Presýpacie a rozbíjacie prvky tepelných agregátov

Číslo patentu: 279349

Dátum: 07.10.1998

Autori: Bouchal Stanislav, Macůrek Ivan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Presýpacie a rozbíjacie prvky tepelných agregátov sú tvorené vstavanými prvkami (1) v tvare dosiek, ktoré sú umiestnené v najteplejšej časti bubna, v jeho ďalšom pásme sú umiestnené vstavané prvky (2) s rovnou vyčnievajúcou časťou alebo ich kombinácia so vstavanými prvkami (1) v tvare dosiek, zatiaľ čo vstavané prvky (3) oblúkového tvaru sú umiestnené v ďalšom pásme bubna a prvky (11) hákovitého tvaru sú umiestnené na konci bubna tepelného agregátu.

Text

Pozerať všetko

(19) Číslo prihlášky 3411-85 13 D h k Dátum podania 13.05.85 ( ) m d° mm B 5 Číslo prioritnej prihlášky (Sl) Im c Dátum priority F 2713 7/14 Krajina priority ÚRAD Dátum zverejnenia 07.10.98 Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku 07.10.98 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo PCT(73) Majiteľ patentu Přerovské stroj írny, a. s., Přerov, CZ(72) Pôvodca vynálezu Bouchal Stanislav, Ing., Radslavice, CZ Macürek Ivan, Holešov, CZ(54) Názov vynálezu Presýpacie a rozbíjacie prvky tepelných agregátovPresýpacie a rozbijaeie prvky tepelných agregátov sú tvorené vstavanými prvkami (1) v tvare dosiek, ktoré sú umiestnené v najteplejšej časti bubna, v jeho ďalšom pásme sú umiestnené vstavané prvky (2) s rovnou vyčnievajúcou časťou alebo ich kombinácia so vstavanýmí prvkami (l) v tvare dosiek, zatiaľ čo vstavané prvky(3) oblúkového tvaru sú umiestnené v ďalšom pásme bubna a prvky (l l) hákovitého tvaru sú umiestnené nakonci bubna tepelného agregátu.Vynález sa týka presýpacich a rozbijacich prvkov tepelných agregátov, napríklad planétových chladičov, ktoré sú prichytené na výstupnom konci rotačnej pece.Dosiaľ používané presýpacie a rozbíjacie prvky sú konkávneho tvaru, s čelami či bez nich, čim tvoria akési kapsy bez výraznej povrchovej úpravy a sú prichytené k plášťu bubna tepelného agregátu rovnomeme po jeho obvode, spravidla dvoma skrutkami, prechádzajúcimi ich otvormi, alebo prichytené nepriamo pomocou rôznych prídržných prvkov.Hlavnou nevýhodou týchto presýpacích a rozbíjacích prvkov je ich priehytenie k plášťu bubna. V dôsledku zaťaženia vlastnou hmotnosťou, hmotnosťou presypávaného materiálu a v dôsledku tepelnej rozťažnosti súčiastok tohto uzlu dochádza k pridavným namáhaniam, najmä upevňovacích skrutiek, a k ich poškodeniu. Ďalšou nevýhodou je ťažké vykonávanie žiaruvzdomej izolácie medzi týmito prvkami a plášťom chladiča. Nehomogénne vyhotovená izolácia môže byť príčinou prídavných tepelných namáhani plášťa a príčinou zhoršenia rekuperačnej účinnosti chladiča,ako integrálncj súčasti pecnej linky.Uvedené nedostatky odstraňujú presýpacie a rozbíjacie prvky tepelných agregátov podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že jednotlivé vstavané prvky sa od seba lišia svojim tvarom v závislosti od ich umiestnenia v chladiči, pričom do najteplejšej časti bubna sa umiestňujú vstavané prvky v tvare dosiek, v ďalšom pásme chladiča sú tieto prvky s rovnou vyčnievajúcou časťou alebo kombinácia oboch týchto tvarov, v ďalšom pásme sú vstavané prvky oblúkového tvaru a na konci chladiča majú tieto prvky tvar hákovitý. Prichytenie presýpacích a rozbijacich prvkov je vyhotovené dvoma skrutkovými spojmí tak, že v mieste jedného spoja je na presýpaeom prvku vytvorené osadenie,ktoré zapadá do zahĺbenia zodpovedajúceho tvaru v dosadacej kocke, ktorá je privarená k plášťu bubna. V mieste druhej upevňovacej skrutky je na presýpaeom prvku rovná dosadacia plocha, ktorá slúži ako opora bez fixácie polohy,umožňuje tepelnú rozťažnosť a nekladie nároky na presnosť odliatkov, pretože otvor v tomto mieste na skrutku má podlhovastý tvar. Dosadacie kocky privarene k bubnu slúžia k flxácii a opore presýpacich a rozbíjacích prvkov a umožňujú súčasne ľahké a akostné vykonanie žiaruvzdomej izolácie ešte pred montážou týchto prvkov. Presýpacie a rozbíjacie prvky majú na povrchu pozdĺžne, priečne alebo krížové výstupky alebo priehlbiny, na lepšie preberanie tepla z chladeného materiálu. Niekoľko radov poslednýchtýchto prvkov je upevnených k plášťu bubna bez podliatia žiaruvzdomou izoláciou.Prikladné vyhotovenie presýpacích a rozbiiacích prvkov tepelných agregátov podľa vynálezu je znázomene na vyobrazeniach. Na obr. l je znázomený plášť 6 bubna tepelného agregátu, ku ktorému sú privarerré dosadaeie kocky 5. Pomocou dosadacích kociek 5 a pripevňovacich skrutiek7 sú k plášťu 6 bubna pripevnené vstavané prvky 1 v tvare dosky a vstavané prvky 2 s rovnou vyčnievajúcou časťou. Oba vstavané prvky l, 2 majú v mieste jedného skrutkového spoja vyhotovené osadenie 4 v tvare zrezaného kužeľa alebo ihlanu, ktorý zapadá do zahĺbenia zodpovedajúceho tvaru v dosadaeej kocke 5. V mieste druhej pripevňovaeej skrutky 7 je na vstavaných prvkoch l, 2 rovná dosadacia plocha 8, ktorá je iba oporou bez ñxácie polohy. Medzi vstavanými prvkami 1, 2 a plášťom 6 bubna je vyhotovená žiaruvzdomú izolácia 9.Na obr. 2 je znázomené priehytenie vstavaného prvku 2 s rovnou vyčnievajúcou časťou, na obr. 3 je znázornené priehytenie vstavaného prvku 3 oblúkového tvaru. Na obr. 4 je znázomený vstavaný prvok 11 hákového tvaru, ktorý sa podľa vynálezu umiestňuje na konci chladiča, kde už nie je nutné vykonávať žiaruvzdomú izoláciu. Vstavaný prvok 11 je pomocou prípevňovacej skrutky 7 prichytený k pätke 12, privarenej k plášťu 6 bubna. Na obr. l, 3 a 4 sú znázornená priehlbiny 10, na lepšie odvádzaníe tepla.Vstavané prvky l, 2 sa mniestňujú do nąiteplejšej časti agregátu, rovnomeme po obvode. Tu dochádza k rozdrobeniu väčších kusov slinku. Do ďalšieho pásma agregátu sa umiestňujú vstavané prvky 3. Tu prebieha najúčinnejšie chladenie. Na konci tohto pásma je niekoľko radov vstavaných prvkov 3 upevnených k plášťu 6 bez žiaruvzdomej izolácie,čim je dosiahnutá väčšia životnosť vlastného bubna, najmä v nasledujúcej oblasti bez podliatia, ktorá je znázomená na obr. 4. Konečné dochladzovanie je vykonané prvkami 11, ktoré sú upevnené k plášťu 6 bubna bez žiaruvzdomej izolácie. Na dokonalejšiu rekuperáciu tepla sú na povrchu vstavaných prvkov 1, 2, 3, 11 vytvorené pozdĺžne, priečne alebo krížové výstupky alebo priehlbiny 10, ktoré zväčšujú povrch prvkov a znižujú ich celkové opotrebovanie.1. Presýpacíe a rozbíjacie prvky tepelných agregátov,vyznačujúce sa tým, že vstavané prvky(1) v tvare dosiek sú umiestnené v najteplejšej časti bubna v ďzdšom pásme sú vstavané prvky (2) s rovnou vyčnievajúcou časťou alebo kombinácia s vstavanými prvkami (l) v tvare dosiek a prvky (3) oblúkového tvaru, sú umiestnené v ďalšom pásme bubna a prvky (l l) hákovitého tvaru sú umiesmené na konci bubna tepelného agregátu.2. Presýpacie a rozbíjacie prvky podľa nároku l,vyznačujúee sa tým, žeprichytenievstavaných prvkov (l, 2, 3) je vyhotovené dvoma skrutkami(7), pričom v mieste jedného skrutkového spoja na prvkoch(l, 2, 3) je vytvorené osadenie (4) v tvare zrezaného kužeľa alebo ihlanu, ktoré zapadá do zahĺbenia zodpovedajúceho tvaru v dosadacích kockách (5), ktore sú privarené k plášťu(6) bubna, zatiaľ čo v mieste druhého skrutkového spoja je na vstavaných prvkoch (l, 2, 3) vytvorená rovná dosadacia plocha (8) a otvor na skrutku (7) je pozdlžny.3. Presýpacie a rozbíjacie prvky podľa nároku 1 a 2,vyznačujúce sa tým, že na povrchu sú vytvorené pozdĺžne, priečne alebo krížové výstupky alebo priehlbiny (10).4. Presýpacie a rozbíjacie prvky podľa nároku 1 až 3,vyznačujúce sa tým, že niekoľko radov posledných vstavaných prvkov je upevnených k plášťu (6) bez podliatia žiaruvzdornou izoláciou.

MPK / Značky

MPK: F27B 7/14

Značky: agregátov, prvky, tepelných, presýpacie, rozbíjacie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-279349-presypacie-a-rozbijacie-prvky-tepelnych-agregatov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Presýpacie a rozbíjacie prvky tepelných agregátov</a>

Podobne patenty