Zariadenie na aretovanie poľa štítu

Číslo patentu: 279722

Dátum: 11.02.1999

Autor: Günter Frick

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie je určené na aretovanie poľa (3) štítu. Nosná doska (1) je opatrená oknom (2) a naprieč prechádzajúcim priečnym rebrom (6) a medzi vždy jedným okrajovým kusom okna (2) a okrajom priečneho rebra (6) sú upravené dve štrbiny (7). Do okna (2) je vsadené pole (3), ktoré vždy jedným pružne ohnuteľným ramenom (4) prechádza vždy jednou štrbinou (7) a vždy zaskočí zaskakovacím výstupkom (5) za jednu zo susedných ríms (8), vytvorených na okrajovom kuse okna (2) a na okraji priečneho rebra (6). Jedna z ríms ohraničujúcich štrbinu (7), odvrátená od zaskakovacieho výstupku (5), je vytvorená ako aretačný jazýček (9) pohyblivý pružným ohybom priečne na dĺžkové rozloženie štrbiny (7), ktorý je svojím voľným koncom usporiadaný tlačne šikmo proti ramenu (4) a štrbina (7) sa vo svojej hĺbke dozadu zužuje.

Text

Pozerať všetko

(19) Číslo prihlášky 373.94 Dátum podani 19 07 94 (13) Druh dokumentu B 6 Číslo príoritnej prihlášky P 43 24 736.9 (Sl) Int C 1 s Dátum priority 23.07.93 G 0917 7/13 Krajina priority DE ÚRAD Dátum zverejnenia 08.03.95 PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku 11.02.99 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Cislo PCT(73) Majiteľ patentu Franken Plastik GmbH, Fürth, DE(72) Pôvodca vynálezu Günter Frick, Fürth, DE(54) Názov vynálezu Zariadenie na nretovanie poľa štítuZariadenie je určené na aretovanie poľa (3) štítu. Nosná doska (l) je opatrená oknom (2) a naprieč prechádzajúcim priečnym rebrom (6) a medzi vždy jedným okrajovým kusom okna (2) a okrajom priečneho rebra (6) sú upravené dve štrbiny (7). Do okna (2) je vsadené pole(3), ktoré vždy jedným pružne ohnuteľným ramenom(4) prechádza vždy jednou štrbinou (7) a vždy zaskoči zaskakovacim výstupkom (5) za jednu zo susedných ríms (8), vytvorených na okrajovom kuse okna (2) a na okraji priečneho rcbra (6). Jedna z ríms ohraničujúcich štrbinu (7), odvrátená od zaskakovacieho výstupku (5),je vytvorená ako aretačný jazýček (9) pohyblivý pružným ohybom priečne na dĺžkové rozloženie štrbiny (7),ktorý je svojím voľným koncom usporiadaný tlačne šikmo proti ramenu (4) a štrbina (7) sa vo svojej hĺbke dozadu zužuje.Vynález sa týka zariadenia na aretovanie poľa štítu, pri ktorom je nosná doska opatrená oknom a naprieč ním prechádzajúcim príečnym rebrom a medzi vždy jedným okrajovým kusom okna a okrajom priečneho rebra sú upravené dve štrbiny, pri ktorom je na okrajovom kuse okna a na okraji priečneho rebra vytvorená vždy jedna rímsa ohraničujúca štrbinu, pri ktorom je do okna vsadené pole vo forme v podstate rovnej dosky, ktorá má dve pružné ohybne ramená, zktorých každé prechádza vždy jednou štrbinou a vždy zaskoči zaskakovacím výstupkom za jednu zo susedných ríms, a pri ktorom je každej štrbine a ramenu priradené jedno aretačnć zariadenie, ktore upevňuje rameno, aby bolo nepohyblivé priečne na svoju dĺžku V smere svojej šírky.Na známom zariadení (EP-OS O 278 067) tohto druhu tvoria obe rímsy samy o sebe tuhý obrazec a prebiehajú po dĺžke štrbiny navzájom rovnobežne, pričom majú od seba konštantný odstup. Štrbina je široká tak, že zaskakovací výstupok prejde cez ňu a rameno v štrbine má po celej jej šírke dostatočné miesto na pohyby. Keď aretačné zariadenie nie je v pohotovosti, môže sa pole znosnej dosky bez porušenia relatívne jednoducho vyňať tak, že z prednej strany sa rameno Vyhne zo zaskakovacej polohy, pričom sa pohybuje vo smere šírky štrbiny. Ako aretačne zariadenie je tu upravene úzke pozdĺžne rebro, ktoré sa dodatočne zasunie do štrbiny medzi rímsu a rameno a ktore je s väčším počtom rovnakých rebier upravene na zadnej doske, ktorá je priložena kzadnej strane nosnej dosky. Zadná doska s aretačnými rebrami predstavuje značne prídavné náklady,ktoré predstavujú asi 30 - 40 celkových nákladov známeho štítu.Úlohou vynálezu preto je vytvoriť zariadenie uvedeného druhu, pri ktorom je aretačně zariadenie upravené na samotnej nosnej doske bez toho, aby bola potrebná prídavná zadná doska.Túto úlohu spĺňa zariadenie na aretovanie poľa štítu,pri ktorom je nosná doska vybavená oknom a naprieč nim prechádzajúcim príečnym rebrom a medzi vždy jedným okrajovým kusom okna a okrajom priečneho rebra sú upravené dve štrbiny, pri ktorom je na okrajovom kuse okna a na okraji priečneho rebra vytvorená vždy jedna rímsa ohraničujúca štrbinu, pri ktorom je do okna vsadené pole vo forme V podstate rovnej dosky, ktorá má dve pružné ohybnć ramená, z ktorých každé prechádza vždy jednou štrbinou a vždy zaskočí zaskakovacím výstupkom zajednu zo susedných ríms, a pri ktorom je každej štrbine a ramenu priradené jedno aretačnć zariadenie, ktoré upevňuje rameno, aby bolo nepohyblivé priečne na svoju dĺžku v smere svojej šírky, podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že rímsa ohraničujúcá štrbinu, odvrátená od zaskakovacieho výstupku, je vytvorená ako aretačný jazýček, pohyblivý pružným ohybom priečne na dĺžkové rozloženie štrbiny, ktorý je svojím voľným koncom usporiadaný tlačne šikmo proti ramenu a štrbina sa vo svojej hĺbke smerom dozadu zužuje.Jedna z ríms, ktoré sú už tak ako upravené, je teda vytvorená a použitá ako aretačný jazýček, pohyblivý pružným ohybom, čím sa náklady na vytvorenie aretačnćho zariadenia značne znížia. Šikmou polohou aretačného jazýčka sa štrbina v šírke od prednej strany nosnej dosky v smere k jej zadnej strane zužuje. Pri zasunutí a priechode zaskakovacieho výstupku sa aretačný jazýček odtlačí a po priechode zaskakovacieho výstupku, doľahne napäto priamo na rameno. Keďje ohybnosť aretačného jazýčka primerane malá, nemôže byť pole bez porušenia prednej strany štítu vyňaté z nosnej dosky.Zvlášť účelne a výhodné je, ked aretačný jazýček - pri pohľade po jeho dĺžke rovnobežne so štrbinou - končí na oboch koncoch voľne s odstupom od ostatných oblastí nosnej dosky. Tým je zlepšená pružná ohybnosť aretačného jazýčka.Zvlášť účelne a výhodne je ďalej, ked okrajový pás priečneho rebra - pri pohľade po jeho dĺžke rovnobežne so štrbinou - nesúci aretačný jazýček, končí na oboch koncoch voľne s odstupom od ostatných oblastí nosnej dosky. Takýmto spôsobom sa zahmie okrajový pás priečneho rebra do pružnej ohybnosti aretačnćho jazýčka.Zvlášť účelne a výhodne je tak isto, keď sklon aretačnćhojazýčka je upravený po uhlom 15 ° až 45 °, predovšetkým 20 ° až 40 °, na kolmicu k nosnej doske. Uhol menší než 45 ° uľahčuje klzanie zaskakovacieho výstupku pri zasunovaní. Uhol väčší než 15 ° sa zvolí preto, aby nebolo priečne rebro príliš zúžené.V úvahu tak isto pripadá vytvorenie aretačného jazýčka na okraji okna. Zvlášť účelne a výhodné však je, ked je aretačný jazýček upravený na okrajovej oblasti priečneho rebra. Tým je umožnené zahmutie pružnej ohybnosti do priečneho rebra a okrajovć oblasti nosnej dosky obklopujúce okno môžu zostať tuhé.Ďalej je možné, aby zaskakovaci výstupok zaskočil za aretačný jazýček. Spravidla sa zaskakovací výstupok vyhotoví tak, aby zaskočil za zostatok tuhej rímsy a bude nasmerovaný smerom von do oboch ramien, Ohybnosť aretačného jazýčka sa nastaví hrúbkou prechodovej oblasti medzi aretačným jazýčkom a okrajovým pásom.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude ďalej bližšie objasnený na príklade uskutočnenia podľa priložených obrázkov, na ktorýchobr. 1 znázorňuje pôdorys zariadenia na aretovanie poľa štítu, čiastočne v reze, obr. 2 pohľad zdola na zariadenie podľa obr. l aobr. 3 rez pozdĺž čiary III-III z obr. l.znázomené zariadenie patri ku štítu, vyhotoveněmu zplastu, ktorý pozostáva z nosnej dosky l, opatrenej niekoľkými obdlžnikovými oknami 2, zktorých je na obrázkoch znázomene len jedno, a z ktorých každé je opatrene jedným alebo niekoľkými poliami 3, z ktorých je na obrázkoch znázomené len jedno. Pole 3 je v podstate obdlžnikovou doštičkou, z ktorej kolmo vyčnievajú dve ramená 4, opatrene na svojom voľnom konci zaskakovacím výstupkom 5, ktorý smeruje od oboch ramien 4 mimo, to znamená bočne smerom von.Vkaždom okne 2 je naprieč upravené jediné priečne rebro 6, ktoré je po šírke z jedného kusa, a ktorého predná strana je proti prednej strane nosnej dosky 1 presadená k zadnej strane, takže okno 2 tvori vybranie, do ktorého je zalicované pole 3, ktoré dolieha na priečne rebro 6 a opiera sa oň. Medzi priečnym rebrom 6 a oboma s ním rovnobežnými okrajovými kusmi okna 2 je upravená vždy jedna štrbina 7, ktorá je na zadnej strane nosnej dosky 1 pozdĺž okrajových kusov okna 2 taktiež ohraničená jednou rímsou 8,ktorá je tuhá, to znamená v podstate neohybná. Ramená 4 sú zastrčené do štrbiny 7 a zaskakovaci výstupok 5 prešiel štrbinou 7, takže je zaskočený za rimsu 8, za jej voľný koniec privrátený k zadnej strane.Každá štrbina 7 je na druhej strane ohraničená aretačným jazýčkom 9, rozkladajúcom sa pozdĺž štrbiny 7, ktorý je svojim voľným koncom, šikmým kzadnej strane, sklonený k priradenej rímse 8 a dosadá na rameno 4. Vzhľadom na sklon aretačnćho jazýčka 9 sa rozširuje štrbina 7 smerom dopredu. Na oboch bočných koncoch má aretačný jazýček 9 odstup 10 od susednej okrajovej oblasti okna 2. Takto vznikla medzera pokračuje do naväzujúceho okrajověho pásu 11 priečneho rebra 6, takže bočné konce okrajověho pásu ll majú odstup od susedných okrajových oblasti okna 2.l. Zariadenie na aretovanie poľa štítu, ktoré má nosnú dosku opatrenú oknom a naprieč neho prechádzajúcim priečnym rebrom a medzi vždy jedným okrajovým kusom okna a okrajom priečneho rebra sú upravené dve štrbiny,na okrajovom kuse okna a na okraji priečneho rebra má vytvorenú vždy jednu rimsu ohraničujúcu štrbinu, pri ktorom je do okna vsadeně pole vo forme v podstate rovnej dosky, ktorá má dve pružne ohybne ramená, z ktorých každć prechádza vždy jednou štrbinou a vždy zaskočí zaskakovacím výstupkom za jednu zo susedných rims, a pri ktorom je každej štrbine a ramenu priradené jedno aretačné zariadenie, ktoré upevňuje rameno, aby bolo nepohyblivé priečne na svoju dĺžku V smere svojej šírky, v y z n a č uj ú c e s a tý m , že rímsa ohraničujúca štrbinu(7), odvrátená od zaskakovacieho výstupku (5), je vytvorená ako aretačný jazýček (9) pohyblívý pružným ohybom naprieč k dižkovćmu rozloženiu štrbiny (7), ktorý je svojim voľným koncom usporiadaný tlačne šikmo proti ramenu(4), a štrbina (7) sa vo svojej hĺbke smerom dozadu zužuje.2. Zariadenie podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že aretačný jazýček (9) končí na oboch koncoch voľne s odstupom (10) od ostatných oblasti nosnej dosky (l).3. Zariadenie podľa nároku l alebo 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že okrajový pás (ll) priečneho rebra(6) nesúceho aretačný jazýček (9), končí na oboch koncoch voľne s odstupom (10) od ostatných oblastí nosnej dosky4. Zariadenie podľa nárokov 1, 2 alebo 3, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že sklon aretačnćho jazýčka (9) je upravený pod uhlom 15 ° až 45 °, výhodne 20 ° až 40 °, na kolmicu k nosnej doske (l).5. Zariadenie podľa jedného zpredchádzzzjúcich nárokov,vyznačujúce sa tým,žearetačnýjazýček (9) je upravený na okrajovom páse (l l) priečneho rebra (6).

MPK / Značky

MPK: G09F 7/18

Značky: zariadenie, štítu, aretovanie, poľa

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-279722-zariadenie-na-aretovanie-pola-stitu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na aretovanie poľa štítu</a>

Podobne patenty