Liečivo na aplikáciu pri odmietavých reakciách organizmu pri transplantáciách orgánov

Číslo patentu: 279323

Dátum: 07.10.1998

Autor: Bartlett Robert

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Je opísané použitie (4-trifluormetyl)anilidu kyseliny 5-metylizoxazol-4-karboxylovej vzorca (1) a/alebo jej metabolitu, amidu kyseliny N-(4-trifluormetylfenyl)-2-kyano-3-hydroxykrotónovej vzorca (2), ako aj fyziologicky prijateľných solí zlúčeniny vzorca (2) na výrobu liečiv na aplikáciu pri odmietavých reakciách organizmu príjemcu orgánu na transplantovaný orgán.

Text

Pozerať všetko

Číslo prioritnej prihlášky P 41 27 737.6 (51) 1- C S Dátum priority 22.03.91 A 511( 31/42 A 6 l K 3 1/ l 65 Krajina priority DE ÚRAD Dátum zverejnenia 13.09.95 PRJEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku 07. l 0.98 SLOVENSKEJ REPUBLIKY(73) Majitel patentu Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, DE(72) Pôvodca vynálezu Bartlett Robert Ryder, Dr., Darmstadt, DE(54) Názov vynálezu Liečivo na aplikáciu pri odmietavých reakciách organizmu pri transplantáciách orgánov(57) Anotácia o Je opísané použitie (4-triŕluonnetyl)anilidu kyseliny 5--metylizoxazol-4-karboxylovej vzorca (l) a/alebo jej H c -N H -Q- C F 5 metaboliru, amidu kyseliny N-(4-trifluormetylfenyD-2-kyano-S-hydroxykrotónovej vzorca (2), ako aj fyzío- N logicky prijateľných soli zlúčeniny vzorca (2) na výro- 0 C H 3 bu liečiv na aplikáciu pri odmietavých reakciách orga- (1) nizmu príjemcu orgánu na transplantovaný orgán. 0Vynález sa týka použitia (4-tritluormetyl) anilidu kyseliny 5-metylízoxazol-4-karboxylovej a/alebo jej metabolitu, amidu kyseliny N- (4-triflurometylfenyU-Z-kyano-Ěa-hydroxykrotónovej, ako aj fyziologicky prijateľných solí druhej uvedenej zlúčeniny, na aplikáciu pri odmietavých reakciách organizmu príjemcu orgánu na transplantovaný orgán, ako aj liečiv, obsahujúcich uvedené zlúčeniny.Z európskeho patentového spisu č. 13 376 je známy (4-trifluormetyl) anilid kyseliny 5-mety 1 izoxazol-4-karboxylovej vzorca (l)ako antiflogistické činidlo. Je tu tiež opísaný spôsob výroby tejto zlúčeniny.Dalej je známe, že zlúčenina vzorca (l) ajej metabolit,amid kyseliny N-(4-tritluonnetylfenyD-Z-kyano-Zo-hydro xykrotónovej vzorca (2) o/ g H 0 cH, m majú imunomodulačnć vlastnosti, takže tieto zlúčeniny sú vhodné ako liečivá proti chronickej chorobe Grail-versus-Host, ako aj proti chorobe autoimunitného systému, najmä systematickému Lupus erythematodes (EP-A-217 206).US- patentový spis 4 061 767 opisuje použitie anilidových derivátov kyseliny 2-hydroxyetylidénkyanoctovej na výrobu liečiv s antiflogistickým a analgetickýrn účinkom.V USA bolo v roku 1990 uskutočnených 15 000 transplantácií orgánov. Väčší počet sa týka obličiek, ale pribúdali tiež transplantácie srdca, kože, pľúc, pečene a pankreasu. U veľkého počtu pacientov pri tom dochádza k odmietavým reakciám tela proti prenášanému orgánu,ktorý pochádza od iného človeka. Pri tom sa rozlišujú tri formy odmietavých reakcií hyperakútne, akútne a chronické odmietanie.Hyperakútna odmietavá reakcia je v podstate spôsobená. protilátkami, cirkulujúcimi vkrvi, ktoré sú zamerané proti tkanivu preneseného orgánu (transplantátu) a vo velmi krátkom čase, často v priebehu niekoľkých minút, vedú k nekróze transplantátu.Pri akútnom odmietaní transplantátu je odmietavá reakcia časovo spomalená. Popri tom sa vyskytuje chronická forma priebehu choroby. Transplantát prežíva prvý rok po transplantácii, môže však byť v nasledujúcich rokoch organizmom odmietaný. Ďalej je známe, že hostiteľský vzťah transplantátu nie je samotný obmedzený na odmietanie hostiteľského organizmu vurčitých prípadoch môže nastupovať imunoreakcia proti hostiteľskćmu organizmu, vychádzajúca ztransplantátu (EP-A-217 206). Rozlišuje sa teda medzi odmietavou reakciou medzi Uansplantátom a hostiteľom a medzi hostiteľom a transplantátom.Ďalej je známe, že dochádza k odmietavým reakciám,keď sa prenášajú orgány rôznych druhov organizmov, na príklad z myši na krysu (Roitt a kol., Immunology, Gowcr Medical Publishing Ltd., 1985).Doteraz nie sú známe žiadne liečivá, ktoré by poskytovali účinnú ochranu proti hyperakútnej odmietavej reakcii. Na klinikách sa doteraz darcovia a príjemcovia orgánov testujú na neznášanlivosť. U 20 až 40 pacientov ide pritom o prípad, že nemôžu prijať darovávaný orgán. Akútnu odmietavú reakciu je možné ošetrovať, ale používané medikamenty majú pri terapii nefrotoxickć vedľajšie účinky. Doteraz tiež nie sú známe žiadne medikamenty, ktoré by mohli zachytiť pôvod chronických odmietavých reakcii.Podstatným patogénnym faktorom zániku tkaniva pri transplantáte sú allofilne a xenofilne protilátky (Auchincloss H., Transplantation 46, l, 1988). Tieto protilátky sú v podstate zodpovedné za ochnietanie pri prenosoch orgánov v jednom druhu organizmu (allo) alebo medzi dvomi rôznymi druhmi organizmov (xeno).Teraz bolo prekvapivo zistené, že zlúčenina vzorca (l) a jej metabolit, uvedená zlúčenina 2, majú silnú inhibíciu tvorby alloñlných alebo xenofilných protilátok. Tým je umožnené účinne ošetrovať hyperakútne, akútne a chronické reakcie príjemcu na transplantovaný orgán.Predložený vynález sa teda týka použitia (4-trifluorrnetylfenyl) anilidu kyseliny S-metylizoxazol-ł-karboxylovej a amidu kyseliny N-(triiluormetylfenyD-Z-kyano-Zš-hydroxykrotónovej a/alebo jeho fyziologicky prijateľnej soli na výrobu liečiv na aplikáciu pri odmietavých reakciách organizmu príjemcu orgánu na transplantovaný orgán.Vhodné fýziologicky prijateľné soli sú napriklad soli salkalickými kovmi, kovmi alkalických zemín alebo soli amónne, zahŕňajúce tiež fyziologicky prijateľné organické amónne bázy.Pod pojmom orgán sa rozumejú všetky orgány cicavcov, obzvlášť ľudí, napríklad obličky, srdce, koža, pečeň,pankreas, svaly, kosti, črevá alebo žalúdok, ale tiež krv alebo vlasy.Pod pojmom odmietavá reakcia sa rozumejú všetky obranné opatrenia organizmu príjemcu, ktoré vedú ku konečněmu zániku buniek alebo tkaniva prenášaného orgánu,pripadne ktoré ovplyvňujú životaschopnosť prenášanćho orgánu.Zlúčeniny vzorca (l) a (2) sa môžu vyrobiť nasledujúcim spôsobomNechá sa reagovať zlúčenina všeobecného vzorca (l)5,1 Nm CH, V ktorom znamená X atom halogénu, výhodne chlóru alebo brómu, s amínom vzorca (II)na zlúčeninu vzorca (1), ktorá sa potom môže nechať zreagovať za prítomnosti bázického činidla na zlúčeninu vzorcaUvedené reakcie prebiehajú za štandardných podmienok známym spôsobom (EP-B-13 376, US 4 061 767).Východiskové látky na uvedené reakcie sú známe, alebo sa dajú ľahko vyrobiť pomocou metód známych z literatúry.Prcdložený vynález sa ďalej týka liečiv, ktoré obsahujú účinné množstvo zlúčeniny vzorca (l), alebo zlúčeniny vzorca (2) a/alebo fyziologicky prijateľné soli zlúčeniny vzorca (2), vedľa farmaceutický vhodných a fyziologicky prijateľných nosičov, zrieďovacích činidiel a/alebo iných účinných a pomocných látok.Ďalej sa predložený vynález týka tiež spôsobu výroby liečiv na aplikáciu pri odmietavých reakciách organizmu príjemcu orgánu voči transplantovanému orgánu, ktorého podstata spočíva v tom, že sa zlúčenina vzorca (l) alebo (2) prevedie s farmaceutický vhodným a fyziologícky prijateľným nosičom a prípadne s ďalšími vhodnými účinnými,prídavnými alebo pomocnými látkami, na vhodnú aplikačnú formu.Liečivá podľa predloženého vynálczu sa môžu aplikovať orálne, topicky, reaktálne, intravenózne alebo tiež parenterálne. Aplikácia sa vykonáva pred, v priebehu a po transplantácii orgánu u príjemcu a/alebo darcu.Ako vhodné pevné alebo kvapalné aplikačné formy je možné uviesť napríklad granuláty, dražé, prášky, tabletky,(mikro)kapsuly, čapíky, sirupy, šťavy, suspenzie, emulzie,kvapky alebo injektovateľné roztoky, ako aj preparáty s predĺženým účinkom. Pri ich výrobe sa používajú bežné pomocné látky, ako sú napríklad nosiče, nadúvadlá, spojivá, poťahové látky, napučiavacie látky, mazivá a mazacie látky, chuťové látky, sladídlá alebo látky sprostredkujúce rozpúšťanie. Ako často používané pomocné látky je možné uviesť napríklad uhličitan horečnatý, oxid titaničitý, laktózu, mannit a ostatné cukry, mastenec, mliečnu bielkovinu,želatínu, škroby, celulózu a jej deriváty, živočíšne a rastlinné oleje, polyetylenglykoly a rozpúšťadlà, ako je sterilná voda a jednomocné alebo viacmocné alkoholy, napríklad glycerol.Výhodne sa farmaceutické preparáty vyrábajú a aplikujú v jednotkách dávky, pričom každá jednotka obsahuje ako aktívnu substanciu určité množstvo zlúčeniny vzorca(1) alebo (2) a/alebo fyzíologicky prijateľnú soľ zlúčeniny 2. Pri pevných jednotkách dávky, ako sú tabletky, kapsuly alebo čapíky, môže toto množstvo dosahovať hodnotu až asi 300 mg, výhodne však 10 až 200 mg.Pre ošetrenie pacientov (70 kg), ktorým bol transplantovaný nejaký orgán, sa v počiatočnej fáze po transplantácii aplikuje intravenózne v infúziách maximálne 1200 mg za deň a v neskorších fázach rehabilitácie sa aplikuje orálne trikrát 300 mg za deň zlúčenina vzorca (l) alebo (2) a/alebo zodpovedajúce soli zlúčeniny vzorca (2).Podľa okolností je však možné aplikovať tiež nižšie alebo vyššie dávky. Aplikácia dávky sa môže vykonávať jedným podaním vo forme jedinej jednotky dávky, alebo tiež vo forme väčšieho počtu menších jednotiek davky, alebo tiež viacnásobným podávaním rozdelenej dávky v určitých intervaloch.Nakoniec je tiež možné kombinovať zlúčeninu vzorca(l) alebo (2) a/alebo zodpovedajúcu soľ zlúčeniny vzorca(2) pri výrobe uvedených galenických aplikačných foriem tiež s inými vhodnými účinnými látkami, napriklad s antiuríkopatikarni, látkami potlačujúcimi agregáciu trombocytov, analgetíkami a steroidnými alebo nesteroidnými antiflogistikami.(i. p.) senzibilizujú 2.107 ľudských perifémych krvných lymfocytov. Intraperitoneálna aplikácia zlúčeniny vzorca(2) začína štyri dni pred senzibilizáciou a končí 10 dní po senzibilizácii krýs. Vzorky séra sa odoberajú z chvostovej žily a skladujú sa pri teplote -80 °C tepelnou aktiváciou sa vylúčía komplementáme funkcie.Prírodne sa vyskytujúce xenoñlné protilátky (nXA) a senzibíláciou indukované xenoñlné protilátky (sXA) sa títrujú a pridajú sa k ľudským perifémym krvným lyrnfocytom (živým) (45 minút pri 20 °C). Po intenzívnom premytí sa pridá kozia protilátka proti krysiemu IgG a IgM, označená FITC a kvantitatívne sa stanovuje väzba na sXA alebo nXA pomocou Flow-cytometrie (FACScan, Becton Dickinson).Samčie krysy LEW majú vo svojom sére obsiahnuté nXA, ktore sa viažu na vitálne ľudské perifeme krvné lymfocyty, a sice s priememým IgM-titrom l 4 a s priemerným IgG-títrom menším než l l.Krysy (n 8), ktorým bolo podávané každý deň 10 mg/kg zlúčeniny vzorca (2), majú V ll. dni 30 redukciu pri lgG-titri a 50 redukciu pri IgM-titri.Pri senzibílizovaných krysách sa vyskytuje silno zvýšenć množstvo sXA. lgG-titer dosahuje l 1024 až l 16384 a lgM-titer dosahuje l 4 až l 256. IgG-titer zostáva po 50 dní stabilný, zatiaľ čo Igm-titer po 10. dni pomaly klesá.Senzíbilizované krysy (n 5) sa ošetrujú 3 a 10 mg/kg zlúčeniny vzorca (2). ll. deň sa dosiahne nasledujúcich sXA-titrovÚčinok zlúčeniny vzorca (2) na tvorbu allofilných protilátokSamčie krysy Brown-Norway s hmotnosťou 200 až 250 g sa použijú ako darcovia srdca. Srdcia sa transplantujú samčím krysárn Lewis rovnakej hmotnosti. Všetkým krysám sa podáva štandardná diéta a voda a v okolí sa zachováva 12 hodín svetlo a 12 hodin tma.Krysám (Lewis) sa v deň transplantácie srdca a potom v odstupe 4 dni odoberá vždy 1 ml krvi z chvostovej žily. Titer allofilných protilátok v krvi týchto krýs sa zisťuje tak,že sa rôzne zriedenia krvi príjemcov inkubujú so slezinovými bunkami krýs darcovských (Brown-Norway) a králika. Cytotoxicita sa stanovuje vylučovacou metódou Tryptan-Blau. p-hodnota pre protilátky sa stanovuje pomocou štandard-T-testu vporovnaní sneošetrenými kontrolnými zvieratami.Ošetrenie zlúčeninou vzorca (2) začína 4. deň po transplantácii. Aplikuje sa intraperitoneálne vždy 10 mg/kg zlúčeniny 2 dvakrát denne. Počet zvierat, ktoré sa súčasne o SK 279323 B 6šetrujú, je 5. Ošetrovanie končí 17. deň. Nasledujúca tabuľka ukazuje priemer hodnôt cytotoxicity () V priebehu ošetrovania.Zriede- Dni po transplantácii p-hodnota nie krvi 17. deňRoztok 0,05 mol chloridu kyseliny 5-metylizoxazol-4-karboxylovej (7,3 g) v 20 ml acetonitrilu sa pri teplote miestnosti pridá po kvapkách do roztoku 0,1 mol 4-trifluormetylanilinu (16,1 g) v 150 ml acetonitiilu. Po dvadsaťminútovom miešaní sa vyzrážaný hydrochlorid 4-trifluormetylanilinu odsaje, dvakrát sa premyje vždy 20 ml acetonitrilu a spojené filtráty sa za zníženého tlaku zahustia. Získa sa takto 12,8 g bieleho kryštalického (4-triíluormetyl) anilídu kyseliny 5-metylizoxazol-4-karboxylovejPríklad 3 Výroba amidu kyseliny N-(4-tritluormetylfenyD-Z-kyano-S-hydroxykrotónovej (zlúčenina vzorca (2o Il Nc-c-c-NH-Q-cr,ll c H 0/ eu, Rozpustí sa 0,1 mol (Il-triíluonnetyl) anilídu kyseliny 5-metylizoxazol-4-karboxylovej V 100 ml metylalkoholu a pri teplote 10 °C sa zmieša sroztokom 0,11 mol (4,4 g) hydroxidu sodnćho v 100 ml vody. Reakčná zmes sa mieša počas 30 minút a po zriedení vodou sa okysli koncentrovanou kyselinou chlorovodíkovu. Vyzrážané kryštály sa odsąiú, premyju sa vodou a na vzduchu sa vysušia. Výťažok tvori 24,4 g amidu kyseliny N-(4-tritluonnetylfenyl)-2-kyano-3-hydroxykrotónovej (zlúčenina 2).Príklad 4 Akútna toxicita po intraperitoneálnej aplikáciiSkúška na akútnu toxicitu sa uskutočňuje po intraperitoneálnej aplikácií testovanej substancie s myšarni NMRI(20 až 25 g) a krysami SD (120 až 195 g). Testovaná substancia sa suspenduje V l roztoku natrium-karboxymetylcelulózy. Rôzne dávky testovanej substancie sa aplikujú myšiam v objeme 10 ml/kg telesnej hmotnosti a krysám v objeme 5 ml/kg telesnej hmotnosti. Pre dávku sa použije 10 zvierat. Po 3 týždňoch sa zisťuje akútna toxicita podľa metódy Lichfielda a Wilcoxona. Výsledky sú zhrnulé v nasledujúcej tabuľkeakútna toxicita intraperitoneálne intraperitoneálne LD 50 (mg/kg) LD 50 (mg/kg)/c H 0 CH, (2), pričom zlúčcnina 2 sa vyskytuje sama osebe, alebo vo forme svojej fyziologicky prijateľnej soli, na výrobu liečiv na aplikáciu pri odmietavých reakciách organizmu príjemcu orgánu na transplanlovaný orgán.2. Použitie podľa nároku l na výrobu liečiv, ktoré sa aplikujú pred, počas a/alebo po transplantácii u príjemcu alebo darcu orgánu.3. Použitie podľa nároku 1 alebo 2 na výrobu liečiv na aplikáciu pri hyperakútnych odmietavých reakciách organizmu.4. Použitie podľa nároku 1 alebo 2 na výrobu liečiv na aplikáciu pri chronických odmietavých reakciách organizmu.5. Použitie podľa nároku l až 4 na výrobu liečiv na aplikáciu pri prenosoch orgánov z jedného druhu organizmu na iný druh.6. Použitie podľa nároku l až 5 na výrobu liečiv na zníženie množstva allofilných alebo xenofilných protilátok.7. Použitie podľa nároku 1 až 6 na výrobu liečiv na aplikáciu u cicavcov, najmä u ľudí.

MPK / Značky

MPK: A61K 31/42, A61K 31/165

Značky: aplikáciu, organizmu, transplantáciách, orgánov, odmietavých, liečivo, reakciách

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-279323-liecivo-na-aplikaciu-pri-odmietavych-reakciach-organizmu-pri-transplantaciach-organov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Liečivo na aplikáciu pri odmietavých reakciách organizmu pri transplantáciách orgánov</a>

Podobne patenty