadiska životnosti, hlavne koróznej odolnosti sú menej vhodné spôsoby, kde je priamo na rozvod opásaná podkladové páska natrvalo a medzipriestor sa plní už aktivovanou živicou. Pri týchto spôsoboch je veľká pravdepodobnosť korózrieho napadnutia pod podkladovou páskou a vzniku nezatečenín (voľne sypané guľôčky, bez funkcie tesnosti) aktivovanej živice v dôsledku zníženia tekutosti zvyšujúcim sa stupňom polymerizácie, až stratou tekutosti v procese plnenia.Z hľadiska homogćnnosti objemu objímky sú menej vhodné spôsoby s nespojitým plnením z viacerými plniacimi otvormi, z dôvodu možnosti vzniku nezatečenín, bublín a vnútomej porozity.Uvedené nedostatky sú do značnej miery odstránené spôsobom rekonštrukcie vysokotlakových rozvodov hermetickou objímkou za studena, podstatu ktorého tvorí to,že zoslabené miesto sa prekryje delenou objímkou, ktorá sa spojí a ustaví na rozvode, na čelá objímky sa umiestni filtračná rohož a čelá sa utesnía tesniacími manžetami, potom sa cez plniace otvory vyplní objem objímky za mechanického zhusťovania aktivovanými disperznými časticami, po naplnení objemu objímky sa uzatvoria plniace otvory a cez vtokovć kanály, rozvádzacie kanály a iiltračnú rohož sa pod tlakom a/alebo podtlakom cez výfuk vypĺňa spojila pórovitosť polymérom a po vyplnení objemu objímky sa výfuk a vtokové ventily uzatvoria.Spôsob vytvorenia objímky pozostáva- z vytvorenia a ustavenia vonkajšieho oceľového plášťa spojením dvoch častí delenej objímky,- z utesnenia a vytvorenia vtokovej sústavy,- z vyplnenia objemu objímky aktivovanými disperznými časticami blížiacimi sa objemom svojmu maximálnemu strasnému objemu, kde tieto častice vytvárajú spojitú pórovitosť s definovanou minimálnou vôľou,- plnením polyméru do objemu agregátu pretlakovou vtokovou sústavou s nasávaním podtlakom,- po vytvrdení polyméru odstránenie ventilov výfukových a vtokových,Vonkajši plášť pozostáva z dvoch častí, rovnakej alebo lepšej akosti ako pôvodný materiál rozvodu. Maximálna dlžka objímky je limitovaná technologickými obmedzeniami vyhotovenia plášťa.Po vonkajšom obvode rozvodu na kraji plášťa - čelách objímky je umiestnený rozvádzací kanál vtokovej sústavy,ktorý zároveň hermeticky uzatvára vnútomý objem objímky, a je od objemu oddelený filtračnou rohožou, ktorej maximálna veľkosť oka nepresahuje minimálny rozmer disperzných častíc.Medzipriestor objímky je cez vrchné plniace otvory plnený aktivovanými polydisperznými časticami, ktorých granulometria je volená vzhľadom na maximálne vyplnenie objemu i minimalizáciu vôle medzi časticami, a zároveň spĺňajú požiadavku minimálne troch vrstiev disperzoidov po zhustení. Morfológia disperzoidov je charakterizovaná minimálnymi hodnotami sféricity a zaoblenía (podľa Heywooda), ktorá by nemala klesnúť pod 0,7.Najvhodnejšími časticami sú tie, ktorých frikčný index sa blíži k 1 a majú dobrú tekutosť. Môžu byť kovového i nekovového charakteru. Folydisperzné častice sú aktivované vhodne koncentrovaným aktivátorom, čim je zabezpečený vhodný čas začiatku polymerizácie.Plnenie polymémej matrice do objímky je spojité, cez pretlakovú vtokovú sústavu. Počas plnenia matrice je z objemu objímky vysávaný vývevou vzduch, čím sa zabezpečí dôsledné zmáčaníe povrchov disperzných časti, rozvodu i plášťa, zabráni sa vzniku uzatvorených bublín vo vznikajúcom kompozite, a urýchli sa proces plnenia. Ako polymér-živica sú použiteľné rôzne polymćrne lepidlové systémy,ktorých proces polymerizácie v reálnom čase je možne riadiť vhodnou koncentráciou aktívátora použitého na aktiváciu disperzných častíc, napr. anaeróbne polyakrylaty, epoxidy, polyestery atd.Po ukončení procesu polymerizácie V objeme objímky sa odstránia vtokové a výfukové ventily, a prevedie sa vonkajšia konzervácia hermetickej objímky.V prípade potreby je možné radiť za sebou V bezprostrednej blízkosti požadovaný počet herrnetických objímok.Prednosťami tohto spôsobu vytvorenia hennetickej objímky súl. spojité plnenie objemu objímky- homogénne vyplnenie celého objemu objímky, 2. aktivácia polyméru v objeme objímky- zabraňuje možnosti predčasnej polymerizácie v procese plnenia, a tým vzniku necelistvosti a nehomogenity v objeme objímky, 3. odplynenie vývevou- zlepšenie zmáčania povrchu rozvodu, objímky a disperzných častíc, čoho dôsledkomje vyššia adhézna pevnosť,- odplynenie - odstránenie možnosti vzniku bublín a pórovitosti.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je bližšie objasnený na priloženom výkrese,kdeobr. 1 znázorňuje zostavovanie plášťa objímky,obr. 2 znázorňuje objímku v reze, obr. 3 znázorňuje vyhotovenú hermetiekú objímku,obr. 4 znázorňuje radenie objímok za sebou.Na povrchu tlakového rozvodu 5 poškodením vrchnej izolácie došlo k nadmernému koróznemu napadnutiu - míženiu únosnosti sústavy.Zoslabenć miesto je prekryté plášťom l objímky , ktorá je ustavená na rozvode 5 . Po ustavení sa umiestni na okraj plášťa l objímky-čelo objímky 9 filtračné rohož 8, za ktorou sa inštaluje rozvádzací kanál 6, a celá sústava sa hermeticky utesní tesniacou manžetou 7. Cez plniace otvory 4 sa naplnia do objemu objímky disperznć častice a mechanickým zhusťovaním sa ubezpečuje dosiahnutie strasného objemu. Po naplnení sa uzatvoria plniace otvory 4 a začne sýtenie objemu objímky polymérom cez vtokové ventily 3,rozvádzacie kanály 6 a tiltračnú rohož 8. V procese plnenia cez pretlakovú vtokovú sústavu je živica plnená spojite do objemu objímky za súčasného spolupôsobenia vonkajšieho pretlaku vo vtokovej sústave a podtlaku V objímke. Týmto dôjde k vyplneniu spojitej pórovitosti v celej hennetickej sústave. Po ukončení plnenia matrice sa uzatvoria vtokové ventily 3 a výfuk 2, a začne sa proces polymerizácie, ktorého začiatok aj rýchlosť je riadená koncentrácíou aktivátora na aktivovanom povrchu disperzných častíc. Po ukončení procesu polymerizácie sa odstránia prebytočnć časti - ventily, popr. tesniaca manžela 7 a rozvádzací kanál 6 pri radení objímok tesne vedľa seba. Na záver sa vykoná vonkajšia konzervácia herrnetickej objímky.Tento spôsob rekonštmkcie vysokotlakových rozvodov hermetickou objímkou za studena je využiteľný pre všetky typy tlakových rozvodov plynov, ropných produktov i rôznych chemikálií. Podľa prevádzkových parametrov rozvodu a agresivity transportovanćho média musia byť vhodne zvolené granulomctria, morfológia a chemické zloženie disperzných častíc a použitá polyméma matríca.Vzniknutý kompozit môže slúžiť aj ako izolant medzi vonkajším plášťom a rozvodom.Spôsob rekonštrukcie zoslabených miest Vysokotlakových rozvodov (5) hermetickou delenou objímkou za studena(l 0), vyznačujúci sa tým, žesaobjímka spojí a ustaví na rozvode (5), na čelá (9) objímky sa umiestni filtračné rohož (8), čelá (9) sa utesnia tesniacimi manžetami (7) a/alebo cez plniace otvory (4) sa vyplní objem objimky za mechanického zhusťovania aktivovanými disperznými časticami, po naplnení objemu objímky sa uzatvoria plniace otvory (4) a cez vtokové ventily (3), rozvádzacie kanály (6) a ñltračnú rohož (8) sa pod tlakom a/alebo podtlakom cez výfuk (2) vypĺňa spojitá pórovitosť polymérom a po vyplnení objemu objímky sa výfuk (2) a vtokové ventily (3) uzatvoria.

MPK / Značky

MPK: F16L 55/17, F16L 55/168, F16L 55/175

Značky: studena, dělenou, vysokotlakých, objímkou, hermetickou, rekonštrukcie, rozvodov, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-279816-sposob-rekonstrukcie-vysokotlakych-rozvodov-hermetickou-delenou-objimkou-za-studena.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob rekonštrukcie vysokotlakých rozvodov hermetickou delenou objímkou za studena</a>

Podobne patenty