Odstredivý regulátor lopatiek veterného rotora

Číslo patentu: 279385

Dátum: 09.04.1997

Autor: Mydla Štefan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Odstredivý regulátor lopatiek veterného rotora má lomenú páku (10), ktorá je v mieste zalomenia otočne uložená v kotúči (13) pevne spojenom s hriadeľom rotora (1). Jeden koniec lomenej páky (10) je pomocou nastaviteľného spojovacieho ťahadla (7) opatreného guľovými čapmi (6) a (8) spojený s držiakom (5), ktorý je upevnený na otočne uloženej lopatke (2) rotora. Medzi týmto koncom lomenej páky (10) a nábojom rotora (14) je tiež umiestnený tlmič plynulej regulácie (9). Na druhom dlhšom konci lomenej páky (10) je umiestnené závažie (11). Pružina (12) je umiestnená medzi kotúčom (13) a dlhšou časťou lomenej páky (10).

Text

Pozerať všetko

(19) SK 279 385 Číslo prihlášky 636-94 Dátum podania 30.05.94 (13) Druh dokumentu B 6 Číslo prioritnej prihlášky (51) 1- C 6 Dátum priority F 03) 7/02PRIEMYSELNEHO Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku 07.10.98SLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo PCT(76) Majiteľ a pôvodca patentu Mydla Štefan, Stropkov, SK(54) Názov vynálezu Odstredivý regulátor lopatiek veterného rotoraOdstredivý regulátor lopatiek vetemćho rotora má lomenú páku (10), ktorá je v mieste zalomenia otočne uložená v kotúči (13) pevne spojenom s hriadeľom rotora(l). Jeden koniec lomenej páky (10) je pomocou nastaviteľného spojovacieho ťahadla (7) opatreného guľovými čapmi (6) a (8) spojený s držiakom (5), ktorý je upevnený na otočne uloženej lopatke (2) rotora. Medzi týmto koncom lomenej páky (10) a nábojom rotora (14) je tiež umiestnený tlmič plynulej regulácie (9). Na druhom dlhšom konci lomenej páky (10) je umiestnené závažie (l l). Pružina (12) je umiestnená medzi kotúčom(13) a dlhšou časťou lomenej páky (10).Predmetom vynálezu je odstredivý regulátor lopatiek vetemého rotora na účely čo naiefektivnejšieho využitia vetemej energie pri výrobe elektrickej energie.Otáčky vetemých lopatkových rotorov sa regulujú mechanicky alebo automaticky a to tak, že rovnomemý chod rotora je dosahovaný pribrzďovanim. Týmto pribrzďovaním sa dosiahne rovnomemý výkon vetemých lopatkových rotorov. Technický nedostatok uvedeného spôsobu regulácie výkonu vetemých lopatkových rotorov spočíva V tom,že pri nizkom prúdení vetra nie je možné dosiahnuť požadovaný vyšší výkon a naopak pri nadmemom prúdení vetra je nevyhnutné tento rotor pribrzďovať. Ďalšou nevýhodou uvedenej regulácie otáčok vetemých rotorov je, že pri silnom prúdení vetra sú lopatky vetemého rotora nadmerne zaťaženć a môže dôjsť k ich mechanickému poškodeniu a tým vyradeniu týchto vetemých rotorov z prevádzky.Uvedené nedostatky odstraňuje odstredivý regulátor lopatiek vetemého rotora podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že má lomenú páku, ktorá je v mieste zalomenía otočne uložená V kotúči pevne spojenom s hriadeľom rotora, pričom jeden koniec lomenej páky je prostredníctvom nastaviteľného spojovacieho ťahadla opatreného guľovými čapmi spojený s držiakom, ktorý je upevnený na otočne uloženej lopatke rotora a zároveň medzi týmto koncom lomenej páky a nábojom rotora je umiestnený tlmič plynnej regulácie na zabezpečenie rovnomemého chodu motora a na druhom konci lomenej páky je umiestnené závažie na jej vychyľovanie pôsobením odstredivej sily proti pôsobeniu pružiny.Výhoda odstredivého regulátora lopatiek vetemého rotora podľa vynálezu spočíva v samočinnej regulácii naklápania lopatiek vetemého rotora. Samočinná regulácia naklápania lopatiek vetemého rotora sa dosahuje tým, že rotor resp. každá lopatka vetemého lopatkového rotora sú opatrenć samočinným odstredivým regulátorom. Tento samočinný odstredivý regulátor podľa sily prúdenia vetra samočinne natáča polohu lopatiek do optimálneho uhla a tým udržuje rotor v optimálnych otáčkach, potrebných na dosahovanie požadovaného výkonu vetemého rotora. Touto samočinnou reguláciou sa dosiahne rovnomemý výkon vetemého lopatkového rotora bez rozdielu sily prúdenia vetra. Zároveň na plochy lopatiek vetemého rotora nepôsobí nadmemý tlak z prúdenia vetra, pričom pri silnom prúdení vetra nedochádza k mechanickému poškodzovaniu lopatiek vetemého rotora a tým vyradeniu týchto vetemých rotorov z prevádzky.Prehľad obrázkov na výkresochVynález sa bližšie vysvetľuje pomocou výkresov, na ktorých obr. l znázorňuje detail jedneho segmentu odstredivćho regulátora lopatiek vetemého rotora v bočnom pohľade, a obr. 2 znázorňuje nárys vetemého lopatkového rotora s troma segmentami.Príkladné konštrukčné riešenie odstredivćho regulátora lopatiek vetemého rotora podľa vynálezu má lomenú páku 10, ktorá je v mieste zalomenia otočne uložená v kotúči 13. Kotúč 13 je pevne spojený s hriadeľom rotora 1. Jeden koniec lomenej páky 10 je prostredníctvom nastaviteľnćho spojovacieho ťahadla opatreného guľovými čapmi 6 a 8 spojený s držiakom 5. Držiak 5 je upevnený na otočne uloženej lopatke 2 rotora. Medzi nábojom rotora 14 a kratšou časťou lomenej páky 10 jeiumiestnený tlmič plynulej regulácie 9 na zabezpečenie rovnomerného chodu rotora a na dlhšej časti lomenej páky 10 je upevnené závažie 11 na vychyľovnnie lomenej páky ll) pôsobením odstredivej sily proti pôsobeniu pružiny 12, ktorá je umiestnená medzi kotúčom 13 a dlhšou časťou lomenej páky ll).Vetemý rotor na efektívne využitie vetemej energie pri výrobe elektrickej energie podľa obr. 2 má osadené tri odstredívé regulátory lopatiek vetemého rotora.Zariadenie podľa vynálezu je možné využiť na výrobu elektrickej energie všade tam, kde sú priaznivé vetemé povetemostnć podmienky.Odstredivý regulátor lopatiek vetemého rotora v y značujúci sa tým, žemálomenúpákuüü),ktorá je v mieste zalomenia otočne uložená v kotúči (13) pevne spojenom s hriadeľom rotora (l), pričom jeden koniec lomenej páky (10) je prostredníctvom nastaviteľného spojovacieho ťahadla (7) opatreného guľovými čapmi (6) a(8) spojený s držiakom (S), ktorý je upevnený na otočne uloženej lopatke (2) rotora a zároveň medzi týmto koncom lomenej páky (10) a nábojom rotora (14) je umiesmený tlmič plynulej regulácie (9) na zabezpečenie rovnomerněho chodu motora a na druhom konci lomenej páky (10) pôsobením odstredivej sily proti pôsobeniu pružiny (12).

MPK / Značky

MPK: F03D 7/04, F03D 7/02

Značky: rotora, odstredivý, veterného, lopatiek, regulátor

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-279385-odstredivy-regulator-lopatiek-veterneho-rotora.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Odstredivý regulátor lopatiek veterného rotora</a>

Podobne patenty