Číslo patentu: 279161

Dátum: 14.10.1992

Autori: Calliess Joachim, Ahrberg Klaus-michael

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Tabaková patróna (2) je oddelená a pripravená továrenským rezacím postupom z tabakového povrazca a pozostáva z dávky tabaku, otvorenej z čelnej strany, zodpovedajúcej svojou tabakovou náplňou hotovej cigarete a vpraviteľnej do cigaretovej papierovej dutinky (6), ktorej plášťová plocha je tvorená z obalu (4) prepúšťajúceho vzduch z celkom vyfajčiteľného materiálu, že samotná nie je vyfajčiteľná, ale po zavedení do cigaretovej papierovej dutinky (6) je fajčením konzumovateľná. Obidve čelné plochy tabakovej patróny (2) sú vzhľadom na veľkosť prierezovej plochy plošne zväčšené prostredníctvom reznej plochy (20, 20'), prebiehajúcej šikmo k pozdĺžnej rovine tabakovej patróny (2).

Text

Pozerať všetko

SLOVENSKÁ REPUBLIKA , i, SK 279 161 Číslo prihlášky 598-92 Dátum podania 28.02.92 (13) DW d°km°ľľ B Číslo prioritnej prihlášky P 41 07 027.5 (51) m C 6 Dátum priority 01.03.91 A 24 C 5/40 Krajina priority DEÚRAD Dátum zverejnenia 14.10.92VLASTNÍCTVA Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku 08.07.98(72) Pôvodca vynálezu Calliess Joachim, Lahr, DE Ahrberg Klaus-Michael, Lahr, DE(54) Názov vynálezu Tabaková patrónaTabaková patróna (2) je oddelená a pripravená továrenským rezacím postupom z tabakového povrazea a pozostáva z dávky tabaku, otvorenej z čelnej strany, zodpovedajúcej svojou tabakovou náplňou hotovej cigarete a vpraviteľnej do cigaretovej papierovej dutinky (6), ktorej plášťová plocha je tvorená z obalu (4) prepúšťajúceho vzduch z celkom vyfajčiteľného materiálu, že samotná nie je vyfajčiteľná, ale po zavedení do cigaretovej papierovej dutinky (6) je fajčením konzumovateľná. Obidve čelné plochy tabakovej patróny (2) sú vzhľadom na veľkosť prierezovej plochy plošne zväčšenć prostredníctvom reznej plochy (20, 20 °), prebiehajúcej šikmo k pozdĺžnej rovine tabakovej patróny (2).Vynález sa týka tabakovej patróny, ktorá je oddelená a pripravená továrenským rezacím postupom z tabakového povrazca a pozostáva z dávky tabaku, otvorenej z čelnej strany, zodpovedajúcej svojou tabakovou náplňou hotovej cigarete a vpraviteľnej do cigaretovej papierovej dutinky,ktorej plášťová plocha je tvorená z obalu prepúšťajúceho vzduch z celkom vyfajčiteľného materiálu, že samotná nie je vyfiýčiteľná, ale po zavedení do cigaretovej papierovej dutinky je fajčením konzumovateľná.Takéto tabakové patróny, určené na vlastnoručne zhotovenie cigariet, sú známe zo spisov DE-PS 889578, NL-PS 6 703 935. Ďalej sú na vlastnoručne skrúcanie vrátane napchávania do dutiniek známe tieto patróny zo spisov DE-OS 3 244 906 a ďalej DE-U 8 326 921 aDE-U 8 309 186. Všetky tieto patróny vychádzajú zo skutočnosti, že ich obal, prípadne plášť, je tvorený úplne vyfajčiteľným materiálom, ktorý je však priepustný pre vzduch tak, že patrónu samotnú vyfajčiť nemožno, ale je ju možné vyfajčiť až po vpraveni do cigaretovej papierovej dutinky. Podobná tabaková patróna je navrhnutá ako sústava v spisoeh DE-OS 3 407 461, prípadne EU-A 0 155 514, ktorá je zhotovená s bežnou tvarovou stabilitou továrensky pripravenej patróny s ohľadom na dĺžku a prierez tak, aby bežne doliehala na vnútomú plochu cigaretovej papierovej dutinky, Nevýhoda tejto tabakovej patróny, určenej na zavedenie do cigaretovej papierovej dutinky, spočíva v tom, že je ju možne vpraviť do cigaretovej papierovej dutinky len s použitím pomocných prostriedkov, ako napríklad lievikom,čo prichádza do úvahy najmä vtedy, ak má byť patróna podľa spisu EU-A 0 155 5 l 4 vzhľadom na priemer prispôsobená vlastnej dutinke. Takéto patróny je možné zasunúť do cigaretovej papierovej dutinky iba so značnou namahou,najmä vtedy, keď sa priemer tabakovej patróny v dôsledku zmeny obsahu vlhkosti o trochu zväčší. V EP-A-O 178 605 sa síce navrhlo vyhotoviť tabakovú náplň aspoň na jednej čelnej strane s koncovým úsekom približne kužeľovo stenčeným, čo je pri továrenskom oddeľovaní rezacím postupom z tabakového povrazca možné až pri značnom strojnom náklade. Ďalej boli vykonané pokusy naviesť spotrebiteľa k tomu, aby tabakovú patrónu zaviedol do lievikovitćho prehĺbenia a/alebo na obale zašpicatil, aby sa tak uľahčilo zavedenie tabakovej patróny do cigaretovej dutinky a/alebo aby vôbec takéto zavedenie bolo možne.Takéto manipulácie sú prácne a zmenšujú vhodnosť takýchto patrón pre samozhotoviteľov cigariet.Vynález si stanovil za úlohu uľahčiť tak vpravenie takto továrensky, z tabakového povrazca zhotovenej tabakovej patróny, do zodpovedajúcej cigaretovej papierovej dutinky, ako i na druhej strane ušetriť tabak a ďalej navrhnúť tabakovú patrónu, ktorá by už pri prvých ťahoch poskytovala plný pôžitok z fajčenia.Na vyriešenie tejto úlohy je navrhnutá tabakové patróna, ktorá je oddelená a pripravená továrenským rezacím postupom z tabakového povrazca a pozostáva z dávky ta baku, otvorenej z čelnej strany, zodpovedajúcej svojou tabakovou náplňou hotovej cigarete a vpraviteľnej do cigaretovej papierovej dutinky, ktorej plášťová plocha je tvorená z obalu prepúšťajúceho vzduch z celkom vyfajčiteľněho materiálu, že samotná nie je vyfajčiteľná, ale po zavedení do cigaretovej papierovej dutinky je fajčením konzumovateľná. Podľa vynálezu sú obidve čelné plochy tabakovej patróny vzhľadom na veľkosť prierezovej plochy plošne zväčšené prostrednictvom reznej plochy, prebiehajúcej šikmo k pozdĺžnej rovine tabakovej patróny.Výhodne vyhotovenie podľa vynálezu spočíva v tom,že šikmo k pozdĺžnej rovine tabakovej patróny prebiehajúca rezná plocha má proti prierezovej ploche tabmtovej patróny uhol (a) 3 ° až 25 °.Ďalšie výhodné vyhotovenie podľa vynálezu spočíva v tom, že šikmo k pozdĺžnej rovine tabakovej patróny prebiehajúea rezná plocha dosahuje až k obalu. Pomocou tabakovej patróny, ktorá je opatrená reznou plochou, prebiehajúcou šikmo k pozdĺžnej rovine, sa prekvapujúcim spôsobom dosiahnu výhody, prejavujúce sa v troch smeroch šikmým narezaním sa podstatne uľahčí zavedenie tabakovej patróny do dutinky. Na šikmo narezanej tabakovej patróne je možné bez problémov zaviesť špičku šikmo narezanej patróny pri nepatme šikmom držaní cigaretovej papierovej dutinky do tejto dutinky.Ďalšia výhoda, ktorá sa získa zošikmením čelných plôch patróny, spočíva v tom, že pri zasúvaní patróny do cigaretovej dutinky vzniknú uvedene oblasti tým, že cigaretová patróna nie je prispôsobená cigaretovej dutinke, a to pokial sa týka dĺžky. Na šikmo naremnej tabakovej patróne narazí vystupujúca špička na ñltračnú zátku, čím sa nevytvorí oblasť, ktorá by v bezprostrednej blízkosti filtračnej zátky nebola naplnená tabakom. Filtračná zátka je obalená dutinkovým listom, ktorý obklopuje ñltračnú zátku a spodnú kostru napojenej dutinky z cigaretového papiera.V každom prípade sa v oblasti blízko ñltračnej zátky,ktorá je prekrytá dutinkovým listom, vytvorí prázdny priestor, v ktorom sa žiaden tabak nenachádza. Vzhľadom na tomu, že žiaden konzument nevyfajčí nikdy svoju cigaretu presne až k okraju tiltračnej zátky a v dôsledku toho sa dnes v bežne dostupných dutinkách s filtrom znehodnotí pri vytláčanl cigarety približne 13 alebo viac množstva tabaku z tabakového povrazca, ušetrí sa týmto prázdnym priestorom, nachádzajúcim sa v oblastí ñltračnej zátky tabak, ktorý by sa aj tak vyhodil. Kvôli vyrovnaniu skutočnosti, že sa predáva patróna s menším množstvom tabaku,je možné pre potrebu konzumenta pri zohľadnení zákonom predpísaných minimádnych množstiev, napríklad 25 g jemne rezanćho tabaku, plniť škatuľku s tabakovými patrónami nie 30, ale napríklad 32 tabakovými patrónami, pri dodržaní zákonných predpisov.Tretia výhoda, ktorá sa prekvapujúcim spôsobom získa šikrným narezaním tabakovej patróny, spočíva vo zväčšení reznej plochy prebiehajúcej kolmo na pozdĺžnu os proti ploche priečneho rezu. Všeobecne je známe, že obzvlášť na cigaretáeh s ventilovaným filtrom je prvé a tiež druhé zatiahnutie fajčiara z cígarety z ehuťového hľadiska pomeme bez chuti alebo sa zdá mdlć. Táto skutočnosť vyplýva zo skutočnosti, že celý tabakový povrazec pôsobí ako filter a chuťový vnem v hlavnom dymovom prúde sa prejaví až po druhom ťahu. Zväčšením zapaľovanej čelnej plochy vzhľadom na inú bežnú plochu priečneho rezu cigaretovćho povrazca sa vyfajči väčšie množstvo tabaku, čím sa obohatí hlavný tabakovýprúd pokiaľ ide o vôňu a chuťové látky cez filtračné pôsobenie pôvodne veľmi dlhého tabakového povrazcaCelkovo sa zväčšcním reznej plochy v oblasti čelnej plochy proti menšej ploche priečneho rezu kolmo na pozdĺžnu os cigarety získajú jednak lepšie možnosti navliekania tabakovej patróny a jednak úspora tabaku vytvorením dutiny blízko náustkovej oblasti, prekrytej krycím listom a jeho nevyfajčením a ďalej zvýšenie chute aspoň prvého alebo druhého ťahu z cigarety.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude bližšie vysvetlený prostredníctvom konkrétnych príkladov vyhotovenia znázomených na výkresoch, na ktorých predstavujeobr. l znamená rez cigaretovou dutinkou s cigaretovou patrónou, vytvorenou podľa vynálezu, obr. 2 rez predným koncom nie celkom zošikmenej tabakovej patróny.Na obr. l je nakreslený tabakový povrazec, ktorý zodpovedá svojou dávkou jednej cigarete. Tento tabakový povrazec je obklopený obalom 4 prepúšťajúcim vzduch,ktorý je priestupný tak, že tabaková patróna 2 samotná nie je samotná konzumovateľná, ale je ju možné vyfajčíť po zasunutí do cigaretovej papierovej dutinky. Cigaretová papíerová dutinka je tvorená dutinkou 6 z bežného cigaretovćho papiera a filtračnej zátky 8, ktoré sú obidve navzájom spojené dutinkovým listom 10 alebo náustkovým listom.Na tabakovej patróne, znázomenej na obr. l, je šikmým rezom na jednej čelnej ploche pod uhlom a šikmo vytvorená tak predná rovná rezná plocha 20, ako aj zadná rovná rezná plocha 2. Tento uhol CL je všeobecne v rozmedzí od 3 do 25 °, pričom výhodnýje uhol ot od 5 do 10 °.Čím väčší je tento uhol a, o to väčšia je rezná plocha 20, 20 proti prierezovej ploche, t. j. ploche priečneho rezu kolmého na os patróny 2, a o to väčšia je i dutina h medzi ñltračnou zátkou 8 a tabakovou patrónou 2, čo má za následok úsporu tabaku. Čím väčší je uhol O., o to ľahšie je zavedenie a ďalej je tiež väčšia úspora tabaku v oblasti a na zapaľovacom konci tabakovej patróny 2. Zväčšením uhla Ot sa tiež zväčšuje pri prvých dvoch ťahoch zapaľovaná tabaková plocha, čo vedie k zvýšeniu chuťových a aromatických vlastnosti.Uhol ot nastavenia je na druhej strane ohraničený stúpajúcou stratou rozdrobeného tabaku, ktorý už nie je možnć úplne udržať vo valcovom obale, pričom túto stratu rozdrobeného tabaku je možné zmenšiť použitím expandovaného tabaku alebo iným spôsobom, napríklad spevnením čelnej strany cigarety.V príklade vyhotovenia, znázomenom na obr. 2, nie je rezná plocha 20 vyhotovená v celej svojej časti až k priepustnému obalu 4, čím vzniká kratšia kolmá rezná plocha 22. Tiež tu môže byť uhol Ot príslušne menený, aby sa získala prázdna oblasť a, ktorá môže ležať tak na zapaľovanej strane tabakovej patróny 2, ako aj na strane ležiacej pri filtračnej zátke 8 tak, aby sa ušetril tabak.Tabakovú patrónu 2 znázomenú na obr. l a 2, je možné bez problémov továrensky zhotoviť na súčasných strojoch. Tabakový povrazec je rezaný samočinne sa brúsiacimi kru hovými nožmi, ktore nie ako doteraz, pravouhlo k pozdĺžnej osi, ale pod uhlom u nastavenia bud celkom cez celý priemer tabakovej patróny 2, alebo ako je nakreslené na obr. 2, pracujú bud dvojstupňovo alebo dvoma nožmi raz kolmo a raz šikmo k stredovej osi.l. Tabaková patróna (2), ktorá je oddelená a pripravená továrenským rezacím postupom z tabakového povrazca a pozostáva z dávky tabaku, otvorenej z čelnej strany,zodpovedajúcej svojou tabakovou náplňou hotovej cigarete a vpraviteľnej do cigaretovej papierovej dutinky (6), ktorej plášťová plocha je tvorená z obalu (4) prepúšťajúceho vzduch z celkom vyfajčíteľného materiálu, že samotná nie je vyfajčiteľná, ale po zavedení do cigaretovej papierovej dutinky (6) je fajčením konzumovateľná, v y z n a č u j ú c a s a tý m , že obidve čelné plochy tabakovej patróny (2) sú vzhľadom na veľkosť prierezovej plochy plošne zväčšenć prostredníctvom reznej plochy (20, 20),prebiehajúcej šikmo k pozdĺžnej rovine tabakovej patróny2. Tabaková patróna podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že šikmo k pozdĺžnej rovine tabakovej patróny (2) prebíehajúca rezná plocha (20, 20) má proti prierezovej ploche tabakovej patróny (2) uhol (X rovný 3 ° až 25 °.3. Tabaková patróna podľa nároku l alebo 2, v y značujúca sa tým, že šikmo k pozdĺžnej rovine tabakovej patróny (2) prebiehajúea rezná plocha

MPK / Značky

MPK: A24C 5/40

Značky: patrona, tabaková

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-279161-tabakova-patrona.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tabaková patróna</a>

Podobne patenty